Numbers 18:2

ABP_GRK(i)
  2 G2532 και G3588 τους G80 αδελφούς σου G1473   G5443 φυλήν G* Λευί G1218 δήμον G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G4317 προσαγάγου G4314 προς G4572 σεαυτόν G2532 και G4369 προστεθήτωσάν G1473 σοι G2532 και G3008 λειτουργείτωσάν G1473 σοι G2532 και G1473 συ G2532 και G3588 οι G5207 υιοί σου G1473   G3326 μετά G1473 σου G561 απέναντι G3588 της G4633 σκηνής G3588 του G3142 μαρτυρίου
LXX_WH(i)
    2 G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G4771 P-GS σου G5443 N-ASF φυλην G3017 N-PRI λευι G1218 N-ASM δημον G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G4771 P-GS σου G4317 V-AMD-2S προσαγαγου G4314 PREP προς G4572 D-ASM σεαυτον G2532 CONJ και G4369 V-APD-3P προστεθητωσαν G4771 P-DS σοι G2532 CONJ και G3008 V-PAD-3P λειτουργειτωσαν G4771 P-DS σοι G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G4771 P-GS σου G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου   PREP απεναντι G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G3588 T-GSN του G3142 N-GSN μαρτυριου
HOT(i) 2 וגם את אחיך מטה לוי שׁבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישׁרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת׃
IHOT(i) (In English order)
  2 H1571 וגם also H853 את   H251 אחיך And thy brethren H4294 מטה of the tribe H3878 לוי of Levi, H7626 שׁבט the tribe H1 אביך of thy father, H7126 הקרב bring H854 אתך thou with H3867 וילוו thee, that they may be joined H5921 עליך unto H8334 וישׁרתוך thee, and minister H859 ואתה unto thee: but thou H1121 ובניך and thy sons H854 אתך with H6440 לפני thee before H168 אהל the tabernacle H5715 העדת׃ of witness.
Vulgate(i) 2 sed et fratres tuos de tribu Levi et sceptro patris tui sume tecum praestoque sint et ministrent tibi tu autem et filii tui ministrabitis in tabernaculo testimonii
Clementine_Vulgate(i) 2 Sed et fratres tuos de tribu Levi, et sceptrum patris tui sume tecum, præstoque sint, et ministrent tibi: tu autem et filii tui ministrabitis in tabernaculo testimonii.
Wycliffe(i) 2 But also take thou with thee thi britheren of the lynage of Leuy, and the power of thi fadir, and be thei redi, that thei mynystre to thee. Forsothe thou and thi sones schulen mynystre in the tabernacle of witnessyng;
Tyndale(i) 2 And thy brethern also ye tribe of leui ye trybe of thy father take with the and let them be yoyned vnto the and ministre vnto the. And thou and thy sonnes with the shall ministre before the tabernacle of witnesse.
Coverdale(i) 2 But thy brethren of the trybe of Leui yi father, shal come nye the, & be ioyned vnto the, that they maye mynistre vnto ye. But thou & thy sonnes wt the, shal mynistre before ye Tabernacle of witnesse.
MSTC(i) 2 And thy brethren also, the tribe of Levi, the tribe of thy father take with thee, and let them be joined unto thee and minister unto thee. And thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.
Matthew(i) 2 And thy brethren also the trybe of Leui, the trybe of thy father take wyth the, and let them be ioyned vnto the, and minister vnto the. And thou and thy sonnes wyth the shall minister before the tabernacle of wytnes.
Great(i) 2 And thy brethren of the trybe of Leui and of thy fathers housholde thou shalt take vnto the, that they maye be ioyned vnto the and minystre vnto the: euen vnto the and thy sonnes with the before the tabernacle of witnes.
Geneva(i) 2 And bring also with thee thy brethren of the tribe of Leui of ye familie of thy father, which shalbe ioyned with thee, and minister vnto thee: but thou, and thy sonnes with thee shall minister before the Tabernacle of the Testimonie:
Bishops(i) 2 And thy brethren of the tribe of Leui, & of thy fathers householde thou shalt bryng with thee, that they may be ioyned vnto thee, and minister vnto thee: but thou and thy sonnes with thee [shal minister] before the tabernacle of witnesse
DouayRheims(i) 2 And take with thee thy brethren also of the tribe of Levi, and the sceptre of thy father, and let them be ready in hand, and minister to thee: but thou and thy sons shall minister in the tabernacle of the testimony.
KJV(i) 2

And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.

KJV_Cambridge(i) 2 And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.
Thomson(i) 2 take therefore to thyself thy brethren, the tribe of Levi, the community of thy father, and let them be joined to thee, and perform holy service for thee. While thou, and thy sons with thee, are before the tabernacle of the testimony,
Webster(i) 2 And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined to thee, and minister to thee: but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.
Brenton(i) 2 And take to thyself thy brethren the tribe of Levi, the family of thy father, and let them be joined to thee, and let them minister to thee; and thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.
Brenton_Greek(i) 2 Καὶ τοὺς ἀδελφούς σου φυλὴν Λευί δῆμον τοῦ πατρός σου προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν, καὶ προστεθήτωσάν σοι, καὶ λειτουργείτωσάν σοι· καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Leeser(i) 2 And also thy brethren, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou near with thee, that they may be joined with thee, and minister unto thee; while thou and thy sons with thee shall be before the tabernacle of the testimony.
YLT(i) 2 and also thy brethren, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring near with thee, and they are joined unto thee, and serve thee, even thou and thy sons with thee, before the tent of the testimony.
JuliaSmith(i) 2 And also thy brethren, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou near with thee, and they shall be joined to thee, and they shall serve thee: and thou and thy sons with thee, before the tent of testimony.
Darby(i) 2 And thy brethren also, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring near with thee, that they may unite with thee, and minister unto thee; but thou and thy sons with thee [shall serve] before the tent of the testimony.
ERV(i) 2 And thy brethren also, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou near with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall be before the tent of the testimony.
ASV(i) 2 And thy brethren also, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou near with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall be before the tent of the testimony.
JPS_ASV_Byz(i) 2 And thy brethren also, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou near with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee, thou and thy sons with thee being before the tent of the testimony.
Rotherham(i) 2 Therefore also thy brethren of the tribe of Levi the stem of thy father, bring thou near with thee, and let them be joined unto thee, and let them wait upon thee,—both on thee and on thy sons with thee, before the tent of the testimony.
CLV(i) 2 Moreover, bring near with you your brothers of the stock of Levi, the tribe of your father, that they may be obligated to you and may minister to you when you and your sons with you are before the tent of the testimony.
BBE(i) 2 Let your brothers, the family of Levi, come near with you, so that they may be joined with you and be your servants: but you and your sons with you are to go in before the ark of witness.
MKJV(i) 2 And bring your brothers also of the tribe of Levi, the tribe of your father with you, so that they may be joined to you and minister to you, you and your sons with you, before the tabernacle of witness.
LITV(i) 2 and also your brothers, the tribe of Levi, the tribe of your father, you shall bring near with you, that they may be joined to you and may minister to you, you and your sons in your being before the tabernacle of the testimony.
ECB(i) 2 and also your brothers of the rod of Levi, the scion of your father, oblate with you: they join to you and minister to you: and you, with your sons at the face of the tent of witness:
ACV(i) 2 And thy brothers also, the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou near with thee, that they may be joined to thee, and minister to thee, but thou and thy sons with thee shall be before the tent of the testimony.
WEB(i) 2 Bring your brothers also, the tribe of Levi, the tribe of your father, near with you, that they may be joined to you, and minister to you; but you and your sons with you shall be before the Tent of the Testimony.
NHEB(i) 2 Your brothers also, the tribe of Levi, the tribe of your father, bring near with you, that they may be joined to you, and minister to you: but you and your sons with you shall be before the tent of the testimony.
AKJV(i) 2 And your brothers also of the tribe of Levi, the tribe of your father, bring you with you, that they may be joined to you, and minister to you: but you and your sons with you shall minister before the tabernacle of witness.
KJ2000(i) 2 And your brethren also of the tribe of Levi, the tribe of your father, bring with you, that they may be joined unto you, and minister unto you: but you and your sons with you shall minister before the tabernacle of witness.
UKJV(i) 2 And your brethren also of the tribe of Levi, the tribe of your father, bring you with you, that they may be joined unto you, and minister unto you: but you and your sons with you shall minister before the tabernacle of witness.
EJ2000(i) 2 And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee and serve thee; but thou and thy sons with thee shall serve before the tabernacle of the testimony.
CAB(i) 2 And take to yourself your brothers, the tribe of Levi, the family of your father, and let them be joined to you, and let them minister to you; and you and your sons with you shall minister before the tabernacle of witness.
LXX2012(i) 2 And take to yourself your brethren the tribe of Levi, the family of your father, and let them be joined to you, and let them minister to you; and you and your sons with you [shall minister] before the tabernacle of witness.
NSB(i) 2 »Bring the other Levites from your ancestor’s tribe to join you and help you and your sons serve in front of the tent of the words of my promise.
LEB(i) 2 Moreover, bring your brothers with you, the tribe of Levi the tribe of your father, that they may be joined to you and minister to you, you and your sons with you before the tent of testimony.
MLV(i) 2 And your brothers also, the tribe of Levi, the tribe of your father, bring near with you, that they may be joined to you and minister to you, but you and your sons with you will be before the tent of the testimony.
VIN(i) 2 "Bring the other Levites from your ancestor’s tribe to join you and help you and your sons serve in front of the tent of the words of my promise.
Luther1545(i) 2 Aber deine Brüder des Stamms Levi, deines Vaters, sollst du zu dir nehmen, daß sie bei dir seien und dir dienen; du aber und deine Söhne mit dir vor der Hütte des Zeugnisses.
Luther1912(i) 2 Aber deine Brüder des Stammes Levis, deines Vaters, sollst du zu dir nehmen, daß sie bei dir seien und dir dienen; du aber und deine Söhne mit dir vor der Hütte des Zeugnisses.
ELB1871(i) 2 Und auch deine Brüder, den Stamm Levi, den Stamm deines Vaters, laß mit dir herzunahen, daß sie sich dir anschließen und dir dienen; du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt vor dem Zelte des Zeugnisses dienen.
ELB1905(i) 2 Und auch deine Brüder, den Stamm Levi, den Stamm deines Vaters, laß mit dir herzunahen, daß sie sich dir anschließen S. die Anm. zu [1.Mose 29,34] und dir dienen; du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt vor dem Zelte des Zeugnisses dienen.
DSV(i) 2 En ook zult gij uw broederen, den stam van Levi, den stam uws vaders, met u doen naderen, dat zij u bijgevoegd worden, en u dienen; maar gij, en uw zonen met u, zult zijn voor de tent der getuigenis.
Giguet(i) 2 Entoure-toi de tes frères, de la tribu de Lévi, ta famille paternelle; qu’ils se joignent à toi et qu’ils te servent, quand vous vous tiendrez devant le tabernacle du témoignage, toi et tes fils,
DarbyFR(i) 2 Et fais aussi approcher tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, avec toi, et ils te seront adjoints, et il te serviront; et toi et tes fils avec toi, vous servirez devant la tente du témoignage.
Martin(i) 2 Fais aussi approcher de toi tes frères, la Tribu de Lévi, qui est la Tribu de ton père, afin qu'ils te soient adjoints et qu'ils te servent, mais toi et tes fils avec toi, vous servirez devant le Tabernacle du Témoignage.
Segond(i) 2 Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent, lorsque toi, et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage.
SE(i) 2 Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos llegar a ti, y se junten contigo, y te servirán; y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio.
ReinaValera(i) 2 Y á tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos llegar á ti, y júntense contigo, y servirte han; y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio.
JBS(i) 2 Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos llegar a ti, y se junten contigo, y te servirán; y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio.
Albanian(i) 2 Do të afrosh gjithashtu vëllezërit e tu, fisin e Levit, fisin e atit tënd, me qëllim që të bashkohen me ty dhe të të shërbejnë, kur ti dhe bijtë e tu do të jeni para çadrës së dëshmisë.
RST(i) 2 Также и братьев твоих, колено Левиино, племя отца твоего, возьми себе: пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения;
Arabic(i) 2 وايضا اخوتك سبط لاوي سبط ابيك قرّبهم معك فيقترنوا بك ويوازروك وانت وبنوك قدام خيمة الشهادة
Bulgarian(i) 2 И приближи при себе си и братята си, левиевото племе, племето на баща си, за да се свържат с теб и да ти слугуват; а ти и синовете ти с теб да сте пред шатъра на свидетелството.
Croatian(i) 2 Pridruži k sebi i svoju braću od Levijeva plemena - tvoga pradjedovskog doma - neka ti se priključe da ti poslužuju, tebi i tvojim sinovima s tobom, pred Šatorom svjedočanstva.
BKR(i) 2 Bratří také své, pokolení Léví, čeled otce svého připoj k sobě, ať jsou při tobě a posluhují tobě; ty pak a synové tvoji s tebou před stánkem svědectví sloužiti budete.
Danish(i) 2 Og før ogsaa dine Brødre, Levi Stamme, din Faders Stamme, frem tillige med dig, og de skulle slutte sig til dig og tjene dig; men du og dine Sønner med dig, I skulle være foran Vidnesbyrdets Paulun.
CUV(i) 2 你 要 帶 你 弟 兄 利 未 人 , 就 是 你 祖 宗 支 派 的 人 前 來 , 使 他 們 與 你 聯 合 , 服 事 你 , 只 是 你 和 你 的 兒 子 , 要 一 同 在 法 櫃 的 帳 幕 前 供 職 。
CUVS(i) 2 你 要 带 你 弟 兄 利 未 人 , 就 是 你 祖 宗 支 派 的 人 前 来 , 使 他 们 与 你 联 合 , 服 事 你 , 只 是 你 和 你 的 儿 子 , 要 一 同 在 法 柜 的 帐 幕 前 供 职 。
Esperanto(i) 2 Ankaux viajn fratojn, la tribon de Levi, la genton de via patro, alproksimigu al vi; ili aligxu al vi kaj servu vin; kaj vi kune kun viaj filoj estos cxe la tabernaklo de atesto.
Finnish(i) 2 Mutta veljes isäs Levin suvusta ota kanssas, heidän pitää pysymän sinun tykönäs ja palveleman sinua: mutta sinä ja poikas sinun kanssas, palvelkaat todistuksen majassa.
FinnishPR(i) 2 Mutta salli myös veljiesi, Leevin sukukunnan, isäsi heimon, käydä sinun kanssasi sinne. He liittykööt sinuun ja palvelkoot sinua, kun sinä ja poikasi sinun kanssasi toimitatte palvelusta lain majan edessä.
Haitian(i) 2 W'a pran fanmi ou yo, moun branch fanmi Levi, granpapa ou la, w'a mete yo ansanm avè ou pou yo ka ede ou, pandan ou menm ak pitit gason ou yo, n'ap fè travay nou devan Tant Randevou a.
Hungarian(i) 2 A te atyádfiait, Lévinek törzsét, a te atyádnak nemzetségét is vedd magad mellé, melletted legyenek, és néked szolgáljanak; te pedig és a te fiaid veled, [szolgáljatok] a bizonyság sátora elõtt.
Indonesian(i) 2 Sanak saudaramu, suku Lewi, harus kauikutsertakan sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugasmu dan tugas anak-anakmu.
Italian(i) 2 Or fa’ eziandio accostar teco i tuoi fratelli, la tribù di Levi, che è la tribù tua paterna, e sienti aggiunti, e ti ministrino; ma tu, e i tuoi figliuoli teco, state davanti al Tabernacolo della Testimonianza.
ItalianRiveduta(i) 2 E anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, farai accostare a te, affinché ti siano aggiunti e ti servano quando tu e i tuoi figliuoli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza.
Korean(i) 2 너는 네 형제 레위 지파 곧 네 조상의 지파를 데려다가 너와 합동시켜 너를 섬기게 하고 너와 네 아들들은 증거의 장막앞에 있을 것이니라
Lithuanian(i) 2 Tavo broliai iš Levio giminės, tavo tėvo palikuonys, prisidės prie tavęs ir tarnaus tau, bet tu ir tavo sūnūs atliksite kunigų tarnystę Liudijimo palapinėje.
PBG(i) 2 Bracią także twoję, pokolenie Lewiego, ród ojca twego, przypuścisz do siebie, aby byli przy tobie, i posługowali tobie; a ty i synowie twoi z tobą służyć będziecie przed namiotem świadectwa.
Portuguese(i) 2 Faz, pois, chegar contigo também teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti, e te sirvam; mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho.
Norwegian(i) 2 Også dine brødre, Levi stamme, din fars stamme, skal du la komme nær til sammen med dig, - og de skal holde sig til dig og tjene dig; men du og dine sønner, I skal stå foran vidnesbyrdets telt.
Romanian(i) 2 Apropie de asemenea de tine, pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi de tine şi să-ţi slujească, atunci cînd tu, şi fiii tăi împreună cu tine, veţi fi înaintea cortului întîlnirii.
Ukrainian(i) 2 А також ти наблизиш до себе братів своїх, плем'я Левіїне, плем'я батька свого, і вони злучаться з тобою, і будуть прислужувати тобі, а ти й сини твої з тобою будете перед скинією свідоцтва.