1 Kings 22:26

LXX_WH(i)
    26 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G2474 N-PRI ισραηλ G2983 V-AAD-2P λαβετε G3588 T-ASM τον   N-ASM μιχαιαν G2532 CONJ και G654 V-AAD-2P αποστρεψατε G846 D-ASM αυτον G4314 PREP προς   N-PRI εμηρ G3588 T-ASM τον G758 N-ASM αρχοντα G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω   N-PRI ιωας G5207 N-DSM υιω G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως
HOT(i) 26 ויאמר מלך ישׂראל קח את מיכיהו והשׁיבהו אל אמן שׂר העיר ואל יואשׁ בן המלך׃
Vulgate(i) 26 et ait rex Israhel tollite Micheam et maneat apud Amon principem civitatis et apud Ioas filium Ammelech
Clementine_Vulgate(i) 26 Et ait rex Israël: Tollite Michæam, et maneat apud Amon principem civitatis, et apud Joas filium Amelech,
Wycliffe(i) 26 And the kyng of Israel seide, Take ye Mychee, and dwelle he at Amon, prince of the citee, and at Joas, the sone of Amalech;
Coverdale(i) 26 The kynge of Israel sayde: Take Micheas, and let him remayne with Amon the ruler of the cite, and with Ioas the kynges sonne,
MSTC(i) 26 And the king of Israel said, "Take Micaiah and carry him back again into Amon the governor of the city, and unto Joab the king's son,
Matthew(i) 26 And the kynge of Israel sayde: take Micheah, and carie him backe agayne vnto Amon the gouerner of the citie, and vnto Ioab the kynges sonne,
Great(i) 26 And the kyng of Israel sayd: take Michea and carye hym vnto Amon the gouerner of the cytie, and vnto Ioab the kynges sonne,
Geneva(i) 26 And the King of Israel sayd, Take Michaiah, and cary him vnto Amon the gouernour of the citie, and vnto Ioash the Kings sonne,
Bishops(i) 26 And the king of Israel sayde: Take Michea and cary him vnto Amon the gouerner of the citie, and vnto Ioas the kinges sonne
DouayRheims(i) 26 And the king of Israel said: Take Micheas and let him abide with Amon, the governor of the city, and with Joas, the son of Amalech;
KJV(i) 26

And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;

KJV_Cambridge(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;
Thomson(i) 26 Then the king of Israel said, Take Michaias and carry him back to Semer, the ruler of the city,
Webster(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;
Brenton(i) 26 And the king of Israel said, Take Michaias, and convey him away to Semer the keeper of the city;
Brenton_Greek(i) 26 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, λάβετε τὸν Μιχαίαν, καὶ ἀποστρέψατε αὐτὸν πρὸς Σεμὴρ τὸν βασιλέα τῆς πόλεως· καὶ τῷ Ἰωὰς υἱῷ τοῦ βασιλέως
Leeser(i) 26 And the king of Israel said, Take Michayhu, and carry him back unto Amon the governor of the city, and unto Joash the king’s son;
YLT(i) 26 And the king of Israel saith, `Take Micaiah, and turn him back unto Amon head of the city, and unto Joash son of the king,
JuliaSmith(i) 26 And the king of Israel will say, Take Micaiah and turn him back to Amon, chief of the city, and to Joash son of the king.
Darby(i) 26 And the king of Israel said, Take Micah and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king`s son;
ERV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king’s son;
ASV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the kings son;
JPS_ASV_Byz(i) 26 And the king of Israel said: 'Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;
Rotherham(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon captain of the city,—and unto Joash son of the king;
CLV(i) 26 And the king of Israel said, `Take Micaiah, and turn him back unto Amon head of the city, and unto Joash son of the king,
BBE(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah and send him back to Amon, the ruler of the town, and to Joash, the king's son;
MKJV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son,
LITV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah and return him to Amon the ruler of the city, and to Joash the king's son,
ECB(i) 26 And the sovereign of Yisra El says, Take Michah Yah and return him to Amon the governor of the city and to Yah Ash the son of the sovereign:
ACV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son,
WEB(i) 26 The king of Israel said, “Take Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king’s son.
NHEB(i) 26 The king of Israel said, "Take Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son.
AKJV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;
KJ2000(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king’s son;
UKJV(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;
EJ2000(i) 26 Then the king of Israel said, Take Micaiah and carry him back unto Amon, the governor of the city, and to Joash, the king’s son
CAB(i) 26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and take him away to Semer the keeper of the city;
LXX2012(i) 26 And the king of Israel said, Take Michaias, and convey him away to Semer the keeper of the city;
NSB(i) 26 The king of Israel said: »Take Micaiah and send him back to Amon, the ruler of the town, and to Joash, the king's son.
ISV(i) 26 Then the king of Israel ordered, "Take Micaiah and place him in the custody of Amon, the city governor. Hand him over to Joash, the king's son.
LEB(i) 26 The king of Israel said, "Take Micaiah and return him to Amon the commander of the city and to Jehoash the son of the king;
MLV(i) 26 And the King of Israel said, Take Micaiah and carry him back to Amon the governor of the city and to Joash the king's son,
VIN(i) 26 The king of Israel said: "Take Micaiah and send him back to Amon, the ruler of the town, and to Joash, the king's son.
Luther1545(i) 26 Der König Israels sprach: Nimm Micha und laß ihn bleiben bei Amon, dem Bürgermeister, und bei Joas, dem Sohn des Königs,
Luther1912(i) 26 Der König Israels sprach: Nimm Micha und laß ihn bleiben bei Amon, dem Obersten der Stadt, und bei Joas, dem Sohn des Königs,
ELB1871(i) 26 Und der König von Israel sprach: Nimm Micha und führe ihn zurück zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohne des Königs,
ELB1905(i) 26 Und der König von Israel sprach: Nimm Micha und führe ihn zurück zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohne des Königs,
DSV(i) 26 De koning van Israël nu zeide: Neem Micha, en breng hem weder tot Amon, den overste der stad, en tot Joas, den zoon des konings;
Giguet(i) 26 Et le roi d’Israël dit: Prenez Michée; menez-le à Semer, chef de la ville, et dites à Joas, fils du chef,
DarbyFR(i) 26 Et le roi d'Israël dit: Prends Michée, et emmène-le à Amon, chef de la ville, et à Joas, fils du roi;
Martin(i) 26 Alors le Roi d'Israël dit : Qu'on prenne Michée, et qu'on le mène vers Amon, capitaine de la ville, et vers Joas le fils du Roi;
Segond(i) 26 Le roi d'Israël dit: Prends Michée, et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi.
SE(i) 26 Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías, y llévalo a Amón gobernador de la ciudad, y a Joas hijo del rey;
ReinaValera(i) 26 Entonces el rey de Israel dijo: Toma á Michêas, y vuélvelo á Amón gobernador de la ciudad, y á Joas hijo del rey;
JBS(i) 26 Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías, y llévalo a Amón gobernador de la ciudad, y a Joas hijo del rey;
Albanian(i) 26 Atëherë mbreti i Izraelit tha: "Merre Mikajahun dhe çoje tek Amoni, guvernatori i qytetit dhe tek Joasi, bir i mbretit, dhe u thuaj atyre:
RST(i) 26 и сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику и к Иоасу, сыну царя,
Arabic(i) 26 فقال ملك اسرائيل خذ ميخا وردّه الى آمون رئيس المدينة والى يوآش ابن الملك
Bulgarian(i) 26 Тогава израилевият цар каза: Хвани Михей и го върни при градоначалника Амон и при царския син Йоас;
Croatian(i) 26 Tada izraelski kralj naredi: "Uhvati Miheja i odvedi ga gradskom zapovjedniku Amonu i kraljeviću Joašu.
BKR(i) 26 I řekl král Izraelský: Jmi Micheáše, a doveď ho k Amonovi knížeti města, a k Joasovi synu královu.
Danish(i) 26 Da sagde Israels Konge: Tag Mika og før ham tilbage til Amon, Stadens Befalingsmand, og til Joas, Kongens Søn.
CUV(i) 26 以 色 列 王 說 : 將 米 該 雅 帶 回 , 交 給 邑 宰 亞 們 和 王 的 兒 子 約 阿 施 , 說
CUVS(i) 26 以 色 列 王 说 : 将 米 该 雅 带 回 , 交 给 邑 宰 亚 们 和 王 的 儿 子 约 阿 施 , 说
Esperanto(i) 26 Tiam la regxo de Izrael diris:Prenu Mihxajan, kaj konduku lin al la urbestro Amon kaj al la regxido Joasx;
Finnish(i) 26 Niin sanoi Israelin kuningas: ota Miika ja vie häntä jälleen kaupungin päämiehen Amonin tykö ja Joaksen kuninkaan pojan tykö,
FinnishPR(i) 26 Mutta Israelin kuningas sanoi: "Ota Miika ja vie hänet takaisin Aamonin, kaupungin päällikön, ja Jooaan, kuninkaan pojan, luo.
Haitian(i) 26 Se konsa, wa Akab pase yon lòd, li di: -Pran Miche. Mennen l' bay Amon, gouvènè lavil la, ak Joas, pitit wa a.
Hungarian(i) 26 Az Izráel királya pedig monda: Fogjad Mikeást, és vidd vissza õt Ammonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához;
Indonesian(i) 26 "Tangkap dia!" perintah Raja Ahab, "dan bawa dia kepada Amon, wali kota, dan kepada Pangeran Yoas.
Italian(i) 26 E il re d’Israele disse ad uno: Prendi Mica, e menalo ad Amon, capitano della città, ed a Gioas, figliuolo del re.
ItalianRiveduta(i) 26 E il re d’Israele disse a uno dei suoi servi: "Prendi Micaiah, menalo da Ammon, governatore della città, e da Joas, figliuolo del re, e di’ loro:
Korean(i) 26 이스라엘 왕이 가로되 미가야를 잡아 부윤 아몬과 왕자 요아스에게로 끌고 돌아가서
Lithuanian(i) 26 Izraelio karalius įsakė sulaikyti Michėją, nuvesti jį pas miesto valdytoją Amoną ir pas karaliaus sūnų Jehoašą,
PBG(i) 26 I rzekł król Izraelski: Weźmij Micheasza, a wiedź go do Amona, starosty miejskiego, i do Joasa, syna królewskiego.
Portuguese(i) 26 Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei,
Norwegian(i) 26 Da sa Israels konge: Ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesønnen Joas
Romanian(i) 26 Împăratul lui Israel a zis:,,Ia pe Mica, du -l la Amon, mai marele cetăţii, şi la Ioas, fiul împăratului,
Ukrainian(i) 26 І сказав Ізраїлів цар: Візьми Міхея, і відведи до Амона, начальника міста, та до Йоаша, царевого сина,