Amos 2

  2:1   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1909 επί For 3588 ταις the 5140 τρισίν three 763 ασεβείαις impious deeds * Μωάβ of Moab, 2532 και even 1909 επί for 5064 τέσσαρσιν four, 3756 ουκ I shall not 654 αποστραφήσομαι turn away from 1473 αυτόν it. 446.2 ανθ΄ ων Because 2618 κατέκαυσαν they incinerated 3588 τα the 3747 οστά bones 935 βασιλέως of the king * Ιδουμαίας of Edom 1519 εις into 2866.4 κονίαν powder.   2:2   2532 και And 1821 εξαποστελώ I will send 4442 πυρ fire 1909 επί upon * Μωάβ Moab, 2532 και and 2719 καταφάγεται it shall devour 3588 τα the 2310 θεμέλια foundations 3588 των of the 4172 πόλεων cities. 2532 και And 599 αποθανείται [2shall die 1722 εν 3in 100.2 αδυναμία 4powerlessness * Μωάβ 1Moab] 3326 μετά with 5456 φωνής a sound 2532 και and 3326 μετά with 2906 κραυγής a cry 4536 σάλπιγγος of a trumpet.   2:3   2532 και And 1842 εξολοθρεύσω I will utterly destroy 2923 κριτήν the judge 1537 εξ from out of 1473 αυτής her; 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους   758-1473 άρχοντας αυτής her rulers 615 αποκτενώ I will kill 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   2:4   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1909 επί For 3588 ταις the 5140 τρισίν three 763 ασεβείαις impious deeds 3588 των of the 5207 υιών sons * Ιούδα of Judah, 2532 και even 1909 επί for 3588 ταις the 5064 τέσσαρσιν four, 3756 ουκ I will not 654 αποστραφήσομαι turn away from 1473 αυτόν it; 1752 ένεκεν Because 3588 του   683-1473 απώσασθαι αυτούς of their thrusting away 3588 τον the 3551 νόμον law 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3588 τα   4366.2-1473 προστάγματα αυτού his orders 3756-5442 ουκ εφυλάξαντο they kept not, 2532 και and 4105-1473 επλάνησαν αυτούς [4caused them to wander 3588 τα   3152-1473 μάταια αυτών 1their vain idols 3739 α 2which 4160 εποίησαν 3they made], 3739 οις the ones which 1811 εξηκολούθησαν [2followed 3588 οι   3962-1473 πατέρες αυτών 1their fathers] 3694 οπίσω after 1473 αυτών them.   2:5   2532 και And 1821 εξαποστελώ I will send out 4442 πυρ fire 1909 επί upon * Ιούδαν Judah, 2532 και and 2719 καταφάγεται it shall devour 3588 τα the 2310 θεμέλια foundations * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   2:6   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1909 επί For 3588 ταις the 5140 τρισίν three 763 ασεβείαις impious deeds * Ισραήλ of Israel, 2532 και even 1909 επί for 3588 ταις the 5064 τέσσαρσιν four, 3756 ουκ I will not 654 αποστραφήσομαι turn away from. 446.2 ανθ΄ ων Because 591 απέδοντο they rendered 694 αργυρίου silver 1342 δίκαιον for the just, 2532 και and 3993 πένητα the needy 473 αντί for 5266 υποδημάτων sandals;   2:7   2662 καταπατούντα trampling 1909 επί upon 3588 τον the 5522 χουν dust 3588 της of the 1093 γης earth; 2532 και and 2866.2 εκονδύλιζον they smote 1519 εις for 2776 κεφαλήν the head 4434 πτωχόν of the poor, 2532 και and 3598 οδόν the way 5011 ταπεινών of the humble 1578 εξέκλιναν they turned aside. 2532 και And 5207 υιός a son 2532 και and 3962-1473 πατήρ αυτού his father 1531 εισεπορεύοντο entered 4314 προς to 3588 την the 1473 αυτήν same 3814 παιδίσκην maidservant, 3704 όπως so that 953 βεβηλώσωσι they should profane 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του   2316-1473 θεού αυτών of their God.   2:8   2532 και And 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών [2their garments 1195 δεσμεύοντες 1binding] 4979 σχοινίοις with rough cords, 3892.5 παραπετάσματα [2canopies 4160 εποίουν 1they made] 2192 εχόμενα next to 3588 του the 2379 θυσιαστηρίου altar; 2532 και and 3631 οίνον wine 1537 εκ of 4811.2 συκοφαντιών extortions 4095 έπινον they drank 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house 3588 του   2316-1473 θεού αυτών of their God.   2:9   1473-1161 εγώ δε But I 142 ήρα lifted away 3588 τον the * Αμορραίον Amorite 1537 εκ from 4383 προσώπου in front 1473 αυτών of them, 2531 καθώς as 5311 ύψος the height 2748 κέδρου of cedar 3588 το   5311-1473 ύψος αυτού in his height, 2532 και and 2478-1510.7.3 ισχυρός ην he was strong 5613 ως as 1409.2 δρυς an oak; 2532 και and 1808 εξήρα I removed 3588 τον   2590-1473 καρπόν αυτού his fruit 1883.1 επάνωθεν on top, 2532 και and 3588 τας   4491-1473 ρίζας αυτού his roots 5270.1 υποκάτωθεν beneath.   2:10   2532 και And 1473 εγώ I 321 ανήγαγον led 1473 υμάς you 1537 εκ out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 4013-1473 περιήγαγον υμάς led you about 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 5062 τεσσαράκοντα forty 2094 έτη years, 3588 του   2624.1 κατακληρονομήσαι to inherit 3588 την the 1093 γην land 3588 των of the * Αμορραίων Amorites.   2:11   2532 και And 2983 έλαβον I took 1537 εκ of 3588 των   5207-1473 υιών υμών your sons 1519 εις for 4396 προφήτας prophets, 2532 και and 1537 εκ of 3588 των   3495-1473 νεανίσκων υμών your young men 1519 εις for 38 αγιασμόν sanctification. 3378 μη ουκ [3not so 1510.2.3 έστι 1Are 3778 ταύτα 2these things], 5207 υιοί O sons * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord?   2:12   1473-1161 υμείς δε But you 4222 εποτίζετε gave [2to drink 3588 τους 3for the ones 37 ηγιασμένους 4having been sanctified 3631 οίνον 1wine]; 2532 και and 3588 τοις to the 4396 προφήταις prophets 1781 ενετέλλεσθε you gave charge, 3004 λέγοντες saying, 3766.2 ου μη In no way 4395 προφητεύσητε prophesy!   2:13   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 2947 κυλίω roll 5270-1473 υποκάτω υμών you underneath; 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 2947 κυλίεται [3rolls 3588 η 1the 261.1 άμαξα 2wagon] 3588 η   1073 γέμουσα being full 2562 καλάμης of stubble.   2:14   2532 και And 622 απολείται [2shall be destroyed 5437 φυγή 1flight into exile] 1537 εκ from 1407.1 δρομέως the runner; 2532 και and 3588 ο the 2900 κραταιός strong 3766.2 ου μη in no way 2902 κρατήση should hold 3588 της   2479-1473 ισχύος αυτού his strength; 2532 και and 3588 ο the 3163.2 μαχήτης warrior 3766.2 ου μη in no way 4982 σώση should deliver 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his soul;   2:15   2532 και and 3588 ο the 5115.1 τοξότης bowman 3766.2 ου μη in no way 5307.2 υποστή should stand; 2532 και and 3588 ο the 3691 οξύς keen 3588 τοις   4228-1473 ποσίν αυτού of his feet 3766.2 ου μη in no way 1295 διασωθή should be preserved; 2532 και and 3588 ο the 2460 ιππεύς horseman 3766.2 ου μη in no way 4982 σώση should have delivered 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his life,   2:16   2532 και and 3588 ο the 2900 κραταιός strong 3766.2 ου μη in no way 2147 ευρήσει shall find 3588 η   2588-1473 καρδία αυτού his heart 1722 εν in 1412.1 δυναστείαις might; 3588 ο the 1131 γυμνός naked 1377 διώξεται shall be pursued 1722 εν in 1565 εκείνη that 3588 τη   2250 ημέρα day, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.