2 Timothy 4

  4:1   1263 διαμαρτύρομαι [2testify 3767 ούν 3then 1473 εγώ 1I] 1799 ενώπιον in the presence of 3588 του   2316 θεού God 2532 και and 3588 του the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3588 του of the one 3195 μέλλοντος being about 2919 κρίνειν to judge 2198 ζώντας the living 2532 και and 3498 νεκρούς the dead, 2596 κατά according to 3588 την   2015-1473 επιφάνειαν αυτού his grandeur 2532 και and 3588 την   932-1473 βασιλείαν αυτού his kingdom.   4:2   2784 κήρυξον Proclaim 3588 τον the 3056 λόγον word! 2186 επίστηθι Attend 2122 ευκαίρως opportunely 171 ακαίρως and inopportunely! 1651 έλεγξον Reprove! 2008 επιτίμησον Reproach! 3870 παρακάλεσον Comfort 1722 εν in 3956 πάση all 3115 μακροθυμία long-suffering 2532 και and 1322 διδαχή teaching!   4:3   1510.8.3-1063 έσται γαρ For there will be 2540 καιρός a time 3753 ότε when 3588 της   5198 υγιαινούσης [3healthy 1319 διδασκαλίας 4teaching 3756 ουκ 1they will not 430 ανέξονται 2endure], 235 αλλά but 2596 κατά according to 3588 τας   1939 επιθυμίας [2desires 3588-2398 τας ιδίας 1their own 1438 εαυτοίς 4to themselves 2002 επισωρεύσουσι 3they will accumulate] 1320 διδασκάλους teachers 2833 κνηθόμενοι tickling 3588 την the 189 ακοήν hearing.   4:4   2532 και And 575 από from 3303 μεν indeed 3588 της the 225 αληθείας truth, 3588 την the one 189 ακοήν hearing, 654 αποστρέψουσιν they shall turn away, 1909 επί [3unto 1161 δε 1and 3588 τους 4the 3454 μύθους 5fables 1624 εκτραπήσονται 2they shall be turned aside].   4:5   1473-1161 συ δε But you 3525 νήφε be sober 1722 εν in 3956 πάσι all things! 2553 κακοπάθησον Suffer hardships! 2041 έργον [2the work 4160 ποίησον 1Do] 2099 ευαγγελιστού of an evangelist! 3588 την   1248-1473 διακονίαν σου Of your service 4135 πληροφόρησον have full assurance!   4:6   1473-1063 εγώ γαρ For I 2235 ήδη already 4689 σπένδομαι am offered as a libation, 2532 και and 3588 ο the 2540 καιρός time 3588 της   1699 εμής of my 359 αναλύσεως separation 2186 εφέστηκε stands by.   4:7   3588 τον The 73 αγώνα [2struggle 3588 τον   2570 καλόν 1good] 75 ηγώνισμαι I have struggled; 3588 τον the 1408 δρόμον race 5055 τετέλεκα I have finished; 3588 την the 4102 πίστιν belief 5083 τετήρηκα I have kept.   4:8   3062 λοιπόν Remaining 606 απόκειταί reserved 1473 μοι for me 3588 ο is the 3588 της   1343 δικαιοσύνης [2of righteousness 4735 στέφανος 1crown], 3739 ον which 591 αποδώσει [6will recompense 1473 μοι 7to me 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord 1722 εν 8in 1565 εκείνη 9that 3588 τη   2250 ημέρα 10day 3588 ο 3the 1342 δίκαιος 4righteous 2923 κριτής 5judge]; 3756 ου [2not 3440 μόνον 3only 1161 δε 1and] 1473 εμοί to me, 235 αλλά but 2532 και also 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 25 ηγαπηκόσι loving 3588 την   2015-1473 επιφάνειαν αυτού his grandeur.   4:9   4704 σπούδασον Hurry 2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 με me 5030 ταχέως quickly!   4:10   *-1063 Δημάς γαρ for Demas 1473-1459 με εγκατέλιπεν abandoned me, 25 αγαπήσας having loved 3588 τον the 3568 νυν present 165 αιώνα eon, 2532 και and 4198 επορεύθη is gone 1519 εις to * Θεσσαλονίκην Thessalonica; * Κρήσκης Crescens 1519 εις to * Γαλατίαν Galatia, * Τίτος Titus 1519 εις to * Δαλματίαν Dalmatia.   4:11   * Λουκάς Luke 1510.2.3 εστί is 3441 μόνος alone 3326 μετ΄ with 1473 εμού me. *-353 Μάρκον αναλαβών Having taken up Mark, 71 άγε bring him 3326 μετά with 4572 σεαυτού yourself, 1510.2.3-1063 έστι γαρ for he is 1473-2173 μοι εύχρηστος useful to me 1519 εις in 1248 διακονίαν service!   4:12   *-1161 Τυχικόν δε And Tychicus 649 απέστειλα I sent 1519 εις to * Εφεσον Ephesus.   4:13   3588 τον The 5341 φελόνην hooded cloak 3739 ον which 620 απέλιπον I left 1722 εν in * Τρωάδι Troas 3844 παρά with * Κάρπω Carpus, 2064 ερχόμενος when coming 5342 φέρε bring, 2532 και and 3588 τα the 975 βιβλία scrolls, 3122 μάλιστα especially 3588 τας the 3200 μεμβράνας parchments!   4:14   * Αλέξανδρος Alexander 3588 ο the 5471 χαλκεύς brazier 4183 πολλά [2many 1473 μοι 4against me 2556 κακά 3bad things 1731 ενεδείξατο 1demonstrated]; 591 αποδώη may [3render 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 2596 κατά according to 3588 τα   2041-1473 έργα αυτού his works--   4:15   3739 ον the one whom 2532-1473 και συ you also 5442 φυλάσσου watch out for! 3029-1063 λίαν γαρ for exceedingly 436 ανθέστηκε he has opposed 3588 τοις   2251 ημετέροις our 3056 λόγοις words.   4:16   1722 εν In 3588 τη   4413-1473 πρώτη μου my first 627 απολογία defense 3762 ουδείς no one 1473-4836 μοι συμπαρεγένετο came together with me, 235 αλλά but 3956 πάντες all 1473-1459 με εγκατέλιπον abandoned me. 3361 μη [2not 1473 αυτοίς 4against them 3049 λογισθείη 1May it 3be imputed].   4:17   3588-1161 ο δε But the 2962 κύριός Lord 1473-3936 μοι παρέστη stood by me, 2532 και and 1743 ενεδυνάμωσέ empowered 1473 με me, 2443 ίνα that 1223 δι΄ through 1473 εμού me 3588 το the 2782 κήρυγμα proclamation 4135 πληροφορηθή should be fully assured, 2532 και and 191 ακούση [4should hear 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations]. 2532 και And 4506 ερρύσθην I was rescued 1537 εκ from 4750 στόματος the mouth 3023 λέοντος of the lion.   4:18   2532 και And 4506 ρύσεταί [3shall rescue 1473 με 4me 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 575 από from 3956 παντός every 2041 έργου [2work 4190 πονηρού 1evil], 2532 και and 4982 σώσει shall preserve me 1519 εις for 3588 την   932 βασιλείαν [3kingdom 1473 αυτού 1his 3588 την   2032 επουρανίον 2heavenly]; 3739 ω to whom 3588 η be the 1391 δόξα glory 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons 3588 των of the 165 αιώνων eons. 281 αμήν Amen.   4:19   782 ασπάσαι Greet * Πρίσκαν Prisca 2532 και and * Ακύλαν Aquila, 2532 και and 3588 τον the *-3624 Ονησιφόρου οίκον house of Onesiphorus!   4:20   * Εραστος Erastus 3306 έμεινεν stayed 1722 εν in * Κορίνθω Corinth, *-1161 Τρόφιμον δε but Trophimus 620 απέλιπον I left 1722 εν in * Μιλήτω Miletus 770 ασθενούντα sick.   4:21   4704 σπούδασον Hurry 4253 προ before 5494 χειμώνος winter 2064 ελθείν to come! 782 ασπάζεταί [2greets 1473 σε 3you * Εύβουλος 1Eubulus], 2532 και and * Πούδης Pudens, 2532 και and * Λίνος Linus, 2532 και and * Κλαυδία Claudia, 2532 και and 3588 οι [2the 80 αδελφοί 3brethren 3956 πάντες 1all].   4:22   3588 ο The 2962 κύριος Lord * Ιησούς Jesus 5547 χριστός Christ 3326 μετά be with 3588 του   4151-1473 πνεύματός σου your spirit. 3588 η   5484 χάρις Favor 3326 μεθ΄ be with 1473 υμών you. 281 αμήν Amen.