Mark 10:30

ABP_GRK(i)
  30 G1437 εαν μη G3361   G2983 λάβη G1542 εκατονταπλασίονα G3568 νυν G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ τούτω G3778   G3614 οικίας G2532 και G80 άδελφους G2532 και G79 αδελφάς G2532 και G3384 μητέρας G2532 και G5043 τέκνα G2532 και G68 αγρούς G3326 μετά G1375 διωγμών G2532 και G1722 εν G3588 τω G165 αιώνι G3588 τω G2064 ερχομένω G2222 ζωήν G166 αιώνιον
Stephanus(i) 30 εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον
LXX_WH(i)
    30 G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G2983 [G5632] V-2AAS-3S λαβη G1542 A-APN εκατονταπλασιονα G3568 ADV νυν G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2540 N-DSM καιρω G5129 D-DSM τουτω G3614 N-APF οικιας G2532 CONJ και G80 N-APM αδελφους G2532 CONJ και G79 N-APF αδελφας G2532 CONJ και G3384 N-APF μητερας G2532 CONJ και G5043 N-APN τεκνα G2532 CONJ και G68 N-APM αγρους G3326 PREP μετα G1375 N-GPM διωγμων G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G165 N-DSM αιωνι G3588 T-DSM τω G2064 [G5740] V-PNP-DSM ερχομενω G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον
Tischendorf(i)
  30 G1437 COND ἐὰν G3361 PRT-N μὴ G2983 V-2AAS-3S λάβῃ G1542 A-APN ἑκατονταπλασίονα G3568 ADV νῦν G1722 PREP ἐν G3588 T-DSM τῷ G2540 N-DSM καιρῷ G3778 D-DSM τούτῳ G3614 N-APF οἰκίας G2532 CONJ καὶ G80 N-APM ἀδελφοὺς G2532 CONJ καὶ G79 N-APF ἀδελφὰς G2532 CONJ καὶ G3384 N-APF μητέρας G2532 CONJ καὶ G5043 N-APN τέκνα G2532 CONJ καὶ G68 N-APM ἀγροὺς G3326 PREP μετὰ G1375 N-GPM διωγμῶν, G2532 CONJ καὶ G1722 PREP ἐν G3588 T-DSM τῷ G165 N-DSM αἰῶνι G3588 T-DSM τῷ G2064 V-PNP-DSM ἐρχομένῳ G2222 N-ASF ζωὴν G166 A-ASF αἰώνιον.
Tregelles(i) 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
TR(i)
  30 G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G2983 (G5632) V-2AAS-3S λαβη G1542 A-APN εκατονταπλασιονα G3568 ADV νυν G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2540 N-DSM καιρω G5129 D-DSM τουτω G3614 N-APF οικιας G2532 CONJ και G80 N-APM αδελφους G2532 CONJ και G79 N-APF αδελφας G2532 CONJ και G3384 N-APF μητερας G2532 CONJ και G5043 N-APN τεκνα G2532 CONJ και G68 N-APM αγρους G3326 PREP μετα G1375 N-GPM διωγμων G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G165 N-DSM αιωνι G3588 T-DSM τω G2064 (G5740) V-PNP-DSM ερχομενω G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον
Nestle(i) 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
RP(i) 30 εαν 1437 {COND} μη 3361 {PRT-N} λαβη 2983 5632 {V-2AAS-3S} εκατονταπλασιονα 1542 {A-APN} νυν 3568 {ADV} εν 1722 {PREP} τω 3588 {T-DSM} καιρω 2540 {N-DSM} τουτω 3778 {D-DSM} οικιας 3614 {N-APF} και 2532 {CONJ} αδελφους 80 {N-APM} και 2532 {CONJ} αδελφας 79 {N-APF} και 2532 {CONJ} μητερας 3384 {N-APF} και 2532 {CONJ} τεκνα 5043 {N-APN} και 2532 {CONJ} αγρους 68 {N-APM} μετα 3326 {PREP} διωγμων 1375 {N-GPM} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} τω 3588 {T-DSM} αιωνι 165 {N-DSM} τω 3588 {T-DSM} ερχομενω 2064 5740 {V-PNP-DSM} ζωην 2222 {N-ASF} αιωνιον 166 {A-ASF}
SBLGNT(i) 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ ⸀μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
f35(i) 30 εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και πατερα και μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον
IGNT(i)
  30 G1437 εαν   G3361 μη   G2983 (G5632) λαβη THAT SHALL NOT RECEIVE G1542 εκατονταπλασιονα A HUNDREDFOLD G3568 νυν NOW G1722 εν   G3588 τω IN G2540 καιρω   G5129 τουτω THIS TIME : G3614 οικιας HOUSES G2532 και AND G80 αδελφους BROTHERS G2532 και AND G79 αδελφας SISTERS G2532 και AND G3384 μητερας MOTHERS G2532 και AND G5043 τεκνα CHILDREN G2532 και AND G68 αγρους LANDS, G3326 μετα WITH G1375 διωγμων PERSECUTIONS, G2532 και AND G1722 εν IN G3588 τω THE G165 αιωνι   G3588 τω AGE G2064 (G5740) ερχομενω THAT IS COMING G2222 ζωην LIFE G166 αιωνιον ETERNAL.
ACVI(i)
   30 G1437 COND εαν IF G3361 PRT-N μη NOT G2983 V-2AAS-3S λαβη HE WILL RECEIVE G1542 A-APN εκατονταπλασιονα HUNDREDFOLD G3568 ADV νυν NOW G1722 PREP εν IN G5129 D-DSM τουτω THIS G3588 T-DSM τω THO G2540 N-DSM καιρω TIME G3614 N-APF οικιας HOUSES G2532 CONJ και AND G80 N-APM αδελφους BROTHERS G2532 CONJ και AND G79 N-APF αδελφας SISTERS G2532 CONJ και AND G3384 N-APF μητερας MOTHERS G2532 CONJ και AND G5043 N-APN τεκνα CHILDREN G2532 CONJ και AND G68 N-APM αγρους LANDS G3326 PREP μετα WITH G1375 N-GPM διωγμων PERSECUTIONS G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν IN G3588 T-DSM τω THO G2064 V-PNP-DSM ερχομενω COMING G3588 T-DSM τω THO G165 N-DSM αιωνι AGE G166 A-ASF αιωνιον ETERNAL G2222 N-ASF ζωην LIFE
Vulgate(i) 30 qui non accipiat centies tantum nunc in tempore hoc domos et fratres et sorores et matres et filios et agros cum persecutionibus et in saeculo futuro vitam aeternam
Clementine_Vulgate(i) 30 { qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc: domos, et fratres, et sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecutionibus, et in sæculo futuro vitam æternam.}
WestSaxon990(i) 30 þe hund-feald ne onfö. nu on þisse tide. hus & broðru & swustru. fæder & modor. & bearn. & æceras. mid ehtnessum & on toweardre worulde ëce lif;
WestSaxon1175(i) 30 þe hundfeald ne on-fo. nu on þisse tide. hus & broðre & swustre. & fæder & moder & bearn. & æceres. mid ehtnyssen & on to-wearde wurlde ece lyf.
Wycliffe(i) 30 which schal not take an hundrid fold so myche now in this tyme, housis, and britheren, and sistris, and modris, and children, and feeldis, with persecuciouns, and in the world to comynge euerlastynge lijf.
Tyndale(i) 30 which shall not receave an houndred foolde nowe in this lyfe: houses and brethren and sisters and mothers and chyldren and londes with persecucions: and in the worlde to come eternall lyfe.
Coverdale(i) 30 that shal not receaue an hundreth folde now in this tyme, houses, and brethre, and sisters, and mothers and children, and londes with persecucions, and in the worlde to come euerlastinge life.
MSTC(i) 30 which shall not receive a hundred fold now in this life, houses, and brethren, and sisters, and mothers and children, and lands with persecutions, and in the world to come eternal life.
Matthew(i) 30 which shall not receyue an hundred folde now in this lyfe: houses, & brethren and systers, and mothers, and chyldren, and landes wyth persecucyons, and in the worlde to come eternal lyfe.
Great(i) 30 but he shall receaue an hundred foold nowe in this lyfe, houses and brethren, and systers, and mothers, and chyldren, and landes wyth persecucyons: & in the worlde to come, eternall lyfe.
Geneva(i) 30 But he shall receiue an hundred folde, now at this present, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions, and in the world to come, eternall life.
Bishops(i) 30 But he shall receaue an hundreth folde nowe at this present, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and chyldren, and landes, with persecutions, and in the worlde to come, eternall lyfe
DouayRheims(i) 30 Who shall not receive an hundred times as much, now in this time: houses and brethren and sisters and mothers and children and lands, with persecutions: and in the world to come life everlasting.
KJV(i) 30

But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.

KJV_Cambridge(i) 30 But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
Mace(i) 30 but shall receive at present in this age, what will be a hundred times better to him, than houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, tho' with persecution: and in the age to come eternal life.
Whiston(i) 30 But he shall receive an hundredfold in this time: But he that hath left house, and sisters, and brethren, and mother, and children, and lands, with persecution; in the world to come, shall receive eternal life.
Wesley(i) 30 But he shall receive an hundred fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the world to come eternal life.
Worsley(i) 30 or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive an hundred-fold: now in this time indeed, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions; but in the world to come life everlasting.
Haweis(i) 30 who shall not receive an hundred-fold more now, at this very time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecution, and in the world to come life everlasting.
Thomson(i) 30 who shall not now, even in the present time, receive an hundred fold compensation for houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and fields, as well as for persecutions and in the age to come, everlasting life.
Webster(i) 30 But he shall receive a hundred-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come, eternal life.
Living_Oracles(i) 30 who shall not receive now, in this world, a hundred fold; houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the future state, eternal life.
Etheridge(i) 30 who shall not receive a hundred-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and fields, with persecution; and in the world which cometh the life that is eternal.
Murdock(i) 30 who will not receive a hundredfold, here in the present time, houses, and brothers and sisters, and mothers and children, and lands, with persecution; and in the world to come eternal life.
Sawyer(i) 30 who shall not receive a hundred fold now at this present time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the life to come eternal life.
Diaglott(i) 30 if not he may receive a hundred fold, now in the season this, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and fields, with persecutions, and in the age to come life age-lasting.
ABU(i) 30 but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life.
Anderson(i) 30 who shall not receive a hundred-fold, now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions; and in the age to come, eternal life.
Noyes(i) 30 who will not receive a hundredfold in the time that now is, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come everlasting life.
YLT(i) 30 who may not receive an hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and fields, with persecutions, and in the age that is coming, life age-during;
JuliaSmith(i) 30 Except he should receive a hundred-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mother, and children, and fields, with expulsions; and in the time coming eternal life.
Darby(i) 30 that shall not receive a hundredfold now in this time: houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the coming age life eternal.
ERV(i) 30 but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
ASV(i) 30 but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
JPS_ASV_Byz(i) 30 but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life.
Rotherham(i) 30 who shall not receive a hundredfold, now, in this season, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands,—with persecutions, and, in the age that is coming, life age-abiding.
Twentieth_Century(i) 30 Who will not receive a hundred times as much, even now in the present--houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and land--though not without persecutions, and, in the age that is coming, Immortal Life.
Godbey(i) 30 except he may receive a hundredfold now in this time, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the coming age eternal life.
WNT(i) 30 but will receive a hundred times as much now in this present life--houses, brothers, sisters, mothers, children, lands--and persecution with them--and in the coming age the Life of the Ages.
Worrell(i) 30 but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the age to come, eternal life.
Moffatt(i) 30 who does not get a hundred times as much — in this present world homes, brothers, sisters, mothers, children and lands, together with persecutions, and in the world to come life eternal.
Goodspeed(i) 30 but will receive now in this life a hundred times as much in homes, brothers, sisters, mothers, children, and lands, though not without persecution—and in the coming age eternal life.
Riverside(i) 30 who will not receive a hundred fold more now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the world to come life eternal.
MNT(i) 30 but shall receive a hundred times as much, now in this present world, houses, brothers, sisters, mothers, children, lands—and persecutions with them—and in the world to come eternal life.
Lamsa(i) 30 Who shall not receive now, in this time, an hundredfold, houses, and brothers and sisters, and maidservants, and children, and fields, and other worldly pursuits, and in the world to come life everlasting.
CLV(i) 30 who should not be getting back a hundredfold now, in this era, houses and brothers and sisters and mother and father and children and fields, with persecutions, and in the coming eon, life eonian."
Williams(i) 30 who will not receive now in this life a hundred times as much in houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, but along with them persecution, and in the world to come eternal life.
BBE(i) 30 Who will not get a hundred times as much now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and land--though with great troubles; and, in the world to come, eternal life.
MKJV(i) 30 but he shall receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the world to come, eternal life.
LITV(i) 30 that will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children, and lands, with persecutions; and in the coming age, eternal life.
ECB(i) 30 but he takes a hundredfold now in this season - houses and brothers and sisters and mothers and children and fields with persecutions; and eternal life in the coming eons.
AUV(i) 30 but what he will receive [back] a hundred times as much now in this life --- houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children and property --- [yet] with persecutions. And in the coming age [he will receive] never ending life.
ACV(i) 30 but he will receive a hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands--with persecutions--and in the coming age, eternal life.
Common(i) 30 who will not receive a hundredfold now in this timehouse and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come, eternal life.
WEB(i) 30 but he will receive one hundred times more now in this time: houses, brothers, sisters, mothers, children, and land, with persecutions; and in the age to come eternal life.
NHEB(i) 30 but he will receive one hundred times more now in this time, houses, brothers, sisters, mothers, children, and land, with persecutions; and in the age to come, everlasting life.
AKJV(i) 30 But he shall receive an hundred times now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
KJC(i) 30 But he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, along with persecutions; and in the world to come eternal life.
KJ2000(i) 30 But he shall receive a hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
UKJV(i) 30 But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
RKJNT(i) 30 Who shall not receive a hundredfold in this present time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
EJ2000(i) 30 who shall not receive one hundredfold now in this time: houses and brethren and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life.
CAB(i) 30 who shall not receive a hundredfold now in this time--houses and brothers and sisters and mothers and children and fields, along with persecutions--and in the age to come, eternal life.
WPNT(i) 30 who will not receive a hundred times more, now in this time—houses and brothers and sisters and father and mother and children and fields (with persecutions)—and in the age to come, eternal life.
JMNT(i) 30 "who would (or: may; should) not get (or: receive) one hundred times as much now (at the present time) – within this appointed season (or: fitting situation): houses and brothers and sisters and mothers and children and fields (farms; lands; estates), along with their pursuits (or: with the effects and results of hurry, rapid motion and pressing after [things]; or: accompanied by persecutions), then, within the progressively coming age, life pertaining to that age (or: eonian life; life which has the qualities and character of the Age [of Messiah]; life whose source is the Age; life of and for the ages).
NSB(i) 30 will receive a hundred times as much now in this time, and in the age to come everlasting life.
ISV(i) 30 who will not receive a hundred times as much here in this world {— homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution {— } as well as eternal life in the age to come.}
LEB(i) 30 who will not* receive a hundred times as much now in this time—houses and brothers and sisters and mothers and children and fields, together with persecutions—and in the age to come, eternal life.
BGB(i) 30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
BIB(i) 30 ἐὰν (if) μὴ (not) λάβῃ (shall take) ἑκατονταπλασίονα (a hundredfold) νῦν (now) ἐν (in) τῷ (the) καιρῷ (time) τούτῳ (this)— οἰκίας (houses) καὶ (and) ἀδελφοὺς (brothers) καὶ (and) ἀδελφὰς (sisters) καὶ (and) μητέρας (mothers) καὶ (and) τέκνα (children) καὶ (and) ἀγροὺς (lands), μετὰ (with) διωγμῶν (persecutions)— καὶ (and) ἐν (in) τῷ (the) αἰῶνι (age) τῷ (which) ἐρχομένῳ (is coming), ζωὴν (life) αἰώνιον (eternal).
BLB(i) 30 who shall not receive a hundredfold now in this time—houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions—and in the age which is coming, eternal life.
BSB(i) 30 will fail to receive a hundredfold in the present age—houses and brothers and sisters and mothers and children and fields, along with persecutions—and to receive eternal life in the age to come.
MLV(i) 30 who may not receive a hundred-times that now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and fields, with persecutions, and everlasting life in the world to come.
VIN(i) 30 but he will receive one hundred times more now in this time: houses, brothers, sisters, mothers, children, and land, with persecutions; and in the age to come eternal life.
Luther1545(i) 30 der nicht hundertfältig empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.
Luther1912(i) 30 der nicht hundertfältig empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.
ELB1871(i) 30 der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mit Verfolgungen, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.
ELB1905(i) 30 der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mit Verfolgungen, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.
DSV(i) 30 Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
DarbyFR(i) 30 qui n'en reçoive maintenant, en ce temps-ci, cent fois autant, maisons, et frères, et soeurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle.
Martin(i) 30 Qui n'en reçoive maintenant en ce temps-ci cent fois autant, maisons, et frères, et soeurs, et mère, et enfants, et champs, avec des persécutions; et dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Segond(i) 30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
SE(i) 30 Que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.
ReinaValera(i) 30 Que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, é hijos, y heredades, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.
JBS(i) 30 que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.
Albanian(i) 30 që të mos marrë tani, në këtë kohë, njëqindfish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekje, dhe në botën e ardhshme, jeta e përjetshme.
RST(i) 30 и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.
Peshitta(i) 30 ܘܠܐ ܢܩܒܠ ܚܕ ܒܡܐܐ ܗܫܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܒܬܐ ܘܐܚܐ ܘܐܚܘܬܐ ܘܐܡܗܬܐ ܘܒܢܝܐ ܘܩܘܪܝܐ ܥܡ ܪܕܘܦܝܐ ܘܒܥܠܡܐ ܕܐܬܐ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܀
Arabic(i) 30 الا وياخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الابدية.
Amharic(i) 30 አሁን በዚህ ዘመን ከስደት ጋር ቤቶችን ወንድሞችንና እኅቶችንም እናቶችንም ልጆችንም እርሻንም መቶ እጥፍ፥ በሚመጣውም ዓለም የዘላለም ሕይወት የማይቀበል ማንም የለም።
Armenian(i) 30 ու չստանայ հարիւրապատի՛կը հիմա՝ այս ատեն՝ տուներ, եղբայրներ, քոյրեր, մայրեր, զաւակներ եւ արտեր՝ հալածանքներու հետ, ու յաւիտենական կեանքը՝ գալիք աշխարհին մէջ”:
ArmenianEastern(i) 30 այս ժամանակի մէջ հարիւրապատիկը չստանայ՝ տներ եւ եղբայրներ եւ քոյրեր եւ մայրեր եւ որդիներ եւ ագարակներ՝ հալածանքներ կրելով հանդերձ, եւ այն աշխարհում, որ գալու է՝ յաւիտենական կեանք:
Breton(i) 30 ha ne resevo adalek ar c'hantved-mañ, kant kement all, a diez, a vreudeur, a c'hoarezed, a vammoù, a vugale, hag a zouaroù, gant heskinerezhioù, hag, er c'hantved da zont, ar vuhez peurbadus.
Basque(i) 30 Recebi ezteçan orain demborá hunetan ehunetan hambát, etche eta anaye, eta arreba, eta ama, eta haour, eta landa, persecutionequin, eta secula ethortecoan vicitze eternala.
Bulgarian(i) 30 и да не получи сега, в това време, сто пъти повече къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идващия свят – вечен живот.
Croatian(i) 30 a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni.
BKR(i) 30 Aby nevzal stokrát tolik nyní v času tomto domů a bratrů a sestr a matek a synů a rolí s protivenstvím, a v budoucím věku život věčný.
Danish(i) 30 der skal jo saae hundrede Fold igjen, nu i denne Tid Huse og Brødre og Søstre og Mødre og Børn og Agre, med Forfølgelser og i den tilkommende Verden et evigt Liv.
CUV(i) 30 沒 有 不 在 今 世 得 百 倍 的 , 就 是 房 屋 、 弟 兄 、 姊 妹 、 母 親 、 兒 女 、 田 地 , 並 且 要 受 逼 迫 , 在 來 世 必 得 永 生 。
CUVS(i) 30 没 冇 不 在 今 世 得 百 倍 的 , 就 是 房 屋 、 弟 兄 、 姊 妹 、 母 亲 、 儿 女 、 田 地 , 并 且 要 受 逼 迫 , 在 来 世 必 得 永 生 。
Esperanto(i) 30 kaj kiu ne ricevos centoble en cxi tiu tempo, domojn kaj fratojn kaj fratinojn kaj patrinojn kaj infanojn kaj kampojn, kun persekutado; kaj en la venonta mondo eternan vivon.
Estonian(i) 30 ega saaks sajakordselt nüüd selsinasel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset tagakiusamisi ja tulevases maailma-ajastus igavest elu!
Finnish(i) 30 Ellei hän saa jälleen satakertaisesti nyt tällä ajalla huoneita ja veljiä, ja sisaria, ja äitejä, ja lapsia, ja peltoja vastoinkäymisillä, ja tulevaisessa maailmassa ijankaikkisen elämän.
FinnishPR(i) 30 ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.
Georgian(i) 30 უკუეთუ არა მოიღოს ასი წილი აწ ჟამსა ამას სახლი და ძმანი და დანი, მამაჲ და დედაჲ და შვილნი და აგარაკნი შემდგომად დევნისა და საუკუნესა მას მომავალსა ცხორებაჲ საუკუნოჲ.
Haitian(i) 30 moun sa a gen pou l' resevwa, depi koulye a, nan tan sa a, san (100) fwa plis pou sa l' te kite a: kay, frè, sè, manman, pitit, jaden ansanm avèk tout kalite pèsekisyon; epi nan tan k'ap vini apre sa a, li gen pou l' resevwa lavi ki p'ap janm fini an.
Hungarian(i) 30 A ki százannyit ne kapna most ebben az idõben, házakat, fitestvéreket, nõtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendõ világon pedig örök életet.
Indonesian(i) 30 orang itu akan menerima lebih banyak pada masa sekarang ini. Ia akan mendapat seratus kali lebih banyak rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, sawah ladang, --dan siksaan juga. Dan nanti di zaman yang akan datang, orang itu akan menerima hidup sejati dan kekal.
Italian(i) 30 che ora, in questo tempo, non ne riceva cento cotanti: case, e fratelli, e sorelle, e madri, e figliuoli, e possessioni, con persecuzioni; e, nel secolo a venire, la vita eterna.
ItalianRiveduta(i) 30 il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto: case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni; e nel secolo avvenire, la vita eterna.
Japanese(i) 30 誰にても今、今の時に百倍を受けぬはなし。即ち家・兄弟・姉妹・母・子・田畑を迫害と共に受け、また後の世にては、永遠の生命を受けぬはなし。
Kabyle(i) 30 a s-d-yețțunefk meyya iberdan akteṛ di lweqt-agi : ixxamen, atmaten, tiyestmatin, tiyemmatin, dderya akk-d tferkiwin meɛna s waṭas n uqehheṛ; di lweqt i d-iteddun a s-d-tețțunefk tudert n dayem.
Korean(i) 30 금세에 있어 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 백배나 받되 핍박을 겸하여 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없느니라
Latvian(i) 30 Kas tagad, šinī laikā, nesaņemtu simtkārt tik daudz, kaut caur vajāšanām, namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, un nākošajā laikā mūžīgo dzīvi.
Lithuanian(i) 30 ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų kartu su persekiojimais ir būsimajame amžiuje­amžinojo gyvenimo.
PBG(i) 30 Żeby nie miał wziąć stokrotnie teraz w tym czasie domów, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról z prześladowaniem, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
Portuguese(i) 30 que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições; e no mundo vindouro a vida eterna.
ManxGaelic(i) 30 Nagh vow keead-filley nish ayns y traa shoh, thieyn, as braaraghyn, as shayraghyn, as moiraghyn, as cloan, as thalloo, lesh seaghyn; as ayns y theihll ta ry-heet yn vea veayn.
Norwegian(i) 30 uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.
Romanian(i) 30 şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viaţa vecinică.
Ukrainian(i) 30 і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя.
UkrainianNT(i) 30 та й не прийняв у сотеро тепер, часу сього, серед гонення, домівок, і братів, і сестер, і матїрок, і дїтей, і земель, а в віку будучому життє вічне.
SBL Greek NT Apparatus

30 μητέρας WH NIV RP ] μητέρα Treg