Hebrews 6

  6:1   1352 διό Therefore, 863 αφέντες having left 3588 τον the 3588 της [2of the 746 αρχής 3beginning 3588 του 4of the 5547 χριστού 5Christ 3056 λόγον 1matter], 1909 επί [2unto 3588 την 3the 5047 τελειότητα 4perfection 5342 φερώμεθα 1we should bear on], 3361 μη not 3825 πάλιν [2again 2310 θεμέλιον 3a foundation 2598 καταβαλλόμενοι 1casting down] 3341 μετανοίας of repentance 575 από from 3498 νεκρών dead 2041 έργων works, 2532 και and 4102 πίστεως of belief 1909 επί upon 2316 θεόν God,   6:2   909 βαπτισμών [2of immersions 1322 διδαχής 1of the teaching], 1936-5037 επιθέσεως τε and of laying on 5495 χειρών of hands, 386-5037 αναστάσεως τε and of resurrection 3498 νεκρών of the dead, 2532 και and 2917 κρίματος [2judgment 166 αιωνίου 1eternal].   6:3   2532 και And 3778 τούτο this 4160 ποιήσομεν we shall do, 1437.1 εάνπερ if indeed 2010-3588-2316 επιτρέπη ο θεός God should permit.   6:4   102-1063 αδύνατον γαρ For it is impossible 3588 τους of the ones 530 άπαξ once 5461 φωτισθέντας enlightened, 1089 γευσαμένους having tasted 5037 τε also 3588 της of the 1431 δωρεάς [2gift 3588 της   2032 επουρανίου 1heavenly], 2532 και and 3353 μετόχους [2partakers 1096 γενηθέντας 1becoming 4151 πνεύματος 4spirit 39 αγίου 3of holy],   6:5   2532 και and 2570 καλόν [2the good 1089 γευσαμένους 1having tasted 2316 θεού 4of God 4487 ρήμα 3word], 1411-5037 δυνάμεις τε and of powers 3195 μέλλοντος [2about to be 165 αιώνος 1of the eon],   6:6   2532 και and 3895 παραπεσόντας having fallen, 3825 πάλιν again 340 ανακαινίζειν to renew 1519 εις to 3341 μετάνοιαν repentance; 388 ανασταυρούντας crucifying again 1438 εαυτοίς to themselves 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 3856 παραδειγματίζοντας making an example of him.   6:7   1093-1063 γη γαρ For the earth 3588 η   4095 πιούσα having drunk 3588 τον the 1909 επ΄ [4upon 1473 αυτής 5it 4178 πολλάκις 3often 2064 ερχόμενον 2coming 5205 υετόν 1rain], 2532 και and 5088 τίκτουσα giving birth to 1008 βοτάνην [2pasturage 2111 εύθετον 1fit] 1565 εκείνοις for those 1223 δι΄ through 3739 ους whom 2532 και also 1090 γεωργείται it is cultivated, 3335 μεταλαμβάνει shares 2129 ευλογίας of the blessing 575 από from 3588 του   2316 θεού God;   6:8   1627-1161 εκφέρουσα δε but that bringing forth 173 ακάνθας thorn-bushes 2532 και and 5146 τριβόλους thistles 96 αδόκιμος is rejected, 2532 και and 2671 κατάρας [2a curse 1451 εγγύς 1near to], 3739 ης whose 3588 το   5056 τέλος end 1519 εις is for 2740 καύσιν burning.   6:9   3982-1161 πεπείσμεθα δε But we are persuaded 4012 περί concerning 1473 υμών you, 27 αγαπητοί beloved, 3588-2908 τα κρείττονα of better things, 2532 και and 2192 εχόμενα having 4991 σωτηρίας deliverance, 1499 ει και if even 3779 ούτω thus 2980 λαλούμεν we speak.   6:10   3756 ου [3is not 1063 γαρ 1For 94 άδικος 4unjust 3588 ο   2316 θεός 2God] 1950 επιλαθέσθαι to forget 3588 του   2041-1473 έργου υμών your work 2532 και and 3588 του the 2873 κόπου toil 3588 της of the 26 αγάπης love 3739 ης which 1731 ενεδείξασθε you demonstrated 1519 εις in 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name, 1247 διακονήσαντες having served 3588 τοις to the 39 αγίοις holy ones, 2532 και and 1247 διακονούντες still serving.   6:11   1937-1161 επιθυμούμεν δε But we desire 1538 έκαστον each 1473 υμών of you 3588 την [2the 1473 αυτήν 3same 1731 ενδείκνυσθαι 1to demonstrate] 4710 σπουδήν diligence 4314 προς to 3588 την the 4136 πληροφορίαν full assurance 3588 της of the 1680 ελπίδος hope 891 άχρι as far as until 5056 τέλους the end;   6:12   2443 ίνα that 3361 μη [2not 3576 νωθροί 4dull 1096 γένησθε 1you should 3become], 3402-1161 μιμηταί δε but imitators 3588 των of the ones 1223 διά through 4102 πίστεως belief 2532 και and 3115 μακροθυμίας long-suffering 2816 κληρονομούντων inheriting 3588 τας the 1860 επαγγελίας promises.   6:13   3588-1063 τω γαρ For to * Αβραάμ Abraham 1861-3588-2316 επαγγειλάμενος ο θεός God having promised, 1893 επεί since 2596 κατ΄ according to 3762 ουδενός no one 2192 είχε had he 3173 μείζονος greater 3660 ομόσαι to swear an oath by, 3660 ώμοσε swore an oath 2596 καθ΄ according to 1438 εαυτού himself,   6:14   3004 λέγων saying, 2229 ημήν Assuredly 2127 ευλογών blessing 2127 ευλογήσω I will bless 1473 σε you, 2532 και and 4129 πληθύνων multiplying 4129 πληθυνώ I will multiply 1473 σε you.   6:15   2532 και And 3779 ούτω thus, 3114 μακροθυμήσας having been long-suffering, 2013 επέτυχε he succeeded in 3588 της the 1860 επαγγελίας promise.   6:16   444 άνθρωποι [2men 3303 μεν 3indeed 1063 γαρ 1For 2596 κατά 5by 3588 του 6the 3173 μείζονος 7greater 3660 ομνύουσι 4swear an oath], 2532 και and 3956 πάσης [6in all 1473-485 αυτοίς αντιλογίας 7disputes to them 4009 πέρας 3is an end 1519 εις 4for 951 βεβαίωσιν 5security 3588 ο 1the 3727 όρκος 2oath].   6:17   1722 εν In 3739 ω which 4053 περισσότερον [2more extra 1014 βουλόμενος 3wanting 3588 ο   2316 θεός 1God] 1925 επιδείξαι to display 3588 τοις to the 2818 κληρονόμοις heirs 3588 της of the 1860 επαγγελίας promise 3588 το the 276 αμετάθετον immutability 3588 της   1012-1473 βουλής αυτού of his counsel, 3315 εμεσίτευσεν mediated 3727 όρκω by an oath;   6:18   2443 ίνα that 1223 διά through 1417 δύο two 4229 πραγμάτων [2things 276 αμεταθέτων 1immutable], 1722 εν (in 3739 οις which 102 αδύνατον it was impossible 5574-2316 ψεύσασθαι θεόν for God to lie,) 2478 ισχυράν [2strong 3874 παράκλησιν 3consolation 2192 έχωμεν 1we should have], 3588 οι we the ones 2703 καταφυγόντες taking refuge 2902 κρατήσαι to hold to 3588 της the 4295 προκειμένης [2situated before us 1680 ελπίδος 1hope],   6:19   3739 ην which hope 5613 ως [2as 45 άγκυραν 3an anchor 2192 έχομεν 1we have] 3588 της of the 5590 ψυχής soul, 804-5037 ασφαλή τε both safe 2532 και and 949 βεβαίαν firm, 2532 και and 1525 εισερχομένην entering 1519 εις into 3588 το the 2082 εσώτερον inner 3588 του   2665 καταπετάσματος veil;   6:20   3699 όπου where 4274 πρόδρομος as forerunner 5228 υπέρ for 1473 ημών us, 1525-* εισήλθεν Ιησούς Jesus entered 2596 κατά according to 3588 την the 5010 τάξιν order * Μελχισεδέκ of Melchisedek, 749 αρχιερεύς [2chief priest 1096 γενόμενος 1becoming] 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.