Genesis 48:13

LXX_WH(i)
    13 G2983 V-AAPNS λαβων G1161 PRT δε G2501 N-PRI ιωσηφ G3588 T-APM τους G1417 N-NUI δυο G5207 N-APM υιους G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASM τον G5037 PRT τε G2187 N-PRI εφραιμ G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1188 A-DSF δεξια G1537 PREP εξ G710 A-GPN αριστερων G1161 PRT δε G2474 N-PRI ισραηλ G3588 T-ASM τον G1161 PRT δε   N-PRI μανασση G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G710 A-DSF αριστερα G1537 PREP εκ G1188 A-GPN δεξιων G1161 PRT δε G2474 N-PRI ισραηλ G1448 V-AAI-3S ηγγισεν G846 D-APM αυτους G846 D-DSM αυτω
HOT(i) 13 ויקח יוסף את שׁניהם את אפרים בימינו משׂמאל ישׂראל ואת מנשׁה בשׂמאלו מימין ישׂראל ויגשׁ אליו׃
IHOT(i) (In English order)
  13 H3947 ויקח took H3130 יוסף And Joseph H853 את   H8147 שׁניהם them both, H853 את   H669 אפרים Ephraim H3225 בימינו in his right hand H8040 משׂמאל left hand, H3478 ישׂראל toward Israel's H853 ואת   H4519 מנשׁה and Manasseh H8040 בשׂמאלו in his left hand H3225 מימין right hand, H3478 ישׂראל toward Israel's H5066 ויגשׁ and brought near H413 אליו׃ unto
Vulgate(i) 13 et posuit Ephraim ad dexteram suam id est ad sinistram Israhel Manassen vero in sinistra sua ad dexteram scilicet patris adplicuitque ambos ad eum
Clementine_Vulgate(i) 13 Et posuit Ephraim ad dexteram suam, id est, ad sinistram Israël: Manassen vero in sinistra sua, ad dexteram scilicet patris, applicuitque ambos ad eum.
Wycliffe(i) 13 And he sette Effraym on his riyt side, that is, on the lift side of Israel; forsothe he settide Manasses in his lift side, that is, on the riyt side of the fadir; and he ioynede bothe to hym.
Tyndale(i) 13 Than toke Ioseph them both: Ephraim in his ryghte hande towarde Israels left hande ad Manasses in his left hande towarde Israels ryghte hande and brought them vnto him.
Coverdale(i) 13 Then Ioseph toke them both, Ephraim in his right hande towarde Israels left hade, and Manasses in his left hande towarde Israels right hade, & brought the vnto him.
MSTC(i) 13 Then took Joseph them both: Ephraim in his righthand, toward Israel's lefthand, and Manasseh in his lefthand, toward Israel's righthand, and brought them unto him.
Matthew(i) 13 Than toke Ioseph them both: Ephraim in hys ryghte hande towarde Israels lefte hand & Manasses in his left hande, towarde Israels ryghte hande, and brought them vnto hym.
Great(i) 13 Than toke Ioseph them both: Ephraim with his ryghte hande towarde Israels left hande, & Manasses wt hys left hande, towarde Israels ryghte hande, & brought them vnto hym.
Geneva(i) 13 Then tooke Ioseph them both, Ephraim in his right hand towarde Israels left hand, and Manasseh in his left hand toward Israels right hand, so he brought them vnto him.
Bishops(i) 13 Then toke Ioseph them both, Ephraim with his ryght hande towarde Israels left hande, and Manasses with his left hande towarde Israels ryght hande, and brought them vnto hym
DouayRheims(i) 13 And he set Ephraim on his right hand, that is, towards the left hand of Israel; but Manasses on his left hand, to wit, towards his father's right hand, and brought them near to him.
KJV(i) 13

And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.

KJV_Cambridge(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.
Thomson(i) 13 Joseph taking his two sons, Ephraim in his right hand towards Israel's left and Manasses in his left hand towards Israel's right, brought them near to him.
Webster(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand towards Israel's left hand, and Manasseh in his left hand towards Israel's right hand, and brought them near to him.
Brenton(i) 13 And Joseph took his two sons, both Ephraim in his right hand, but on the left of Israel, and Manasse on his left hand, but on the right of Israel, and brought them near to him.
Brenton_Greek(i) 13 Λαβὼν δὲ Ἰωσὴφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, τόν τε Ἐφραὶμ ἐν τῇ δεξιᾷ, ἐξ ἀριστερῶν δὲ Ἰσραὴλ, τὸν δὲ Μανασσῆ ἐξ ἀριστερῶν, ἐκ δεξιῶν δὲ Ἰσραὴλ, ἤγγισεν αὐτοὺς αὐτῷ.
Leeser(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel’s left, and Menasseh in his left hand toward Israel’s right, and brought them near unto him.
YLT(i) 13 and Joseph taketh them both, Ephraim in his right hand towards Israel's left, and Manasseh in his left towards Israel's right, and bringeth them nigh to him.
JuliaSmith(i) 13 And Joseph will take the two, Ephraim in his right hand from Israel's left hand, and Manasseh in his left hand from Israel's right hand, and will draw near to him.
Darby(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel`s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel`s right hand, and brought [them] near to him.
ERV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel’s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel’s right hand, and brought them near unto him.
ASV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israels left hand, and Manasseh in his left hand toward Israels right hand, and brought them near unto him.
JPS_ASV_Byz(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.
Rotherham(i) 13 And Joseph took them both,—Ephraim in his right hand on Israel’s left hand, and Manasseh in his left hand, on Israel’s right hand, and drew them near unto him.
CLV(i) 13 And taking is Joseph the two, Ephraim on his right at Israel's left, and Manasseh on his left at Israel's right, and is bringing them close to him.
BBE(i) 13 Then taking Ephraim with his right hand, Joseph put him at Israel's left side, and with his left hand he put Manasseh at Israel's right side, placing them near him.
MKJV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left, and Manasseh in his left toward Israel's right hand. And he brought them near to him.
LITV(i) 13 And Joseph took both of them, Ephraim in his right hand, to the left of Israel; and Manasseh in his left hand, to the right of Israel. And he brought them to him.
ECB(i) 13 and Yoseph takes the two of them, Ephrayim in his right toward the left of Yisra El; and Menash Sheh in his left toward the right of Yisra El and brings them near to him:
ACV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near to him.
WEB(i) 13 Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel’s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel’s right hand, and brought them near to him.
NHEB(i) 13 Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near to him.
AKJV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near to him.
KJ2000(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.
UKJV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.
EJ2000(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel’s left hand and Manasseh in his left hand toward Israel’s right hand and brought them near unto him.
CAB(i) 13 And Joseph took his two sons, both Ephraim in his right hand, but on the left of Israel, and Manasseh on his left hand, but on the right of Israel, and brought them near to him.
LXX2012(i) 13 And Joseph took his two sons, both Ephraim in his right hand, but on the left of Israel, and Manasse on his left hand, but on the right of Israel, and brought them near to him.
NSB(i) 13 Then Joseph took both of them, Ephraim on his right, facing Israel’s left, and Manasseh on his left, facing Israel’s right, and brought them close to him.
LEB(i) 13 And Joseph took the two of them, Ephraim at his right to the left of Israel, and Manasseh at his left to the right of Israel. And he brought them near to him.
MLV(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand and brought them near to him.
VIN(i) 13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel`s left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel`s right hand, and brought [them] near to him.
Luther1545(i) 13 Da nahm sie Joseph beide, Ephraim in seine rechte Hand gegen Israels linke Hand und Manasse in seine linke Hand gegen Israels rechte Hand, und brachte sie zu ihm.
Luther1912(i) 13 Da nahm sie Joseph beide, Ephraim in seine rechte Hand gegen Israels linke Hand und Manasse in seine Linke Hand gegen Israels rechte Hand, und brachte sie zu ihm.
ELB1871(i) 13 Und Joseph nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten, zur Linken Israels, und Manasse mit seiner Linken, zur Rechten Israels, und führte sie näher zu ihm.
ELB1905(i) 13 Und Joseph nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten, zur Linken Israels, und Manasse mit seiner Linken, zur Rechten Israels, und führte sie näher zu ihm.
DSV(i) 13 En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand, tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand, tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem.
Giguet(i) 13 Or, Joseph, ayant pris ses fils, plaça l’un, Ephraïm, à sa main droite et à la gauche d’Israël, et l’autre, Manassé, à sa main gauche et à la droite d’Israël, et il les mena ainsi tout près de son père.
DarbyFR(i) 13 Et Joseph les prit les deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui;
Martin(i) 13 Joseph donc les prit tous deux, et mit Ephraïm à sa droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, à la droite d'Israël; et les fît approcher de lui.
Segond(i) 13 Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui.
SE(i) 13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel; y a Manasés a su siniestra, a la diestra de Israel; y les hizo llegar a él.
ReinaValera(i) 13 Y tomólos José á ambos, Ephraim á su diestra, á la siniestra de Israel; y á Manasés á su izquierda, á la derecha de Israel; é hízoles llegar á él.
JBS(i) 13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel; y a Manasés a su siniestra, a la diestra de Israel; y los hizo acercarse a él.
Albanian(i) 13 Pastaj Jozefi i mori që të dy: Efraimin në të djathtë të tij dhe në të majtë të Izraelit, Manasin në të majtë të tij dhe në të djathtë të Izraelit, dhe i afroi pranë atij.
RST(i) 13 И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку противлевой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему.
Arabic(i) 13 واخذ يوسف الاثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل ومنسّى بيساره عن يمين اسرائيل وقربهما اليه.
ArmenianEastern(i) 13 Եփրեմին ունենալով իր աջ կողմում, այսինքն՝ Իսրայէլի ձախ կողմում, եւ Մանասէին իր ձախ կողմում, այսինքն՝ Իսրայէլի աջ կողմում, ու մօտեցրեց նրան:
Bulgarian(i) 13 И после Йосиф ги взе двамата, Ефрем с дясната си ръка към лявата на Израил, а Манасия с лявата си ръка към дясната на Израил, и ги доведе при него.
Croatian(i) 13 Nato ih uze Josip obojicu - Efrajima svojom desnicom, Izraelu nalijevo, a Manašea svojom ljevicom, Izraelu nadesno - te ih k njemu primače.
BKR(i) 13 A vzav oba, Efraima na pravou stranu sobě, Izraelovi pak na levou, a Manassesa na levou sobě, Izraelovi pak na pravou, postavil je před ním.
Danish(i) 13 Og Josef tog dem begge, Efraim i sin højre Haand, for Israels venstre Haand, og Manasse i sin venstre Haand, for Israels højre Haand, og lod dem komme nær til ham.
CUV(i) 13 隨 後 , 約 瑟 又 拉 著 他 們 兩 個 , 以 法 蓮 在 他 的 右 手 裡 , 對 著 以 色 列 的 左 手 , 瑪 拿 西 在 他 的 左 手 裡 , 對 著 以 色 列 的 右 手 , 領 他 們 到 以 色 列 的 跟 前 。
CUVS(i) 13 随 后 , 约 瑟 又 拉 着 他 们 两 个 , 以 法 莲 在 他 的 右 手 里 , 对 着 以 色 列 的 左 手 , 玛 拿 西 在 他 的 左 手 里 , 对 着 以 色 列 的 右 手 , 领 他 们 到 以 色 列 的 跟 前 。
Esperanto(i) 13 Kaj Jozef prenis ambaux, Efraimon per sia dekstra mano, kontraux la maldekstra de Izrael, kaj Manasen per sia maldekstra mano, kontraux la dekstra de Izrael, kaj alkondukis ilin al li.
Estonian(i) 13 Ja Joosep võttis nad mõlemad, Efraimi oma paremale käele, Iisraelist vasakule poole, ja Manasse oma vasakule käele, Iisraelist paremale poole, ja viis nad tema juurde.
Finnish(i) 13 Niin Joseph otti heidät molemmat, Ephraimin oikiaan käteensä, jonka hän asetti Israelin vasemmalle kädelle, ja Manassen vasempaan käteensä, Israelin oikialle kädelle, ja vei heidät hänen tykönsä.
FinnishPR(i) 13 Sitten Joosef tarttui heihin molempiin, Efraimiin oikealla kädellänsä, vasemmalla Israelista, ja Manasseen vasemmalla kädellänsä, oikealla Israelista, ja toi heidät niin hänen eteensä.
Haitian(i) 13 Li pran timoun yo, Efrayim nan men dwat li ak Manase nan men gòch li. Konsa, Efrayim vin sou bò gòch Izrayèl, Manase menm sou bò dwat li. Li fè yo pwoche vin jwenn papa l'.
Hungarian(i) 13 És fogá József mindkettejöket, Efraimot jobbkezével Izráel balkeze felõl; Manassét pedig balkezével Izráelnek jobbkeze felõl és közel vivé õket hozzá.
Indonesian(i) 13 Setelah itu Yusuf menempatkan kedua anaknya di dekat Yakub, Efraim yang bungsu itu di sebelah kiri dan Manasye yang sulung di sebelah kanan. Tetapi Yakub menyilangkan lengannya dan meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, sedangkan tangan kirinya diletakkannya di atas kepala Manasye.
Italian(i) 13 E li prese amendue, e pose Efraim alla sua destra, dalla sinistra d’Israele; e Manasse alla sua sinistra, dalla destra d’Israele; e così glieli fece appressare.
ItalianRiveduta(i) 13 Poi Giuseppe li prese ambedue: Efraim alla sua destra, alla sinistra d’Israele; e Manasse alla sua sinistra, alla destra d’Israele; e li fece avvicinare a lui.
Korean(i) 13 우수로는 에브라임을 이스라엘의 좌수를 향하게 하고 좌수로는 므낫세를 이스라엘의 우수를 향하게 하고 이끌어 그에게 가까이 나아가매
Lithuanian(i) 13 Po to Juozapas paėmė savo dešine Efraimą ties Izraelio kaire ir savo kairiąja Manasą ties Izraelio dešine ir juos privedė prie jo.
PBG(i) 13 A wziąwszy Józef obydwu, postawił Efraima po prawej ręce swojej, a po lewej Izraelowej; a Manasesa po lewej ręce swojej a po prawej Izraelowej, i przywiódł je do niego.
Portuguese(i) 13 E José tomou os dois, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele.
Norwegian(i) 13 Siden tok Josef dem begge, Efra'im i sin høire hånd mot Israels venstre og Manasse i sin venstre hånd mot Israels høire, og førte dem frem til ham.
Romanian(i) 13 Apoi Iosif i -a luat pe amîndoi, pe Efraim cu mîna dreaptă, la stînga lui Israel, şi pe Manase cu mîna stîngă, la dreapta lui Israel, şi i -a adus aproape de el.
Ukrainian(i) 13 І Йосип узяв їх обох, Єфрема своєю правицею від лівиці Ізраїля, а Манасію своєю лівицею від правиці Ізраїля, та й до нього підвів.