Philippians 2:10

  2:10   2443 ίνα that 1722 εν at 3588 τω the 3686 ονόματι name * Ιησού of Jesus 3956 παν every 1119 γόνυ knee 2578 κάμψη should bend -- 2032 επουρανίων heavenly, 2532 και and 1919 επιγείων earthly, 2532 και and 2709 καταχθονίων underground;