Job 7

  7:1   4220 πότερον In either way 3780 ουχί [2not 3986.2 πειρατήριόν 9a trial 1510.2.3 εστιν 1is 3588 ο 3the 979 βίος 4existence 444 ανθρώπου 5of man 1909 επί 6upon 3588 της 7the 1093 γης 8earth], 2532 και and 5618 ώσπερ [2as 3407 μισθίου 4hireling 831.1 αυθημερινού 3the daily 3588 η   2222-1473 ζωή αυτού 1his life],   7:2   2228 η or 5618 ώσπερ as 2324 θεράπων an attendant 1165.1 δεδοικώς in awe 3588 τον   2962-1473 κύριον αυτού of his master, 2532 και and 5177 τετευχώς attaining 4639 σκιάς for shade; 2228 η or 5618 ώσπερ as if 3411 μισθωτός a hireling 362 αναμένων awaiting 3588 τον   3408-1473 μισθόν αυτού his wage?   7:3   3779 ούτως So 2504 καγώ I also 5278 υπέμεινα waited 3376 μήνας months 2756 κενούς in vain; 3571-1161 νύκτες δε and nights 3601 οδυνών of griefs 1325 δεδομέναι [2given 1473 μοι 3to me 1510.2.6 εισιν 1are].   7:4   1437 εάν When 2837 κοιμηθώ I should go to bed, 3004 λέγω I say, 4219 πότε When will it be 3588 η the 2250 ημέρα day? 5613-1161 ως δ΄ and 302 αν whenever 450 αναστώ I rise up, 3825 πάλιν again I say, 4219 πότε When 2073 εσπέρα will it be evening? 4134 πλήρης [3full 1161 δε 1And 1096 γίνομαι 2I am] 3601 οδυνών of griefs, 575 απ΄ from 2073 εσπέρας evening 2193 έως unto 4404 πρωϊ morning.   7:5   5445.4 φύρεται [4is befouled 1161 δε 1And 1473 μου 2my 3588 το   4983 σώμα 3body] 1722 εν in 4549.1 σαπρία rottenness 4663 σκωλήκων of worms, 5080-1161 τήκω δε and I melt away 1040.2 βώλακας with clods 1093 γης of earth 575 από [2of 2487.1 ιχώρος 3pus 3587.4 ξύων 1scraping].   7:6   3588-1161 ο δε And 979-1473 βίος μου my existence 1510.2.3 εστίν is 1645 ελαφρότερος lighter than 2981 λαλιάς speech, 622-1161 απόλωλε δε and has perished 1722 εν in 2756 κενή vain 1680 ελπίδι hope.   7:7   3403 μνήσθητι Remember 3767 ουν then 3754 ότι that 4151-1473 πνεύμά μου my breath 3588 η   2222 ζωή is life; 2532 και and 3765 ουκ έτι no longer 1880 επανελεύσεται shall [2return back 3788-1473 οφθαλμός μου 1my eye] 1492 ιδείν to behold 18 αγαθόν good.   7:8   3756-4017 ου περιβλέψεται [4shall not look round about 3788 οφθαλμός 1The eye 3708 ορώντός 2of the one seeing 1473 με 3me]; 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου your eyes 1722 εν are on 1473 εμοί me, 2532 και and 3765-1510.2.1 ουκ έτι ειμί I am not.   7:9   5618 ώσπερ I am as 3509 νέφος a cloud 599.6 αποκαθαρθέν being cleared away 575 απ΄ from 3772 ουρανού the heaven; 1437-1063 εάν γαρ for if 444 άνθρωπος a man 2597 καταβή should go down 1519 εις into 86 άδην Hades, 3765 ουκ έτι no longer 3766.2 ου μη in any way 305 αναβή should he ascend;   7:10   3761 ουδ΄ and neither 3766.2 ου μη in any way 1994 επιστρέψη shall he return 1519 εις unto 3588 τον   2398 ίδιον his own 3624 οίκον house, 3761 ουδ΄ nor 3766.2 ου μη [3in any way 1921 επιγνώ 1shall 4recognize 1473 αυτόν 5him 2089 έτι 6any more 3588 ο   5117-1473 τόπος αυτού 2his place].   7:11   814.1 ατάρ Nevertheless 3767 ουν then, 3761 ουδέ nor 1473 εγώ will I 5339 φείσομαι spare 3588 τω   4750-1473 στόματί μου my mouth; 2980 λαλήσω I will speak 1722 εν [2in 318 ανάγκη 3distress 1510.6 ων 1being] 3588 του   4151-1473 πνεύματός μου of my spirit; 455 ανοίξω I will open 4088 πικρία the bitterness 5590-1473 ψυχής μου of my soul 4912 συνεχόμενος being held in.   7:12   4220 πότερον Is it that 2281-1510.2.1 θάλασσά ειμι I am a sea 2228 η or 1404 δράκων a dragon, 3754 ότι that 2697.1 κατέταξας you delegated 1909 επ΄ [2over 1473 εμέ 3me 5438 φυλακήν 1a guard]?   7:13   2036 είπα I said 3754 ότι that 3870 παρακαλέσει [2shall comfort 1473 με 3me 3588 η   2825-1473 κλίνη μου 1my bed], 399-1161 ανοίσω δε and I shall offer 4314 προς to 1683 εμαυτόν myself 2398 ιδία my own 3056 λόγον word 3588 τη   2845-1473 κοίτη μου in my bed.   7:14   1629 εκφοβείς You frighten 1473 με me 1798 ενυπνίοις with dreams, 2532 και and 1722 εν with 3705 οράμασί visions 1473-2668.2 με καταπλήσσεις you strike terror in me.   7:15   525 απαλλάξεις You will dismiss 575 από [2from 4151-1473 πνεύματός μου 3my spirit 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 1my soul], 575-1161 από [3from 1161 δε 1and 2288 θανάτου 4death 3588 τα   3747-1473 οστά μου 2my bones].   7:16   3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 1519 εις 5into 3588 τον 6the 165 αιώνα 7eon 2198 ζήσομαι 2I shall 4live], 2443 ίνα that 3114 μακροθυμήσω I should patiently wait. 868 απόστα Depart 575 απ΄ from 1473 εμού me, 2756 κενός [4is empty 1063 γαρ 1for 1473 μου 2my 3588 ο   979 βίος 3livelihood]!   7:17   5100-1063 τι γαρ For what 1510.2.3 εστιν is 444 άνθρωπος man 3754 ότι that 3170 εμεγάλυνας you magnified 1473 αυτόν him? 2228 η or 3754 ότι that 4337 προσέχεις you heed 3588 τον the 3563 νουν mind 1519 εις in 1473 αυτόν him?   7:18   2228 η Or 1984-1473 επισκοπήν αυτού [2him a visit 4160 ποιήση 1will you make] 2193 έως until 4404 τοπρωϊ the morning; 2532 και and 1519 εις [2for 372 ανάπαυσιν 3rest 1473-2919 αυτον κρινείς 1shall you judge him]?   7:19   2193-5100 έως τίνος For how long 3756-1439 ουκ εάς do you not allow 1473 με me, 3761 ουδέ nor 4290.2-1473 προϊη με let me go, 2193 έως until 302 αν whenever 2666 καταπίω I should swallow down 3588 τον   4424.1-1473 πτύελόν μου my spittle 1722 εν in 3601 οδύνη grief?   7:20   1487 ει If 1473 εγώ I 264 ήμαρτον sinned, 5100 τι how 1410 δύναμαί am I able 1473 σοι [2against you 4238 πράξαι 1to act out], 3588 ο O one 1987 επιστάμενος having knowledge of 3588 τον the 3563 νουν mind 3588 των   444 ανθρώπων of men? 1302 διατί Why did 5087 έθου you establish 1473 με me 2713.1-1473 κατεντευκτήν σου as your accuser, 1510.2.1-1161 ειμί δε and I am 1909 επί [2unto 1473 σοι 3you 5413 φορτίον 1a load]?   7:21   2532 και And 1302 διατί why did 3756-4160 ουκ εποιήσω you not appoint 3588 της   458-1473 ανομίας μου of my lawlessness 3024 λήθην to forgetfulness, 2532 και and for 2512 καθαρισμόν a cleansing 3588 της   266-1473 αμαρτίας μου of my sin? 3568-1161 νυνί δε But now 1519 εις into 1093 γην the earth 565 απελεύσομαι I shall go forth, 3719 ορθρίζων [4for rising early 1161 δε 1and 3765 ουκέτι 3no longer 1510.2.1 ειμί 2I am].