Isaiah 66:1

LXX_WH(i)
    1 G3778 ADV ουτως G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G3772 N-NSM ουρανος G1473 P-DS μοι G2362 N-NSM θρονος G3588 T-NSF η G1161 PRT δε G1065 N-NSF γη G5286 N-NSN υποποδιον G3588 T-GPM των G4228 N-GPM ποδων G1473 P-GS μου G4169 A-ASM ποιον G3624 N-ASM οικον G3618 V-FAI-2P οικοδομησετε G1473 P-DS μοι G2228 CONJ η G4169 A-NSM ποιος G5117 N-NSM τοπος G3588 T-GSF της G2663 N-GSF καταπαυσεως G1473 P-GS μου
HOT(i) 1 כה אמר יהוה השׁמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשׁר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Vulgate(i) 1 haec dicit Dominus caelum sedis mea et terra scabillum pedum meorum quae ista domus quam aedificabitis mihi et quis iste locus quietis meae
Clementine_Vulgate(i) 1 [Hæc dicit Dominus: Cælum sedes mea, terra autem scabellum pedum meorum. Quæ est ista domus quam ædificabitis mihi? et quis est iste locus quietis meæ?
Wycliffe(i) 1 The Lord seith these thingis, Heuene is my seete, and the erthe is the stool of my feet. Which is this hous, which ye schulen bilde to me, and which is this place of my reste?
Coverdale(i) 1 Thus saieth the LORDE: Heaue is my seate, and the earth is my fote stole. Where shal now the house stonde, yt ye will buylde vnto me? And where shal be the place, yt I wil dwel in?
MSTC(i) 1 Thus sayeth the LORD: Heaven is my seat, and the earth is my footstool. Where shall now the house stand, that ye build unto me? And where shall be the place, that I will dwell in?
Matthew(i) 1 Thus sayeth the Lorde: Heauen is my seat, and the earth is my fote stole Where shal nowe the house stande, that ye wyll buylde vnto me. And where shalbe the place, that I dwell in?
Great(i) 1 Thus sayeth the Lorde: Heauen is my seate, & the earth is my fote stole. Where shall nowe the house stande, that ye wyll buylde vnto me? And where shall be the place, that I wyll dwell in?
Geneva(i) 1 Thus saith the Lord, The heauen is my throne, and the earth is my footestoole: where is that house that ye will builde vnto me? and where is that place of my rest?
Bishops(i) 1 Thus saith the Lorde: Heauen is my seate, and the earth is my footstoole: Where shall nowe the house stande that ye wyll builde vnto me? And where shalbe the place that I wyll dwell in
DouayRheims(i) 1 Thus saith the Lord: Heaven is my throne, and the earth my footstool: what is this house that you will build to me? and what is this place of my rest?
KJV(i) 1

Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?

KJV_Cambridge(i) 1 Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?
Thomson(i) 1 Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and the earth, my footstool: what sort of an house will you build for me? And of what sort shall be the place of my rest?
Webster(i) 1 Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build to me? and where is the place of my rest?
Brenton(i) 1 Thus saith the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what kind of a house will ye build me? and of what kind is to be the place of my rest?
Brenton_Greek(i) 1 Οὕτωσ λέγει Κύριος, ὁ οὐρανός μου θρόνος, καὶ ἡ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; καὶ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
Leeser(i) 1 Thus hath said the Lord, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is there a house that ye can build unto me? and where is the place of my rest?
YLT(i) 1 Thus said Jehovah: The heavens are My throne, And the earth My footstool, Where is this—the house that ye build for Me? And where is this—the place—My rest?
JuliaSmith(i) 1 Thus said Jehovah, The heavens my throne, and the earth the footstool of my feet: where this house which ye will build to me? and where this place of my rest?
Darby(i) 1 Thus saith Jehovah: The heavens are my throne, and the earth is my footstool: what is the house that ye will build unto me? and what is the place of my rest?
ERV(i) 1 Thus saith the LORD; The heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will ye build unto me? and what place shall be my rest?
ASV(i) 1 Thus saith Jehovah, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will ye build unto me? and what place shall be my rest?
JPS_ASV_Byz(i) 1 Thus saith the LORD: The heaven is My throne, and the earth is My footstool; where is the house that ye may build unto Me? And where is the place that may be My resting-place?
Rotherham(i) 1 Thus, saith Yahweh, The, heavens, are my throne, and The earth, is my footstool: Where then is the house which ye can build me? Or where is my place of rest?
CLV(i) 1 Thus says Yahweh, "The heavens are My throne, and the earth is My footstool. Where is this house which you are building for Me? And where is this place of My rest?
BBE(i) 1 The Lord says, Heaven is the seat of my power, and earth is the resting-place for my feet: what sort of house will you make for me, and what place will be my resting-place?
MKJV(i) 1 So says Jehovah, Heaven is My throne, and earth My footstool. Where, then, is the house that you build for Me? And where is the place of My rest?
LITV(i) 1 So says Jehovah: Heaven is My throne, and earth the footstool of My feet. Where then is the house that you build for Me? And where then is the place of My rest?
ECB(i) 1
THE THRONE OF YAH VEH
Thus says Yah Veh, The heavens are my throne and the earth, the stool of my feet: where is the house you build to me? and where the place of my rest?
ACV(i) 1 Thus says LORD, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What manner of house will ye build to me, and what place shall be my rest?
WEB(i) 1 Yahweh says, “Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build to me? Where will I rest?
NHEB(i) 1 Thus says the LORD, "Heaven is my throne, and earth is the footstool of my feet. Where then is the house you could build for me? And where then is the place of my rest?
AKJV(i) 1 Thus said the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that you build to me? and where is the place of my rest?
KJ2000(i) 1 Thus says the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that you build unto me? and where is the place of my rest?
UKJV(i) 1 Thus says the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that all of you build unto me? and where is the place of my rest?
EJ2000(i) 1 ¶ Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where shall remain this house that ye built unto me? and where shall remain this place of my rest?
CAB(i) 1 Thus says the Lord: Heaven is My throne, and the earth is My footstool; what kind of a house will you build for Me? And of what kind is to be the place of My rest?
LXX2012(i) 1 Thus says the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what kind of a house will you⌃ build me? and of what kind [is to be] the place of my rest?
NSB(i) 1 This is what Jehovah says: »Heaven is my throne. Earth is my footstool. Where can you people build a house or resting place for me?
LEB(i) 1 Thus says Yahweh:
"Heaven is my throne, and the earth is the footstool for my feet. Where is this house that you would build for me? And where is this resting place for me?
MLV(i) 1 Jehovah says thus, Heaven is my throne and the earth is my footstool. What manner of house will you* build to me and what place will be my rest?
VIN(i) 1 the LORD says, “Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build to me? Where will I rest?
Luther1545(i) 1 So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank; was ist's denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll?
Luther1912(i) 1 So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank; was ist's denn für ein Haus, daß ihr mir bauen wollt, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll?
ELB1871(i) 1 So spricht Jehova: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und welches der Ort zu meiner Ruhestätte?
ELB1905(i) 1 So spricht Jahwe: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und welches der Ort zu meiner Ruhestätte?
DSV(i) 1 Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?
Giguet(i) 1 ¶ Voici ce que dit le Seigneur: Le ciel est mon trône, et la terre l’escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel sera le lieu où je résiderai?
DarbyFR(i) 1
Ainsi dit l'Éternel: Les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds: quelle est la maison que vous me bâtirez, et quel est le lieu de mon repos?
Martin(i) 1 Ainsi a dit l'Eternel; les cieux sont mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds : quelle maison me bâtiriez-vous, et quel serait le lieu de mon repos ?
Segond(i) 1 Ainsi parle l'Eternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?
SE(i) 1 El SEÑOR dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra, estrado de mis pies; ¿dónde quedará esta Casa que me habréis edificado, y dónde quedará este lugar de mi reposo?
ReinaValera(i) 1 JEHOVA dijo así: El cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis pies: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde este lugar de mi reposo?
JBS(i) 1 El SEÑOR dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra, estrado de mis pies; ¿dónde quedará esta Casa que me habréis edificado, y dónde quedará este lugar de mi reposo?
Albanian(i) 1 Kështu thotë Zoti: "Qielli është froni im dhe toka është mbështetësja e këmbëve të mia. Ku është, pra, shtëpia që mund të më ndërtoni dhe ku është vendi i çlodhjes sime?
RST(i) 1 Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ногМоих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?
Arabic(i) 1 هكذا قال الرب. السموات كرسيي والارض موطئ قدمي. اين البيت الذي تبنون لي واين مكان راحتي.
Bulgarian(i) 1 Така казва ГОСПОД: Небето Ми е престол, а земята е Ми е подножие. Какъв дом ще построите за Мен? И какво ще бъде мястото на Моя покой?
Croatian(i) 1 Ovako govori Jahve: "Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama! Kakvu kuću da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivališta?
BKR(i) 1 Takto praví Hospodin: Nebe jest mi stolice, a země podnože noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž mi vzděláte? Aneb kde bude místo odpočívání mého?
Danish(i) 1 Saa siger HERREN: Himlene ere min Trone og Jorden mine Fødders Fodskammel; hvor er det Hus, som I kunde bygge mig? og hvor er min Hviles Sted?
CUV(i) 1 耶 和 華 如 此 說 : 天 是 我 的 座 位 ; 地 是 我 的 腳 凳 。 你 們 要 為 我 造 何 等 的 殿 宇 ? 那 裡 是 我 安 息 的 地 方 呢 ?
CUVS(i) 1 耶 和 华 如 此 说 : 天 是 我 的 座 位 ; 地 是 我 的 脚 凳 。 你 们 要 为 我 造 何 等 的 殿 宇 ? 那 里 是 我 安 息 的 地 方 呢 ?
Esperanto(i) 1 Tiele diras la Eternulo:La cxielo estas Mia trono, kaj la tero estas Mia piedbenketo; kie do estos la domo, kiun vi konstruos por Mi? kaj kie estos la loko por Mia ripozo?
Finnish(i) 1 Näin sanoo Herra: taivas on minun istuimeni, ja maa minun jalkaini astinlauta. Mikä siis on se huone, jonka te minulle rakennatte, eli mikä on minun leposiani?
FinnishPR(i) 1 Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?
Haitian(i) 1 Men sa Seyè a di ankò: -Syèl la, se fòtèy kote mwen chita a. Tè a, se ti ban pou m' lonje pye m'. Ki kalite kay nou ta ka bati pou mwen? Ki kote nou ta ka ban mwen pou m' poze kò m'?
Hungarian(i) 1 Így szól az Úr: Az egek nékem ülõszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minõ ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minõ az én nyugalmamnak helye?
Indonesian(i) 1 TUHAN berkata, "Langit adalah takhta-Ku, dan bumi tumpuan kaki-Ku. Jadi rumah macam apakah hendak kaubangun untuk-Ku, dan tempat apakah hendak kaujadikan kediaman-Ku?
Italian(i) 1 COSÌ ha detto il Signore: Il cielo è il mio trono, e la terra è lo scannello de’ miei piedi; dove è la Casa che voi mi edifichereste? e dove è il luogo del mio riposo?
ItalianRiveduta(i) 1 Così parla l’Eterno: Il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello de’ miei piedi; qual casa mi potreste voi edificare? e qual potrebb’essere il luogo del mio riposo?
Korean(i) 1 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지을꼬 나의 안식할 처소가 어디랴
Lithuanian(i) 1 Taip sako Viešpats: “Dangus yra mano sostas ir žemė­mano pakojis. Kur yra namai, kuriuos jūs man norite statyti, ir kur mano poilsio vieta?
PBG(i) 1 Tak mówi Pan: Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Gdzież tedy będzie ten dom, który mi zbudujecie? albo gdzie będzie miejsce odpocznienia mego?
Portuguese(i) 1 Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? e que lugar seria o do meu descanso?
Norwegian(i) 1 Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden mine føtters skammel; hvad hus kunde I bygge mig, og hvor skulde det finnes et hvilesteed for mig?
Romanian(i) 1 ,,Aşa vorbeşte Domnul:,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pămîntul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?
Ukrainian(i) 1 Так говорить Господь: Небеса Мій престол, а земля то підніжок для ніг Моїх: який же то храм, що для Мене збудуєте ви, і яке ото місце Його відпочинку?