Genesis 43:5

LXX_WH(i)
    5 G1487 CONJ ει G1161 PRT δε G3165 ADV μη G649 V-PAI-2S αποστελλεις G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G1473 P-GP ημων G3326 PREP μεθ G1473 P-GP ημων G3364 ADV ου G4198 V-FMI-1P πορευσομεθα G3588 T-NSM ο G1063 PRT γαρ G444 N-NSM ανθρωπος   V-AAI-3S ειπεν G1473 P-DP ημιν G3004 V-PAPNS λεγων G3364 ADV ουκ G3708 V-FMI-2P οψεσθε G1473 P-GS μου G3588 T-ASN το G4383 N-ASN προσωπον G1437 CONJ εαν G3165 ADV μη G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G4771 P-GP υμων G3588 T-NSM ο G3501 A-NSMC νεωτερος G3326 PREP μεθ G4771 P-GP υμων G1510 V-PAS-3S η
HOT(i) 5 ואם אינך משׁלח לא נרד כי האישׁ אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם׃
Vulgate(i) 5 si autem non vis non ibimus vir enim ut saepe diximus denuntiavit nobis dicens non videbitis faciem meam absque fratre vestro minimo
Clementine_Vulgate(i) 5 sin autem non vis, non ibimus: vir enim, ut sæpe diximus, denuntiavit nobis, dicens: Non videbitis faciem meam absque fratre vestro minimo.
Wycliffe(i) 5 ellis if thou wolt not, we schulen not go; for as we seiden ofte, the man denounside to vs, and seide, Ye schulen not se my face with out youre leeste brother.
Tyndale(i) 5 But yf thou wylt not sende him we wyll not goo: for the man sayde vnto vs: loke that ye see not my face excepte youre brother be with you.
Coverdale(i) 5 But yf thou wilt not sende him, we wyl not go downe. For the man sayde vnto vs: Ye shal not se my face, excepte youre brother be with you.
MSTC(i) 5 But if thou wilt not send him, we will not go: for the man said unto us, 'Look that ye see not my face, except your brother be with you.'"
Matthew(i) 5 But yf thou wylt not sende hym, we wyl not goo: for the man sayde vnto vs: loke that ye see not my face, excepte your brother be wyth you.
Great(i) 5 But yf thou wylt not sende hym, we wyll not goo downe: for the man sayde vnto vs: loke that ye see not my face, excepte youre brother be wyth you.
Geneva(i) 5 But if thou wilt not send him, we wil not go downe: for the man said vnto vs, Looke me not in the face, except your brother be with you.
Bishops(i) 5 But yf thou wylt not sende hym, we wyll not go downe: for the man sayde vnto vs, ye shall not see my face, except your brother be with you
DouayRheims(i) 5 But if thou wilt not, we will not go: for the man, as we have often said, declared unto us, saying: You shall not see my face without your youngest brother.
KJV(i) 5

But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.

KJV_Cambridge(i) 5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
Thomson(i) 5 But if thou wilt not send our brother with us we will not go. For the man spoke to us saying, You shall not see my face unless your youngest brother be with you.
Webster(i) 5 (43:6)And Israel said, Why dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?
Brenton(i) 5 but if thou send not our brother with us, we will not go: for the man spoke to us, saying, Ye shall not see my face, unless your younger brother be with you.
Brenton_Greek(i) 5 Εἰ δὲ μὴ ἀποστέλλῃς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθʼ ἡμῶν, οὐ πορευσόμεθα· ὁ γὰρ ἄνθρωπος εἶπεν ἡμῖν, λέγων, οὐκ ὄψεσθέ μου τὸ πρόσωπον, ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος μεθʼ ὑμῶν ᾖ.
Leeser(i) 5 But if thou sendest him not, we will not go down; for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
YLT(i) 5 and if thou art not sending—we do not go down, for the man said unto us, Ye do not see my face without your brother being with you.'
JuliaSmith(i) 5 And if thou art not sending, we will not go down, for the man said to us, Ye shall not see my face except your brother is with you.
Darby(i) 5 but if thou do not send [him], we will not go down, for the man said to us, Ye shall not see my face, unless your brother be with you.
ERV(i) 5 but if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
ASV(i) 5 but if thou wilt not send him, we will not go down; for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.
JPS_ASV_Byz(i) 5 but if thou wilt not send him, we will not go down, for the man said unto us: Ye shall not see my face, except your brother be with you.'
Rotherham(i) 5 but, if thou art not sending him, we will not go down, for the man, said unto us Ye shall not see my face, except, your brother, is with you.
CLV(i) 5 Yet should you not be sending our brother with us, we will not go down, for the man said to us, `You shall not see my face if your small brother fails to be with you!.
BBE(i) 5 But if you will not send him, we will not go down: for the man said to us, You are not to come before me if your brother is not with you.
MKJV(i) 5 But if you will not send him, we will not go down. For the man said to us, You shall not see my face unless your brother is with you.
LITV(i) 5 And if you are not sending, we will not go; for the man said to us, You shall not see my face unless your brother is with you.
ECB(i) 5 but if you send him not, we descend not: for the man says to us, You see not my face, unless your brother is with you.
ACV(i) 5 but if thou will not send him, we will not go down. For the man said to us, Ye shall not see my face unless your brother be with you.
WEB(i) 5 but if you don’t send him, we won’t go down, for the man said to us, ‘You shall not see my face, unless your brother is with you.’”
NHEB(i) 5 but if you'll not send him, we'll not go down, for the man said to us, 'You shall not see my face, unless your brother is with you.'"
AKJV(i) 5 But if you will not send him, we will not go down: for the man said to us, You shall not see my face, except your brother be with you.
KJ2000(i) 5 But if you will not send him, we will not go down: for the man said unto us, You shall not see my face, except your brother be with you.
UKJV(i) 5 But if you will not send him, we will not go down: for the man said unto us, All of you shall not see my face, except your brother be with you.
EJ2000(i) 5 But if thou wilt not send him, we will not go down; for the man said unto us, Ye shall not see my face unless your brother is with you.
CAB(i) 5 but if you do not send our brother with us, we will not go: for the man spoke to us, saying, You shall not see my face, unless your younger brother is with you.
LXX2012(i) 5 but if you send not our brother with us, we will not go: for the man spoke to us, saying, You⌃ shall not see my face, unless your younger brother be with you.
NSB(i) 5 ‘»If you will not let him go, we will not go. The man said to us: ‘You will not be allowed to see me again unless your brother is with you.’«
LEB(i) 5 but if you will not send* him, we will not go down, for the man said to us, 'You shall not see my face unless your brother is with you.'"
MLV(i) 5 but if you will not send him, we will not go down. For the man said to us, You* will not see my face unless your* brother be with you*.
VIN(i) 5 but if you will not send him, we will not go down. For the man said to us, You will not see my face unless your brother be with you.
Luther1545(i) 5 ist's aber, daß du ihn nicht sendest, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat gesagt zu uns: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch.
Luther1912(i) 5 Ist's aber, daß du ihn nicht sendest, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat gesagt zu uns: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch.
ELB1871(i) 5 wenn du ihn aber nicht sendest, so werden wir nicht hinabziehen; denn der Mann hat zu uns gesagt: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder bei euch.
ELB1905(i) 5 wenn du ihn aber nicht sendest, so werden wir nicht hinabziehen; denn der Mann hat zu uns gesagt: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder bei euch.
DSV(i) 5 Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken; want die man heeft tot ons gezegd: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is.
Giguet(i) 5 Mais si tu n’envoies pas avec nous notre frère, nous ne partirons pas, car l’homme nous a dit: Vous ne verrez pas ma face, si votre frère le plus jeune n’est pas avec vous.
DarbyFR(i) 5 mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas; car l'homme nous a dit: Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous.
Martin(i) 5 Mais si tu ne l'envoies, nous n'y descendrons point; car cet homme-là nous a dit : Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous.
Segond(i) 5 Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit: Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous.
SE(i) 5 Pero si no le enviares, no descenderemos; porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros.
ReinaValera(i) 5 Pero si no le enviares, no descenderemos: porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros.
JBS(i) 5 Pero si no le enviares, no descenderemos; porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros.
Albanian(i) 5 por në rast se nuk e nis, ne nuk kemi për të zbritur, sepse ai njeri na tha: "Nuk keni për ta parë fytyrën time, në rast se vëllai juaj nuk do të jetë me ju"".
RST(i) 5 а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами.
Arabic(i) 5 ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل. لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم
ArmenianEastern(i) 5 իսկ եթէ մեր եղբօրը մեզ հետ չթողնես, չենք գնայ, որովհետեւ այդ մարդը մեզ հետ խօսեց ու ասաց. «Իմ աչքին չերեւաք, եթէ ձեր կրտսեր եղբայրը ձեզ հետ չլինի»:
Bulgarian(i) 5 но ако не го изпратиш, няма да слезем, защото човекът ни каза: Няма да видите лицето ми, ако брат ви не е с вас.
Croatian(i) 5 Ali ako njega ne pustiš s nama, onda mi tamo i ne idemo, jer nam je onaj zaprijetio: 'Ne smijete preda me ako vaš brat ne bude s vama.'"
BKR(i) 5 Pakli nepošleš, nepůjdeme. Nebo pověděl nám muž ten: Neuzříte tváři mé, nebude-li bratr váš s vámi.
Danish(i) 5 Og Israel sagde: Hvad have I gjort ilde mod mig ved at kundgøre Manden, at I havde endnu en Broder.
CUV(i) 5 你 若 不 打 發 他 去 , 我 們 就 不 下 去 , 因 為 那 人 對 我 們 說 : 「 你 們 的 兄 弟 若 不 與 你 們 同 來 , 你 們 就 不 得 見 我 的 面 。 」 』
CUVS(i) 5 你 若 不 打 发 他 去 , 我 们 就 不 下 去 , 因 为 那 人 对 我 们 说 : 「 你 们 的 兄 弟 若 不 与 你 们 同 来 , 你 们 就 不 得 见 我 的 面 。 」 』
Esperanto(i) 5 sed se vi ne sendos, tiam ni ne iros; cxar tiu homo diris al ni: Ne aperu antaux mi, se via frato ne estos kun vi.
Estonian(i) 5 Aga kui sa teda ei läkita, siis me ei lähe, sest see mees ütles meile: te ei saa näha mu nägu, kui teie vend ei ole ühes teiega!"
Finnish(i) 5 Vaan jolles häntä lähetä, niin emme mekään mene; sillä se mies sanoi meille: ei teidän pidä näkemän minun kasvojani, jollei teidän veljenne ole teidän kanssanne.
FinnishPR(i) 5 Mutta jos et anna, niin emme lähde; sillä se mies sanoi meille: 'Ette saa tulla minun kasvojeni eteen, ellei veljenne ole teidän kanssanne'."
Haitian(i) 5 Si ou pa vle kite l' ale, n'ap rete, paske msye a te tout di nou: piga nou parèt devan l' ankò si nou pa vin ak ti frè nou an.
Hungarian(i) 5 Ha pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nékünk: Színem elé ne kerûljetek, ha a ti atyátokfia veletek nem lesz.
Indonesian(i) 5 Tetapi kalau Ayah tidak mengizinkan Benyamin ikut, kami tidak mau pergi, sebab gubernur itu telah berkata bahwa kami tidak boleh menghadap jika adik kami tidak ikut."
Italian(i) 5 Ma, se pur tu non vel mandi, noi non iscenderemo; perciocchè quell’uomo ci ha detto: Voi non vedrete la mia faccia, che il vostro fratello non sia con voi.
ItalianRiveduta(i) 5 ma, se non lo mandi, non scenderemo; perché quell’uomo ci ha detto: Non vedrete la mia faccia, se il vostro fratello non sarà con voi".
Korean(i) 5 아버지께서 만일 그를 보내지 않으시면 우리는 내려가지 아니하리니 그 사람이 우리에게 말하기를 너희 아우가 너희와 함께하지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였음이니이다'
Lithuanian(i) 5 Bet jeigu neleisi, neisime, nes tas vyras mums pasakė: ‘Nematysite mano veido, jei jūsų brolio nebus su jumis!’ ”
PBG(i) 5 Ale jeźli nie poślesz, nie pojedziemy; bo on mąż mówił do nas: Nie ujrzycie twarzy mojej, jeźli nie będzie brata waszego z wami.
Portuguese(i) 5 mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco.
Norwegian(i) 5 Da sa Israel: Hvorfor har I gjort så ille mot mig og fortalt mannen at I har ennu en bror?
Romanian(i) 5 Dar dacă nu vrei să -l trimeţi, nu ne vom pogorî, căci omul acela ne -a spus:,,Să nu-mi mai vedeţi faţa, dacă fratele vostru nu va fi cu voi!``
Ukrainian(i) 5 А коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам: Не побачите лиця мого без вашого брата з вами.
Reformed Dating