Job 41

  41:1   71-1161 άξεις δε And shall you lead 1404 δράκοντα the dragon 1722 εν by 44 αγκίστρω a hook, 4060-1161 περιθήσεις δε and put 5408.1 φορβέαν a halter 4012 περί around 4492.2-1473 ρίνα αυτού his nose?   41:2   2228 η Or 1210 δήσεις will you tie 2916.1 κρίκον a hook 1722 εν in 3588 τω   3455.1-1473 μυκτήρι αυτού his nose, 5568.8 ψελλίω [4for a clasp 1161 δε 1and 5168.1 τρυπήσεις 2will you make a hole 3588 το   5491-1473 χείλος αυτού 3in his lip]?   41:3   2980-1161 λαλήσει δε And will he speak 1473 σοι to you 1162 δεήσεις [2supplications 2428 ικετηρίας 1earnest] 3120.2 μαλακώς softly?   41:4   5087-1161 θήσεται [2will he establish 1161 δε 1And 3326 μετά 4with 1473 σου 5you 1242 διαθήκην 3a covenant]? 2983-1161 λήψη δε And will you take 1473 αυτόν him 1401 δούλον [2servant 166 αιώνιον 1for an everlasting]?   41:5   3815-1161 παίξη δε And will you play 1722 εν with 1473 αυτώ him 5618 ώσπερ as 3732 ορνέω a bird? 2228 η Or 1210 δήσεις will you bind 1473 αυτόν him 5618 ώσπερ as 4765 στρουθίον a sparrow 3813 παιδίω for a child?   41:6   1777.1 ενσιτούνται [3feed 1161 δε 1And do 1722 εν 4in 1473 αυτώ 5him 1484 έθνη 2nations]? 3312.1 μεριτεύονται [4partition 1161 δε 1And do 1473 αυτόν 5him * Φοινίκων 3of the Phoenicians 1484 έθνη 2the nations]?   41:7   3956-1161 παν δε And everything 4150.1 πλωτόν afloat 4905 συνελθόν coming together 3766.2 ου μη in no way 5342 ενέγκωσι shall bear 1037.1 βύρσαν the hide 1520 μίαν [2one 3769 ουράς 3tail 1473 αυτού 1of his]; 2532 και nor 1722 εν in 4143 πλοίοις the boats 231 αλιέων of fishermen 2776-1473 κεφαλήν αυτού shall they bear his head.   41:8   2007-1161 επιθήσεις δε But shall you place 1473-5495 αυτώ χείρα a hand on him, 3403 μνησθείς remembering 4171 πόλεμον the war 3588 τον   1096 γινόμενον taking place 1722 εν in 4983-1473 σώματι αυτού his body, 2532 και and 3371 μηκέτι let it no longer 1096 γινέσθω take place?   41:9   3756 ουχ Have you not 3708 εώρακας seen 1473 αυτόν him, 3761 ουδέ nor 1909 επί [2over 3588 τοις 3the ones 3004 λεγομένοις 4speaking 2296 τεθαύμακας 1wondered]?   41:10   3756 ου Are you not 1165.1 δέδοικας in awe 3754 ότι that 2090 ητοίμασταί it has been prepared 1473 μοι by me? 5100-1063 τις γαρ For who 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the one 1473-436 εμοί αντιστάς opposing me?   41:11   2228 η Or 5100 τις who 436 αντιστήσεταί shall oppose 1473 μοι me 2532 και and 5278 υπομενεί remain, 1487 ει since 3956 πάσα all 3588 η   5259 υπ΄ under 3772 ουρανόν heaven 1699-1510.2.3 εμή εστιν is mine?   41:12   3756 ου I will not 4623 σιωπήσομαι keep silent 1223 δι΄ because of 1473 αυτόν him; 2532 και and 3056 λόγον the word 1411 δυνάμεως of power 1653 ελεήσει shall show mercy 3588 τον   2470 ίσον equal 1473 αυτώ to him.   41:13   5100 τις Who 601 αποκαλύψει will uncover 4383 πρόσωπον the front 1745-1473 ενδύσεως αυτού of his clothing? 1519-1161 εις δε and into 4424.2 πτύξιν the fold 2382-1473 θώρακος αυτού of his chest plate 5100 τις who 302 αν can 1525 εισέλθοι enter?   41:14   4439 πύλας [3the gates 4383-1473 προσώπου αυτού 4of his face 5100 τις 1Who 455 ανοίξει 2will open]? 2945 κύκλω Round about 3599-1473 οδόντων αυτού his teeth 5401 φόβος is fear;   41:15   3588 τα   1458.3-1473 έγκατα αυτού His insides 785 ασπίδες are as shields 5470 χαλκαί of brass, 4886 σύνδεσμος [3sinews 1161 δε 1and 1473 αυτού 2his] 5618 ώσπερ are as 4665.4 σμυρίτης emery 3037 λίθος stone.   41:16   1520 εις One 3588 του   1520 ενός of one 2853 κολλώνται cleaves together, 4151-1161 πνεύμα δε and wind 3766.2 ου μη in no way 1330 διέλθη goes through 1473 αυτόν it;   41:17   5613 ως as 435 ανήρ a man 3588 τω to 80-1473 αδελφώ αυτού his brother 4347 προσκολληθήσονται they shall be cleaved; 4912 συνέχονται they are held together, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 645 αποσπασθώσιν draw apart.   41:18   1722 εν In 4417.1-1473 πταρμώ αυτού his sneezing 2017 επιφαύσκεται [2shines forth 5338 φέγγος 1brightness], 3588 οι   1161 δε and 3788-1473 οφθαλμοί αυτού his eyes 1491 είδος are as the appearance 2193.1 Εωσφόρου of the morning star.   41:19   1537 εκ From out of 4750-1473 στόματος αυτού his mouth 1607 εκπορεύονται [3shall go forth 2985 λαμπάδες 2lamps 2545 καιόμεναι 1burning], 2532 και and 1284.1 διαρριπτούνται scattered 2077.1 εσχάραι grates 4442 πυρός of fire.   41:20   1537 εκ From out of 3455.1-1473 μυκτήρων αυτού his nostrils 1607 εκπορεύεται comes forth 2586 καπνός smoke 2575 καμίνου of a furnace 2545 καιομένης burning 4442 πυρί [2of fire 440 ανθράκων 1with coals].   41:21   3588 η   5590-1473 ψυχή αυτού His soul 440 άνθρακες is as live coals; 5395-1161 φλοξ δε and a flame 1537 εκ [2from out of 4750-1473 στόματος αυτού 3his mouth 1607 εκπορεύεται 1goes forth].   41:22   1722-1161 εν δε And in 5137-1473 τραχήλω αυτού his neck 835 αυλίζεται lodges 1411 δύναμις power. 1715 έμπροσθεν [3before 1473 αυτού 4him 5143 τρέχει 2runs 684 απώλεια 1Destruction].   41:23   4561-1161 σάρκες δε And the flesh 4983-1473 σώματος αυτού of his body 2853 κεκόλληνται cleaves tightly. 2708 καταχέει If one pours down 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him, 3756-4531 ου σαλευθήσεται he will not be shaken.   41:24   3588 η   2588-1473 καρδία αυτού His heart 4078 πέπηγεν is fixed 5618 ώσπερ as 3037 λίθος stone, 2476-1161 έστηκε δε and he stands 5618 ώσπερ as 188.1 άκμων an anvil, 433.1 ανήλατος not malleable.   41:25   4762 στραφέντος [3turning 1161 δε 1And 1473 αυτού 2his] 5401 φόβος gives fear 2342 θηρίοις [2wild beasts 5074 τετράποσιν 1to the four-footed 1909 επί 4upon 1093 γης 5the earth 242 αλλομένοις 3leaping].   41:26   1437 εάν If 4876 συναντήσωσιν [2should meet up with 1473 αυτώ 3him 3057 λόγχαι 1lances], 3762 ουθέν nothing 3766.2 ου μη in any way 4422 πτοήσωσι shall terrify 1393.2 δόρυ by spear 2532 και and 2382 θώρακα chest plate.   41:27   2233-3303-1063 ήγηται μεν γαρ For he esteems 4604 σίδηρον iron 892 άχυρα as straw, 5475-1161 χαλκόν δε and brass 5618 ώσπερ as 3586 ξύλον [2wood 4524.1 σαθρόν 1rotten].   41:28   3766.2 ου μη In no way 5103.1 τρώσει shall [3pierce 1473 αυτόν 4him 5115 τόξον 1the bow 5469.3 χάλκειον 2of brass]. 2233 ήγηται He esteems 4073.2 πετρόβολον a slinger 3303 μεν indeed 5528 χόρτον as grass;   41:29   5613 ως [3as 2562 καλάμη 4stubble 3049 ελογίσθησαν 2are considered 4973.1 σφύραι 1hammers]; 2606-1161 καταγελά δε and he ridicules 4578 σεισμού the quaking 4450.3 πυρφόρου of a fire-bearer.   41:30   3588 η   4765.7-1473 στρωμνή αυτού His strewn bed 3588.1 οβελίσκοι [2points 3691 οξείς 1is of sharp]; 3956-1161 πας δε and all 5557 χρυσός the gold 2281 θαλάσσης of the sea 1909 επ΄ under 1473 αυτόν him 5618 ώσπερ is as 4081 πηλός [2mud 291.2 αμύθητος 1untold].   41:31   326.2 άναζει [3breaks out 3588 την 1The 12 άβυσσον 2abyss] 5618 ώσπερ as 5469.2 χαλκείον a brazen cauldron; 2233-1161 ήγηται δε and he esteems 3588 την the 2281 θάλασσαν sea 5618 ώσπερ as 1812.3 εξάλειπτρον an ointment jar.   41:32   3588-1161 τον δε And the 5019.1 τάρταρον infernal region 3588 της of the 12 αβύσσου abyss 5618 ώσπερ is as if 164 αιχμάλωτον a captive; 3049 ελογίσατο he considers 12 άβυσσον the abyss 1519 εις for 4043.1 περίπατον a promenade.   41:33   3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is not 3762 ουδέν anything 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 3664 όμοιον likened 1473 αυτώ to him, 4160 πεποιημένον being made, 1460.1 εγκαταπαίζεσθαι to be mocked at 5259 υπό by 3588 των   32-1473 αγγέλων μου my angels.   41:34   3956 παν Every 5308 υψηλόν lofty thing 3708 ορά he sees; 1473-1161 αυτός δε and he 935 βασιλεύς is king 3956 πάντων of all 3588 των the things 1722 εν in 3588 τοις the 5204 ύδασιν waters.