Philippians 2

  2:1   1536-5100-3767 ει τις ουν If then there be any 3874 παράκλησις comfort 1722 εν in 5547 χριστώ Christ, 1536 ει τι if any 3890 παραμύθιον consolation 26 αγάπης of love, 1536 ει τις if any 2842 κοινωνία fellowship 4151 πνεύματος of spirit, 1536 ει τις if any 4698 σπλάγχνα feelings of compassion 2532 και and 3628 οικτιρμοί pities,   2:2   4137 πληρώσατέ fulfill 1473 μου my 3588 την   5479 χαράν joy! 2443 ίνα that 3588 το [2the 1473 αυτό 3same 5426 φρονήτε 1you should be thinking], 3588 την [2the 1473 αυτήν 3same 26 αγάπην 4love 2192 έχοντες 1having], 4861 σύμψυχοι unanimous, 3588 το   1520 εν [2one thing 5426 φρονούντες 1thinking];   2:3   3367 μηδέν nothing 2596 κατά according to 2052 ερίθειαν contention 2228 η or 2754 κενοδοξίαν self seeking-glory; 235 αλλά but 3588 τη   5012 ταπεινοφροσύνη in humility, 240 αλλήλους [2one another 2233 ηγούμενοι 1esteeming] 5242 υπερέχοντας superior 1438 εαυτών than oneselves.   2:4   3361 μη [2not 3588 τα 5for the things 1438 εαυτών 6of themselves 1538 έκαστος 3each 4648 σκοπείτε 1Let 4watch out], 235 αλλά but 2532 και [2also 3588 τα 3the things 2087 ετέρων 4of others 1538 έκαστος 1each]!   2:5   3778 τούτο [3this 1063 γαρ 1For 5426 φρονείσθω 2let 4thinking] 1722 εν be in 1473 υμίν you 3739 ο which 2532 και also 1722 εν is in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus!   2:6   3739 ος who 1722 εν [2in 3444 μορφή 3the appearance 2316 θεού 4of God 5224 υπάρχων 1existing], 3756 ουχ [2not 725 αρπαγμόν 3a seizure 2233 ηγήσατο 1esteemed it] 3588 το   1510.1 είναι to be 2470 ίσα equal 2316 θεώ with God;   2:7   235 αλλ΄ but 1438-2758 εαυτόν εκένωσε emptied himself, 3444 μορφήν [2the appearance 1401 δούλου 3of a bondman 2983 λαβών 1having taken on], 1722 εν [2in 3667 ομοιώματι 3the likeness 444 ανθρώπων 4of men 1096 γενόμενος 1having become].   2:8   2532 και And 4976 σχήματι in condition 2147 ευρεθείς having been found 5613 ως as 444 άνθρωπος a man, 5013 εταπείνωσεν he humbled 1438 εαυτόν himself, 1096 γενόμενος having become 5255 υπήκοος subject 3360 μέχρι unto 2288 θανάτου death, 2288-1161 θανάτου δε even death 4716 σταυρού of the cross.   2:9   1352 διό Therefore 2532 και also 3588 ο   2316 θεός God 1473-5251 αυτόν υπερύψωσε greatly exalted him, 2532 και and 5483 εχαρίσατο granted 1473 αυτώ to him 3686 όνομα the name 3588 το   5228 υπέρ above 3956 παν every 3686 όνομα name,   2:10   2443 ίνα that 1722 εν at 3588 τω the 3686 ονόματι name * Ιησού of Jesus 3956 παν every 1119 γόνυ knee 2578 κάμψη should bend -- 2032 επουρανίων heavenly, 2532 και and 1919 επιγείων earthly, 2532 και and 2709 καταχθονίων underground;   2:11   2532 και and 3956 πάσα every 1100 γλώσσα tongue 1843 εξομολογήσηται should acknowledge 3754 ότι that 2962 κύριος [3is Lord * Ιησούς 1Jesus 5547 χριστός 2Christ] 1519 εις to 1391 δόξαν the glory 2316 θεού of God 3962 πατρός the father.   2:12   5620 ώστε So that, 27-1473 αγαπητοί μου my beloved, 2531 καθώς as 3842 πάντοτε at all times 5219 υπηκούσατε you obeyed, 3361 μη not 5613 ως as 1722 εν at 3588 τη   3952-1473 παρουσία μου my arrival 3440 μόνον only, 235 αλλ΄ but 3568 νυν now 4183 πολλώ much 3123 μάλλον rather 1722 εν in 3588 τη   666-1473 απουσία μου my absence, 3326 μετά with 5401 φόβου fear 2532 και and 5156 τρόμου trembling 3588 την   1438 εαυτών [2your own 4991 σωτηρίαν 3deliverance 2716 κατεργάζεσθε 1work out]!   2:13   3588 ο   2316-1063 θεός γαρ For God 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 1754 ενεργών operating 1722 εν in 1473 υμίν you 2532 και both 3588 το   2309 θέλειν to want 2532 και and 3588 το   1754 ενεργείν to operate 5228 υπέρ for 3588 της the 2107 ευδοκίας good-pleasure.   2:14   3956-4160 πάντα ποιείτε Do all things 5565 χωρίς without 1112 γογγυσμών grumblings 2532 και and 1261 διαλογισμών arguings!   2:15   2443 ίνα that 1096 γένησθε you should become 273 άμεμπτοι blameless 2532 και and 185 ακέραιοι unmixed, 5043 τέκνα children 2316 θεού of God, 298 αμώμητα without blemish, 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1074 γενεάς of a generation 4646 σκολιάς crooked 2532 και and 1294 διεστραμμένης perverted, 1722 εν among 3739 οις whom 5316 φαίνεσθε you appear 5613 ως as 5458 φωστήρες luminaries 1722 εν in 2889 κόσμω the world,   2:16   3056 λόγον [2the word 2222 ζωής 3of life 1907 επέχοντες 1giving heed to], 1519 εις for 2745 καύχημα a boasting 1473 εμοί to me 1519 εις in 2250 ημέραν the day 5547 χριστού of Christ, 3754 ότι that 3756 ουκ not 1519 εις in 2756 κενόν vain 5143 έδραμον I ran, 3761 ουδέ nor 1519 εις in 2756 κενόν vain 2872 εκοπίασα I tired.   2:17   235 αλλ΄ But 1499 ει και even if 4689 σπένδομαι I am offered as a libation 1909 επί upon 3588 τη the 2378 θυσία sacrifice 2532 και and 3009 λειτουργία ministration 3588 της of the 4102-1473 πίστεως belief 1473 υμών of yours, 5463 χαίρω I rejoice, 2532 και and 4796 συγχαίρω I rejoice along with 3956 πάσιν all 1473 υμίν you.   2:18   3588-1161-1473 το δ΄ αυτό And likewise 2532 και also 1473 υμείς you 5463 χαίρετε rejoice, 2532 και even 4796 συγχαίρετέ rejoice along with 1473 μοι me!   2:19   1679-1161 ελπίζω δε But I hope 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord * Ιησού Jesus * Τιμόθεον [2Timothy 5030 ταχέως 3quickly 3992 πέμψαι 1to send forth] 1473 υμίν to you, 2443 ίνα that 2504 καγώ I also 2174 ευψυχώ should be full of confidence, 1097 γνούς having known 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 υμών you.   2:20   3762 ουδένα [3no one 1063 γαρ 1For 2192 έχω 2I have] 2473 ισόψυχον like-minded 3748 όστις who 1104 γνησίως genuinely 3588 τα [2the things 4012 περί 3concerning 1473 υμών 4you 3309 μεριμνήσει 1shall have concern for],   2:21   3588 οι   3956 πάντες ([2all 1063 γαρ 1for 3588 τα 4the things 1438 εαυτών 5of themselves 2212 ζητούσιν 3seek], 3756 ου not 3588 τα the things 3588 του   5547 χριστού of Christ * Ιησού Jesus.)   2:22   3588-1161 την δε but the 1382 δοκιμήν proof 1473 αυτού of him 1097 γινώσκετε you know, 3754 ότι that 5613 ως as 3962 πατρί to a father 5043 τέκνον [2as a child 4862 συν 3with 1473 εμοί 4me 1398 εδούλευσεν 1he served] 1519 εις in 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news.   2:23   3778 τούτον This one 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1679 ελπίζω I hope 3992 πέμψαι to send forth 5613 ως (as 302 αν whenever 542 απίδω I look over 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 εμέ me) 1824 εξαυτής immediately.   2:24   3982-1161 πέποιθα δε And I am persuaded 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 3754 ότι that 2532 και also 1473 αυτός myself 5030 ταχέως [2quickly 2064 ελεύσομαι 1shall come].   2:25   316 αναγκαίον [3important 1161 δε 1But 2233 ηγησάμην 2I esteemed it] that * Επαφρόδιτον Epaphroditus 3588 τον the 80 αδελφόν brother 2532 και and 4904 συνεργόν fellow-worker 2532 και and 4961-1473 συστρατιώτην μου my fellow-soldier, 1473-1161 υμών δε (but your 652 απόστολον apostle,) 2532 και and 3011 λειτουργόν minister 3588 της   5532-1473 χρείας μου of my need 3992 πέμψαι to send 4314 προς to 1473 υμάς you,   2:26   1894 επειδή since 1971-1510.7.3 επιποθών ην he was longing after 3956-1473 πάντας υμάς you all, 2532 και and 85 αδημονών was anxious 1360 διότι because 191 ηκούσατε you heard 3754 ότι that 770 ησθένησε he was sick.   2:27   2532-1063 και γαρ For even 770 ησθένησε he was sick, 3897 παραπλήσιον close 2288 θανάτω to death; 235 αλλ΄ but 3588 ο   2316 θεός God 1473-1653 αυτόν ηλέησεν showed mercy on him; 3756 ουκ [2not 1473 αυτόν 3him 1161 δε 1and] 3440 μόνον only, 235 αλλά but 2532 και also 1473 εμέ me, 2443 ίνα that 3361 μη [2not 3077 λύπην 4distress 1909 επί 5upon 3077 λύπην 6distress 2192 σχώ 1I should 3have].   2:28   4708 σπουδαιοτέρως More diligently 3767 ούν then 3992 έπεμψα I sent 1473 αυτόν him, 2443 ίνα that 1492 ιδόντες seeing 1473 αυτόν him 3825 πάλιν again, 5463 χαρήτε you should rejoice, 2504 καγώ and I 253-1510.3 αλυπότερος ω should be free from sorrow.   2:29   4327 προσδέχεσθε Favorably receive 3767-1473 ουν αυτόν him then 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord 3326 μετά with 3956 πάσης all 5479 χαράς joy, 2532 και and 3588 τους   5108 τοιούτους such ones 1784 εντίμους [2in esteem 2192 έχετε 1have]!   2:30   3754 ότι for 1223 διά because of 3588 το the 2041 έργον work 3588 του of the 5547 χριστού Christ 3360 μέχρι [2unto 2288 θανάτου 3death 1448 ήγγισε 1he approached], 3851 παραβουλευσάμενος risking 3588 τη   5590 ψυχή his life, 2443 ίνα that 378 αναπληρώση he should supply 3588 το   1473 υμών your 5303 υστέρημα deficiency 3588 της of the 4314 προς [2towards 1473 με 3me 3009 λειτουργίας 1ministration].