Exodus 39:3

ABP_GRK(i)
  3 G2532 και G5058.2 ετμήθη G3588 τα G4070.2 πέταλα G3588 του G5553 χρυσίου G2359 τρίχες G5620 ώστε G4943.1 συνυφάναι G4862 συν G3588 τη G5192 υακίνθω G2532 και G3588 τη G4209 πορφύρα G2532 και G4862 συν G3588 τω G2847 κοκκίνω G3588 τω G1269.1 διανενησμένω G2532 και G4862 συν G3588 τη G1040 βύσσω G3588 τη G2831.1 κεκλωσμένη G2041 έργον G5307 υφαντόν G4160 εποίησαν G1473 αυτό
LXX_WH(i)
    3 G2532 CONJ [36:10] και   V-API-3S ετμηθη G3588 T-NPN τα   N-NPN πεταλα G3588 T-GSN του G5553 N-GSN χρυσιου G2359 N-NPF τριχες G5620 CONJ ωστε   V-AAN συνυφαναι G4862 PREP συν G3588 T-DSF τη G5192 N-DSF υακινθω G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G4209 N-DSF πορφυρα G2532 CONJ και G4862 PREP συν G3588 T-DSN τω G2847 A-DSN κοκκινω G3588 T-DSN τω   V-RMPDS διανενησμενω G2532 CONJ και G4862 PREP συν G3588 T-DSF τη G1040 N-DSF βυσσω G3588 T-DSF τη   V-RMPDS κεκλωσμενη G2041 N-ASN εργον G5307 A-ASN υφαντον
HOT(i) 3 וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשׂות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השׁני ובתוך השׁשׁ מעשׂה חשׁב׃
IHOT(i) (In English order)
  3 H7554 וירקעו And they did beat H854 את   H6341 פחי into thin plates, H2091 הזהב the gold H7112 וקצץ and cut H6616 פתילם wires, H6213 לעשׂות to work H8432 בתוך in H8504 התכלת the blue, H8432 ובתוך and in H713 הארגמן the purple, H8432 ובתוך and in H8438 תולעת the scarlet, H8144 השׁני the scarlet, H8432 ובתוך and in H8336 השׁשׁ the fine linen, H4639 מעשׂה work. H2803 חשׁב׃ cunning
Vulgate(i) 3 opere polymitario inciditque bratteas aureas et extenuavit in fila ut possint torqueri cum priorum colorum subtemine
Clementine_Vulgate(i) 3 opere polymitario: inciditque bracteas aureas, et extenuavit in fila, ut possent torqueri cum priorum colorum subtegmine,
Wycliffe(i) 3 and of bijs foldid ayen, bi werk of broiderie; also he kittide thinne goldun platis, and made thinne in to threedis, that tho moun be foldid ayen, with the warp of the formere colouris;
Tyndale(i) 3 And they dyd beate the golde in to thynne plates, ad cutte it in to wyres: to worke it in the Iacincte, scarlet, purple and the bysse, with broderd worke.
Coverdale(i) 3 and bett the golde in to thinne plates, and cut it in to wyres, that it might be wrought amonge the yalowe sylke, scarlet, purple and whyte sylke,
MSTC(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires: to work it in the jacinth, scarlet, purple, and the bysse, with broidered work.
Matthew(i) 3 And they did beate the golde in to thynne plates, & cutte & into wyres: to worke it in the iacincte, scarlet, purple & the bysse, wyth broderd worke.
Great(i) 3 And they dyd beate the gold into thynne plates, and cutte it into wyers: to worke it in the yelowe sylke, purple, scarlet, and in the fyne whyte, with broderd worke.
Geneva(i) 3 And they did beate the golde into thinne plates, and cut it into wiers, to worke it in ye blewe silke and in the purple, and in the skarlet, and in the fine linen, with broydred worke.
Bishops(i) 3 And they dyd beate the golde into thinne plates, and cut it into wyers to worke it in the blewe silke, purple, scarlet, and in the fine whyte with brodered worke
DouayRheims(i) 3 With embroidered work, and he cut thin plates of gold, and drew them small into threads, that they might be twisted with the woof of the foresaid colours,
KJV(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.
KJV_Cambridge(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.
Thomson(i) 3 all who passed the review from twenty years old and upwards being six hundred and three thousand five hundred and fifty.
Webster(i) 3 And they beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with curious work.
Brenton(i) 3 (36:10) And the plates were divided, the threads of gold, so as to interweave with the blue and purple, and with the spun scarlet, and the fine linen twined, they made it a woven work;
Brenton_Greek(i) 3 36:10(39:3) καὶ ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου τρίχες, ὥστε συνυφᾶναι σὺν τῇ ὑακίνθῳ, καὶ τῇ πορφύρᾳ, καὶ σὺν τῷ κοκκίνῳ τῷ διανενησμένῳ, καὶ τῇ βύσσῳ τῇ κεκλωσμένῃ· ἔργον ὑφαντὸν ἐποίησαν αὐτό·
Leeser(i) 3 And they did heat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet yarn, and in the linen, with weaver’s work.
YLT(i) 3 and they expand the plates of gold, and have cut off wires to work in the midst of the blue, and in the midst of the purple, and in the midst of the scarlet, and in the midst of the linen—work of a designer;
JuliaSmith(i) 3 And they will beat out the plates of gold, and it was cut off threads to work in the midst of the cerulean purple, and in the midst of the red purple, and in the midst of the double scarlet, and in the midst of the byssus, a skilful work.
Darby(i) 3 And they beat the gold into thin plates, and cut it [into] wires, to work it artistically into the blue, and into the purple, and into the scarlet, and into the byssus.
ERV(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, the work of the cunning workman.
ASV(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, the work of the skilful workman.
JPS_ASV_Byz(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into threads, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, the work of the skilful workman.
Rotherham(i) 3 And they did beat out the plates of gold, and he proceeded to cut them into threads, to work into the midst of the blue, and into the midst of the purple, and into the midst of the crimson, and into the midst of the fine linen,––with the work of a skilful weaver.
CLV(i) 3 They stamped the foils of gold, and he cut away wires to be worked into the midst of the blue, in the midst of the purple, in the midst of the double dipped-crimson and in the midst of the cambric, the handiwork of a designer.
BBE(i) 3 Hammering the gold into thin plates and cutting it into wires to be worked into the blue and the purple and the red and the linen by the designer.
MKJV(i) 3 And they beat the gold into thin plates, and cut threads to work it into the blue, and into the purple, and into the scarlet, and into the bleached linen, the work of an artisan.
LITV(i) 3 And they beat out sheets of gold, and cut threads to work into the midst of the blue, and into the midst of the purple, and into the midst of the crimson, and into the midst of the bleached linen, the work of an artisan.
ECB(i) 3 And they expand the gold into sheets and cut it into braids, to work among the blue and among the purple and among the scarlet and among the white linen with fabricated work:
ACV(i) 3 And they beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, the work of the skilful workman.
WEB(i) 3 They beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in with the blue, the purple, the scarlet, and the fine linen, the work of the skillful workman.
NHEB(i) 3 They beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, in the purple, in the scarlet, and in the fine linen, the work of the skillful workman.
AKJV(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.
KJ2000(i) 3 And they did hammer the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with skillful work.
UKJV(i) 3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.
EJ2000(i) 3 And they beat the gold into thin plates and cut it into wires to work it in the blue and in the purple and in the scarlet and in the fine linen, with cunning work.
CAB(i) 3 Everyone that passed the survey from twenty years old and upwards to the number of six hundred thousand, and three thousand five hundred and fifty.
LXX2012(i) 3 Every one that passed the survey from twenty years old and upwards to the [number of] six hundred thousand, and three thousand five hundred and fifty.
NSB(i) 3 The gold was hammered into thin sheets and cut up. They twisted the gold into threads, which they creatively worked into each strand of the violet, purple, and bright red yarn, and throughout the fine linen.
ISV(i) 3 They hammered out gold sheets and cut off threads to work into the blue, purple, and scarlet material and into the fine linen, a work of skillful design.
LEB(i) 3 And he hammered out the leaves of gold, and he cut off cords to weave in the midst of the blue and in the midst of the purple and in the midst of the crimson and in the midst of the linen—the work of a skilled craftsman.
BSB(i) 3 They hammered out thin sheets of gold and cut threads from them to interweave with the blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen—the work of a skilled craftsman.
MSB(i) 3 They hammered out thin sheets of gold and cut threads from them to interweave with the blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen—the work of a skilled craftsman.
MLV(i) 3 And they beat the gold into thin plates and cut it into wires, to work it in the blue and in the purple and in the scarlet and in the fine linen, the work of the skillful workman.
VIN(i) 3 They hammered out gold sheets and cut off threads to work into the blue, purple, and scarlet material and into the fine linen, a work of skillful design.
Luther1545(i) 3 Und schlug das Gold und schnitt's zu Faden, daß man's künstlich wirken konnte unter die gelbe Seide, Scharlaken, Rosinrot und weiße Seide,
Luther1912(i) 3 Und sie schlugen das Gold und schnitten's zu Faden, daß man's künstlich wirken konnte unter den blauen und roten Purpur, Scharlach und weiße Leinwand.
ELB1871(i) 3 Und sie plätteten Goldbleche, und man zerschnitt sie zu Fäden, zum Verarbeiten unter den blauen und unter den roten Purpur und unter den Karmesin und unter den Byssus, in Kunstweberarbeit.
ELB1905(i) 3 Und sie plätteten Goldbleche, und man O. er zerschnitt sie zu Fäden, zum Verarbeiten unter den blauen und unter den roten Purpur und unter den Karmesin und unter den Byssus, in Kunstweberarbeit.
ELB1905_Strongs(i)
  3 H6213 Und sie plätteten Goldbleche, und man zerschnitt sie zu H8432 Fäden, zum Verarbeiten unter H8504 den blauen H713 und unter den roten Purpur und unter den Karmesin und unter den Byssus, in Kunstweberarbeit.
DSV(i) 3 En zij rekten uit de dunne platen van goud, en sneden het tot draden, om te doen in het midden van het hemelsblauw, en in het midden van het purper, en in het midden van het scharlaken, en in het midden van het fijn linnen, van het allerkunstelijkste werk.
Giguet(i) 3 Une drachme par tête ou un demi-sicle, au poids du sicle consacré; les hommes de vingt ans et au-dessus qui passèrent à la visite, furent au nombre de six cent trois mille cinq cent cinquante.
DarbyFR(i) 3 Et ils étendirent des lames d'or, et on les coupa par filets pour les brocher parmi le bleu, et parmi la pourpre, et parmi l'écarlate, et parmi le fin coton, en ouvrage d'art.
Martin(i) 3 Or on étendit des lames d'or, et on les coupa par filets pour les brocher parmi la pourpre, l'écarlate, le cramoisi et le fin lin, d'ouvrage exquis.
Segond(i) 3 On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin; il était artistement travaillé.
SE(i) 3 Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el cárdeno, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra.
ReinaValera(i) 3 Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra.
JBS(i) 3 Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el cárdeno, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra.
Albanian(i) 3 Dhe e rrahën arin në peta dhe e prenë në fije, për ta endur në stofën ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flakë të kuqe dhe në lirin e hollë të përdredhur: puna e një artizani të shkathët.
RST(i) 3 и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями , искусною работою.
Arabic(i) 3 ومدّوا الذهب صفائح وقدّوها خيوطا ليصنعوها في وسط الاسمانجوني والارجوان والقرمز والبوص صنعة الموشّي.
ArmenianEastern(i) 3 Ոսկու թերթերը թել-թել կտրում էին, որպէսզի դրանք կապեն կապոյտ, ծիրանի ու կարմիր ժապաւէնով եւ նրբահիւս բեհեզով: Նկարազարդ վակասի համար պատրաստեցին փոկեր,
Bulgarian(i) 3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка.
Croatian(i) 3 Skuju zlatne pločice, a onda ih na niti izrežu da ih vještački uvezu u ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
BKR(i) 3 I nadělali plíšků zlatých, a nastříhali z nich nití, aby jimi províjeli skrze modrý postavec a šarlat, a červec dvakrát barvený a bílé hedbáví, dílem řemeslným.
Danish(i) 3 Og de hamrede Guldet i Plader og skare det ud i Traade, til at virke let ind imellem det blaa uldne og mellem Purpuret og imellem Skarlagenet og imellem det hvide Linied med kunstig Gerning.
CUV(i) 3 把 金 子 錘 成 薄 片 , 剪 出 線 來 , 與 藍 色 、 紫 色 、 朱 紅 色 線 , 用 巧 匠 的 手 工 一 同 繡 上 。
CUVS(i) 3 把 金 子 锤 成 薄 片 , 剪 出 线 来 , 与 蓝 色 、 紫 色 、 朱 红 色 线 , 用 巧 匠 的 手 工 一 同 绣 上 。
Esperanto(i) 3 Kaj ili batetendis foliojn da oro kaj trancxis ilin en formo de fadenoj, por enteksi internen de la blua, purpura, kaj rugxa teksajxo kaj de la bisino per artista laboro.
Finnish(i) 3 Ja he takoivat kullan kiskoksi, jonka hän leikkasi langaksi, että se taittiin taitavasti kudottaa sinisten, purpuraisten ja tulipunaisten villain ja valkian liinan seassa.
FinnishPR(i) 3 Kultalevyt taottiin ohuiksi ja leikattiin säikeiksi, taidokkaasti kudottaviksi punasinisten, purppuranpunaisten ja helakanpunaisten lankojen ja valkoisten pellavalankojen sekaan.
Haitian(i) 3 Yo pran fèy lò, yo bat yo, yo koupe yo an filang, yo travay yo nan twal ble, violèt ak wouj la, ansanm ak nan twal fen blan an. Yo bwode yo byen bèl ak anpil ladrès.
Hungarian(i) 3 És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínû, és a lenfonál közé, mestermunkával.
Indonesian(i) 3 Mereka menempa lempeng-lempeng emas yang kemudian dipotong-potong menjadi benang tipis, lalu ditenun dengan kain linen halus dan wol biru, ungu dan merah.
Italian(i) 3 E assottigliarono delle piastre d’oro e le tagliarono per fila, per metterle in opera per mezzo il violato, e per mezzo la porpora, e per mezzo lo scarlatto, e per mezzo il fin lino, in lavoro di disegno.
ItalianRiveduta(i) 3 E batteron l’oro in lamine e lo tagliarono in fili, per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlatta, e nel lino fino, e farne un lavoro artistico.
Korean(i) 3 금실을 얇게 쳐서 오려서 실을 만들어 청색, 자색, 홍색실과, 가는 베실에 섞어 공교히 짜고
Lithuanian(i) 3 Supjaustę išplotą auksinę skardą, padarė iš jos siūlus, kad jie galėtų būti įausti į mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų audinį.
PBG(i) 3 Naklepali też blaszek złotych, i nastrzygli z nich nici do przetykania hijacyntu, i do przetykania szarłatu, i do przetykania karmazynu dwa kroć farbowanego, i do przetykania białego jedwabiu, robotą haftarską.
Portuguese(i) 3 bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, em obra de desenhista;
Norwegian(i) 3 De hamret ut gullet til plater og klippet det op til tråder, så det kunde virkes inn i den blå og purpurrøde og karmosinrøde ull og i det fine lingarn med kunstvevning.
Romanian(i) 3 Au întins nişte plăci de aur, şi le-au tăiat în fire subţiri, pe cari le-au ţesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu şi în cărmiziu, şi în in subţire; era lucrat cu măestrie.
Ukrainian(i) 3 І повибивали вони золоті бляхи, та й настригли ниток на роботу серед блакиті, і серед пурпуру, і серед червені, і серед віссону, робота мистця.