Genesis 1:24

LXX_WH(i)
    24 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1806 V-AAD-3S εξαγαγετω G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G5590 N-ASF ψυχην G2198 V-PAPAS ζωσαν G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος   A-APN τετραποδα G2532 CONJ και G2062 N-APN ερπετα G2532 CONJ και G2342 N-APN θηρια G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3778 ADV ουτως
HOT(i) 24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃
IHOT(i) (In English order)
  24 H559 ויאמר said, H430 אלהים And God H3318 תוצא bring forth H776 הארץ Let the earth H5315 נפשׁ creature H2416 חיה the living H4327 למינה after his kind, H929 בהמה cattle, H7431 ורמשׂ and creeping thing, H2416 וחיתו and beast H776 ארץ of the earth H4327 למינה after his kind: H1961 ויהי and it was H3651 כן׃ so.
Vulgate(i) 24 dixit quoque Deus producat terra animam viventem in genere suo iumenta et reptilia et bestias terrae secundum species suas factumque est ita
Clementine_Vulgate(i) 24 Dixit quoque Deus: Producat terra animam viventem in genere suo, jumenta, et reptilia, et bestias terræ secundum species suas. Factumque est ita.
Wycliffe(i) 24 And God seide, The erthe brynge forth a lyuynge soul in his kynde, werk beestis, and `crepynge beestis, and vnresonable beestis of erthe, bi her kyndis; and it was don so.
Tyndale(i) 24 And God sayd: leth the erth bring forth lyvynge creatures in thir kyndes: catell and wormes and beastes of the erth in their kyndes and so it came to passe.
Coverdale(i) 24 And God sayde: let ye earth brynge forth lyuynge soules, euery one after his kynde: catell, wormes & what as hath life vpon earth, euery one after his kynde. And so it came to passe.
MSTC(i) 24 And God said, "Let the earth bring forth living creatures in their kinds: cattle and worms and beasts of the earth in their kinds." And so it came to pass.
Matthew(i) 24 And God sayd: let the erth brynge forth lyuynge creatures in their kyndes: catell and wormes & beastes of the erth in their kyndes, & so it came to passe.
Great(i) 24 And God sayde: let the earth bring forth lyuing creature after his kynde: catell, worme and beast of the erth after his kynde: and so it came to passe.
Geneva(i) 24 Moreouer God said, Let the earth bring foorth the liuing thing according to his kinde, cattel, and that which creepeth, and the beast of the earth, according to his kinde. and it was so.
Bishops(i) 24 And God sayde: let the earth bryng foorth lyuyng creature after his kynde, cattell, worme, and beastes of the earth after his kynde: and it was so
DouayRheims(i) 24 And God said: Let the earth bring forth the living creature in its kind, cattle and creeping things, and beasts of the earth, according to their kinds. And it was so done.
KJV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
KJV_Cambridge(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
Thomson(i) 24 Then God said, "Let the earth produce animal life according to kind; four footed beasts and reptiles and wild beasts of the earth according to kind." And it was so.
Webster(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and the creeping animal, and the beast of the earth after his kind: and it was so.
Brenton(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature according to its kind, quadrupeds and reptiles and wild beasts of the earth according to their kind, and it was so.
Brenton_Greek(i) 24 Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα, καὶ ἑρπετὰ, καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος· καὶ ἐγένετο οὕτως.
Leeser(i) 24 And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind: and it was so.
YLT(i) 24 And God saith, `Let the earth bring forth the living creature after its kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after its kind:' and it is so.
JuliaSmith(i) 24 And God will say, the earth shall bring forth the living soul according to its kind, cattle and creeping things, and living things of the earth after its kind: and it shall be so.
Darby(i) 24 And God said, Let the earth bring forth living souls after their kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth, after their kind. And it was so.
ERV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after its kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after its kind: and it was so.
ASV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind: and it was so.
JPS_ASV_Byz(i) 24 And God said: 'Let the earth bring forth the living creature after its kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after its kind.' And it was so.
Rotherham(i) 24 And God said––Let the land, bring forth, living soul, after its kind, tame–beast and creeping thing and wild–beast of the land, after its kind. And it was so.
CLV(i) 24 And saying is the Elohim, "Bring forth shall the earth the living soul for its from-kind, beast and moving animal and land life for its from-kind. "And coming is it to be so.
BBE(i) 24 And God said, Let the earth give birth to all sorts of living things, cattle and all things moving on the earth, and beasts of the earth after their sort: and it was so.
MKJV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after its kind, cattle, and creepers, and its beasts of the earth after its kind; and it was so.
LITV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the soul of life according to its kind: cattle, and creepers, and its beasts of the earth, according to its kind. And it was so.
ECB(i) 24 And Elohim says, Earth, bring forth the living soul in species - animals and creepers and live beings on the earth in species: - and so be it.
ACV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth according to their kind. And it was so.
WEB(i) 24 God said, “Let the earth produce living creatures after their kind, livestock, creeping things, and animals of the earth after their kind;” and it was so.
NHEB(i) 24 And God said, "Let the earth bring forth living creatures after its kind: tame animals, and crawling creatures, and wild animals of the earth after its kind." And it was so.
AKJV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
KJ2000(i) 24 And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kinds, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kinds: and it was so
UKJV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
EJ2000(i) 24 ¶ And God said, Let the earth bring forth the living soul after its nature, beasts and serpents and animals of the earth after its nature; and it was so.
CAB(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and reptiles and wild beasts of the earth according to their kind, and it was so.
LXX2012(i) 24 And God said, Let the earth bring forth the living creature according to its kind, quadrupeds and reptiles and wild beasts of the earth according to their kind, and it was so.
NSB(i) 24 God said: »Let the land produce living creatures according to their kinds: livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind.« It was so.
ISV(i) 24 Then God said, “Let the earth bring forth each kind of living creature, each kind of livestock and crawling thing, and each kind of earth’s animals!” And that is what happened:
LEB(i) 24 And God said, "Let the earth bring forth living creatures according to their kind: cattle and moving things, and wild animals* according to their kind." And it was so.
BSB(i) 24 And God said, “Let the earth bring forth living creatures according to their kinds: livestock, land crawlers, and beasts of the earth according to their kinds.” And it was so.
MSB(i) 24 And God said, “Let the earth bring forth living creatures according to their kinds: livestock, land crawlers, and beasts of the earth according to their kinds.” And it was so.
MLV(i) 24 And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kind: cattle and creeping things and beasts of the earth according to their kind. And it was so.
VIN(i) 24 God said: "Let the land produce living creatures according to their kinds: livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." It was so.
Luther1545(i) 24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tier auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also.
Luther1912(i) 24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also.
ELB1871(i) 24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art: Vieh und Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art! Und es ward also.
ELB1905(i) 24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art: Vieh und Gewürm Eig. sich Regendes und Getier der Erde nach seiner Art! Und es ward also.
DSV(i) 24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
Giguet(i) 24 ¶ Dieu dit ensuite: Que la terre produise des âmes vivantes, selon les espèces: quadrupèdes, reptiles, bêtes fauves de la terre, par espèces. Et il en fut ainsi:
DarbyFR(i) 24
Et Dieu dit: Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail, et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi.
Martin(i) 24 Puis Dieu dit : Que la terre produise des animaux selon leur espèce, le bétail, les reptiles, et les bêtes de la terre selon leur espèce; et il fut ainsi.
Segond(i) 24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.
SE(i) 24 Y dijo Dios: Produzca la tierra alma viviente según su naturaleza, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su naturaleza; y fue así.
ReinaValera(i) 24 Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie: y fué así.
JBS(i) 24 ¶ Y dijo Dios: Produzca la tierra alma viviente según su naturaleza, bestias y serpientes y animales de la tierra según su naturaleza; y fue así.
Albanian(i) 24 Pastaj Perëndia tha: "Të prodhojë toka qenie të gjalla sipas llojit të tyre: kafshë, rrëshqanorë dhe bisha të tokës, simbas llojit të tyre". Dhe kështu u bë.
RST(i) 24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
Arabic(i) 24 وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية كجنسها. بهائم ودبابات ووحوش ارض كاجناسها. وكان كذلك.
ArmenianEastern(i) 24 Աստուած ասաց. «Թող երկիրն արտադրի չորքոտանի կենդանիներ իրենց տեսակներով, սողուններ եւ գազաններ իրենց տեսակներով»: Եւ եղաւ այդպէս:
Bulgarian(i) 24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.
Croatian(i) 24 I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako.
BKR(i) 24 Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.
Danish(i) 24 Og Gud sagde: Jorden frembringe levende Dyr efter sit Slags, Fæ og Kryb og vilde Dyr paa Jorden efter sit Slags; og det skete saa.
CUV(i) 24 神 說 : 地 要 生 出 活 物 來 , 各 從 其 類 ; 牲 畜 、 昆 蟲 、 地 上 的 野 獸 , 各 從 其 類 。 事 就 這 樣 成 了 。
CUVS(i) 24 神 说 : 地 要 生 出 活 物 来 , 各 从 其 类 ; 牲 畜 、 昆 虫 、 地 上 的 野 兽 , 各 从 其 类 。 事 就 这 样 成 了 。
Esperanto(i) 24 Kaj Dio diris: La tero aperigu vivajn estajxojn, laux ilia speco, brutojn kaj rampajxojn kaj surterajn bestojn, laux ilia speco; kaj farigxis tiel.
Estonian(i) 24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, lojused ja roomajad ja metselajad nende liikide järgi!" Ja nõnda sündis:
Finnish(i) 24 Ja Jumala sanoi: tuottakoon maa eläimet lajinsa jälkeen, karjan, madot ja pedot maalle lajinsa jälkeen. Ja tapahtui niin.
FinnishPR(i) 24 Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:
Haitian(i) 24 Bondye di ankò. Se pou tè a kale tout kalite bèt vivan, bèt yo gade, bèt ki trennen sou vant, bèt nan bwa. Se konsa sa te pase.
Hungarian(i) 24 Azután monda az Isten: Hozzon a föld élõ állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lõn.
Indonesian(i) 24 Kemudian Allah berkata, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil." Lalu hal itu terjadi.
Italian(i) 24 Poi Iddio disse: Produca la terra animali viventi, secondo le loro specie; bestie domestiche, rettili e fiere della terra, secondo le loro specie. E così fu.
ItalianRiveduta(i) 24 Poi Dio disse: "Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie". E così fu.
Korean(i) 24 하나님이 가라사대 땅은 생물을 그 종류대로 내되 육축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시고 (그대로 되니라)
Lithuanian(i) 24 Dievas tarė: “Tegul žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį: gyvulius, roplius ir laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį!” Ir taip įvyko.
PBG(i) 24 Rzekł też Bóg: Niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego; bydło i płaz, i zwierz ziemski, według rodzaju swego; i stało się tak.
Portuguese(i) 24 E disse Deus: Produza a terra seres viventes segundo as suas espécies: animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi.
Norwegian(i) 24 Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.
Romanian(i) 24 Dumnezeu a zis:,,Să dea pămîntul vieţuitoare după soiul lor, vite, tîrîtoare şi fiare pămînteşti, după soiul lor.`` Şi aşa a fost.
Ukrainian(i) 24 І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так.