Genesis 20:7

LXX_WH(i)
    7 G3568 ADV νυν G1161 PRT δε G591 V-AAD-2S αποδος G3588 T-ASF την G1135 N-ASF γυναικα G3588 T-DSM τω G444 N-DSM ανθρωπω G3754 CONJ οτι G4396 N-NSM προφητης G1510 V-PAI-3S εστιν G2532 CONJ και G4336 V-FMI-3S προσευξεται G4012 PREP περι G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2198 V-FMI-2S ζηση G1487 CONJ ει G1161 PRT δε G3165 ADV μη G591 V-PAI-2S αποδιδως G1097 V-AAD-2S γνωθι G3754 CONJ οτι G599 V-FMI-2S αποθανη G4771 P-NS συ G2532 CONJ και G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G4674 A-NPN σα
HOT(i) 7 ועתה השׁב אשׁת האישׁ כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משׁיב דע כי מות תמות אתה וכל אשׁר׃
IHOT(i) (In English order)
  7 H6258 ועתה Now H7725 השׁב therefore restore H802 אשׁת wife; H376 האישׁ the man H3588 כי for H5030 נביא a prophet, H1931 הוא he H6419 ויתפלל and he shall pray H1157 בעדך for H2421 וחיה thee, and thou shalt live: H518 ואם and if H369 אינך not, H7725 משׁיב thou restore H3045 דע know H3588 כי thou that H4191 מות thou shalt surely die, H4191 תמות thou shalt surely die, H859 אתה thou, H3605 וכל and all H834 אשׁר׃ that
Vulgate(i) 7 nunc igitur redde uxorem viro suo quia propheta est et orabit pro te et vives si autem nolueris reddere scito quod morte morieris tu et omnia quae tua sunt
Clementine_Vulgate(i) 7 Nunc ergo redde viro suo uxorem, quia propheta est: et orabit pro te, et vives: si autem nolueris reddere, scito quod morte morieris tu, et omnia quæ tua sunt.
Wycliffe(i) 7 now therfor yelde thou the wijf to hir hosebonde, for he is a profete; and he schal preye for thee, and thou schalt lyue; sotheli if thou nylte yelde, wite thou that thou schalt die bi deeth, thou and alle thingis that ben thine.
Tyndale(i) 7 Now therfore delyuer the ma his wyfe ageyne for he is a prophete. And let him praye for the that thou mayst lyue. But and yf thou delyuer her not agayne be sure that thou shalt dye the deth with all that thou hast.
Coverdale(i) 7 Now therfore delyuer the man his wife ageyne, for he is a prophet: and let him pray for ye, and thou shalt lyue. But and yf thou delyuer her not ageyne, be sure, that thou shalt dye the death, and all that is thine.
MSTC(i) 7 Now, therefore, deliver the man his wife again, for he is a prophet. And let him pray for thee that thou mayest live. But and if thou deliver her not again, be sure that thou shalt die the death, with all that thou hast."
Matthew(i) 7 Nowe therfore delyuer the man his wyfe agayne, for he is a Prophete. And let him pray for the that thou mayst lyue. But and yf thou delyuer her not agayn, be sure that thou shalt dye the deth, wyth al that thou hast.
Great(i) 7 Nowe therfore delyuer the man his wyfe agayne, for he is a prophete. And he shall praye for the that thou mayst lyue. But and yf thou delyuer her not agayne, be sure that thou shalt dye the deth, both thou, and all that thou hast.
Geneva(i) 7 Now then deliuer the man his wife againe: for he is a Prophet, and he shall pray for thee that thou mayest liue: but if thou deliuer her not againe, be sure that thou shalt die the death, thou, and all that thou hast.
Bishops(i) 7 Nowe therefore delyuer the man his wyfe agayne, for he is a prophete, and he shall pray for thee, that thou mayest lyue: But and yf thou delyuer her not agayne, be sure that thou shalt dye the death, [both thou] and all that thou hast
DouayRheims(i) 7 Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet: and he shall pray for thee, and thou shalt live: but if thou wilt not restore her, know that thou shalt surely die, thou and all that are thine.
KJV(i) 7

Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.

KJV_Cambridge(i) 7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
Thomson(i) 7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet; and he will pray for thee and thou shalt live. But if thou restore not, be assured that thou and all belonging to thee shall die.
Webster(i) 7 Now therefore restore to the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou shalt not restore her, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine.
Brenton(i) 7 But now return the man his wife; for he is a prophet, and shall pray for thee, and thou shalt live; but if thou restore her not, know that thou shalt die and all thine.
Brenton_Greek(i) 7 Νῦν δὲ ἀπόδος τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶ, καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ, καὶ ζήσῃ· εἰ δὲ μὴ ἀποδίδως, γνώσῃ ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰ σά.
Leeser(i) 7 And now restore the man’s wife, for he is a prophet, and he will pray for thee, that thou mayest live; and if thou restore her not, know thou, that thou shalt surety die, thou and all that are thine.
YLT(i) 7 and now send back the man's wife, for he is inspired, and he doth pray for thee, and live thou; and if thou do not send back, know that dying thou dost die, thou, and all that thou hast.'
JuliaSmith(i) 7 And now turn back to the man the woman; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and do thou live: and if thou turn her not back, know that dying, thou shalt die, thou and all which are to thee.
Darby(i) 7 And now, restore the man`s wife; for he is a prophet, and will pray for thee, that thou mayest live. And if thou do not restore [her], know that thou shalt certainly die, thou and all that is thine.
ERV(i) 7 Now therefore restore the man’s wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
ASV(i) 7 Now therefore restore the mans wife. For he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
JPS_ASV_Byz(i) 7 Now therefore restore the man's wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live; and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.'
Rotherham(i) 7 Now, therefore restore the man’s wife, for a prophet, is he, that he may pray for thee and live thou,—But if thou art not going to restore her, know, that thou shalt die, thou—and all that are thine.
CLV(i) 7 And now restore the man's wife, for a prophet is he, and pray will he about you, and live shall you. And should you not restore her, know that you shall die, yea, die, you and all who are yours.
BBE(i) 7 So now, give the man back his wife, for he is a prophet, and let him say a prayer for you, so your life may be safe: but if you do not give her back, be certain that death will come to you and all your house.
MKJV(i) 7 Now therefore, restore his wife to the man. For he is a prophet, and he shall pray for you, and you shall live. And if you do not restore her, know that you shall surely die, you, and all that are yours.
LITV(i) 7 And now return the wife of the man, for he is a prophet, and he will pray for you, and you shall live. And if you do not return her, know that you shall surely die, you and all that are yours.
ECB(i) 7 and now restore the man his woman; for he is a prophet; and he prays for you to live: and if you restore her not, know this, in dying, you die, you and all who are yours.
ACV(i) 7 Now therefore restore the man's wife. For he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shall live. And if thou do not restore her, know thou that thou shall surely die, thou, and all that are thine.
WEB(i) 7 Now therefore, restore the man’s wife. For he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. If you don’t restore her, know for sure that you will die, you, and all who are yours.”
NHEB(i) 7 Now therefore, restore the man's wife. For he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. If you do not restore her, know for sure that you will die, you, and all who are yours."
AKJV(i) 7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for you, and you shall live: and if you restore her not, know you that you shall surely die, you, and all that are yours.
KJ2000(i) 7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for you, and you shall live: and if you restore her not, know that you shall surely die, you, and all that are yours.
UKJV(i) 7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for you, and you shall live: and if you restore her not, know you that you shall surely die, you, and all that are yours.
EJ2000(i) 7 Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine.
CAB(i) 7 But now return the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for you, and you shall live; but if you restore her not, know that you and all yours shall die.
LXX2012(i) 7 But now return the man his wife; for he is a prophet, and shall pray for you, and you shall live; but if you restore her not, know that you shall die and all your.
NSB(i) 7 »Give the man’s wife back to him now. He is a prophet. He will pray for you, and you will live. But if you do not give her back, you and all who belong to you are doomed to die.«
LEB(i) 7 So now, return the wife of the man, for he is a prophet, so that he will pray for you and you will live. And if you do not return her,* know that you will certainly die, and all that are yours."
MLV(i) 7 Now therefore restore the man's wife. For he is a prophet and he will pray for you and you will live. And if you do not restore her, you will know that you will surely die, you and all who are yours.
VIN(i) 7 But now return the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for you, and you shall live; but if you restore her not, know that you and all yours shall die.
Luther1545(i) 7 So gib nun dem Mann sein Weib wieder, denn er ist ein Prophet, und laß ihn für dich bitten, so wirst du lebendig bleiben. Wo du aber sie nicht wiedergibst, so wisse, daß du des Todes sterben mußt, und alles, was dein ist.
Luther1912(i) 7 So gib nun dem Manne sein Weib wieder, denn er ist ein Prophet; und laß ihn für dich bitten, so wirst du lebendig bleiben. Wo du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, daß du des Todes sterben mußt und alles, was dein ist.
ELB1871(i) 7 Und nun gib das Weib des Mannes zurück; denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, und du wirst am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, daß du gewißlich sterben wirst, du und alles, was dein ist!
ELB1905(i) 7 Und nun gib das Weib des Mannes zurück; denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, und du wirst am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, daß du gewißlich sterben wirst, du und alles, was dein ist!
DSV(i) 7 Zo geef dan nu dezes mans huisvrouw weder; want hij is een profeet, en hij zal voor u bidden, opdat gij leeft; maar zo gij haar niet wedergeeft, weet, dat gij voorzeker sterven zult, gij, en al wat uwes is!
Giguet(i) 7 Rends-la donc à son mari; c’est un prophète qui priera pour toi, et tu vivras; mais si tu ne la rends point, sache que tu périras avec tout ce qui est à toi.
DarbyFR(i) 7 Et maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi.
Martin(i) 7 Maintenant donc rends à cet homme-là sa femme, car il est Prophète; et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras de mort, avec tout ce qui est à toi.
Segond(i) 7 Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient.
SE(i) 7 Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo.
ReinaValera(i) 7 Ahora, pues, vuelve la mujer á su marido; porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo.
JBS(i) 7 Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo.
Albanian(i) 7 Tani ktheja gruan këtij njeriu, sepse ai është një profet; dhe do të lutet për ty dhe ti ke për të jetuar. Por, në rast se nuk ia kthen, dije që me siguri ke për të vdekur, ti dhe tërë njerëzit e tu".
RST(i) 7 теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и тыбудешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои.
Arabic(i) 7 فالآن رد امرأة الرجل فانه نبيّ فيصلّي لاجلك فتحيا. وان كنت لست تردها فاعلم انك موتا تموت انت وكل من لك
ArmenianEastern(i) 7 Արդ, կնոջը վերադարձրո՛ւ իր ամուսնուն, որովհետեւ նա մարգարէ է, աղօթք կ՚անի քեզ համար, եւ դու կենդանի կը մնաս: Եթէ չվերադարձնես, իմացի՛ր, որ դու եւ բոլոր նրանք, ովքեր քո իւրայիններն են, կը մեռնէք»:
Bulgarian(i) 7 И така, сега върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за теб, и ти ще останеш жив; но ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои.
Croatian(i) 7 Sada vrati čovjeku ženu njegovu; prorok je on; molit će se za tebe da ostaneš na životu. Ako je ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti, ti i svi tvoji."
BKR(i) 7 Nyní tedy, navrať ženu muži tomu; nebo prorok jest, a modliti se bude za tebe, a živ budeš. Pakli jí nenavrátíš, věz, že smrtí umřeš ty i všecko, což tvého jest.
Danish(i) 7 Og nu, lad Manden faa sin Hustru tilbage, thi han er en Profet, og han skal bede for dig, saa skal du leve; men dersom du ikke lader hende komme tilbage, da vid, at du skal visseligen dø, du og enhver, som hører dig til.
CUV(i) 7 現 在 你 把 這 人 的 妻 子 歸 還 他 ; 因 為 他 是 先 知 , 他 要 為 你 禱 告 , 使 你 存 活 。 你 若 不 歸 還 他 , 你 當 知 道 , 你 和 你 所 有 的 人 都 必 要 死 。
CUVS(i) 7 现 在 你 把 这 人 的 妻 子 归 还 他 ; 因 为 他 是 先 知 , 他 要 为 你 祷 告 , 使 你 存 活 。 你 若 不 归 还 他 , 你 当 知 道 , 你 和 你 所 冇 的 人 都 必 要 死 。
Esperanto(i) 7 Kaj nun redonu la edzinon al la edzo, cxar li estas profeto, kaj li pregxos pri vi, kaj vi restos viva; sed se vi ne redonos, tiam sciu, ke vi mortos, vi kaj cxiuj viaj.
Estonian(i) 7 Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta palub sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et peate surema sina ja kõik, kes sul on!"
Finnish(i) 7 Niin anna nyt miehelle hänen emäntänsä jälleen; sillä hän on propheta: ja hän on rukoileva sinun edestäs, ettäs saat elää. Mutta jos et sinä anna häntä jälleen, niin tiedä, ettäs totisesti kuolet, ja kaikki mitä sinulla on.
FinnishPR(i) 7 Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta, ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva, sinä ja kaikki sinun omaisesi."
Haitian(i) 7 Men sa pou ou fè: renmèt nonm lan madanm li. Se yon pwofèt Bondye li ye. La lapriyè pou ou pou ou pa mouri. Men, si ou pa renmèt li, mwen tout di ou nou pral mouri, ou menm ansanm ak tout fanmi ou.
Hungarian(i) 7 Mostan azért add vissza az embernek az õ feleségét, mert Próféta õ: és imádkozik te éretted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó.
Indonesian(i) 7 Tetapi sekarang, kembalikanlah dia kepada suaminya. Suaminya seorang nabi, dan ia akan berdoa untukmu supaya engkau tidak mati. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ingat, engkau dan seluruh rakyatmu akan mati!"
Italian(i) 7 Ora dunque restituisci la moglie a quest’uomo; perciocchè egli è profeta; ed egli pregherà per te, e tu viverai; ma, se tu non la restituisci, sappi che per certo morrai, tu e tutti i tuoi.
ItalianRiveduta(i) 7 Or dunque, restituisci la moglie a quest’uomo, perché è profeta; ed egli pregherà per te, e tu vivrai. Ma, se non la restituisci, sappi che, per certo, morrai: tu e tutti i tuoi".
Korean(i) 7 이제 그 사람의 아내를 돌려 보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 네가 살려니와 네가 돌려 보내지 않으면 너와 네게 속한 자가 다 정녕 죽을 줄 알지니라
Lithuanian(i) 7 Taigi dabar sugrąžink vyrui žmoną, nes jis yra pranašas. Jis melsis už tave, ir tu išliksi gyvas. O jei nesugrąžinsi, tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais!”
PBG(i) 7 Teraz tedy wróć żonę mężowi, bo prorokiem jest; i będzie się modlił za cię, a będziesz żył; a jeźliż jej nie wrócisz, wiedz, iż śmiercią umrzesz, ty, i wszystko, co twego jest.
Portuguese(i) 7 agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás; se, porém, não lha restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu.
Norwegian(i) 7 Men la nu mannen få sin hustru tilbake! For han er en profet. Og han skal bede for dig, så du får leve. Men dersom du ikke gir henne tilbake, da vit at du visselig skal dø, du og alle dine.
Romanian(i) 7 Acum, dă omului nevasta înapoi; căci el este prooroc, se va ruga pentru tine, şi vei trăi. Dar, dacă n'o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce -i al tău.``
Ukrainian(i) 7 А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк, і буде молитися за тебе, і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш ти й усе, що твоє.