Ruth 1:6

LXX_WH(i)
    6 G2532 CONJ και G450 V-AAI-3S ανεστη G846 D-NSF αυτη G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G1417 N-NUI δυο G3565 N-NPF νυμφαι G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G654 V-AAI-3P απεστρεψαν G1537 PREP εξ G68 N-GSM αγρου   N-PRI μωαβ G3754 CONJ οτι G191 V-AAI-3P ηκουσαν G1722 PREP εν G68 N-DSM αγρω   N-PRI μωαβ G3754 CONJ οτι G1980 V-RMI-3S επεσκεπται G2962 N-NSM κυριος G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G846 D-GSM αυτου G1325 V-AAN δουναι G846 D-DPM αυτοις G740 N-APM αρτους
HOT(i) 6 ותקם היא וכלתיה ותשׁב משׂדי מואב כי שׁמעה בשׂדה מואב כי פקד יהוה את עמו לתת להם לחם׃
IHOT(i) (In English order)
  6 H6965 ותקם arose H1931 היא Then she H3618 וכלתיה with her daughters-in-law, H7725 ותשׁב that she might return H7704 משׂדי from the country H4124 מואב of Moab: H3588 כי for H8085 שׁמעה she had heard H7704 בשׂדה in the country H4124 מואב of Moab H3588 כי how that H6485 פקד had visited H3069 יהוה   H853 את   H5971 עמו his people H5414 לתת in giving H3899 להם לחם׃ them bread.
Vulgate(i) 6 et surrexit ut in patriam pergeret cum utraque nuru sua de regione moabitide audierat enim quod respexisset Dominus populum suum et dedisset eis escas
Clementine_Vulgate(i) 6 Et surrexit ut in patriam pergeret cum utraque nuru sua de regione Moabitide: audierat enim quod respexisset Dominus populum suum, et dedisset eis escas.
Wycliffe(i) 6 And sche roos to go with euer eithir wijf of hir sones in to hir cuntrey fro the cuntrey of Moab; for sche hadde herd, that the Lord hadde biholde his puple, and hadde youe `metis to hem.
Coverdale(i) 6 Then gat she her vp wt both hir sonnes wyues, & wente agayne out of the lode of ye Moabites (for she had herde in the londe of the Moabites, yt the LORDE had visited his people & geuen them bred)
MSTC(i) 6 Then she stood up with her daughters-in-law and returned from the country of Moab: for she had heard say, being in the country of Moab, how that the LORD hath visited his people and given them food.
Matthew(i) 6 Then she stode vp wt her doughters in lawe and returned from the countrey of Moab: for she had heard saye, beyng in the countrey of Moab, howe that the Lorde had visited his people and geuen them fode.
Great(i) 6 Then stode she vp with her daughters in lawe, and returned from the countrey of Moab: for she had hearde saye in the countrey of Moab, how that the Lorde had vysyted hys people, and geuen them bred.
Geneva(i) 6 Then she arose with her daughters in law, and returned from the countrey of Moab: for she had heard say in the countrey of Moab, that the Lord had visited his people, and giuen them bread.
Bishops(i) 6 Then she arose with her daughters in lawe, and returned from the countrey of Moab: for she had hearde say in the countrey of Moab, howe that the Lorde had visited his people, and geuen them bread
DouayRheims(i) 6 And she arose to go from the land of Moab to her own country, with both her daughters in law: for she had heard that the Lord had looked upon his people, and had given them food.
KJV(i) 6

Then she arose with her daughters in law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.

KJV_Cambridge(i) 6 Then she arose with her daughters in law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
Thomson(i) 6 Whereupon she arose with her two daughters in law, and set out on her return from the country of Moab; for she had heard, in the country of Moab, that the Lord had visited his people in giving them bread.
Webster(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
Brenton(i) 6 And she rose up and her two daughters-in-law, and they returned out of the country of Moab, for she heard in the country of Moab that the Lord had visited his people to give them bread.
Brenton_Greek(i) 6 Καὶ ἀνέστη αὕτη καὶ αἱ δύο νύμφαι αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψαν ἐξ ἀγροῦ Μωὰβ, ὅτι ἤκουσεν ἐν ἀγρῷ Μωὰβ ὅτι ἐπέσκεπται Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, δοῦναι αὐτοῖς ἄρτους.
Leeser(i) 6 Then did she arise with her daughters-in-law, and returned homeward from the fields of Moab; for she had heard in the fields of Moab that the Lord had thought of his people in giving them bread.
YLT(i) 6 And she riseth, she and her daughters-in-law, and turneth back from the fields of Moab, for she hath heard in the fields of Moab that God hath looked after His people, —to give to them bread.
JuliaSmith(i) 6 And she will arise and her daughters-in-law, and she will turn back from the field of Moab: for she heard in the field of Moab that Jehovah reviewed his people to give bread to them.
Darby(i) 6 And she arose, she and her daughters-in-law, and returned from the fields of Moab; for she had heard in the fields of Moab how that Jehovah had visited his people to give them bread.
ERV(i) 6 Then she arose with her daughters in law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
ASV(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that Jehovah had visited his people in giving them bread.
JPS_ASV_Byz(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the field of Moab; for she had heard in the field of Moab how that the LORD had remembered His people in giving them bread.
Rotherham(i) 6 Then she arose, she and her daughters-in-law, and returned out of the country of Moab,—for she had heard, in the country of Moab, how that Yahweh had visited his people, in giving unto them, bread.
CLV(i) 6 She got up with her daughters-in-law to return from the fields of Moab, for she had heard in the field of Moab that Yahweh had visited His people and given them bread.
BBE(i) 6 So she and her daughters-in-law got ready to go back from the country of Moab, for news had come to her in the country of Moab that the Lord, in mercy for his people, had given them food.
MKJV(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law so that she might return from the fields of Moab. For she had heard in the fields of Moab how Jehovah had visited His people in giving them bread.
LITV(i) 6 And she rose up, she and her daughters-in-law, and turned back from the fields of Moab. For she had heard in the fields of Moab that Jehovah had visited His people, to give food to them.
ECB(i) 6 And she rises with her daughters in law, to return from the fields of Moab: for she heard that Yah Veh visits his people in the fields of Moab in giving them bread.
ACV(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that LORD had visited his people in giving them bread.
WEB(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab; for she had heard in the country of Moab how Yahweh had visited his people in giving them bread.
NHEB(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
AKJV(i) 6 Then she arose with her daughters in law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
KJ2000(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them food.
UKJV(i) 6 Then she arose with her daughters in law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
EJ2000(i) 6 ¶ Then she arose with her daughters-in-law, to return from the fields of Moab, for she had heard in the field of Moab how the LORD had visited his people to give them bread.
CAB(i) 6 And she rose up, and her two daughters-in-law, and they returned out of the country of Moab, for she heard in the country of Moab that the Lord had visited His people to give them bread.
LXX2012(i) 6 And she rose up and her two daughters-in-law, and they returned out of the country of Moab, for she heard in the country of Moab that the Lord [had] visited his people to give them bread.
NSB(i) 6 Some time later Naomi heard that Jehovah blessed his people by giving them good crops. So she got ready to leave Moab with her daughters-in-law.
ISV(i) 6 She and her daughters-in-law prepared to return from the country of Moab, because she had heard while living there how the LORD had come to the aid of his people, giving them relief.
LEB(i) 6 And she got up, she and her daughters-in-law, and returned from the countryside of Moab, because she had heard in the countryside of Moab that Yahweh had come to the aid of* his people to give food to them.
MLV(i) 6 Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that Jehovah had visited his people in giving them bread.
VIN(i) 6 Some time later Naomi heard that the LORD blessed his people by giving them good crops. So she got ready to leave Moab with her daughters-in-law.
Luther1545(i) 6 Da machte sie sich auf mit ihren zwo Schnüren und zog wieder aus der Moabiter Lande; denn sie hatte erfahren im Moabiter Lande, daß der HERR sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben.
Luther1912(i) 6 Da machte sie sich auf mit ihren zwei Schwiegertöchtern und zog wieder aus der Moabiter Lande; denn sie hatte erfahren im Moabiterlande, daß der HERR sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben.
ELB1871(i) 6 Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück; denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, daß Jehova sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben.
ELB1905(i) 6 Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück; denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, daß Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. O. indem er ihnen Brot gab
DSV(i) 6 Toen maakte zij zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab; want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun brood.
Giguet(i) 6 ¶ Alors, elle se leva avec ses deux brus, et elles s’en allèrent des champs de Moab, parce qu’elles y avaient appris que le Seigneur avait visité son peuple pour lui donner du pain.
DarbyFR(i) 6
Et elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab; car elle avait entendu dire, au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain.
Martin(i) 6 Depuis elle se leva avec ses belles-filles pour s'en retourner du pays de Moab; car elle apprit au pays de Moab, que l'Eternel avait visité son peuple, en leur donnant du pain.
Segond(i) 6 Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Eternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
SE(i) 6 Entonces se levantó con sus nueras, y se volvió de los campos de Moab: porque oyó en el campo de Moab que el SEÑOR había visitado a su pueblo para darles pan.
ReinaValera(i) 6 Entonces se levantó con sus nueras, y volvióse de los campos de Moab: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado á su pueblo para darles pan.
JBS(i) 6 ¶ Entonces se levantó con sus nueras, y se volvió de los campos de Moab: porque oyó en el campo de Moab que el SEÑOR había visitado a su pueblo para darles pan.
Albanian(i) 6 Atëherë u ngrit me gjithë nuset e saj për t'u kthyer nga vendi Moabit, sepse kishte dëgjuar të thuhej që Zoti e kishte vizituar popullin e vet dhe i kishte dhënë bukë.
RST(i) 6 И встала она со снохами своими и пошла обратно сполей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетилнарод Свой и дал им хлеб.
Arabic(i) 6 فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد موآب لانها سمعت في بلاد موآب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا.
Bulgarian(i) 6 И тя стана със снахите си и се върна от моавските полета, защото беше чула в моавските полета, че ГОСПОД посетил народа Си и му дал хляб.
Croatian(i) 6 Tada se ona diže sa svojim snahama da ode s Moapskih poljana jer je čula na Moapskim poljanama da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha.
BKR(i) 6 Tedy vstavši ona s nevěstami svými, navracela se z krajiny Moábské; nebo slyšela v krajině Moábské, že Hospodin navštívil lid svůj, dav jemu chléb.
Danish(i) 6 Da gjorde hun sig rede, hun og hendes Sønners Hustruer, og vendte tilbage fra Moabiternes Land; thi hun havde hørt i Moabiternes Land, at HERREN havde besøgt sit Folk og givet dem Brød.
CUV(i) 6 他 就 與 兩 個 兒 婦 起 身 , 要 從 摩 押 地 歸 回 ; 因 為 他 在 摩 押 地 聽 見 耶 和 華 眷 顧 自 己 的 百 姓 , 賜 糧 食 與 他 們 。
CUVS(i) 6 他 就 与 两 个 儿 妇 起 身 , 要 从 摩 押 地 归 回 ; 因 为 他 在 摩 押 地 听 见 耶 和 华 眷 顾 自 己 的 百 姓 , 赐 粮 食 与 他 们 。
Esperanto(i) 6 SXi levigxis kun siaj bofilinoj, por iri returne el la lando de Moab; cxar sxi auxdis en la lando de Moab, ke la Eternulo rememoris Sian popolon, donante al gxi panon.
Finnish(i) 6 Ja hän nousi miniöinensä ja palasi Moabilaisten maalta; sillä hän oli Moabilaisten maalla ollessansa kuullut, että Herra oli etsinyt kansaansa ja antanut heille leipää.
FinnishPR(i) 6 Silloin hän nousi miniöineen palataksensa takaisin Mooabin maasta, sillä hän oli kuullut Mooabin maassa, että Herra oli pitänyt kansastansa huolen ja antanut sille leipää.
Haitian(i) 6 Antan Naomi te peyi Moab toujou, li vin pran nouvèl jan Seyè a te voye benediksyon sou pèp li a, jan li te fè yo fè bon rekòt. Menm lè a, li pare zafè l' pou l' kite peyi Moab ansanm ak de bèlfi li yo.
Hungarian(i) 6 Felkele azért õ és az õ menyei, és õ visszatére Moáb mezejérõl; mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az õ népét, hogy adjon nékik kenyeret.
Indonesian(i) 6 Beberapa waktu kemudian Naomi mendengar bahwa TUHAN telah memberkati umat Israel dengan hasil panen yang baik. Karena itu Naomi dengan kedua menantunya berkemas untuk meninggalkan Moab.
Italian(i) 6 Allora ella si levò, con le sue nuore, e se ne ritornò dalle contrade di Moab; perciocchè udì, nelle contrade di Moab, che il Signore avea visitato il suo popolo, dandogli del pane.
ItalianRiveduta(i) 6 Allora si levò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab perché nelle campagne di Moab avea sentito dire che l’Eterno avea visitato il suo popolo, dandogli del pane.
Korean(i) 6 그가 모압 지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 권고하사 그들에게 양식을 주셨다 함을 들었으므로 이에 두 자부와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여
Lithuanian(i) 6 Ji su savo marčiomis pakilo grįžti į savo kraštą, nes buvo girdėjusi būdama Moabo krašte, kad Viešpats aplankė savo tautą, duodamas jiems duonos.
PBG(i) 6 A wezbrawszy się z synowemi swemi wróciła się z ziemi Moabskiej; bo słyszała w krainie Moabskiej, że był nawiedził Pan lud swój, i dał im chleb.
Portuguese(i) 6 Então se levantou ela com as suas noras, para voltar do país de Moab, porquanto nessa terra tinha ouvido que e Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão.
Norwegian(i) 6 Da brøt hun op med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land; for hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød.
Romanian(i) 6 Apoi s'a sculat, ea şi nurorile ei, ca să se întoarcă în ţara ei din ţara Moabului, căci aflase în ţara Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său şi -i dăduse pîne.
Ukrainian(i) 6 І встала вона та невістки її, і вернулися з моавських піль, бо почула на моавському полі, що Господь згадав про народ Свій, даючи їм хліба.