Exodus 7

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2036 είπε κύριος G2962   G4314 προς G* Μωυσήν G3004 λέγων G2400 ιδού G1325 δέδωκά G1473 σε G2316 θεόν G* Φαραώ G2532 και G* Ααρών G3588 ο G80 αδελφός σου G1473   G1510.8.3 έσται G1473 σου G4396 προφήτης
  2 G1473 συ δε G1161   G2980 λαλήσεις G1473 αυτώ G3956 πάντα G3745 όσα G1781 εντέλλομαί G1473 σοι G3588 ο G1161 δε G* Ααρών G3588 ο G80 αδελφός σου G1473   G2980 λαλήσει G4314 προς G* Φαραώ G5620 ώστε G1821 εξαποστείλαι G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G1537 εκ G1093 γης αυτού G1473  
  3 G1473 εγώ δε G1161   G4645 σκληρυνώ G3588 την G2588 καρδίαν G* Φαραώ G2532 και G4129 πληθυνώ G3588 τα G4592 σημείά μου G1473   G2532 και G3588 τα G5059 τέρατα G1722 εν G1093 γη G* Αιγύπτω
  4 G2532 και G3756 ουκ εισακούσεται G1522   G1473 υμών G* Φαραώ G2532 και G1911 επιβαλώ G3588 την G5495 χείρά μου G1473   G1909 επ΄ G* Αίγυπτον G2532 και G1806 εξάξω G4862 συν G1411 δυνάμει μου G1473   G3588 τον G2992 λαόν μου G1473   G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G1537 εκ G1093 γης G* Αιγύπτου G4862 συν G1557 εκδικήσει G3173 μεγάλη
  5 G2532 και G1097 γνώσονται G3956 πάντες G3588 οι G* Αιγύπτιοι G3754 ότι G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G2962 κύριος G1614 εκτείνων G3588 την G5495 χείρά μου G1473   G1909 επ΄ G* Αίγυπτον G2532 και G1806 εξάξω G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G1537 εκ G3319 μέσου αυτών G1473  
  6 G4160 εποίησε G1161 δε G* Μωυσής G2532 και G* Ααρών G2509 καθάπερ G1781 ενετείλατο G1473 αυτοίς G2962 κύριος G3779 ούτως G4160 εποίησαν
  7 G* Μωυσής δε G1161   G1510.7.3 ην G2094 ετών G3589 ογδοήκοντα G* Ααρών δε G1161   G3589.4 ογδοηκοντατριών G2094 ετών G2259 ηνίκα G2980 ελάλησαν G4314 προς G* Φαραώ
  8 G2532 και G2036 είπε κύριος G2962   G4314 προς G* Μωυσήν G2532 και G* Ααρών G3004 λέγων
  9 G2532 και G1437 εάν G2980 λαλήση G4314 προς G1473 υμάς G* Φαραώ G3004 λέγων G1325 δότε G1473 ημίν G4592 σημείον G2228 η G5059 τέρας G2532 και G2046 ερείς Ααρών G*   G3588 τω G80 αδελφώ σου G1473   G2983 λάβε G3588 την G4464 ράβδον G2532 και G4495 ρίψον G1473 αυτήν G1909 επί G3588 την G1093 γην G1726 εναντίον G* Φαραώ G2532 και G1726 εναντίον G3588 των G2324 θεραπόντων αυτού G1473   G2532 και G1510.8.3 έσται G1404 δράκων
  10 G1525 εισήλθε G1161 δε G* Μωυσής G2532 και G* Ααρών G1726 εναντίον G* Φαραώ G2532 και G3588 των G2324 θεραπόντων αυτού G1473   G2532 και G4160 εποίησαν G3779 ούτως G2509 καθάπερ G1781 ενετείλατο G1473 αυτοίς G2962 κύριος G2532 και G4495 έρριψεν Ααρών G*   G3588 την G4464 ράβδον G1726 εναντίον G* Φαραώ G2532 και G1726 εναντίον G3588 των G2324 θεραπόντων αυτού G1473   G2532 και G1096 εγένετο G1404 δράκων
  11 G4779 συνεκάλεσε G1161 δε G3588 τους G4679.1 σοφιστάς G* Αιγύπτου G3588 ο G* Φαραώ G2532 και G3588 τους G5333 φαρμακούς G2532 και G4160 εποίησαν G2532 και G3588 οι G1883.3 επαοιδοί G3588 των G* Αιγυπτίων G3588 ταις G5331 φαρμακείαις αυτών G1473   G5615 ωσαύτως
  12 G2532 και G4495 έρριψαν G1538 έκαστος G3588 την G4464 ράβδον αυτού G1473   G2532 και G1096 εγένοντο G1404 δράκοντες G2532 και G2666 κατέπιεν G3588 η G4464 ράβδος G3588 η G* Ααρών G3588 τας G1565 εκείνων ράβδους G4464  
  13 G2532 και G2729 κατίσχυσεν G3588 η G2588 καρδία G* Φαραώ G2532 και G3756 ουκ G1522 εισήκουσεν G1473 αυτών G2509 καθάπερ G2980 ελάλησεν G1473 αυτοίς G2962 κύριος
  14 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G4314 προς G* Μωυσήν G916 βεβάρηται G3588 η G2588 καρδία G* Φαραώ G3588 του G3361 μη G1821 εξαποστείλαι G3588 τον G2992 λαόν
  15 G897.2 βάδισον G4314 προς G* Φαραώ G4404 τοπρωϊ G2400 ιδού G1473 αυτός G1607 εκπορεύεται G1909 επί G3588 το G5204 ύδωρ G2532 και G1510.8.2 έση G4876 συναντών G1473 αυτώ G1909 επί G3588 το G5491 χείλος G3588 του G4215 ποταμού G2532 και G3588 την G4464 ράβδον G3588 την G4762 στραφείσαν G1519 εις G3789 όφιν G2983 λήψη G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί σου G1473  
  16 G2532 και G2046 ερείς G4314 προς G1473 αυτόν G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 των G* Εβραίων G649 απέσταλκέ G1473 με G4314 προς G1473 σε G3004 λέγων G1821 εξαπόστειλον G3588 τον G2992 λαόν μου G1473   G2443 ίνα G1473 μοι λατρεύσωσί G3000   G1473 μοι G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G2532 και G2400 ιδού G3756 ουκ εισήκουσας G1522   G2193 έως G3778 τούτου
  17 G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G1722 εν G3778 τούτω G1097 γνώση G3754 ότι G1473 εγώ G2962 κύριος G2400 ιδού G1473 εγώ G5180 τύπτω G3588 τη G4464 ράβδω G3588 τη G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί μου G1473   G1909 επί G3588 το G5204 ύδωρ G3588 το G1722 εν G3588 τω G4215 ποταμώ G2532 και G3328 μεταβαλεί G1519 εις G129 αίμα
  18 G2532 και G3588 οι G2486 ιχθύες G3588 οι G1722 εν G3588 τω G4215 ποταμώ G5053 τελευτήσουσι G2532 και G2025.3 εποζέσει G3588 ο G4215 ποταμός G2532 και G3756 ου G1410 δυνήσονται G3588 οι G* Αιγύπτιοι G4095 πιείν G5204 ύδωρ G575 από G3588 του G4215 ποταμού
  19 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G4314 προς G* Μωυσήν G2036 είπον G* Ααρών G3588 τω G80 αδελφώ σου G1473   G2983 λάβε G3588 την G4464 ράβδον σου G1473   G2532 και G1614 έκτεινον G3588 την G5495 χείρά σου G1473   G1909 επί G3588 τα G5204 ύδατα G* Αιγύπτου G2532 και G1909 επί G3588 τους G4215 ποταμούς αυτών G1473   G2532 και G1909 επί G3588 τας G1377.2 διώρυγας αυτών G1473   G2532 και G1909 επί G3588 τα G1678.2 έλη αυτών G1473   G2532 και G1909 επί G3956 παν G4921 συνεστηκός G5204 ύδωρ G1473 αυτών G2532 και G1510.8.3 έσται G129 αίμα G1722 εν G3956 πάση G3588 τη G1093 γη G* Αιγύπτου G1722 εν G5037 τε G3588 τοις G3586 ξύλοις G2532 και G1722 εν G3588 τοις G3037 λίθοις
  20 G2532 και G4160 εποίησαν G3779 ούτως G* Μωυσής G2532 και G* Ααρών G2509 καθάπερ G1781 ενετείλατο G1473 αυτοίς G2962 κύριος G2532 και G1869 επάρας Ααρών G*   G3588 την G4464 ράβδω αυτού G1473   G3960 επάταξε G3588 το G5204 ύδωρ G3588 το G1722 εν G3588 τω G4215 ποταμώ G1726 εναντίον G* Φαραώ G2532 και G1726 εναντίον G3588 των G2324 θεραπόντων αυτού G1473   G2532 και G3328 μετέβαλε G3956 παν G3588 το G5204 ύδωρ G3588 το G1722 εν G3588 τω G4215 ποταμώ G1519 εις G129 αίμα
  21 G2532 και G3588 οι G2486 ιχθύες G3588 οι G1722 εν G3588 τω G4215 ποταμώ G5053 ετελεύτησαν G2532 και G2025.3 επώζεσεν G3588 ο G4215 ποταμός G2532 και G3756 ουκ G1410 ηδύναντο G3588 οι G* Αιγύπτιοι G4095 πιείν G5204 ύδωρ G1537 εκ G3588 του G4215 ποταμού G2532 και G1510.7.3 ην G3588 το G129 αίμα G1722 εν G3956 πάση G3588 τη G1093 γη G* Αιγύπτου
  22 G4160 εποίησαν G1161 δε G5615 ωσαύτως G2532 και G3588 οι G1883.3 επαοιδοί G3588 των G* Αιγυπτίων G3588 ταις G5331 φαρμακείαις αυτών G1473   G2532 και G4645 εσκληρύνθη G3588 η G2588 καρδία G* Φαραώ G2532 και G3756 ουκ G1522 εισήκουσεν G1473 αυτών G2509 καθάπερ G2036 είπε κύριος G2962  
  23 G1994 επιστραφείς G1161 δε G* Φαραώ G1525 εισήλθεν G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473   G2532 και G3756 ουκ G2186 επέστησε G3588 τον G3563 νούν αυτού G1473   G3761 ουδέ G1909 επί G3778 τούτω
  24 G3736 ώρυξαν G1161 δε G3956 πάντες G3588 οι G* Αιγύπτιοι G2945 κύκλω G3588 του G4215 ποταμού G5620 ώστε G4095 πιείν G5204 ύδωρ G2532 και G3756 ουκ G1410 ηδύναντο G4095 πιείν G5204 ύδωρ G575 από G3588 του G4215 ποταμού
  25 G2532 και G378 ανεπληρώθησαν G2033 επτά G2250 ημέραι G3326 μετά G3588 το G3960 πατάξαι κυριον G2962   G3588 τον G4215 ποταμόν