Numbers 31:21

LXX_WH(i)
    21 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1648 N-PRI ελεαζαρ G3588 T-NSM ο G2409 N-NSM ιερευς G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G435 N-APM ανδρας G3588 T-GSF της G1411 N-GSF δυναμεως G3588 T-APM τους G2064 V-PMPAP ερχομενους G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της   N-GSF παραταξεως G3588 T-GSM του G4171 N-GSM πολεμου G3778 D-NSN τουτο G3588 T-NSN το G1345 N-NSN δικαιωμα G3588 T-GSM του G3551 N-GSM νομου G3739 R-NSN ο G4929 V-AAI-3S συνεταξεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-DSM τω   N-DSM μωυση
HOT(i) 21 ויאמר אלעזר הכהן אל אנשׁי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשׁר צוה יהוה את משׁה׃
Vulgate(i) 21 Eleazar quoque sacerdos ad viros exercitus qui pugnaverant sic locutus est hoc est praeceptum legis quod mandavit Dominus Mosi
Clementine_Vulgate(i) 21 Eleazar quoque sacerdos ad viros exercitus, qui pugnaverunt, sic locutus est: Hoc est præceptum legis, quod mandavit Dominus Moysi:
Wycliffe(i) 21 And Eleazar, preest, spak thus to the men of the oost that fouyten, This is the comaundement of the lawe, which the Lord comaundide to Moises,
Tyndale(i) 21 And Eleazer the preast sayed vnto all ye me of warre which went out to batayle: this is the ordinaunce of the lawe which the Lorde commaunded Moses:
Coverdale(i) 21 And Eleasar the prest sayde vnto ye captaynes of the hoost, yt wente out to the battayll: This is the statute of the lawe, which the LORDE comaunded Moses:
MSTC(i) 21 And Eleazar the priest said unto all the men of war which went out to battle, "This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses:
Matthew(i) 21 And Eleazar the Preast sayde vnto al the men of warre which went out to battel: this is the ordinaunce of the law which the Lord commaunded Moses:
Great(i) 21 And Eleazar the preaste sayde vnto the men of warre, which came from the battayll: this is the ordinaunce of the lawe which the Lorde commaunded Moses:
Geneva(i) 21 And Eleazar ye Priest sayd vnto the men of warre, which went to the battel, This is the ordinance of the law which the Lord commanded Moses,
Bishops(i) 21 And Eleazar the priest sayde vnto the men of warre which went to the battayle: This is the ordinauce of the lawe which the Lorde comaunded Moyses
DouayRheims(i) 21 Eleazar also the priest spoke to the men of the army, that had fought, in this manner: This is the ordinance of the law, which the Lord hath commanded Moses:
KJV(i) 21

And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;

KJV_Cambridge(i) 21 And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
Thomson(i) 21 Then Eleazar the priest, said to the men of the army, who came from the war, This is the ordinance of the law, which the Lord gave in charge to Moses,
Webster(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war who went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
Brenton(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of the host that came from the battle-array, This is the ordinance of the law which the Lord has commanded Moses.
Brenton_Greek(i) 21 Καὶ εἶπεν Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοὺς ἐρχομένους ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου, τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου ὃ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ.
Leeser(i) 21 And Elazar the priest said unto the men of the army who had gone to the battle, This is the ordinance of the law which the Lord hath commanded Moses:
YLT(i) 21 And Eleazar the priest saith unto the men of the host who go in to battle, `This is the statute of the law which Jehovah hath commanded Moses:
JuliaSmith(i) 21 And Eleazar the priest will say to the men of war coming from the battle, This the law of instruction which Jehovah commanded Moses:
Darby(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war that had gone to the battle, This is the statute of the law which Jehovah hath commanded Moses.
ERV(i) 21 And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the statute of the law which the LORD hath commanded Moses:
ASV(i) 21 And Eleazar the priest said unto the men of war that went to the battle, This is the statute of the law which Jehovah hath commanded Moses:
JPS_ASV_Byz(i) 21 And Eleazar the priest said unto the men of war that went to the battle: 'This is the statute of the law which the LORD hath commanded Moses:
Rotherham(i) 21 Then said Eleazar the priest unto the men of the host, who had been to the war: This, is the statute of the law, which Yahweh hath commanded Moses:
CLV(i) 21 Eleazar the priest said to the men of the militia host who had come into the battle:This is the statute of the law which Yahweh has instructed Moses.
BBE(i) 21 Then Eleazar the priest said to the men of war who had been to the fight, This is the rule of the law which the Lord has given to Moses:
MKJV(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war who went to battle, This is the ordinance of the law which Jehovah commanded Moses.
LITV(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war who went to battle, This is the statute of the law which Jehovah has commanded Moses:
ECB(i) 21 And El Azar the priest says to the men of hostility who go to the war, This is the statute of the torah Yah Veh misvahed Mosheh:
ACV(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war who went to the battle, This is the statute of the law which LORD has commanded Moses:
WEB(i) 21 Eleazar the priest said to the men of war who went to the battle, “This is the statute of the law which Yahweh has commanded Moses.
NHEB(i) 21 Eleazar the priest said to the men of war who went to the battle, "This is the statute of the law which the LORD has commanded Moses:
AKJV(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
KJ2000(i) 21 And Eleazar the priest said unto the men of war who went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
UKJV(i) 21 And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
EJ2000(i) 21 And Eleazar, the priest, said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
CAB(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of the army that came from the battle array, This is the ordinance of the law which the Lord has commanded Moses.
LXX2012(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of the host that came from the battle-array, This [is] the ordinance of the law which the Lord has commanded Moses.
NSB(i) 21 Eleazar the priest said to the soldiers who had gone into battle: »This is what Jehovah’s Law told Moses to do:
LEB(i) 21 Then Eleazar the priest said to the men of the battle who came from the war, "This is the decree of the law that Yahweh commanded Moses.
MLV(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war who went to the battle, This is the statute of the law which Jehovah has commanded Moses:
VIN(i) 21 And Eleazar the priest said to the men of war who went to battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses.
Luther1545(i) 21 Und Eleasar, der Priester, sprach zu dem Kriegsvolk, das in Streit gezogen war: Das ist das Gesetz, welches der HERR Mose geboten hat:
Luther1912(i) 21 Und Eleasar, der Priester, sprach zu dem Kriegsvolk, das in den Streit gezogen war: Das ist das Gesetz, welches der HERR dem Mose geboten hat:
ELB1871(i) 21 Und Eleasar, der Priester, sprach zu den Kriegsleuten, die in den Streit gezogen waren: Dies ist die Satzung des Gesetzes, das Jehova dem Mose geboten hat:
ELB1905(i) 21 Und Eleasar, der Priester, sprach zu den Kriegsleuten, die in den Streit gezogen waren: Dies ist die Satzung des Gesetzes, das Jahwe dem Mose geboten hat:
DSV(i) 21 En Eleazar, de priester, zeide tot de krijgslieden, die tot dien strijd getogen waren: Dit is de inzetting der wet, die de HEERE Mozes geboden heeft.
Giguet(i) 21 Eléazar aussi dit aux hommes de l’armée revenant du combat: Voici les détails de la loi de purification que le Seigneur a prescrite à Moïse:
DarbyFR(i) 21 Et Éléazar, le sacrificateur, dit aux hommes de l'armée, qui étaient allés à la guerre: C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandée à Moïse:
Martin(i) 21 Et Eléazar le Sacrificateur dit aux hommes de guerre qui étaient allés à la bataille : Voici l'ordonnance et la Loi que l'Eternel a commandée à Moïse.
Segond(i) 21 Le sacrificateur Eléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Eternel a prescrite à Moïse.
SE(i) 21 Y Eleazar el sacerdote dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que el SEÑOR ha mandado a Moisés:
ReinaValera(i) 21 Y Eleazar el sacerdote dijo á los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado á Moisés:
JBS(i) 21 Y Eleazar el sacerdote dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que el SEÑOR ha mandado a Moisés:
Albanian(i) 21 Pastaj prifti Eleazar u tha ushtarëve që kishin shkuar në luftë: "Kjo është rregulla e ligjit që Zoti i ka përcaktuar Moisiut:
RST(i) 21 И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею:
Arabic(i) 21 وقال العازار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب موسى.
Bulgarian(i) 21 Също и свещеникът Елеазар каза на войниците, които бяха ходили на бой: Това е наредбата на закона, която ГОСПОД заповяда на Мойсей.
Croatian(i) 21 Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:
BKR(i) 21 I řekl Eleazar kněz vojákům, kteříž byli šli k boji: Toto jest ustanovení zákona, kteréž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
Danish(i) 21 Og Eleaser, Præsten, sagde til Stridsmændene, de, som vare dragne i Krigen: Dette er Lovens Bud, som HERREN har befalet Mose:
CUV(i) 21 祭 司 以 利 亞 撒 對 打 仗 回 來 的 兵 丁 說 : 耶 和 華 所 吩 咐 摩 西 律 法 中 的 條 例 乃 是 這 樣 :
CUVS(i) 21 祭 司 以 利 亚 撒 对 打 仗 回 来 的 兵 丁 说 : 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 律 法 中 的 条 例 乃 是 这 样 :
Esperanto(i) 21 Kaj la pastro Eleazar diris al la militistoj, kiuj iris en la militon:Tio estas la legxa instrukcio, kiun la Eternulo ordonis al Moseo:
Finnish(i) 21 Ja pappi Eleatsar sanoi sotajoukolle, jotka sodassa olleet olivat: tämä on lain sääty, jonka Herra on käskenyt Mosekselle:
FinnishPR(i) 21 Ja pappi Eleasar sanoi sotamiehille, jotka olivat menneet sotaan: "Tämä on lakisäädös, jonka Herra antoi Moosekselle:
Haitian(i) 21 Eleaza, prèt la, pale ak mesye ki te tounen soti nan lagè yo. Li di yo konsa: -Men yon regleman nou jwenn nan lòd Seyè a te bay Moyiz.
Hungarian(i) 21 És monda Eleázár pap a vitézeknek, a kik elmentek vala a hadba: Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt vala az Úr Mózesnek:
Indonesian(i) 21 Kemudian Imam Eleazar berkata kepada orang-orang yang baru kembali dari pertempuran itu, "Inilah peraturan-peraturan yang diberikan TUHAN kepada Musa.
Italian(i) 21 E il Sacerdote Eleazaro disse alla gente di guerra, ch’era andata a quella guerra: Questo è lo statuto di legge che il Signore ha comandato a Mosè.
ItalianRiveduta(i) 21 E il sacerdote Eleazar disse ai soldati ch’erano andati alla guerra: "Questo è l’ordine della legge che l’Eterno ha prescritta a Mosè:
Korean(i) 21 제사장 엘르아살이 싸움에 나갔던 군인들에게 이르되 `이는 여호와께서 모세에게 명하신 법률이니라
Lithuanian(i) 21 Kunigas Eleazaras kalbėjo kovoje dalyvavusiems kariams: “Štai Viešpaties nurodymas:
PBG(i) 21 I rzekł Eleazar kapłan do żołnierstwa, które chodziło na wojnę: Tać jest ustawa zakonna, którą był rozkazał Pan Mojżeszowi:
Portuguese(i) 21 Então Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés:
Norwegian(i) 21 Og Eleasar, presten, sa til stridsmennene som hadde vært med i krigen: Dette er det lovbud som Herren har gitt Moses:
Romanian(i) 21 Preotul Eleazar a zis ostaşilor, cari se duseseră la război:,,Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat -o lui Moise Domnul.
Ukrainian(i) 21 І сказав священик Елеазар воїнам, що ходили на війну: Оце постанова закону, що Господь наказав був Мойсеєві: