Numbers 20:1

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3P ηλθον G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G3956 A-NSF πασα G3588 T-NSF η G4864 N-NSF συναγωγη G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2048 N-ASF ερημον   N-PRI σιν G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3303 N-DSM μηνι G3588 T-DSM τω G4413 A-DSMS πρωτω G2532 CONJ και G2650 V-AAI-3S κατεμεινεν G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G1722 PREP εν   N-PRI καδης G2532 CONJ και G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν G1563 ADV εκει   N-PRI μαριαμ G2532 CONJ και G2290 V-API-3S εταφη G1563 ADV εκει
HOT(i) 1 ויבאו בני ישׂראל כל העדה מדבר צן בחדשׁ הראשׁון וישׁב העם בקדשׁ ותמת שׁם מרים ותקבר שׁם׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H935 ויבאו Then came H1121 בני the children H3478 ישׂראל of Israel, H3605 כל the whole H5712 העדה congregation, H4057 מדבר into the desert H6790 צן of Zin H2320 בחדשׁ month: H7223 הראשׁון in the first H3427 וישׁב abode H5971 העם and the people H6946 בקדשׁ in Kadesh; H4191 ותמת died H8033 שׁם there, H4813 מרים and Miriam H6912 ותקבר and was buried H8033 שׁם׃ there.
Vulgate(i) 1 veneruntque filii Israhel et omnis multitudo in desertum Sin mense primo et mansit populus in Cades mortuaque est ibi Maria et sepulta in eodem loco
Clementine_Vulgate(i) 1 Veneruntque filii Israël et omnis multitudo in desertum Sin, mense primo, et mansit populus in Cades. Mortuaque est ibi Maria, et sepulta in eodem loco.
Wycliffe(i) 1 And the sones of Israel and al the multitude camen in to the deseert of Syn, in the firste monethe. And the puple dwellide in Cades; and Marie was deed there, and biried in the same place.
Tyndale(i) 1 And the whole multitude of ye childern of Israel came in to the deserte of Sin in the first moneth and the people dwelt at cades. And there dyed Mir Iam and was buried there.
Coverdale(i) 1 And the childre of Israel came wt the whole cogregacion into the wildernesse of Zin in the first moneth, & the people abode at Cades. And there dyed Miriam, & was buried there.
MSTC(i) 1 And the whole multitude of the children of Israel, came into the desert of Zin in the first month, and the people dwelt at Kadesh. And there died Miriam, and was buried there.
Matthew(i) 1 And the whole multitude of the chyldren of Israell, came into the deserte of Syn in the fyrste moneth, and the people dwelt at Cades. And ther dyed MirIam, and was buried ther.
Great(i) 1 And the children of Israel came wt the whole multitude into the deserte of Sin in the fyrst moneth, and the people abode at Cades. And there dyed MirIam, and was buryed there.
Geneva(i) 1 Then the children of Israel came with ye whole Congregation to the desert of Zin in the first moneth, and the people abode at Cadesh: where Miriam died, and was buried there.
Bishops(i) 1 And the children of Israel came with the whole multitude into the desert of Zin in the first moneth, and the people abode at Cades: And there died Miriam, and was buryed there
DouayRheims(i) 1 And the children of Israel, and all the multitude came into the desert of Sin, in the first month: and the people abode in Cades. And Mary died there, and was buried in the same place.
KJV(i) 1

Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.

KJV_Cambridge(i) 1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
Thomson(i) 1 When the children of Israel, the whole congregation, came to the wilderness of Sin, in the first month, the people took up their abode at Kades; and there Mariam died, and there she was buried.
Webster(i) 1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month; and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
Brenton(i) 1 And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Sin, in the first month, and the people abode in Cades; and Mariam died there, and was buried there.
Brenton_Greek(i) 1 Καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, πᾶσα ἡ συναγωγὴ, εἰς τὴν ἔρημον Σίν, ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Κάδης· καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριὰμ, καὶ ἐτάφη ἐκεῖ.
Leeser(i) 1 And the children of Israel, the whole congregation, came into the desert of Zin in the first month, and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
YLT(i) 1 And the sons of Israel come in, —all the company—to the wilderness of Zin, in the first month, and the people abide in Kadesh, and Miriam dieth there, and is buried there.
JuliaSmith(i) 1 And the sons of Israel will come, all the assembly, to the desert of Zin, in the first month; and the people will dwell in Kadesh; and Miriam will die there and be buried there.
Darby(i) 1 And the children of Israel, the whole assembly, came into the wilderness of Zin, in the first month; and the people abode at Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
ERV(i) 1 And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
ASV(i) 1 And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
JPS_ASV_Byz(i) 1 And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month; and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
Rotherham(i) 1 Then came the sons of Israel the whole assembly, into the desert of Zin in the first month, and the people dwelt in Kadesh,—and Miriam died there, and was buried there.
CLV(i) 1 The sons of Israel, the whole congregation, entered the wilderness of Zin in the first month, and the people dwelt at Kadesh. Miriam died there and was entombed there.
BBE(i) 1 In the first month all the children of Israel came into the waste land of Zin, and put up their tents in Kadesh; there death came to Miriam, and they put her body to rest in the earth.
MKJV(i) 1 Then the sons of Israel came, the whole congregation, into the desert of Zin in the first month. And the people stayed in Kadesh. And Miriam died there and was buried there.
LITV(i) 1 And the sons of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month; and the people remained in Kadesh. And Miriam died there, and was buried there.
ECB(i) 1
DEATH OF MIRYAM
Then the sons of Yisra El come - the whole witness, into the desert of Sin in the first month: and the people settle in Qadesh; and Miryam dies there and is entombed there.
ACV(i) 1 And the sons of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month, and the people abode in Kadesh. And Miriam died there, and was buried there.
WEB(i) 1 The children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month. The people stayed in Kadesh. Miriam died there, and was buried there.
NHEB(i) 1 The children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month: and the people stayed in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
AKJV(i) 1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people stayed in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
KJ2000(i) 1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
UKJV(i) 1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
EJ2000(i) 1 ¶ Then came the sons of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month; and the people abode in Kadesh; and Miriam died there and was buried there.
CAB(i) 1 And the children of Israel, even the whole congregation, came into the Wilderness of Zin, in the first month, and the people stayed in Kadesh. And Miriam died there, and was buried there.
LXX2012(i) 1 And the children of Israel, [even] the whole congregation, came into the wilderness of Sin, in the first month, and the people abode in Cades; and Mariam died there, and was buried there.
NSB(i) 1 In the first month the whole congregation of Israel came into the Desert of Zin, and they stayed at Kadesh. Miriam died and was buried there.
LEB(i) 1 Then the entire community of the Israelites* came to the desert of Zin on the first month, and the people stayed in Kadesh; Miriam died and was buried there.
MLV(i) 1 And the sons of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month and the people abode in Kadesh. And Miriam died there and was buried there.
VIN(i) 1 In the first month the whole congregation of Israel came into the Desert of Zin, and they stayed at Kadesh. Miriam died and was buried there.
Luther1545(i) 1 Und die Kinder Israel kamen mit der ganzen Gemeine in die Wüste Zin im ersten Monden, und das Volk lag zu Kades. Und Mirjam starb daselbst und ward daselbst begraben.
Luther1912(i) 1 Und die Kinder Israel kamen mit der ganzen Gemeinde in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk lag zu Kades. Und Mirjam starb daselbst und ward daselbst begraben.
ELB1871(i) 1 Und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin, im ersten Monat; und das Volk blieb zu Kades; und Mirjam starb daselbst und wurde daselbst begraben.
ELB1905(i) 1 Und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin, im ersten Monat; des 40. Jahres nach dem Auszug aus Ägypten; vergl. [V. 28] mit [Kap. 33,38] und das Volk blieb zu Kades; und Mirjam starb daselbst und wurde daselbst begraben.
DSV(i) 1 Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en zij werd aldaar begraven.
Giguet(i) 1 ¶ Toute la synagogue des fils d’Israël revint dans le désert de Sin durant le premier mois, et elle demeura en Cadès; or, Marie mourut en ce lieu, et elle y fut ensevelie.
DarbyFR(i) 1
Et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tsin, le premier mois; et le peuple habita à Kadès; et Marie mourut là, et y fut enterrée.
Martin(i) 1 Or les enfants d'Israël, savoir toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tsin au premier mois; et le peuple demeura à Kadès, et Marie mourut là, et y fut ensevelie.
Segond(i) 1 Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée.
SE(i) 1 Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y reposó el pueblo en Cades; y allí murió María, y allí fue sepultada.
ReinaValera(i) 1 Y LLEGARON los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades; y allí murió María, y fué allí sepultada.
JBS(i) 1 ¶ Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y reposó el pueblo en Cades; y allí murió María, y allí fue sepultada.
Albanian(i) 1 Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në shkretëtirën e Sinit në muajin e parë dhe populli qëndroi në Kadesh. Këtu vdiq dhe u varros Miriami.
RST(i) 1 И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первыймесяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена там.
Arabic(i) 1 وأتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية صين في الشهر الاول واقام الشعب في قادش وماتت هناك مريم ودفنت هناك.
Bulgarian(i) 1 И в първия месец израилевите синове, цялото общество, дойдоха в пустинята Цин и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.
Croatian(i) 1 Potom stigoše Izraelci, sva zajednica, u pustinju Sin u prvome mjesecu. Narod se nastani u Kadešu. Ondje umrije Mirjam i ondje je sahraniše.
BKR(i) 1 I přitáhlo všecko množství synů Izraelských na poušť Tsin, měsíce prvního; i pozůstal lid v Kádes, kdež umřela Maria, a tu jest pochována.
Danish(i) 1 Og Israels Børn, den ganske Menighed, kom i den Ørk Zin, i den første Maaned, og Folket blev i Kades; og Maria døde der og blev begraven der.
CUV(i) 1 正 月 間 , 以 色 列 全 會 眾 到 了 尋 的 曠 野 , 就 住 在 加 低 斯 。 米 利 暗 死 在 那 裡 , 就 葬 在 那 裡 。
CUVS(i) 1 正 月 间 , 以 色 列 全 会 众 到 了 寻 的 旷 野 , 就 住 在 加 低 斯 。 米 利 暗 死 在 那 里 , 就 葬 在 那 里 。
Esperanto(i) 1 Kaj venis la Izraelidoj, la tuta komunumo, en la dezerton Cin en la unua monato; kaj la popolo eklogxis en Kadesx, kaj tie mortis Mirjam kaj estis tie enterigita.
Finnish(i) 1 Ja Israelin lapset tulivat kaiken seurakunnan kanssa Sinin korpeen, ensimäisellä kuulla, ja kansa viipyi Kadeksessa. Ja MirJam kuoli siellä, ja myös haudattiin sinne.
FinnishPR(i) 1 Senjälkeen israelilaiset, koko seurakunta, tulivat Siinin erämaahan ensimmäisenä kuukautena, ja kansa asettui Kaadekseen. Siellä Mirjam kuoli, ja hänet haudattiin sinne.
Haitian(i) 1 Sou premye mwa a, tout moun pèp Izrayèl yo te rive nan dezè Zin lan, epi yo moute tant yo yon kote yo rele Kadès. Se la Miryam mouri, se la menm yo antere l'.
Hungarian(i) 1 És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az elsõ hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.
Indonesian(i) 1 Dalam bulan satu seluruh umat Israel tiba di padang gurun Zin dan menetap di Kades. Miryam meninggal dan dikuburkan di situ.
Italian(i) 1 ORA, essendo tutta la raunanza dei figliuoli d’Israele giunta al deserto di Sin, nel primo mese, il popolo si fermò in Cades; e quivi morì, e fu seppellita Maria.
ItalianRiveduta(i) 1 Or tutta la raunanza dei figliuoli d’Israele arrivò al deserto di Tsin il primo mese, e il popolo si fermò a Kades. Quivi morì e fu sepolta Maria.
Korean(i) 1 정월에 이스라엘 자손 곧 온 회중이 신 광야에 이르러서 백성이 가데스에 거하더니 미리암이 거기서 죽으매 거기 장사하니라
Lithuanian(i) 1 Izraelitai atvyko į Cino dykumą pirmą mėnesį ir sustojo Kadeše. Ten mirė Mirjama ir buvo palaidota.
PBG(i) 1 I przyszło wszystko mnóstwo synów Izraelskich na puszczą Syn, miesiąca pierwszego; i mieszkał lud w Kades; gdzie umarła Maryja, i tamże jest pogrzebiona.
Portuguese(i) 1 Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cades. Ali morreu Míriam, e ali foi sepultada.
Norwegian(i) 1 I den første måned* kom Israels barn, hele menigheten, til ørkenen Sin, og folket blev nogen tid i Kades; der døde Mirjam, og der blev hun begravet; / {* i det firtiende år, 4MO 33, 38.}
Romanian(i) 1 Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întîi. Şi poporul s'a oprit la Cades. Acolo a murit şi a fost îngropată Maria.
Ukrainian(i) 1 І ввійшли Ізраїлеві сини, уся громада, до пустині Цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші. І померла там Маріям, і була там похована.