Ezekiel 27

  27:1   2532 και And 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγων saying,   27:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 1909 επί [2against * Σορ 3Sor 2355 θρήνον 1a lamentation].   27:3   2532 και And 2046 ερείς you shall say 3588 τη   * Σορ to Sor, 3588 τη to the one 2730 κατοικούση dwelling 1909 επί upon 3588 της the 1529 εισόδου entrance 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 3588 τω to the 1712 εμπορίω market-place 3588 των of the 2992 λαών peoples 575 από from 3520 νήσων [2islands 4183 πολλών 1many], 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord 3588 τη   * Σορ to Sor, 1473 συ You 2036 είπας said, 1473 εγώ I 4060 περιέθηκα invested 1683 εμαυτή myself with 2566.3-1473 κάλλος μου my beauty.   27:4   1722 εν In 2588 καρδία the heart 2281 θαλάσσης of the sea 3588 τα   3725-1473 όριά σου are your borders, 5207-1473 υιοί σου your sons 4060 περιέθηκάν invested 1473 σοι to you 2566.3 κάλλος beauty.   27:5   2748 κέδρος Cedar 1722 εκ of * Σάνειρ Senir 3618 ωκοδομήθη was used to build 1473 σοι by you; 5001.1 ταινίαι they used fascia 4548 σανίδων planks 2952.7 κυπαρίσσου of cypress 1537 εκ from 3588 του   * Λιβάνου Lebanon; 2983 ελήφθησαν [2was taken 3588 του   4160 ποιήσαί 3to make 1473-2477.1 σοι ιστούς 4masts for you 1640.2 ελατίνους 1fir].   27:6   1537 εκ From out of 3588 της   * Βασανίτιδος Bashan 4160 εποίησαν they made 3588 τας   2971.1-1473 κώπας σου your oars; 3588 τα   2413-1473 ιερά σου [2your temples 4160 εποίησαν 1they made] 1537 εξ from out of 1661.1 ελέφαντος ivory; 3624 οίκους houses 251.2 αλσώδεις of the woods 575 από from 3520 νήσων the islands 3588 των of the * Χετείμ Chittim.   27:7   1040 βύσσος Linen 3326 μετά with 4163.1 ποικιλίας embroidery 1537 εξ from out of * Αιγύπτου Egypt 1096 εγένετό was 1473 σοι to you 1722 εν for 4765.7 στρωμνή a strewn bed, 3588 του   4060 περιθείναί to put [2upon 1473 σοι 3you 1391 δόξαν 1glory], 2532 και and 4016 περιβαλείν to clothe 1473 σε you 5192 υάκινθος in blue 2532 και and 4209 πορφύρα purple 1537 εκ from 3588 των the 3520 νήσων islands * Ελισαί of Elishah; 2532 και and 1096 εγένετο they became 4018-1473 περιβόλαιά σου your wraps.   27:8   2532 και And 3588 οι   758-1473 άρχοντές σου your rulers, 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling * Σιδώνα in Sidon, 2532 και and * Αράδιοι Arvad 1096 εγένοντο became 2971.2-1473 κωπηλάται σου your oarsmen. 3588 οι   4680-1473 σοφοί σου Your wise men, * Σορ O Sor, 3739 οι the ones who 1510.7.6 ήσαν were 1722 εν among 1473 σοι you, 3778 ούτοι these 2942-1473 κυβερνήταί σου were your navigators.   27:9   3588 οι The 4245 πρεσβύτεροι elders 975 Βιβλίων of the Biblians, 2532 και and 3588 οι   4680-1473 σοφοί αυτών their wise men 3739 οι who 1510.7.6 ήσαν were 1722 εν among 1473 σοι you, 3778 ούτοι these 1765 ενίσχυον grew in strength 3588 την   1012-1473 βουλήν σου for your counsel. 2532 και And 3956 πάντα all 3588 τα the 4143 πλοία boats 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 2532 και and 3588 οι   2971.2-1473 κωπηλάται αυτών their oarsmen 1096 εγένοντό came 1473 σοι to you 1909 επί from 1424 δυσμάς the descent 1424 δυσμών of the west.   27:10   * Πέρσαι Persians 2532 και and * Λυδοί Lidians 2532 και and * Λίβυες Libyans 1510.7.6 ήσαν were 1722 εν [2among 3588 τη   1411-1473 δυνάμει σου 3your force 435 άνδρες 1men], 4170.3-1473 πολεμισταί σου of your warriors -- 3990.5 πέλτας [2shields 2532 και 3and 4030 περικεφαλαίας 4helmets 2910 εκρέμασαν 1they hung] 1722 εν among 1473 σοι you; 3778 ούτοι these 1325 έδωκαν gave 3588 την   1391-1473 δόξαν σου you glory.   27:11   5207 υιοί Sons * Αραδίων of Arvad, 2532 και and 3588 η   1411-1473 δύναμίς σου your force 1909 επί were upon 3588 των   5038-1473 τειχέων σου your walls 2945 κύκλω round about. 235 αλλά But 2532 και also * μηδοι Medes 1722 εν in 3588 τοις   4444-1473 πύργοις σου your towers 1510.7.6 ήσαν were 5441 φυλακες guards. 3588 τας   5329.1-1473 φαρέτρας αυτών [2their quivers 2910 εκρέμασαν 1They hung] 1909 επί upon 3588 των   3731.2-1473 ορμών σου your moorings, 2945 κύκλω round about 3778 ούτοι these 5048 ετελείωσάν they perfected 1473 σου your 3588 το   2566.3 κάλλος beauty.   27:12   * Καρχηδόνιοι Carthaginians 1713-1473 έμποροί σου were your merchants 575 από because of 4128 πλήθους the abundance 3956 πάσης of all 2479-1473 ισχύος σου your strength. 694 αργύριον Silver, 2532 και and 5553 χρυσίον gold, 2532 και and 5475 χαλκόν brass, 2532 και and 4604 σίδηρον iron, 2532 και and 2595.3 κασσίτερον tin, 2532 και and 3432.1 μόλιβδον lead 1325 έδωκαν they put 3588 την in 58-1473 αγοράν σου your market.   27:13   3588 η The * Ελλάς Greek 2532 και and 3588 η the 4840.2 σύμπασα whole world, 2532 και and 3588 τα the places 3905 παρατείνοντα extending; 3778 ούτοι these 1710 ενεπορεύοντό traded 1473 σοι with you 1722 εν in 5590 ψυχαίς lives 444 ανθρώπων of men; 2532 και and 4632 σκεύη items 5470 χαλκά of brass 1325 έδωκαν they gave 3588 τη   1711-1473 εμπορία σου for your trade.   27:14   1537 εξ From out of 3624 οίκου the house * Θοργαμά of Torgarmah, 2462 ίππους horses 2532 και and 2460 ιππείς horsemen 2532 και and 2254.2 ημιόνους mules 1325 έδωκαν they gave 58-1473 αγοράν σου for your market.   27:15   5207 υιοί The sons * Ροδίων of the Rhodians 1713-1473 έμποροί σου were your merchants; 575 από from 3520 νήσων the islands 4129 επλήθυναν they multiplied 3588 την   1711-1473 εμπορίαν σου your trade, 3599 οδόντας even teeth 1661 ελεφαντίνους of ivory; 2532 και and 3588 τοις to the ones 1521 εισαγομένοις bringing 475.1 αντεδίδους you repaid 3588 τους   3408-1473 μισθούς σου with your wages,   27:16   444 ανθρώπους of men 1711-1473 εμπορίαν σου for your trading 575 από from 4128 πλήθους the multitude 3588 του   4830.4-1473 συμμίκτου σου of your consolidation; 4712.6 στακτήν balsam 2532 και and 4209 πορφύραν purple 2532 και and 1040 βύσσον linen, 2532 και and 4163.3 ποικίλματα colored works 1537 εκ from out of * Θαρσείς Tharsis; 2532 και and * Ρααμώθ Ramoth 2532 και and * Κοδχόδ Chohor 1325 έδωκαν gave 3588 την   58-1473 αγοράν σου for your market.   27:17   * Ιούδας Judah, 2532 και and 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ισραήλ of Israel, 3778 ούτοι these 1713-1473 έμποροί σου were your merchants 1722 εν in 4237.2 πράσει the sale 4621 σίτου of grain 2532 και and 3464 μύρων perfumed liquids; 2532 και and 4413 πρώτον foremost 3192 μέλι honey 2532 και and 1637 έλαιον olive oil 2532 και and 4488.2 ρητίνην balm 1325 έδωκαν they gave 1519 εις unto 3588 τον   4830.4-1473 σύμμικτόν σου your consolidation.   27:18   * Δαμασκός Damascus 1711 εμπορία σου was your trade 1722 εν in 4128 πλήθει the abundance 2041-1473 έργων σου of your works, 575 εκ from 4128 πλήθους an abundance 1411-1473 δυνάμεώς σου of your power; 3631 οίνος wine 1537 εκ from * Χελμόν Helbon, 2532 και and 2053 έριον [2wool 4744 στιλβον 1shining] 1537 εκ from * Μιλήτου Miletus.   27:19   * Δαν Dan 2532 και and * Ιαουάν Javan 2532 και and * Μοόζηλ Moozel 1519 εις were for 3588 την   58-1473 αγοράν σου your market; 4604 σίδηρος iron 2038 ειργασμένος for working implements 2532 και and 5164 τροχοί wheels 1722 εν [2among 3588 τω   4830.4-1473 συμμίκτω σου 3your consolidation 1510.2.6 εισί 1are].   27:20   * Δαιδάν Dedan 1713-1473 έμποροί σου were your merchants 3326 μετά with 2934 κτηνών [2animals 1588 εκλεκτών 1choice] 1519 εις for 716 άρματα chariots.   27:21   3588 η   * Αραβία Arabia 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 758 άρχοντες rulers * Κηδάρ of Kedar, 3778 ούτοι these 1713-1473 έμποροί σου were your merchants trading 1223 διά [2through 5495-1473 χειρός σου 3your hand 2574 καμήλους 1camels], 2532 και and 286 αμνούς lambs, 2532 και and 2919.1 κριούς rams 1722 εν in 3739 οις which 1710 εμπορεύονταί they traded 1473 σε with you.   27:22   3588 οι   1713-1473 έμποροί σου Your merchants * Σαβά were Sheba 2532 και and * Ραγμά Raamah, 1473 αύτοι these 1713-1473 έμποροί σου were your merchants 3326 μετά with 4413 πρώτων foremost 2238.2 ηδυσμάτων of spices, 2532 και and 3037 λίθων [2stones 5543 χρηστών 1precious]; 2532 και and 5557 χρυσόν [2gold 1325 έδωκαν 1they gave] 3588 την   58-1473 αγοράν σου for your market.   27:23   * Χαράν Haran 2532 και and * Χαναά Canneh 2532 και and * Αιδάν Eden, 3778 ούτοι these 1713-1473 έμποροί σου were your merchants; * Σαβά Sheba 2532 και and * Ασσούρ Assyria 2532 και and * Χαλμάβ Chilmad 1713-1473 έμποροί σου were your merchants;   27:24   5342 φέροντες bringing 1711 εμπορίαν trade 5192 υάκινθον of blue, 2532 και and 2344 θησαυρούς [2treasures 1588 εκλεκτούς 1choice] 1210 δεδεμένους being bound 1722 εν in 4979 σχοινίοις rough cords, 2532 και and 2952.6 κυπαρίσσινα cypress.   27:25   4143 πλοία Boats 1722 εν among 1473 αυτοίς them 3588 η   1713-1473 εμποροί σου were your merchants 1722 εν in 3588 τω the 4128 πλήθει abundance 3588 των   4830.4-1473 συμμίκτων σου of your consolidations. 2532 και And 1705 ενεπλήσθης you were filled up 2532 και and 925 εβαρύνθης weighed down 4970 σφόδρα exceedingly 1722 εν in 2588 καρδία the heart 2281 θαλασσών of the seas.   27:26   1722 εν [4into 5204 ύδατι 6water 4183 πολλώ 5much 71 ήγόν 2led 1473 σε 3you 3588 οι   2971.2-1473 κωπηλάται σου 1Your oarsmen]; 3588 το the 4151 πνεύμα wind 3588 του of the 3558 νότου south 4937 συνέτριψέ broke 1473 σε you 1722 εν in 2588 καρδία the heart 2281 θαλάσσης of the sea.   27:27   3588 αι   1411-1473 δυνάμεις σου Your force, 2532 και and 3588 ο   3408-1473 μισθός σου your wage, 2532 και and 3588 οι   4830.4 σύμμικτοί σου your consolidations, 2532 και and 3588 οι   2971.2-1473 κωπηλάται σου your oarsmen, 2532 και and 3588 οι   2942-1473 κυβερνήταί σου your navigators, 2532 και and 3588 οι   4825-1473 σύμβουλοί σου your counselors, 2532 και and 3588 οι   4830.4-1473 σύμμικτοί σου your consolidations 1537 εκ from out of 3588 των   4830.4-1473 συμμίκτων σου your consolidations, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 435 άνδρες men, 3588 οι   4170.3-1473 πολεμισταί σου your warriors 3588 οι   1722 εν among 1473 σοι you; 2532 και and 3956 πάσα [2whole 4864 συναγωγή 3gathering 1473 σου 1your] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 σου of you 4098 πεσούνται shall fall 1722 εν in 2588 καρδία the heart 2281 θαλάσσης of the sea 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 της   4431-1473 πτώσεώς σου of your downfall.   27:28   4314 προς At 3588 την the 5456 φωνήν sound 3588 της   2906-1473 κραυγής σου of your cry 3588 οι   2942-1473 κυβερνήταί σου your navigators 5401 φόβω [2with fear 5399 φοβηθήσονται 1shall be afraid].   27:29   2532 και And 2597 καταβήσονται [3shall go down 575 από 4from 3588 των   4143-1473 πλοίων αυτών 5their boats 3956 πάντες 1all 3588 οι   2971.2-1473 κωπηλάται σου 2your oarsmen], 2532 και and 3588 οι the 1912.2 επιβάται crewmen, 2532 και and 3588 οι the 4408.1 πρωρείς captains 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea; 1909 επί [2upon 3588 την 3the 1093 γην 4ground 2476 στήσονται 1they shall stand].   27:30   2532 και And 214 αλαλάξουσιν they shall shout 1909 επί over 1473 σε you 3588 την   5456-1473 φωνή αυτών with their voice, 2532 και and 2896 κεκράξονται shall cry out 4089 πικρόν bitterly, 2532 και and 2007 επιθήσουσι shall place 1093 γην earth 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτών their head, 2532 και and 4700 σποδόν [2of ashes 5291 υποστρώσονται 1shall spread a bed].   27:31   2532 και And 3587 ξυρήσονται they shall shave 1909 επί because of 1473 σοι you 5316.4 φαλάκρωμα unto baldness; 2532 και and 4024 περιζώσονται they shall gird on 4526 σάκκον sackcloth, 2532 και and 2799 κλαύσονται shall weep 4012 περί over 1473 σου you 1722 εν in 4087.1 πικρασμώ bitterness 5590 ψυχής of life, 2532 και even 2870 κοπετόν lamenting 4089 πικρόν bitterly.   27:32   2983 λήψονται [2shall take 3588 οι   5207-1473 υιοί αυτών 1Their sons 1909 επί 4over 1473 σε 5you 2355 θρήνον 3a lamentation] 2532 και and 2354.1 θρήνημα a wailing, * Σορ Sor, 5100 τις Who 5618 ώσπερ is as * Τύρος Tyre 2678.1 κατασιγηθείσα observing silence 1722 εν in 3319 μέσω the middle 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea?   27:33   4214-5100 πόσον τινά How much 2147 εύρες [2did you find 3408 μισθόν 1wage] 575 από from 3588 της the 2281 θαλάσσης sea? 1705 ενέπλησας You filled up 1484 έθνη nations 575 από from 3588 του   4128-1473 πλήθους σου your abundance, 2532 και and 575 από from 3588 του   4830.4-1473 συμμίκτου σου your consolidation 4148 επλούτησας you enriched 3956 πάντας all 935 βασιλείς the kings 3588 της of the 1093 γης earth.   27:34   3568-1161 νυν δε But now 4937 συνετρίβης you are broken 1722 εν in 3588 τη the 2281 θαλάσση sea; 1722 εν [5is in 899 βάθει 6the depth 5204 ύδατος 7of the water 3588 ο   4830.4-1473 σύμμικτός σου 1your consolidation 2532 και 2and 3956 πάσα 3all 3588 η   4864-1473 συναγωγή σου 4your gathering] 1722 εν in 3319-1473 μέσω σου your midst. 4098 έπεσον [3fell 3956 πάντες 1All 3588 οι   2971.2-1473 κωπηλάται σου 2your oarsmen].   27:35   3956 πάντες All 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες dwelling 3588 τας the 3520 νήσους islands 4768 στυγνάσουσιν shall be gloomy 1909 επί over 1473 σε you, 2532 και and 3588 οι   935-1473 βασιλείς αυτών their kings 1611 εκστάσει [2with a change of state 1839 εκστήσονται 1shall be amazed], 2532 και and 1145 δακρύσει [2shall burst into tears 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτών 1their countenance].   27:36   1713 έμποροί Merchants 575 από from 1484 εθνών the nations 4947.3 εσύρισαν whistled at 1473 σε you; 684 απώλεια [2for destruction 1096 εγένου 1you became], 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1510.8.2 έση will you be 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.