Genesis 31:38

LXX_WH(i)
    38 G3778 D-NPN ταυτα G1473 P-DS μοι G1501 N-NUI εικοσι G2094 N-APN ετη G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G3588 T-NPN τα G4263 N-NPN προβατα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF αιγες G4771 P-GS σου G3364 ADV ουκ   V-API-3S ητεκνωθησαν   N-APM κριους G3588 T-GPN των G4263 N-GPN προβατων G4771 P-GS σου G3364 ADV ου G2719 V-AAI-3P κατεφαγον
HOT(i) 38 זה עשׂרים שׁנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שׁכלו ואילי צאנך לא אכלתי׃
IHOT(i) (In English order)
  38 H2088 זה This H6242 עשׂרים twenty H8141 שׁנה years H595 אנכי I H5973 עמך with H7353 רחליך thee; thy ewes H5795 ועזיך and thy she goats H3808 לא have not H7921 שׁכלו cast their young, H352 ואילי and the rams H6629 צאנך of thy flock H3808 לא have I not H398 אכלתי׃ eaten.
Vulgate(i) 38 idcirco viginti annis fui tecum oves tuae et caprae steriles non fuerunt arietes gregis tui non comedi
Clementine_Vulgate(i) 38 Idcirco viginti annis fui tecum? oves tuæ et capræ steriles non fuerunt, arietes gregis tui non comedi:
Wycliffe(i) 38 Was I with thee herfore twenti yeer? Thi sheep and geet weren not bareyn, Y eet not the rammes of thi flok,
Tyndale(i) 38 This xx. yere yt I haue bene wyth the thy shepe and thy gootes haue not bene baren and the rammes of thi flocke haue I not eate.
Coverdale(i) 38 Twentye yeare haue I bene wt the: thy shepe & goates haue not bene vnfrutefull, the rammes of thy flocke haue I not eaten:
MSTC(i) 38 This twenty years that I have been with thee, thy sheep and thy goats have not been barren, and the rams of thy flock have I not eaten.
Matthew(i) 38 Thys .xx. yere that I haue bene wt the thy shepe, & thy gotes haue not bene barren, & the rammes of thy flocke haue I not eaten.
Great(i) 38 Beholde: Thys .xx. yere haue I bene wyth the, thy shepe & thy goates haue not bene baren, & the rammes of thy flocke haue I not eaten.
Geneva(i) 38 This twenty yere I haue bin with thee: thine ewes and thy goates haue not cast their yong, and the rammes of thy flocke haue I not eaten.
Bishops(i) 38 Behold, this twentie yere haue I ben with thee, thy sheepe and thy goates haue not ben barren, and the rammes of thy flocke haue I not eaten
DouayRheims(i) 38 Have I, therefore, been with thee twenty years? thy ewes and goats were not barren, the rams of thy flocks I did not eat:
KJV(i) 38

This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.

KJV_Cambridge(i) 38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.
Thomson(i) 38 These twenty years that I have been with thee, thy sheep and thy goats have not cast their young; nor have I devoured the rams of thy flock.
Webster(i) 38 These twenty years have I been with thee: thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.
Brenton(i) 38 These twenty years have I been with thee; thy sheep, and thy she-goats have not failed in bearing; I devoured not the rams of thy cattle.
Brenton_Greek(i) 38 Ταῦτά μοι εἴκοσιν ἔτη ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ· τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ αἶγές σου οὐκ ἠτεκνώθησαν· κριοὺς τῶν προβάτων σου οὐ κατέφαγον.
Leeser(i) 38 These twenty years have I been with thee: thy ewes and thy she-goats have not cast their young; and the rams of thy flock have I not eaten.
YLT(i) 38 `These twenty years I am with thee: thy ewes and thy she-goats have not miscarried, and the rams of thy flock I have not eaten;
JuliaSmith(i) 38 These twenty years I am with thee; thy sheep and thy she-goats were not barren, and the rams of thy flock, I ate not.
Darby(i) 38 These twenty years have I been with thee: thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock I have not eaten.
ERV(i) 38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.
ASV(i) 38 These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.
JPS_ASV_Byz(i) 38 These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.
Rotherham(i) 38 This twenty years’ time, have, I, been with thee—Thy ewes and thy she-goats, have not cast their young,—And the rams of thy flock, have I not eaten,
CLV(i) 38 This twenty years am I with you. Your ewes and your she-goats were not bereaved, and the rams of your flock I did not eat.
BBE(i) 38 These twenty years I have been with you; your sheep and your goats have had young without loss, not one of your he-goats have I taken for food.
MKJV(i) 38 I was with you these twenty years. Your ewes and she-goats have not cast their young, and the rams of your flock I have not eaten.
LITV(i) 38 Now I was with you twenty years. Your ewes and your she-goats have not failed to bear, and I have not eaten the rams of your flock.
ECB(i) 38 These twenty years I am with you; your ewes and your she goats aborted not and the rams of your flock I ate not:
ACV(i) 38 These twenty years I have been with thee, thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and I have not eaten the rams of thy flocks.
WEB(i) 38 “These twenty years I have been with you. Your ewes and your female goats have not cast their young, and I haven’t eaten the rams of your flocks.
NHEB(i) 38 These twenty years I have been with you. Your ewes and your female goats have not cast their young, and I haven't eaten the rams of your flocks.
AKJV(i) 38 This twenty years have I been with you; your ewes and your she goats have not cast their young, and the rams of your flock have I not eaten.
KJ2000(i) 38 This twenty years have I been with you; your ewes and your female goats have not cast their young, and the rams of your flock have I not eaten.
UKJV(i) 38 This twenty years have I been with you; your ewes and your she goats have not cast their young, and the rams of your flock have I not eaten.
EJ2000(i) 38 These twenty years I have been with thee; thy ewes and thy she goats have not aborted their young, and I have not eaten the rams of thy flock.
CAB(i) 38 These twenty years have I been with you; your sheep, and your female goats have not failed in bearing; and I have not eaten the rams of your cattle.
LXX2012(i) 38 These twenty years have I been with you; your sheep, and your she-goats have not failed in bearing; I devoured not the rams of your cattle.
NSB(i) 38 »I have been with you now for twenty years. Your sheep and your goats have not failed to reproduce. I have not even eaten any rams from your flocks.
LEB(i) 38 These twenty years I was with you; your ewes and your female goats did not miscarry, and the rams of your flocks I did not eat.
MLV(i) 38 These twenty years I have been with you, your ewe-lambs and your female-goats have not cast their young and I have not eaten the rams of your flocks.
VIN(i) 38 "I have been with you now for twenty years. Your sheep and your goats have not failed to reproduce. I have not even eaten any rams from your flocks.
Luther1545(i) 38 Diese zwanzig Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Schafe und Ziegen sind nicht unfruchtbar gewesen; die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen.
Luther1912(i) 38 Diese zwanzig Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Schafe und Ziegen sind nicht unfruchtbar gewesen; die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen;
ELB1871(i) 38 Zwanzig Jahre bin ich nun bei dir gewesen; deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren, und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen.
ELB1905(i) 38 Zwanzig Jahre bin ich nun bei dir gewesen; deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren, und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen.
DSV(i) 38 Deze twintig jaren ben ik bij u geweest; uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen, en de rammen uwer kudde heb ik niet gegeten.
DarbyFR(i) 38 Ces vingt années j'ai été avec toi; tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau.
Martin(i) 38 J'ai été avec toi ces vingt ans passés; tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté; je n'ai point mangé les moutons de tes troupeaux.
Segond(i) 38 Voilà vingt ans que j'ai passés chez toi; tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau.
SE(i) 38 Estos veinte años he estado contigo; tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
ReinaValera(i) 38 Estos veinte años he estado contigo: tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
JBS(i) 38 Estos veinte años he estado contigo; tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
Albanian(i) 38 Kam qenë njëzet vjet me ty; delet dhe dhitë e tua nuk kanë dështuar dhe unë nuk kam ngrënë deshtë e kopesë sate.
RST(i) 38 Вот, двадцать лет я был у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали; овновстада твоего я не ел;
Arabic(i) 38 الآن عشرين سنة انا معك. نعاجك وعنازك لم تسقط. وكباش غنمك لم آكل.
ArmenianEastern(i) 38 Քսան տարի է, ինչ քեզ հետ էի, քո մաքիներն ու այծերը չստերջացան, եւ քո մաքիների խոյերը ես չկերայ:
Bulgarian(i) 38 Двадесет години вече съм бил при теб — овцете ти и козите ти не помятаха, и овните на стадото ти не изядох.
Croatian(i) 38 Za ovih dvadeset godina što sam ih s tobom proveo ni tvoje ovce ni tvoje koze nisu se jalovile niti sam ja jeo ovnova iz tvoga stada.
BKR(i) 38 Byl jsem již dvadceti let s tebou; ovce tvé ani kozy tvé nikdy nezmetaly; a skopců stáda tvého nejedl jsem.
Danish(i) 38 Jeg har været hos dig disse tyve Aar, dine Faar og dine Geder have ikke født i Utide, og vædrene af dit Kvæg har jeg ikke ædet.
CUV(i) 38 我 在 你 家 這 二 十 年 , 你 的 母 綿 羊 、 母 山 羊 沒 有 掉 過 胎 。 你 群 中 的 公 羊 , 我 沒 有 吃 過 ;
CUVS(i) 38 我 在 你 家 这 二 十 年 , 你 的 母 绵 羊 、 母 山 羊 没 冇 掉 过 胎 。 你 群 中 的 公 羊 , 我 没 冇 吃 过 ;
Esperanto(i) 38 Jam dudek jarojn mi estas cxe vi; viaj sxafoj kaj kaproj ne estis seninfanaj; la virsxafojn el via brutaro mi ne mangxis;
Estonian(i) 38 Ma olin sinu juures kakskümmend aastat! Su emalambad ja kitsed ei heitnud loodet ja jääri su karjast ma ei söönud.
Finnish(i) 38 Minä olen ollut sinun tykönäs jo kaksikymmentä ajastaikaa, ja sinun lampaas ja vuohes ei ole hedelmättömät olleet: ja en ole minä syönyt oinaita sinun laumastas.
FinnishPR(i) 38 Jo kaksikymmentä vuotta minä olen ollut sinun luonasi; sinun uuhesi ja vuohesi eivät ole synnyttäneet keskoisia, enkä minä ole oinaita sinun laumastasi syönyt.
Haitian(i) 38 Sa fè ventan depi m avè ou. Mouton ou yo ak kabrit ou yo pa janm manke fè pitit. Mwen pa janm manje yon ti bouk nan bèt ou yo.
Hungarian(i) 38 Immár húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, és nyájad kosait nem ettem meg.
Indonesian(i) 38 Dua puluh tahun saya sudah tinggal pada Paman. Kawanan domba dan kambing Paman telah berhasil berkembang biak, dan belum pernah saya makan seekor kambing jantan pun dari ternak Paman.
Italian(i) 38 Già son vent’anni ch’io sono stato teco; le tue pecore e le tue capre non hanno disperduto, ed io non ho mangiati i montoni della tua greggia.
ItalianRiveduta(i) 38 Ecco vent’anni che sono stato con te; le tue pecore e le tue capre non hanno abortito, e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge.
Korean(i) 38 내가 이 이십년에 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼의 수양을 내가 먹지 아니하였으며
Lithuanian(i) 38 Dvidešimt metų aš pas tave tarnavau. Tavo avys ir ožkos nebuvo bergždžios, ir tavo bandos avinų aš nevalgiau.
PBG(i) 38 Już dwadzieścia lat mieszkałem z tobą; owce twoje i kozy twoje nie pomiatały, a baranów stada twego nie jadałem.
Portuguese(i) 38 Estes vinte anos estive eu contigo; as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho.
Norwegian(i) 38 Nu har jeg vært hos dig i tyve år; dine får og dine gjeter har ikke født i utide, og værene av ditt småfe har jeg ikke ett op;
Romanian(i) 38 Iată, am stat la tine două zeci de ani; oile şi caprele nu ţi s'au stărpit, şi n'am mîncat berbeci din turma ta.
Ukrainian(i) 38 Я вже двадцять літ із тобою. Вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранів отари твоєї я не їв.