Ruth 1:7

LXX_WH(i)
    7 G2532 CONJ και G1831 V-AAI-3S εξηλθεν G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G5117 N-GSM τοπου G3364 ADV ου G1510 V-IAI-3S ην G1563 ADV εκει G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G1417 N-NUI δυο G3565 N-NPF νυμφαι G846 D-GSF αυτης G3326 PREP μετ G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G4198 V-IMI-3P επορευοντο G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3598 N-DSF οδω G3588 T-GSN του G1994 V-AAN επιστρεψαι G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G2448 N-PRI ιουδα
HOT(i) 7 ותצא מן המקום אשׁר היתה שׁמה ושׁתי כלתיה עמה ותלכנה בדרך לשׁוב אל ארץ יהודה׃
IHOT(i) (In English order)
  7 H3318 ותצא Wherefore she went forth H4480 מן out of H4725 המקום the place H834 אשׁר where H1961 היתה she was, H8033 שׁמה where H8147 ושׁתי and her two H3618 כלתיה daughters-in-law H5973 עמה with her; H1980 ותלכנה and they went H1870 בדרך on the way H7725 לשׁוב to return H413 אל unto H776 ארץ the land H3063 יהודה׃ of Judah.
Vulgate(i) 7 egressa est itaque de loco peregrinationis suae cum utraque nuru et iam in via posita revertendi in terram Iuda
Clementine_Vulgate(i) 7 Egressa est itaque de loco peregrinationis suæ, cum utraque nuru: et jam in via revertendi posita in terram Juda,
Wycliffe(i) 7 Therfor sche yede out of the place of hir pilgrymage with euer either wijf of hir sones; and now sche was set in the weie of turnyng ayen in to the lond of Juda,
Coverdale(i) 7 & so she departed from ye place where she was, & both hir sonnes wyues wt her. And as they wete by the waye to come agayne into the londe of Iuda,
MSTC(i) 7 Wherefore she departed out of the place where she was, and her two daughters with her. And as they went by the way returning unto the land of Judah,
Matthew(i) 7 Wherfore she departed oute of the place where she was and her two doughters wyth her. And as they went by the waye returning vnto the land of Iuda,
Great(i) 7 Wherfore she departed out of the place where she was, and her two daughters with her. And they went on theyr waye to returne vnto the lande of Iuda.
Geneva(i) 7 Wherefore shee departed out of the place where she was, and her two daughters in law with her, and they went on their way to returne vnto the land of Iudah.
Bishops(i) 7 Wherfore she departed out of the place where she was, and her two daughters in lawe with her: And they went on their way to returne vnto the lande of Iuda
DouayRheims(i) 7 Wherefore she went forth out of the place of her sojournment, with both her daughters in law: and being now in the way to return into the land of Juda,
KJV(i) 7

Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters in law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.

KJV_Cambridge(i) 7 Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters in law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
Thomson(i) 7 So she set out from the place where she was with her two daughters in law. And when they had travelled some part of the way on their return to the land of Juda,
Webster(i) 7 Wherefore she went forth from the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return to the land of Judah.
Brenton(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her: and they went by the way to return to the land of Juda.
Brenton_Greek(i) 7 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἦν ἐκεῖ, καὶ αἱ δύο νύμφαι αὐτῆς μετʼ αὐτῆς· καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς τὴν γῆν Ἰούδα.
Leeser(i) 7 Therefore she went forth out of the place where she had been, and her two daughters-in-law were with her; and they went on their way to return unto the land of Judah.
YLT(i) 7 And she goeth out from the place where she hath been, and her two daughters-in-law with her, and they go in the way to turn back unto the land of Judah.
JuliaSmith(i) 7 And she will go forth from the place where she was there, and her two daughters-in-law with her; and they will go in the way to turn back to the land of Judah.
Darby(i) 7 Wherefore she went forth out of the place where she had been, and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return to the land of Judah.
ERV(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters in law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
ASV(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
JPS_ASV_Byz(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
Rotherham(i) 7 So she went forth out of the dwelling-place where she had remained, and her two daughters-in-law with her,—and they went on the way, to return unto the land of Judah.
CLV(i) 7 So she went forth from the place where she had been; and her two daughters-in-law were with her when they went on the road to return to the area of Judah.
BBE(i) 7 And she went out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on their way to go back to the land of Judah.
MKJV(i) 7 And she went out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah.
LITV(i) 7 And she went out from the place where she had been, and her two daughters-in-law with her. And they went in the way to return to the land of Judah.
ECB(i) 7 So she goes with her two daughters in law from the place she was; and they go on the way to return to the land of Yah Hudah.
ACV(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah.
WEB(i) 7 She went out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her. They went on the way to return to the land of Judah.
NHEB(i) 7 She went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return to the land of Judah.
AKJV(i) 7 Why she went forth out of the place where she was, and her two daughters in law with her; and they went on the way to return to the land of Judah.
KJ2000(i) 7 Therefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
UKJV(i) 7 Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters in law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
EJ2000(i) 7 Therefore she went forth out of the place where she had been and her two daughters-in-law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
CAB(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went by the way to return to the land of Judah.
LXX2012(i) 7 And she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her: and they went by the way to return to the land of Juda.
NSB(i) 7 They started out together to go back to Judah.
ISV(i) 7 So she left the place where she had been, along with her two daughters-in-law, and they traveled along the return road to the land of Judah.
LEB(i) 7 So she set out from the place where she was* and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah.
MLV(i) 7 And she went forth out of the place where she was and her two daughters-in-law with her and they went on the way to return to the land of Judah.
VIN(i) 7 So she goes with her two daughters in law from the place she was; and they go on the way to return to the land of Yah Hudah.
Luther1545(i) 7 Und ging aus von dem Ort, da sie gewesen war, und ihre beiden Schnüre mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, daß sie wiederkäme ins Land Juda,
Luther1912(i) 7 Und sie ging aus von dem Ort, da sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, daß sie wiederkäme ins Land Juda,
ELB1871(i) 7 Und sie zog aus von dem Orte, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr; und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren.
ELB1905(i) 7 Und sie zog aus von dem Orte, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr; und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren.
DSV(i) 7 Daarom ging zij uit van de plaats, waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op den weg, om weder te keren naar het land van Juda,
Giguet(i) 7 Elle quitta donc le lieu où elle était, et ses deux brus avec elle; elles se mirent en route pour retourner en la terre de Juda,
DarbyFR(i) 7 Et elle partit du lieu où elle était, et ses deux belles-filles avec elle; et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda.
Martin(i) 7 Ainsi elle partit du lieu où elle avait demeuré, et ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda.
Segond(i) 7 Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda.
SE(i) 7 Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
ReinaValera(i) 7 Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron á caminar para volverse á la tierra de Judá.
JBS(i) 7 Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron el camino para volverse a la tierra de Judá.
Albanian(i) 7 Ajo u nis, pra, me të dy nuset e saj nga vendi në të cilin rrinte, dhe filloi të ecë për t'u kthyer në vendin e Judës.
RST(i) 7 И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую,
Arabic(i) 7 وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها وسرن في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا.
Bulgarian(i) 7 Затова тя излезе от мястото, където беше, и двете й снахи с нея; и поеха по пътя, за да се върнат в земята на Юда.
Croatian(i) 7 Ode, dakle, ona iz mjesta gdje je živjela, a s njome i njezine snahe; krenuše na put da se vrate u zemlju Judinu.
BKR(i) 7 Vyšedši tedy z místa, na němž bydlila, a obě nevěsty její s ní, daly se na cestu, aby se navrátily do země Judské.
Danish(i) 7 Og hun gik ud fra det Sted, hvor hun havde været, og begge hendes Sønners Hustruer med hende, og de gik paa Vejen for at komme tilbage til Judas Land.
CUV(i) 7 於 是 他 和 兩 個 兒 婦 起 行 離 開 所 住 的 地 方 , 要 回 猶 大 地 去 。
CUVS(i) 7 于 是 他 和 两 个 儿 妇 起 行 离 幵 所 住 的 地 方 , 要 回 犹 大 地 去 。
Esperanto(i) 7 SXi eliris el la loko, kie sxi logxis, kun siaj du bofilinoj; kaj ili iris sur la vojo, por ke ili revenu al la lando de Jehuda.
Finnish(i) 7 Ja hän läksi pois siitä paikasta, jossa hän oli ollut, molempain miniöinsä kanssa; ja kuin he matkustivat tiellä palataksensa Juudan maalle,
FinnishPR(i) 7 Niin hän lähti yhdessä molempien miniäinsä kanssa siitä paikasta, jossa oli oleskellut. Ja heidän tietä käydessään matkalla Juudan maahan
Haitian(i) 7 Se konsa yo leve, yo kite kote yo te ye a, yo pati ansanm pou y' al nan peyi Jida.
Hungarian(i) 7 És kiméne arról a helyrõl, a hol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földére,
Indonesian(i) 7 Mereka berangkat bersama-sama pulang ke Yehuda. Di tengah jalan
Italian(i) 7 Ella adunque si partì dal luogo ove era stata, con le sue due nuore; ed erano in cammino, per ritornarsene al paese di Giuda.
ItalianRiveduta(i) 7 Ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dov’era stata, e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda.
Korean(i) 7 있던 곳을 떠나고 두 자부도 그와 함께 하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 행하다가
Lithuanian(i) 7 Ji išėjo iš ten, kur gyveno kartu su savo marčiomis, ir ėjo į Judą.
PBG(i) 7 Tedy wyszła z miejsca, na którem była z onemi dwiema synowemi swemi, a udały się w drogę, aby się wróciły do ziemi Juda.
Portuguese(i) 7 Pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as duas noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá,
Norwegian(i) 7 Hun drog bort fra det sted hvor hun hadde vært, og begge hennes sønnekoner var med henne. Mens de nu gikk frem efter veien for å vende tilbake til Juda land,
Romanian(i) 7 Ea a ieşit din locul în care locuia însoţită de cele două nurori ale ei, şi a pornit ca să se întoarcă în ţara lui Iuda.
Ukrainian(i) 7 І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю.