Isaiah 54

  54:1   2165 ευφράνθητι Be glad! 4723 στείρα O sterile, 3588 η the one 3756 ου not 5088 τίκτουσα giving birth. 4486 ρήξον Break forth 2532 και and 994 βόησον yell! 3588 η O one 3756 ουκ not 5605 ωδίνουσα travailing. 3754 ότι For 4183 πολλά many 3588 τα are the 5043 τέκνα children 3588 της of the 2048 ερήμου barren, 3123 μάλλον rather 3588 η than 3588 της the 2192 εχούσης one having 3588 τον the 435 άνδρα husband. 2036-1063 είπε γαρ For thus spoke 2962 κύριος the lord.   54:2   4115 πλάτυνον Widen 3588 τον the 5117 τόπον place 3588 της   4633-1473 σκηνής σου of your tent, 2532 και and 3588 τας [2the 1193.1 δέρρεις 3hide coverings 3588 των   831.3-1473 αυλαιών σου 4of your curtains 4078 πήξον 1pitch]! 3361-5339 μη φείση You should spare not. 3118.2 μάκρυνον Distance out 3588 τα   4979.1-1473 σχοινίσματά σου your measured lands, 2532 και and 3588 τους   3956.1 πασσάλους [2tent pegs 1473-2729 σου κατίσχυσον 1strengthen your]!   54:3   2089 έτι [2yet 1519 εις 3unto 3588 τα 4the 1188 δεξιά 5right 2532 και 6and 3588 τα 7the 710 αριστερά 8left 1600 εκπέτασον 1Spread forth]! 2532 και For 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed 1484 έθνη [2nations 2816 κληρονομήσει 1shall inherit], 2532 και and 4172 πόλεις [2cities 2049 ηρημωμένας 3having been made desolate 2730 κατοικιείς 1you shall dwell in].   54:4   3361 μη You should not 5399 φόβου fear 3754 ότι that 2617 κατησχύνθης you were disgraced, 3366 μηδέ nor 1788 εντραπής should you feel ashamed 3754 ότι that 3679 ωνειδίσθης you were berated. 3754 ότι For 152 αισχύνην [3shame 166 αιώνιον 2everlasting 1950 επιλήση 1you shall forget]; 2532 και and 3681 όνειδος the scorn 3588 της   5503.1-1473 χηρείας σου of your widowhood 3766.2 ου μη in no way 3403 μνησθήση shall you remember 2089 έτι any longer.   54:5   3754 ότι For 2962 κύριος the lord, 3588 ο the one 4160 ποιών making 1473 σε you, 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 3686-1473 όνομα αυτώ is his name; 2532 και and 3588 ο the one 4506 ρυσάμενός rescuing 1473 σε you, 1473 αυτός he is 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel. 2316 θεός [2God 3956 πάσης 3of all 3588 της 4the 1093 γης 5earth 2564 κληθήσεται 1He shall be called].   54:6   3756 ουχ Not 5613 ως as 1135 γυναίκα [4woman 2641 καταλελειμμένην 1a forsaken 2532 και 2and 3642 ολιγόψυχον 3faint-hearted] 2564 κέκληκέ has [3called 1473 σε 4you 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord]; 3761 ουδ΄ nor 5613 ως as 1135 γυναίκα a woman 1537 εκ [2from 3503 νεότητος 3youth 3404 μεμισημένην 1being detested], 2036 είπεν said 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God.   54:7   5550 χρόνον [2time 3397 μικρόν 1A little] 2641-1473 κατέλιπόν σε I left you behind; 2532 και and 3326 μετ΄ with 1656 ελέους [2mercy 3173 μεγάλου 1great] 1653 ελεήσω I will show mercy on 1473 σε you.   54:8   1722 εν In 2372 θυμώ [2rage 3397 μικρώ 1a little] 654 απέστρεψα I turned 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου my face 575 από from 1473 σου you; 2532 και and 1722 εν in 1656 ελέει [2mercy 166 αιωνίω 1eternal] 1653 ελεήσω I will show mercy on 1473 σε you, 2036 είπεν said 3588 ο the 4506 ρυσάμενός one rescuing 1473 σε you, 2962 κύριος the lord.   54:9   575 από From 3588 του the 5204 ύδατος water 3588 του   1909 επί upon * Νώε Noah, 3778 τούτό this 1473-1510.2.3 μοι εστι is my plan, 2530 καθότι in so far as 3660 ώμοσα I swore by an oath 1473 αυτώ to him 1722 εν in 3588 τω   5550-1565 χρόνω εκείνω that time 3588 τη to the 1093 γη earth, 3361 μη to not 2373 θυμωθήσεσθαι be enraged 1909 επί against 1473 σοι you 2089 έτι any longer; 3366 μηδέ nor 1722 εν by 547-1473 απειλή σου your intimidation.   54:10   3588 τα [2the 3735 όρη 3mountains 3179 μεταστήσεσθαι 1Shall] change over, 3761 ουδ΄ nor 3588 οι   1015-1473 βουνοί σου your hills 3334 μετακινηθήσονται be moved about; 3779 ούτως so 3761 ουδέ not even 3588 το   3844 παρ΄ [2shown by 1473 εμού 3me 1473 σοι 4to you 1656 έλεος 1mercy] 1587 εκλείψει shall fail, 3761 ουδέ nor 3588 η the 1242 διαθήκη covenant 3588 της   1515-1473 ειρήνης σου for your peace 3766.2 ου μη in any way 3179 μεταστή shall change; 2036 είπε [3spoke 1063 γαρ 1for 2436 ιλεώς 4kindness 1473 σοι 5to you 2962 κύριος 2the lord].   54:11   5011 ταπεινή Humble 2532 και and 182 ακατάστατος confused, 3756 ου you were not 3870 παρεκλήθης comforted. 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2090 ετοιμάζω prepare 1473 σοι for you 440 άνθρακα carbuncle 3588 τον   3037-1473 λίθον σου for your stone, 2532 και and for 3588 τα   2310-1473 θεμέλιά σου your foundations 4552 σάπφειρον sapphire.   54:12   2532 και And 5087 θήσω I will make 3588 τας the 1874.2-1473 επάλξεις σου parapets 2393 ίασπιν jasper, 2532 και and 3588 τας   4439-1473 πύλας σου your gates 3037 λίθους stones 2930 κρυστάλλους of crystal, 2532 και and 3588 τον   4018.2-1473 περίβολόν σου your enclosure 3037 λίθους [2stones 1588 εκλεκτούς 1of choice];   54:13   2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους   5207-1473 υιούς σου your sons 1318 διδακτούς instructed 2316 θεού of God, 2532 και and 4183 πολλή much 1515 ειρήνη peace 3588 τοις to 5043-1473 τέκνοις σου your children.   54:14   2532 και And 1722 εν [2in 1343 δικαιοσύνη 3righteousness 3618 οικοδομηθήση 1you shall be built] 566 απέχου at a distance 575 από from 94 αδίκου the unjust. 2532 και And 3756 ου you shall not 5399 φοβηθήση be fearful, 2532 και and 5156 τρόμος trembling 3756 ουκ shall not 1448 εγγιεί approach 1473 σοι to you.   54:15   2400 ιδού Behold, 4339 προσήλυτοι converts 4334 προσελεύσονταί shall come forward 1473 σοι to you 1223 δι΄ because of 1473 εμού me, 2532 και and 3939 παροικήσουσί they shall sojourn 1473 σοι with you, 2532 και and 1909 επί unto 1473 σε you 2703 καταφεύξονται they shall take refuge.   54:16   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2936 έκτισά created 1473 σε you, 3756 ουχ not 5613 ως as 5471 χαλκεύς a brazier 5445.5 φυσών blowing 1722 εν in 4442 πυρί a fire 440 άνθρακας of coals, 2532 και and 1627 εκφέρων bringing forth 4632 σκεύος a utensil 1519 εις for 2041 έργον work; 1473-1161 εγώ δε but I 2936 έκτισά created 1473 σε you, 3756 ουκ not 1519 εις for 684 απώλειαν destruction 5351 φθείραι to corrupt.   54:17   3956 παν Every 4632 σκεύος weapon 4630.2 σκευαστόν concocted 1909 επί against 1473 σε you 3756 ουκ shall not 2137 ευοδωθήσεται be prosperous; 2532 και and 3956 πάσα every 5456 φωνή voice 450 αναστήσεται that shall rise up 1909 επί against 1473 σε you 1519 εις for 2920 κρίσιν judgment, 3956 πάντας all 1473 αυτούς of them 2274 ηττήσεις you shall vanquish. 3588-1161 οι δε And the ones 1777 ένοχοί liable 1473 σου of you 1510.8.6 έσονται shall be 1722 εν in 1473 αυτή her; 1510.2.3 έστι it is 2817 κληρονομία the inheritance 3588 τοις to the ones 2323 θεραπεύουσι attending 2962 κύριον the lord, 2532 και and 1473 υμείς you 1510.8.5 έσεσθέ shall be 1473-1342 μοι δίκαιοι righteous to me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.