Job 41:17

  41:17   5613 ως as 435 ανήρ a man 3588 τω to 80-1473 αδελφώ αυτού his brother 4347 προσκολληθήσονται they shall be cleaved; 4912 συνέχονται they are held together, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 645 αποσπασθώσιν draw apart.