John 21:23

ABP_GRK(i)
  23 G1831 εξήλθεν G3767 ούν G3588 ο G3056 λόγος ούτος G3778   G1519 εις G3588 τους G80 αδελφούς G3754 ότι G3588 ο G3101 μαθητής εκείνος G1565   G3756 ουκ αποθνήσκει G599   G2532 και G3756 ουκ είπεν G2036   G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιησούς G3754 ότι G3756 ουκ G599 αποθνήσκει G235 αλλ΄ G1437 εάν G1473 αυτόν θέλω G2309   G3306 μένειν G2193 έως G2064 έρχομαι G5100 τι G4314 προς G1473 σε
Stephanus(i) 23 εξηλθεν ουν ο λογος ουτος εις τους αδελφους οτι ο μαθητης εκεινος ουκ αποθνησκει και ουκ ειπεν αυτω ο ιησους οτι ουκ αποθνησκει αλλ εαν αυτον θελω μενειν εως ερχομαι τι προς σε
LXX_WH(i)
    23 G1831 [G5627] V-2AAI-3S εξηλθεν G3767 CONJ ουν G3778 D-NSM ουτος G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G3101 N-NSM μαθητης G1565 D-NSM εκεινος G3756 PRT-N ουκ G599 [G5719] V-PAI-3S αποθνησκει G3756 PRT-N ουκ G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G1161 CONJ δε G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3754 CONJ οτι G3756 PRT-N ουκ G599 [G5719] V-PAI-3S αποθνησκει G235 CONJ αλλ G1437 COND εαν G846 P-ASM αυτον G2309 [G5725] V-PAS-1S θελω G3306 [G5721] V-PAN μενειν G2193 CONJ εως G2064 [G5736] V-PNI-1S ερχομαι G5101 I-NSN | τι G4314 PREP προς G4571 P-2AS σε G5101 I-NSN | " τι G4314 PREP προς G4571 P-2AS σε " |
Tischendorf(i)
  23 G1831 V-2AAI-3S ἐξῆλθεν G3767 CONJ οὖν G3778 D-NSM οὗτος G3588 T-NSM G3056 N-NSM λόγος G1519 PREP εἰς G3588 T-APM τοὺς G80 N-APM ἀδελφοὺς G3754 CONJ ὅτι G3588 T-NSM G3101 N-NSM μαθητὴς G1565 D-NSM ἐκεῖνος G3756 PRT-N οὐκ G599 V-PAI-3S ἀποθνήσκει· G2532 CONJ καὶ G3756 PRT-N οὐκ G3004 V-2AAI-3S εἶπεν G846 P-DSM αὐτῷ G3588 T-NSM G2424 N-NSM Ἰησοῦς G3754 CONJ ὅτι G3756 PRT-N οὐκ G599 V-PAI-3S ἀποθνήσκει, G235 CONJ ἀλλ'· G1437 COND ἐὰν G846 P-ASM αὐτὸν G2309 V-PAS-1S θέλω G3306 V-PAN μένειν G2193 ADV ἕως G2064 V-PNI-1S ἔρχομαι.
Tregelles(i) 23 Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σε;
TR(i)
  23 G1831 (G5627) V-2AAI-3S εξηλθεν G3767 CONJ ουν G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G3778 D-NSM ουτος G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G3101 N-NSM μαθητης G1565 D-NSM εκεινος G3756 PRT-N ουκ G599 (G5719) V-PAI-3S αποθνησκει G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3754 CONJ οτι G3756 PRT-N ουκ G599 (G5719) V-PAI-3S αποθνησκει G235 CONJ αλλ G1437 COND εαν G846 P-ASM αυτον G2309 (G5725) V-PAS-1S θελω G3306 (G5721) V-PAN μενειν G2193 CONJ εως G2064 (G5736) V-PNI-1S ερχομαι G5101 I-NSN τι G4314 PREP προς G4571 P-2AS σε
Nestle(i) 23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;
RP(i)
   23 G1831 [G5627]V-2AAI-3SεξηλθενG3767CONJουνG3588T-NSMοG3056N-NSMλογοvG3778D-NSMουτοvG1519PREPειvG3588T-APMτουvG80N-APMαδελφουvG3754CONJοτιG3588T-NSMοG3101N-NSMμαθητηvG1565D-NSMεκεινοvG3756PRT-NουκG599 [G5719]V-PAI-3SαποθνησκειG2532CONJκαιG3756PRT-NουκG3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG846P-DSMαυτωG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG3754CONJοτιG3756PRT-NουκG599 [G5719]V-PAI-3SαποθνησκειG235CONJαλλG1437CONDεανG846P-ASMαυτονG2309 [G5725]V-PAS-1SθελωG3306 [G5721]V-PANμενεινG2193ADVεωvG2064 [G5736]V-PNI-1SερχομαιG5101I-NSNτιG4314PREPπροvG4771P-2ASσε
SBLGNT(i) 23 ἐξῆλθεν οὖν ⸂οὗτος ὁ λόγος⸃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. ⸂οὐκ εἶπεν δὲ⸃ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλλ’· Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;
f35(i) 23 εξηλθεν ουν ο λογος ουτος εις τους αδελφους οτι ο μαθητης εκεινος ουκ αποθνησκει και ουκ ειπεν αυτω ο ιησους οτι ουκ αποθνησκει αλλ εαν αυτον θελω μενειν εως ερχομαι τι προς σε
IGNT(i)
  23 G1831 (G5627) εξηλθεν Went Out G3767 ουν   G3588 ο Therefore G3056 λογος   G3778 ουτος This Word G1519 εις Among G3588 τους The G80 αδελφους Brethren, G3754 οτι   G3588 ο That G3101 μαθητης   G1565 εκεινος   G3756 ουκ That Disciple G599 (G5719) αποθνησκει Does Not Die. G2532 και However G3756 ουκ Not G2036 (G5627) ειπεν Said G846 αυτω   G3588 ο To Him G2424 ιησους Jesus, G3754 οτι   G3756 ουκ That G599 (G5719) αποθνησκει He Does Not Die; G235 αλλ But, G1437 εαν If G846 αυτον Him G2309 (G5725) θελω I Desire G3306 (G5721) μενειν To Abide G2193 εως Till G2064 (G5736) ερχομαι I Come, G5101 τι What "is It" G4314 προς To G4571 σε Thee?
ACVI(i)
   23 G3778 D-NSM ουτος This G3588 T-NSM ο Tho G3056 N-NSM λογος Saying G3767 CONJ ουν Therefore G1831 V-2AAI-3S εξηλθεν Went Out G1519 PREP εις Among G3588 T-APM τους Thos G80 N-APM αδελφους Brothers G3754 CONJ οτι That G1565 D-NSM εκεινος That G3588 T-NSM ο Tho G3101 N-NSM μαθητης Disciple G599 V-PAI-3S αποθνησκει Dies G3756 PRT-N ουκ Not G2532 CONJ και And G3588 T-NSM ο Tho G2424 N-NSM ιησους Iesous G2036 V-2AAI-3S ειπεν Said G3756 PRT-N ουκ Not G846 P-DSM αυτω To Him G3754 CONJ οτι That G599 V-PAI-3S αποθνησκει He Dies G3756 PRT-N ουκ Not G235 CONJ αλλ But G1437 COND εαν If G2309 V-PAS-1S θελω I Want G846 P-ASM αυτον Him G3306 V-PAN μενειν To Remain G2193 CONJ εως Until G2064 V-PNI-1S ερχομαι I Come G5101 I-NSN τι What? G4314 PREP προς To G4571 P-2AS σε Thee
Vulgate(i) 23 exivit ergo sermo iste in fratres quia discipulus ille non moritur et non dixit ei Iesus non moritur sed si sic eum volo manere donec venio quid ad te
Clementine_Vulgate(i) 23 { Exiit ergo sermo iste inter fratres quia discipulus ille non moritur. Et non dixit ei Jesus: Non moritur, sed: Sic eum volo manere donec veniam, quid ad te?}
WestSaxon990(i) 23 Witodlice ðeos spræc cöm üt gemang broþrum þt se leorning-cniht ne swylt. & ne cwæð se hælend to him ne swylt he. ac ðus ic wylle þt he wunige oð ic cume cwæð (sic; over erasure) to þe;
WestSaxon1175(i) 23 Witodliche þeos spræce com ut ge-onmang þam broðren þæt se leorning-cniht ne swelt. & ne cwæð se hælend to hym ne swelt he. ac þus ich wille þæt wunie oððe ich cume. hwæt to þe;
Wycliffe(i) 23 Therfor this word wente out among the britheren, that thilke disciple dieth not. And Jhesus seide not to hym, that he dieth not, but, So Y wole that he dwelle til Y come, what to thee?
Tyndale(i) 23 Then went this sayinge a broode amonge the brethren that that disciple shulde not dye. Yet Iesus sayde not to him he shall not dye: but yf I will that he tary tyll I come what is that to the?
Coverdale(i) 23 Then wente there out a sayenge amonge the brethren: This disciple dyeth not. And Iesus sayde not vnto him: He dyeth not, but: Yf I wil that he tary tyll I come, what is that to the?
MSTC(i) 23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die. And yet Jesus said not to him, he shall not die: but, "If I will that he tarry till I come, what is that to thee?"
Matthew(i) 23 Then went this saiynge abrode amonge the brethren, that that disciple shoulde not dye. Yet Iesus sayde not to hym, he shall not dye, but if I wyl that he tary tyll I come, what is that to the?
Great(i) 23 Then went thys sayinge abroade among the brethren, that the discyple shulde not dye. Yet Iesus sayde not to hym, he shall not dye: but yf I wyll that he tary tyll I come, what is that to the?
Geneva(i) 23 Then went this worde abroade among the brethren, that this disciple shoulde not die. Yet Iesus saide not to him, He shall not die: but if I will that he tarie till I come, what is it to thee?
Bishops(i) 23 Then went this saying abrode among the brethren, that that disciple shoulde not dye: Yet Iesus sayde not to hym, he shall not dye: but, yf I wyll that he tary tyll I come, what is that to thee
DouayRheims(i) 23 This saying therefore went abroad among the brethren, that that disciple should not die. And Jesus did not say to him: He should not die; but: So I will have him to remain till I come, what is it to thee?
KJV(i) 23

Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?

KJV_Cambridge(i) 23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
Mace(i) 23 which occasion'd a flying rumour among the brethren, that John should not die: tho' Jesus had not said, he shall not die: but, if I will have him stay till I come, what have you to do with that?
Whiston(i) 23 This saying therefore went out unto the brethren, and they supposed that that disciple should not die. And Jesus said not, that Thou shalt not die: but If I will that he tarry till I come, [what is that to] thee?
Wesley(i) 23 Follow thou me. Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die. Yet Jesus did not say to him, That he should not die: but, If I will that he tarry till I come, what is it to thee?
Worsley(i) 23 This rumor therefore was spread among the brethren, that that disciple should not die: though Jesus did not say that he should not die, but--- if I will that he stay till I come, what is that to thee?
Haweis(i) 23 Then this speech went forth among the disciples, as though this disciple was not to die: yet Jesus had not said to him, That he shall not die; but, If I will that he abide till I come, what is that to thee?
Thomson(i) 23 Follow thou me. This saying therefore went abroad among the brethren, that this disciple should not die. But Jesus did not say to him, he should not die; but, If I will that he stay till I come, what is that to thee?
Webster(i) 23 Then this saying went abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not to him, He shall not die; but, if I will that he shall tarry till I come, what is that to thee?
Living_Oracles(i) 23 Hence arose the rumor among the brethren, that that disciple should not die; nevertheless, Jesus said not, that he should not die; but, If I will, that he wait my return, what is that to you?
Etheridge(i) 23 And that word went forth among the brethren, that that disciple dieth not. But Jeshu did not say, He dieth not, but, If I will that this (man) wait until I come, what (is that) to thee?
Murdock(i) 23 And this saying went forth among the brethren, that this disciple would not die. Yet Jesus did not say, that he would not die; but, If I will that he abide here until I come, what is that to thee.
Sawyer(i) 23 The report then went out among the brothers that this disciple would not die; but Jesus said not to him, He shall not die; but, If I wish him to continue till I come, what is that to you?
Diaglott(i) 23 Went out therefore the word this among the brethren, that the disciple that not dies. And not said to him the Jesus, that not he dies; but: If him I wish to abide till I come, what to thee?
ABU(i) 23 This saying therefore went abroad among the brethren, that that disciple should not die. And Jesus said not to him, that he should not die; but, If I will that he tarry till I come, what is it to thee?
Anderson(i) 23 Therefore, this saying went out among the brethren, that that disciple should not die. Yet Jesus did not say to him, He shall not die; but, If I will that he remain till I come, what is that to you?
Noyes(i) 23 This report therefore went abroad among the brethren, that this disciple was not to die. And yet Jesus did not say to him, He will not die; but, If it be my will that he remain till I come, what is it to thee?
YLT(i) 23 yet Jesus did not say to him, that he doth not die, but, `If him I will to remain till I come, what—to thee?'
JuliaSmith(i) 23 Then went out the word to the brethren, That this disciple dies not: and Jesus said not to him, That he dies not; but, If I will him to remain till I come, what to thee?
Darby(i) 23 This word therefore went out among the brethren, That disciple does not die. And Jesus did not say to him, He does not die; but, If I will that he abide until I come, what [is that] to thee?
ERV(i) 23 This saying therefore went forth among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, that he should not die; but, If I will that he tarry till I come, what [is that] to thee?
ASV(i) 23 This saying therefore went forth among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, that he should not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
JPS_ASV_Byz(i) 23 This saying therefore went forth among the brethren, that that disciple should not die; yet Jesus said not unto him, that he should not die, but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
Rotherham(i) 23 This word, therefore, went forth unto the brethren, that, that disciple, should not die. Howbeit, Jesus did not tell him, he should not die; but, If I will that, he, remain until I come, what is that to thee?
Twentieth_Century(i) 23 So the report spread among the Brethren that that disciple was not to die; yet Jesus did not say that he was not to die, but said "If it is my will that he should wait till I come, what has that to do with you?"
Godbey(i) 23 Then that word went out to the brethren that that disciple does not die. And Jesus did not say to him, that he does not die; but, If I wish him to tarry until I come.
WNT(i) 23 Hence the report spread among the brethren that that disciple would never die. Yet Jesus did not say, "He is not to die," but, "If I desire him to remain till I come, what concern is that of yours?"
Worrell(i) 23 This saying, therefore, went forth among the brethren, that that disciple should not die; yet Jesus did not say to him, that he should not die, but, "If I wish him to remain till I come, what is it to you?"
Moffatt(i) 23 This started the report among the brotherhood that the said disciple was not to die. Jesus, however, did not say he was not to die; what he said was, "If I choose that he should survive till I come back, what does that matter to you?"
Goodspeed(i) 23 So the story spread among the brothers that this disciple was not going to die. But Jesus did not tell him that he was not going to die; he said, "If I wish him to wait till I come, what does it matter to you?"
Riverside(i) 23 So the report went out among the brethren that that disciple was not to die. But Jesus did not say to Peter that he would not die, but, "If I choose to have him stay until I come, what is that to you?"
MNT(i) 23 Accordingly the report spread among the brothers that this disciple should not die; but Jesus did not say that he was not to die, but said, "If I choose that he remain until I come, what is that to you?"
Lamsa(i) 23 This word then went out among the brethren, that that disciple would not die. But what Jesus said was not that he would not die; but, If I wish that he should remain until I come back, what difference does that make to you?
CLV(i) 23 This word, then, came out to the brethren, that that disciple is not dying. Now Jesus did not say to him that he is not dying, but, "If I should be wanting him to be remaining till I am coming, what is it to you?
Williams(i) 23 So the report got out among the brothers that this disciple was not going to die. But Jesus did not tell him that he was not going to die; He said only, "If I wish him to wait until I come, what is that to you?"
BBE(i) 23 So this saying went about among the brothers that this disciple would not undergo death: Jesus, however, did not say that he would not undergo death, but, If it is my desire for him to be here till I come back, what is that to you?
MKJV(i) 23 Then this saying went abroad among the brothers, that that disciple should not die. Yet Jesus did not say to him, He shall not die, but, If I desire that he remain until I come, what is that to you?
LITV(i) 23 Therefore, the word went out to the brothers that that disciple does not die. Yet Jesus did not say to him that he does not die, but, If I desire him to remain until I come, what is that to you?
ECB(i) 23 So this word goes to the brothers, that that disciple dies not: yet Yah Shua said not to him, He dies not; but, whenever I will him to abide until I come, what is that to you?
AUV(i) 23 So, a rumor began circulating among the brothers that this disciple would not die. Yet Jesus did not tell him he would not die, but [He said], “If I want him to remain [alive] until I return, what [business] is that of yours?”
ACV(i) 23 This saying therefore went forth among the brothers, that that disciple does not die. And yet Jesus did not say to him, that he does not die, but, If I want him to remain until I come, what is it to thee?
Common(i) 23 Then the saying spread among the brethren that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, "If I want him to remain until I come, what is that to you?"
WEB(i) 23 This saying therefore went out among the brothers, that this disciple wouldn’t die. Yet Jesus didn’t say to him that he wouldn’t die, but, “If I desire that he stay until I come, what is that to you?”
NHEB(i) 23 This saying therefore went out among the brothers, that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, "If I desire that he stay until I come, what is that to you?"
AKJV(i) 23 Then went this saying abroad among the brothers, that that disciple should not die: yet Jesus said not to him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to you?
KJC(i) 23 Then went this saying abroad among the brothers, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to you?
KJ2000(i) 23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to you?
UKJV(i) 23 Then went this saying (o. logos) abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to you?
RKJNT(i) 23 Then this saying went abroad among the brethren, that this disciple should not die: yet Jesus did not said to him, He shall not die; but, If I want him to remain until I come, what is that to you?
EJ2000(i) 23 Then this saying went abroad among the brethren that that disciple should not die; yet Jesus did not say unto him, He shall not die, but, If I will that he tarry until I come, what is that to thee?
CAB(i) 23 Therefore this saying went out among the brothers that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, "If I will that he remain till I come, what is that to you?"
WPNT(i) 23 So this saying spread among the brothers, that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him [Peter] that he [John] would not die, but, “If I want him to remain until I come, what is that to you?”
JMNT(i) 23 Then this word (saying; message; idea) went forth unto (or: into the midst of) the brothers (= fellow believers; members of the group) – that that disciple continues not dying off. Yet Jesus did not say to him that he continues not dying off, but rather, "If I am intending (willing; purposing) him to continue remaining until I am progressively coming, what [is it; effect comes] toward you?"
NSB(i) 23 This expression went among the brethren, that that disciple should not die. Yet Jesus did not say that he should not die. He only said: »If I will that he stay until I come, what is that to you?«
ISV(i) 23 So the rumor spread among the brothers that this disciple wasn't going to die. Yet Jesus didn't say to Peter that he wasn't going to die, but, "If it is my will for him to remain until I come back, how does that concern you?"
LEB(i) 23 So this saying went out to the brothers that that disciple would not die. But Jesus did not say to him that he would not die, but "If I want him to remain until I come, what is that* to you?"
BGB(i) 23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ’ “Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;”
BIB(i) 23 ἐξῆλθεν (Went out) οὖν (therefore) οὗτος (this) ὁ (-) λόγος (saying) εἰς (among) τοὺς (the) ἀδελφοὺς (brothers), ὅτι (that) ὁ (the) μαθητὴς (disciple) ἐκεῖνος (that), οὐκ (not) ἀποθνήσκει (dies). οὐκ (Not) εἶπεν (said) δὲ (however) αὐτῷ (to him) ὁ (-) Ἰησοῦς (Jesus) ὅτι (that) οὐκ (not) ἀποθνήσκει (he dies), ἀλλ’ (but), “Ἐὰν (If) αὐτὸν (him) θέλω (I desire) μένειν (to remain) ἕως (until) ἔρχομαι (I come), τί (what is it) πρὸς (to) σέ (you)?”
BLB(i) 23 Therefore this saying went out among the brothers, that this disciple does not die. But Jesus had not said to him that he does not die, but, “If I desire him to remain until I come, what is it to you?”
BSB(i) 23 Because of this, the rumor spread among the brothers that this disciple would not die. However, Jesus did not say that he would not die, but only, “If I want him to remain until I return, what is that to you?”
MLV(i) 23 Therefore, this speech went forth to the brethren, that, that disciple does not die. And yet Jesus did not say to him that he does not die, but, If I will that he remains until I come, what is that to you?
VIN(i) 23 Because of this, the rumor spread among the brothers that this disciple would not die. However, Jesus did not say that he would not die, but only, “If I want him to remain until I return, what is that to you?”
Luther1545(i) 23 Da ging eine Rede aus unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm: Er stirbet nicht, sondern: So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was gehet es dich an?
Luther1912(i) 23 Da ging eine Rede aus unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm: "Er stirbt nicht", sondern: "So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?"
ELB1871(i) 23 Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus: Jener Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, daß er nicht sterbe, sondern: wenn ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?
ELB1905(i) 23 Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus: Jener Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, daß er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?
DSV(i) 23 Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan?
DarbyFR(i) 23 Cette parole donc se répandit parmi les frères, que ce disciple-là ne mourrait pas. Et Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe?
Martin(i) 23 Or cette parole courut entre les Frères, que ce Disciple-là ne mourrait point. Cependant Jésus ne lui avait pas dit : il ne mourra point; mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne; que t'importe ?
Segond(i) 23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe?
Segond_Strongs(i)
  23 G3767 Là-dessus G3778 , le G3056 bruit G1831 courut G5627   G1519 parmi G80 les frères G3754 que G1565 ce G3101 disciple G599 ne mourrait G5719   G3756 point G2532 . Cependant G2424 Jésus G3756 n’avait pas G2036 dit G5627   G846 à Pierre G3754   G599 qu’il ne mourrait G5719   G3756 point G235  ; mais G1437  : Si G2309 je veux G5725   G846 qu’il G3306 demeure G5721   G2193 jusqu’à G2064 ce que je vienne G5736   G5101 , que G4571 t G4314 ’importe ?
SE(i) 23 Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti?
ReinaValera(i) 23 Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué á ti?
JBS(i) 23 Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti?
Albanian(i) 23 Atëherë u hap zëri midis vëllezërve se ai dishepull nuk do të vdiste; por Jezusi nuk i kishte thënë Pjetrit se ai nuk do të vdiste, por: ''Nëse unë dua që ky të mbetet derisa të vij unë, ç'të duhet?''.
RST(i) 23 И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того ?
Peshitta(i) 23 ܘܢܦܩܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܒܝܬ ܐܚܐ ܕܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܐܬ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܐܡܪ ܐܠܐ ܕܐܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܀
Arabic(i) 23 فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت. بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك
Amharic(i) 23 ስለዚህ። ያ ደቀ መዝሙር አይሞትም የሚለው ይህ ነገር ወደ ወንድሞች ወጣ፤ ነገር ግን ኢየሱስ። እስክመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ ብወድስ ምን አግዶህ? አለው እንጂ አይሞትም አላለውም።
Armenian(i) 23 Ուստի սա՛ խօսքը տարածուեցաւ եղբայրներուն մէջ՝ թէ այդ աշակերտը պիտի չմեռնի: Սակայն Յիսուս չըսաւ անոր. «Պիտի չմեռնի», հապա. «Եթէ ես ուզեմ, որ ան մնայ՝ մինչեւ որ գամ, քու ի՞նչ հոգդ է»:
ArmenianEastern(i) 23 Եւ այս խօսքը տարածուեց եղբայրների մէջ. եւ կարծեցին, թէ այն աշակերտը չպիտի մեռնի: Բայց Յիսուս նրան չասաց, թէ չպիտի մեռնի, այլ թէ՝ ես կամենում եմ, որ դա ապրի, մինչեւ որ ես գամ:
Breton(i) 23 Ar vrud eta en em skuilhas e-touez ar vreudeur, penaos an diskibl-se ne varvje ket. Koulskoude Jezuz n'en devoa ket lavaret dezhañ: Ne varvo ket; met: Mar fell din e chomfe ken a zeuin, petra a ra-se dit?
Basque(i) 23 Eta ilki cedin hitz haur anayén artean ecen discipulu hura etzela hilen: baina etzeraucan erran Iesusec, eztuc hilen: baina, Baldin hori nahi badut dagoen nathorreno, cer mengoa duc hic?
Bulgarian(i) 23 И между братята се разнесе тази дума, че този ученик няма да умре. Иисус обаче не му каза, че няма да умре, а: Ако искам той да остане, докато дойда, теб какво ти е?
Croatian(i) 23 Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao: "Neće umrijeti", nego: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?"
BKR(i) 23 I vyšla řeč ta mezi bratří, že by učedlník ten neměl umříti. A neřekl byl jemu Ježíš, že by neměl umříti, ale řekl: Chci-li ho nechati, dokudž nepřijdu, co tobě po tom?
Danish(i) 23 Derover kom dette Sagn ud iblandt Brødrene: denne Discipel døer ikke; endog Jesus ikke sagde til ham: han døer ikke, men: om jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad angaaer det dig?
CUV(i) 23 於 是 這 話 傳 在 弟 兄 中 間 , 說 那 門 徒 不 死 。 其 實 , 耶 穌 不 是 說 他 不 死 , 乃 是 說 : 我 若 要 他 等 到 我 來 的 時 候 , 與 你 何 干 ?
CUVS(i) 23 于 是 这 话 传 在 弟 兄 中 间 , 说 那 门 徒 不 死 。 其 实 , 耶 稣 不 是 说 他 不 死 , 乃 是 说 : 我 若 要 他 等 到 我 来 的 时 候 , 与 你 何 干 ?
Esperanto(i) 23 Tial inter la fratoj disiris la famo, ke tiu discxiplo ne mortos; tamen Jesuo ne diris al li, ke li ne mortos, sed:Se mi volas, ke li restu, gxis mi venos, kio estas al vi?
Estonian(i) 23 tõusis jutt vendade seas, et see jünger ei surevat. Ent Jeesus ei olnud temale mitte ütelnud, et ta ei sure, vaid: "Kui Ma tahan, et ta jääb, kuni Ma tulen, mis see sinusse puutub?"
Finnish(i) 23 Niin veljesten seassa kävi ulos se puhe, ettei sen opetuslapsen pitänyt kuoleman. Mutta ei Jesus hänelle sanonut: ei hän kuole, vaan: jos minä tahdon hänen siihenasti olevan kuin minä tulen, mitä sinun siihen tulee?
FinnishPR(i) 23 Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se opetuslapsi kuole; mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole, vaan: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee?"
Georgian(i) 23 და განჴდა სიტყუაჲ ესე ძმათა შორის, ვითარმედ: მოწაფე იგი არა მოკუდეს. და არა ჰრქუა მას იესუ, ვითარმედ: არა მოკუდეს, არამედ: უკუეთუ მინდეს მაგისი ყოფაჲ, ვიდრე მოსლვად ჩემდამდე, შენდა რაჲ?
Haitian(i) 23 Se konsa, nouvèl la gaye nan mitan frè yo: disip sa a p'ap janm mouri. Men, Jezi pa t' di Pyè: Li p'ap janm mouri. Li te di l' konsa: Si m' vle li rete vivan jouk lè m' gen pou m' tounen an, sa sa gade ou?
Hungarian(i) 23 Kiméne azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg: pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg; hanem: Ha akarom, hogy ez megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá?
Indonesian(i) 23 Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa pengikut itu tidak akan mati. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa pengikut itu tidak akan mati, melainkan: "Andaikata Aku mau ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu."
Italian(i) 23 Laonde questo dire si sparse tra i fratelli, che quel discepolo non morrebbe; ma Gesù non avea detto a Pietro ch’egli non morrebbe; ma: Se io voglio ch’egli dimori finch’io venga, che tocca ciò a te?
ItalianRiveduta(i) 23 Ond’è che si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe; Gesù però non gli avea detto che non morrebbe, ma: Se voglio che rimanga finch’io venga, che t’importa?
Japanese(i) 23 ここに兄弟たちの中に、この弟子死なずと云ふ話つたはりたり。されどイエスは死なずと言ひ給ひしにあらず『よしや我、かれが我の來るまで留るを欲すとも、汝になにの關係あらんや』と言ひ給ひしなり。
Kabyle(i) 23 ?ef wannect-agi i geffeɣ lexbaṛ ger watmaten, qqaṛen : « Anelmad-agi ur yețmețțat ara ». S tideț, Sidna Ɛisa ur d-yenni ara belli anelmad-agi ur yețmețțat ara lameɛna yenna-d kan : « Ma bɣiɣ ad yidir alamma asm'ara d uɣaleɣ, d acu i k yecqan ? »
Korean(i) 23 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 ? 하신 것이러라
Latvian(i) 23 Tā šī runa izpaudās starp brāļiem, ka šis māceklis nemirs. Bet Jēzus nesacīja viņam, ka tas nemirs, bet: Tā es vēlos, lai viņš paliek, kamēr atnākšu, kas tev daļas?
Lithuanian(i) 23 Todėl pasklido šis žodis tarp brolių, jog tas mokinys nemirsiąs. Bet Jėzus nesakė, kad Jis nemirs, tik: “Jei noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kas gi tau?”
PBG(i) 23 I wyszła ta powieść między braci, żeby on uczeń umrzeć nie miał. Lecz mu nie rzekł Jezus, iż nie miał umrzeć; ale: Jeźli chcę, aby został aż przyjdę, cóż tobie do tego?
Portuguese(i) 23 Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso?
ManxGaelic(i) 23 Eisht hie yn raa shen magh mastey ny braaraghyn, nagh row yn ostyl shen dy gheddyn baase: agh cha dooyrt Yeesey rish, Cha vow eh baase: agh, My she m'aigney's eh eshyn dy uirriaght derrey hig-yms, cre ta shen dhyt's.
Norwegian(i) 23 Derfor kom det ord ut blandt brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulde dø, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved?
Romanian(i) 23 Din pricina aceasta, a ieşit svonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci:,,Dacă vreau ca el să rămînă pînă voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?``
Ukrainian(i) 23 І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре, а: Якщо Я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?
UkrainianNT(i) 23 І пійшло слово се між братів, що ученик той не вмре, та не сказав йому Ісус, що не вмре; а: Коли схочу, щоб він пробував, доки прийду, що тобі до того?
SBL Greek NT Apparatus

23 οὗτος ὁ λόγος WH Treg NIV ] ὁ λόγος οὗτος RP • οὐκ εἶπεν δὲ WH Treg NIV ] καὶ οὐκ εἶπεν RP
Reformed Dating