Zechariah 11

  11:1   1272 διάνοιξον Open wide, 3588 ο O * Λίβανος Lebanon, 3588 τας   2374-1473 θύρας σου your doors, 2532 και and 2719 καταφαγέτω let [2devour 4442 πυρ 1fire] 3588 τας   2748-1473 κέδρους σου your cedars!   11:2   3649 ολολυξάτω Let [2shriek 4104.1 πίτυς 1the pine]! 1360 διότι because 4098 πέπτωκεν [2has fallen 2748 κέδρος 1the cedar], 1360 διότι for 5003 εταλαιπώρηθησαν [2were in misery 3175 μεγιστάνες 1great ones]. 3649 ολολύξατε Shriek, 1409.2 δρύες O oaks 3588 της   * Βασανίτιδος of Bashan! 3754 ότι for 2686.2 κατεσπάσθη [4were torn down 3588 ο   1409.1 δρυμός 3groves 3588 ο 1the 4854 σύμφυτος 2planted].   11:3   5456 φωνή A sound 2354 θρηνούντων of wailing 4166 ποιμένων of shepherds, 3754 ότι for 5003 τεταλαιπώρηκεν [2languishes 3588 η   3172-1473 μεγαλωσύνη αυτών 1their greatness]. 5456 φωνή A sound 5612 ωρυομένων of roaring 3023 λεόντων lions, 3754 ότι for 5003 τεταλαιπώρηκεν [5languishes 3588 το 1the 5432.1 φρύαγμα 2neighing 3588 του 3of the * Ιορδάνου 4Jordan].   11:4   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty, 4165 ποίμαινε Tend 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep 3588 της of the 4967 σφαγής slaughter,   11:5   3739 α which 3588 οι the ones 2932 κτησάμενοι acquiring 2695 κατέσφαζον butcher, 2532 και and 3756-3338 ου μετεμελούντο are repenting not. 2532 και And 3588 οι the ones 4453 πωλούντες selling 1473 αυτά them 3004 έλεγον said, 2128 ευλογητός Blessed be 2962 κύριος the lord, 4147 πεπλουτήκαμεν we were enriched. 2532 και And 3588 οι   4166-1473 ποιμένες αυτών their shepherds 3756-3958 ουκ έπασχον suffered not 3762 ουδέν anything 1909 επ΄ for 1473 αυτοίς them.   11:6   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3756 ου I will not 5339 φείσομαι spare 3765 ουκέτι any longer 1909 επί over 3588 τους the ones 2730 κατοικούντας inhabiting 3588 την the 1093 γην land, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 3860 παραδίδωμι deliver up 3588 τους the 444 ανθρώπους men, 1538 έκαστον each 1519 εις into 5495 χείρα the hand 3588 του   4139-1473 πλησίον αυτού of his neighbor, 2532 και and 1519 εις into 5495 χείρα the hand 935-1473 βασιλέως αυτού of his king; 2532 και and 2629 κατακόψουσι they shall cut in pieces 3588 την the 1093 γην land, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1807 εξέλωμαι should I rescue 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός αυτών their hand.   11:7   2532 και And 4165 ποιμανώ I will tend 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep 3588 της of the 4967 σφαγής slaughter 1519 εις in 3588 την the * Χαναανίτιν land of the Canaanites. 2532 και And 2983 λήψομαι I will take 1683 εμαυτώ for myself 1417 δύο two 4464 ράβδους rods; 3588 την the 1520 μίαν one 2564 εκάλεσα I called 2566.3 κάλλος Beauty, 2532 και and 3588 την the 2087 ετέραν other 2564 εκάλεσα I called, 4979.1 σχοίνισμα A piece of measured out land; 2532 και and 4165 ποιμανώ I will tend 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep.   11:8   2532 και And 1808 εξαρώ I will lift away 3588 τους the 5140 τρεις three 4166 ποιμένας shepherds 1722 εν in 3376 μηνί [2month 1520 ενί 1one]; 2532 και and 925 βαρυνθήσεται [2shall be weighed down 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul] 1909 επ΄ over 1473 αυτούς them, 2532-1063 και γαρ for 3588 αι   5590-1473 ψυχαί αυτών their souls 2036.2 επωρύοντο roared 1909 επ΄ against 1473 εμέ me.   11:9   2532 και And 2036 είπα I said, 3756 ου I will not 4165 ποιμανώ tend 1473 υμάς you. 3588 το The 599 αποθνήσκον dying, 599 αποθνησκέτω let it die! 2532 και And 3588 το the 1587 εκλείπον failing, 1587 εκλιπέτω let it fail! 2532 και and 3588 τα the 2645 κατάλοιπα rest, 2719 κατεσθιέτωσαν let them [2eat 1538 έκαστος 1each] 3588 τας the 4561 σάρκας flesh 3588 του   4139-1473 πλησίον αυτού of his neighbor!   11:10   2532 και And 2983 λήψομαι I will take 3588 την   4464-1473 ράβδον μου my rod, 3588 την   2570 καλήν Beauty, 2532 και and 641-1473 απορρίψω αυτήν I will throw it away 1286.1 διασκεδάσαι to efface 3588 την   1242-1473 διαθήκην μου my covenant 3739 ην which 1303 διεθέμην I ordained 4314 προς with 3956 πάντας all 3588 τους the 2992 λαούς peoples.   11:11   2532 και And 1286.1 διασκεδασθήσεται it shall be effaced 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day. 2532 και And 1097 γνώσονται [3shall know 3588 οι 1the * Χαναναίοι 2Canaanites] 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep 5442 φυλασσόμενά being guarded 1473 μοι for me, 1360 διότι that 3056 λόγος [2the word 2962 κυρίου 3of the lord 1510.2.3 εστί 1it is].   11:12   2532 και And 2046 ερώ I will say 4314 προς to 1473 αυτούς them, 1487 ει if 2570 καλόν [2good 1799 ενώπιον 3before 1473 υμών 4you 1510.2.3 εστι 1it is], 1325 δότε give 3588 τον   3408-1473 μισθόν μου my wage, 2228 η or 550 απείπασθε forbid it! 2532 και And 2476 έστησαν they established 3588 τον   3408-1473 μισθόν μου my wage -- 5144 τριάκοντα thirty 693 αργυρούς pieces of silver.   11:13   2532 και And 2036-2962 είπεν κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 2524 κάθες Lower 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 το the 5560.7 χωνευτήριον foundry furnace! 2532 και and 4629.4 σκέψαι to look about 1487 ει if 1384-1510.2.3 δόκιμόν εστιν it is unadulterated! 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1381 εδοκιμάσθην I was proved 5228 υπέρ for 1473 αυτών them. 2532 και And 2983 έλαβον I took 3588 τους the 5144 τριάκοντα thirty 693 αργυρός pieces of silver, 2532 και and 1685 ενέβαλον I put 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 2962 κυρίου of the lord, 1519 εις into 3588 το the 5560.7 χωνευτήριον foundry furnace.   11:14   2532 και And 641 απέρριψα I threw away 3588 την   4464-1473 ράβδον μου my rod, 3588 την the 1208 δευτέραν second, 3588 το   4979.1 σχοίνισμα A Piece of Measured out Land -- 3588 του   1286.1 διασκεδάσαι to efface 3588 την the 2697 κατάσχεσιν taking possession 3588 την the thing 303.1 αναμέσον between * Ιούδα Judah 2532 και and 303.1 αναμέσον between * Ισραήλ Israel.   11:15   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 2089 έτι Yet 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ to yourself 4632 σκεύη the equipment 4165.1 ποιμενικά of a shepherd -- 4166 ποιμένος [2shepherd 552 απείρου 1an inexperienced]!   11:16   1360 διότι For 2400 ιδού behold, 1825 εξεγείρω I shall arouse 4166 ποιμένα a shepherd 1909 επί against 3588 την the 1093 γην land, 3748 όστις one who 3588 το [3the one 1587 εκλείπον 4faltering 3766.2 ου μη 1in no way 1980 επισκέψηται 2shall visit]; 2532 και and 3588 το [3the one 4650 εσκορπισμένον 4being dispersed 3766.2 ου μη 1in no way 2212 ζητήση 2shall he seek]; 2532 και and 3588 το [3the one 4937 συντετριμμένον 4being broken 3766.2 ου μη 1in no way 2390 ιάσηται 2shall he heal]; 2532 και and 3588 το [3the 3648 ολόκληρον 4whole 3766.2 ου μη 1in no way 2720 κατευθύνη 2shall he conduct]. 2532 και And 3588 τα   2907 κρέα [3meats 3588 των 1of the 1588 εκλεκτών 2choice] 2719 καταφάγεται he shall devour, 2532 και and 3588 τους   795.1-1473 αστραγάλους αυτών [2their vertebrae 1612 εκστρέψει 1he shall distort].   11:17   5599 ω O 3588 οι the ones 4165 ποιμαίνοντες tending 3588 τα the 3152 μάταια vain things, 2532 και and 2641 καταλελοιπότες leaving behind 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep; 3162 μάχαιρα a sword shall be 1909 επί against 3588 τον   1023-1473 βραχίονα αυτού his arm, 2532 και and 1909 επί against 3588 τον   3788 οφθαλμόν [2eye 3588 τον   1188-1473 δεξιόν αυτού 1his right]. 3588 ο   1023-1473 βραχίων αυτού His arm 3583 ξηραινόμενος withering 3583 ξηρανθήσεται shall be withered, 2532 και and 3588 ο   3788 οφθαλμός [2eye 3588 ο   1188-1473 δεξιός αυτού 1his right] 1626.4 εκτυφλούμενος by blinding 1626.4 εκτυφλωθήσεται shall be blinded.