Exodus 20:12

LXX_WH(i)
    12 G5091 V-PAD-2S τιμα G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G3384 N-ASF μητερα G2443 CONJ ινα G2095 ADV ευ G4771 P-DS σοι G1096 V-AMS-3S γενηται G2532 CONJ και G2443 CONJ ινα G3118 A-NSM μακροχρονιος G1096 V-AMS-2S γενη G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G3588 T-GSF της G18 A-GSF αγαθης G3739 R-GSF ης G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4771 P-GS σου G1325 V-PAI-3S διδωσιν G4771 P-DS σοι
HOT(i) 12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H3513 כבד Honor H853 את   H1 אביך thy father H853 ואת   H517 אמך and thy mother: H4616 למען that H748 יארכון may be long H3117 ימיך thy days H5921 על upon H127 האדמה the land H834 אשׁר which H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H5414 נתן׃ giveth
Vulgate(i) 12 honora patrem tuum et matrem tuam ut sis longevus super terram quam Dominus Deus tuus dabit tibi
Clementine_Vulgate(i) 12 Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longævus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi.
Wycliffe(i) 12 Onoure thi fadir and thi moder, that thou be long lyuyng on the lond, which thi Lord God schal yyue to thee.
Tyndale(i) 12 Honoure thy father ad thy mother, that thy dayes may be loge in the lode which the Lorde thy God geueth the.
Coverdale(i) 12 Honoure thy father and thy mother, that thou mayest lyue longe in the londe, which the LORDE thy God shal geue the.
MSTC(i) 12 "Honour thy father and thy mother, that thy days may be long in the land which the LORD thy God giveth thee.
Matthew(i) 12 Honour thy father & thy mother, that thy dayes may be longe in the lande which the Lorde thy God geueth the.
Great(i) 12 Honour thy father & thy mother, that thy dayes maye be longe in the lande which the Lord thy God geueth the.
Geneva(i) 12 Honour thy father and thy mother, that thy dayes may be prolonged vpon the land, which the Lord thy God giueth thee.
Bishops(i) 12 Honour thy father and thy mother: that thy dayes may be long in the lande whiche the Lorde thy God geueth thee
DouayRheims(i) 12 Honour thy father and thy mother, that thou mayst be longlived upon the land which the Lord thy God will give thee.
KJV(i) 12

Honor thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.

KJV_Cambridge(i) 12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
Thomson(i) 12 Honour thy father and thy mother that it may be well with thee, and that thou mayst live long in that good land, which the Lord thy God giveth thee.
Webster(i) 12 Honor thy father and thy mother; that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
Brenton(i) 12 Honour thy father and thy mother, that it may be well with thee, and that thou mayest live long on the good land, which the Lord thy God gives to thee.
Brenton_Greek(i) 12 Τίμα τὸν πατέρα σου, καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.
Leeser(i) 12 Honor thy father and thy mother; in order that thy days may be prolonged upon the land which the Lord thy God giveth thee.
YLT(i) 12 `Honour thy father and thy mother, so that thy days are prolonged on the ground which Jehovah thy God is giving to thee.
JuliaSmith(i) 12 Honor thy father and thy mother, so that thy days shall be prolon upon the land which Jehovah thy gave to thee.
Darby(i) 12 Honour thy father and thy mother, that thy days may be prolonged in the land that Jehovah thy God giveth thee.
ERV(i) 12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
ASV(i) 12 Honor thy father and thy mother, that thy days may be long in the land which Jehovah thy God giveth thee.
JPS_ASV_Byz(i) 12 Honour thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
Rotherham(i) 12 Honour thy father, and thy mother,—that thy days may be prolonged upon the soil, which Yahweh thy God is about to give unto thee.
CLV(i) 12 Glorify your father and your mother, that your days may be prolonged on the ground which Yahweh your Elohim is giving to you.
BBE(i) 12 Give honour to your father and to your mother, so that your life may be long in the land which the Lord your God is giving you.
MKJV(i) 12 Honor your father and your mother, so that your days may be long upon the land which Jehovah your God gives you.
LITV(i) 12 Honor your father and your mother, so that your days may be long on the land which Jehovah your God is giving to you.
ECB(i) 12 Honor your father and your mother: that your days be prolonged on the soil which Yah Veh your Elohim gives you.
ACV(i) 12 Honor thy father and thy mother, that thy days may be long in the land which LORD thy God gives thee.
WEB(i) 12 “Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which Yahweh your God gives you.
NHEB(i) 12 "Honor your father and your mother, that it may be well with you, that your days may be long in the land which the LORD your God gives you.
AKJV(i) 12 Honor your father and your mother: that your days may be long on the land which the LORD your God gives you.
KJ2000(i) 12 Honor your father and your mother: that your days may be long upon the land which the LORD your God gives you.
UKJV(i) 12 Honour your father and your mother: that your days may be long upon the land which the LORD your God gives you.
EJ2000(i) 12 ¶ Honour thy father and thy mother that thy days may be lengthened upon the land which the LORD thy God gives thee.
CAB(i) 12 Honor your father and your mother, that it may be well with you, and that you may live long on the good land, which the Lord your God gives to you.
LXX2012(i) 12 Honor your father and your mother, that it may be well with you, and that you may live long on the good land, which the Lord your God gives to you.
NSB(i) 12 »Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land Jehovah your God gives you.
ISV(i) 12 ({ δ} - [He.]) "Honor your father and your mother so that you may live long in the land which the LORD your God is giving you.
LEB(i) 12 "Honor your father and your mother, so that your days can be long on the land that Yahweh your God is giving you.
MLV(i) 12 Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which Jehovah your God gives you.
VIN(i) 12 "Honor your father and your mother, so that your days can be long on the land that the LORD your God is giving you.
Luther1545(i) 12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest im Lande, das dir der HERR, dein Gott gibt.
Luther1912(i) 12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem Lande, daß dir der HERR, dein Gott, gibt.
ELB1871(i) 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf daß deine Tage verlängert werden in dem Lande, das Jehova, dein Gott, dir gibt. -
ELB1905(i) 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf daß deine Tage verlängert werden in dem Lande, das Jahwe, dein Gott, dir gibt.
DSV(i) 12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
Giguet(i) 12 ¶ Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre fortunée que te donnera le Seigneur ton Dieu.
DarbyFR(i) 12
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Martin(i) 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Eternel ton Dieu te donne.
Segond(i) 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.
SE(i) 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
ReinaValera(i) 12 Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
JBS(i) 12 ¶ Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
Albanian(i) 12 Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep.
RST(i) 12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Arabic(i) 12 اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك.
ArmenianEastern(i) 12 Պատուի՛ր քո հօրն ու քո մօրը, որպէսզի բարիք գտնես, երկար ապրես բարեբեր այն երկրի վրայ, որ Տէր Աստուած տալու է քեզ:
Bulgarian(i) 12 Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.
Croatian(i) 12 Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.
BKR(i) 12 Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
Danish(i) 12 Ær din Fadel og din Moder, paa det dine Dage kunne forlænges i Landet, som HERREN din Gud giver dig.
CUV(i) 12 當 孝 敬 父 母 , 使 你 的 日 子 在 耶 和 華 ─ 你   神 所 賜 你 的 地 上 得 以 長 久 。
CUVS(i) 12 当 孝 敬 父 母 , 使 你 的 日 子 在 耶 和 华 ― 你   神 所 赐 你 的 地 上 得 以 长 久 。
Esperanto(i) 12 Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke longe dauxru via vivo sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.
Finnish(i) 12 (4) Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, ettäs kauvan eläisit maan päällä, jonka Herra sinun Jumalas antaa sinulle.
FinnishPR(i) 12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
Haitian(i) 12 Respekte manman nou ak papa nou pou nou ka viv lontan nan peyi Seyè a, Bondye nou an, ban nou an.
Hungarian(i) 12 Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
Indonesian(i) 12 Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan Kuberikan kepadamu.
Italian(i) 12 Onora tuo padre e tua madre; acciocchè i tuoi giorni sieno prolungati sopra la terra, la quale il Signore Iddio tuo ti dà.
ItalianRiveduta(i) 12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
Korean(i) 12 네 부모를 공경하라 ! 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 네게 준 땅에서 네 생명이 길리라
Lithuanian(i) 12 Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.
PBG(i) 12 Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.
Portuguese(i) 12 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Norwegian(i) 12 Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.
Romanian(i) 12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi -o dă Domnul, Dumnezeul tău.
Ukrainian(i) 12 Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!