Judges 18:1

ABP_GRK(i)
  1 G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G3756 ουκ ην G1510.7.3   G935 βασιλεύς G1722 εν G* Ισραήλ G2532 και G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G3588 η G5443 φυλή G* Δαν G2212 εζήτει G1438 εαυτή G2817 κληρονομίαν G3588 του G2730 κατοικείν G3754 ότι G3756 ουκ G1706 ενέπεσεν G1473 αυτή G2193 έως G3588 της G2250 ημέρας εκείνης G1565   G1722 εν G3319 μέσω G5443 φυλών G* Ισραήλ G2817 κληρονομία
LXX_WH(i)
    1 G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις G1565 D-DPF εκειναις G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G935 N-NSM βασιλευς G1722 PREP εν G2474 N-PRI ισραηλ G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις G1565 D-DPF εκειναις G2212 V-IAI-3S εζητει G3588 T-NSF η G5443 N-NSF φυλη G3588 T-GSM του   N-PRI δαν G1438 D-DSF εαυτη G2817 N-ASF κληρονομιαν G3588 T-GSN του   V-PAN κατοικειν G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G4098 V-AAI-3S επεσεν G846 D-DSF αυτη G2193 PREP εως G3588 T-GPF των G2250 N-GPF ημερων G1565 D-GPF εκεινων G1722 PREP εν G3319 A-DSN μεσω G5443 N-GPF φυλων G2474 N-PRI ισραηλ G2817 N-NSF κληρονομια
HOT(i) 1 בימים ההם אין מלך בישׂראל ובימים ההם שׁבט הדני מבקשׁ לו נחלה לשׁבת כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שׁבטי ישׂראל בנחלה׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H3117 בימים days H1992 ההם In those H369 אין no H4428 מלך king H3478 בישׂראל in Israel: H3117 ובימים days H1992 ההם and in those H7626 שׁבט the tribe H1839 הדני of the Danites H1245 מבקשׁ sought H5159 לו נחלה them an inheritance H3427 לשׁבת to dwell H3588 כי in; for H3808 לא had not H5307 נפלה fallen H5704 לו עד unto H3117 היום day H1931 ההוא that H8432 בתוך unto them among H7626 שׁבטי the tribes H3478 ישׂראל of Israel. H5159 בנחלה׃ inheritance
Vulgate(i) 1 in diebus illis non erat rex in Israhel et tribus Dan quaerebat possessionem sibi ut habitaret in ea usque ad illum enim diem inter ceteras tribus sortem non acceperat
Clementine_Vulgate(i) 1 In diebus illis non erat rex in Israël, et tribus Dan quærebat possessionem sibi, ut habitaret in ea: usque ad illum enim diem inter ceteras tribus sortem non acceperat.
Wycliffe(i) 1 In tho daies was no kyng in Israel; and the lynage of Dan souyte possessioun to it silf, to dwelle ther ynne; for `til to that dai it hadde not take eritage among other lynagis.
Coverdale(i) 1 At that tyme was there no kynge in Israel. And ye trybe of ye Danites soughte them an enheritaunce to dwell in, for vnto that daie there was no enheritaunce fallen vnto them amonge the trybes of Israel.
MSTC(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of Dan sought them an inheritance to dwell in, for unto that time there fell none inheritance unto them among the tribes of Israel.
Matthew(i) 1 In those dayes there was no Kynge in Israell. And in those dayes the trybe of Dan sought them an enheritaunce to dwell in, for vnto that tyme there fell none enheritaunce vnto them amonge the tribe of Israel.
Great(i) 1 In those dayes there was no king in Israell. And in those dayes the tribe of Dan sought then an enheritaunce to dwell in for vnto that tyme there fel none enheritaunce vnto them amonge the trybe of Israell.
Geneva(i) 1 In those dayes there was no King in Israel, and at the same time the tribe of Dan sought them an inheritance to dwell in: for vnto that time all their inheritance had not fallen vnto them among the tribes of Israel.
Bishops(i) 1 In those dayes there was no kyng in Israel, and in those dayes the tribe of Dan sought them an inheritaunce to dwell in: For vnto that tyme all their inheritaunce had not fallen vnto them among the tribe of Israel
DouayRheims(i) 1 In those days there was no king in Israel, and the tribe of Dan sought them an inheritance to dwell in: for unto that day they had not received their lot among the other tribes.
KJV(i) 1

In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.

KJV_Cambridge(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
Thomson(i) 1 In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of Dan was seeking to take possession of a lot of inheritance for themselves; for even till that day they had not got possession of the inheritance in the midst of the tribes of Israel.
Webster(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought for themselves an inheritance to dwell in; for to that day all their inheritance had not fallen to them among the tribes of Israel.
Brenton(i) 1 In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of Dan sought for itself an inheritance to inhabit, because no inheritance had fallen to it until that day in the midst of the tribes of the children of Israel.
Brenton_Greek(i) 1 Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ἰσραήλ· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἡ φυλὴ Δὰν ἐζήτει ἑαυτῇ κληρονομίαν κατοικῆσαι, ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν μέσῳ φυλῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κληρονομία.
Leeser(i) 1 In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of the Danites were seeking for themselves an inheritance to dwell in; for there had not fallen to their share up to that day among the tribes of Israel a sufficient inheritance.
YLT(i) 1 In those days there is no king in Israel, and in those days the tribe of the Danite is seeking for itself an inheritance to inhabit, for that hath not fallen to it unto that day in the midst of the tribes of Israel by inheritance.
JuliaSmith(i) 1 In those days no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites seeking for himself an inheritance to dwell in; for he fell not into an inheritance for himself in the midst of the tribes of Israel till that day.
Darby(i) 1 In those days there was no king in Israel, and in those days the tribe of the Danites sought for themselves an inheritance to dwell in; for to that day [their lot] had not fallen to them for inheritance among the tribes of Israel.
ERV(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day [their ]inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
ASV(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
JPS_ASV_Byz(i) 1 In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day there had nothing been allotted unto them among the tribes of Israel for an inheritance.
Rotherham(i) 1 In those days, there was no king in Israel,—and, in those days, the tribe of the Danites was seeking for itself an inheritance to dwell in for there had not fallen to them, unto that day, in the midst of the tribes of Israel, enough for an inheritance.
CLV(i) 1 In those days there is no king in Israel, and in those days the tribe of the Danite is seeking for itself an inheritance to inhabit, for [that] has not fallen to it unto that day in the midst of the tribes of Israel by inheritance.
BBE(i) 1 In those days there was no king in Israel, and in those days the Danites were looking for a heritage for themselves, to be their living-place; for up to that time no distribution of land had been made to them among the tribes of Israel.
MKJV(i) 1 In those days no king was in Israel. And in those days the tribe of the Danites looked for an inheritance for them to live in. For to that day it had not fallen to them by inheritance among the tribes of Israel.
LITV(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of the Danites was seeking an inheritance for itself to inhabit. For to that day it had not fallen to them by inheritance among the tribes of Israel.
ECB(i) 1
THE SCION OF THE DANIY SEEK AN INHERITANCE
In those days, there is no sovereign in Yisra El; and in those days the scion of the Daniy seek an inheritance to settle; for up to that day, their inheritance fell not to them among the scions of Yisra El.
ACV(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of the Danites sought for them an inheritance to dwell in, for to that day [their] inheritance had not fallen to them among the tribes of Israel.
WEB(i) 1 In those days there was no king in Israel. In those days the tribe of the Danites sought an inheritance to dwell in; for to that day, their inheritance had not fallen to them among the tribes of Israel.
NHEB(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of the Danites was looking for an inheritance to dwell in; for to that day, their inheritance had not fallen to them among the tribes of Israel.
AKJV(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for to that day all their inheritance had not fallen to them among the tribes of Israel.
KJ2000(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought themselves an inheritance to dwell in; for unto that day all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
UKJV(i) 1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.
EJ2000(i) 1 ¶ In those days there was no king in Israel, and in those days the tribe of the Dan sought a possession for themselves to dwell in, for unto that day their lot had not fallen unto them among the tribes of Israel for an inheritance.
CAB(i) 1 In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of Dan sought for itself an inheritance to inhabit, because no inheritance had fallen to it until that day in the midst of the tribes of the children of Israel.
LXX2012(i) 1 In those days there was no king in Israel; and in those days the tribe of Dan sought for itself an inheritance to inhabit, because no inheritance had fallen to it until that day in the midst of the tribes of the children of Israel.
NSB(i) 1 There was no king in Israel in those days. The tribe of Dan was looking for territory to claim and settle in because they had not yet received any land of their own among the tribes of Israel.
ISV(i) 1 Back in those days, Israel didn't have a king yet, and during that time the tribe of Dan had been seeking a territorial inheritance to live in, because up until that time no territory had been allotted to them as a possession among the tribes of Israel.
LEB(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of the Danites was seeking territory for itself to live in, because until that day it had not been allotted territory among the tribes of Israel.
MLV(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of the Danites sought for them an inheritance to dwell in, for to that day their inheritance had not fallen to them among the tribes of Israel.
VIN(i) 1 In those days there was no king in Israel. And in those days the tribe of the Danites was seeking an inheritance for itself to inhabit. For to that day it had not fallen to them by inheritance among the tribes of Israel.
Luther1912(i) 1 Zu der Zeit war kein König in Israel. Und der Stamm der Daniter suchte sich ein Erbteil, da sie wohnen möchten; denn es war bis auf den Tag noch kein Erbe auf sie gefallen unter den Stämmen Israels.
ELB1871(i) 1 In jenen Tagen war kein König in Israel. Und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen, denn bis auf jenen Tag war ihm inmitten der Stämme Israels nichts als Erbteil zugefallen.
ELB1905(i) 1 In jenen Tagen war kein König in Israel. Und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen, denn bis auf jenen Tag war ihm inmitten der Stämme Israels nichts als Erbteil zugefallen.
DSV(i) 1 In die dagen was er geen koning in Israël; en in dezelve dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen; want hun was tot op dien dag onder de stammen van Israël niet genoegzaam ter erfenis toegevallen.
Giguet(i) 1 ¶ En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël, et la tribu de Dan cherchait un héritage ou elle pût demeurer, parce que, jusqu’à ces jours-là, il ne lui était point échu d’héritage au milieu des tribus d’Israël.
DarbyFR(i) 1
En ces jours-là il n'y avait pas de roi en Israël; et, en ces jours, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour y demeurer, car, jusqu'à ce jour-là, leur lot ne leur était point échu en héritage parmi les tribus d'Israël.
Martin(i) 1 En ce temps-là il n'y avait point de Roi en Israël, et en ce même temps la tribu de Dan cherchait un héritage pour soi afin d'y demeurer; car jusqu'à ce temps-là il ne lui en était point échu entre les Tribus d'Israël pour le posséder.
Segond(i) 1 En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël; et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël.
SE(i) 1 En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído su suerte entre las tribus de Israel por heredad.
ReinaValera(i) 1 EN aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad.
JBS(i) 1 ¶ En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morar, porque hasta entonces no le había caído su suerte entre las tribus de Israel por heredad.
Albanian(i) 1 Në atë kohë nuk kishte mbret në Izrael; po në këtë kohë fisi i Danitëve kërkonte për vete një territor për t'u vendosur, sepse deri në ato ditë nuk i ishte caktuar asnjë trashëgimi midis fiseve të Izraelit.
RST(i) 1 В те дни не было царя у Израиля; и в те дни колено Даново искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми.
Arabic(i) 1 وفي تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل. وفي تلك الايام كان سبط الدانيين يطلب له ملكا للسكنى. لانه الى ذلك اليوم لم يقع له نصيب في وسط اسباط اسرائيل.
Bulgarian(i) 1 В онЕзи дни нямаше цар в Израил; и в онези дни племето на данците си търсеше наследство, в което да живее, защото до онзи ден не им се беше паднало наследство между израилевите племена.
Croatian(i) 1 U ono vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu. Tada je Danovo pleme tražilo zemljište gdje da se naseli, jer mu do toga dana nije dopalo zemljište među Izraelovim plemenima.
BKR(i) 1 V těch dnech nebylo krále v Izraeli, a toho času pokolení Dan hledalo sobě dědičného místa k bydlení, nebo se mu ještě nebylo dostalo dílu u prostřed synů Izraelských až do dne toho.
Danish(i) 1 I de samme Dage var ingen Konge i Israel, og i de samme Dage søgte Daniternes Stamme sig en Lod, hvor de kunde bo; thi der var indtil den Dag ikke tilfaldet dem nogen Arv iblandt Israels Stammer.
CUV(i) 1 那 時 , 以 色 列 中 沒 有 王 。 但 支 派 的 人 仍 是 尋 地 居 住 ; 因 為 到 那 日 子 , 他 們 還 沒 有 在 以 色 列 支 派 中 得 地 為 業 。
CUVS(i) 1 那 时 , 以 色 列 中 没 冇 王 。 但 支 派 的 人 仍 是 寻 地 居 住 ; 因 为 到 那 日 子 , 他 们 还 没 冇 在 以 色 列 支 派 中 得 地 为 业 。
Esperanto(i) 1 En tiu tempo ne ekzistis regxo cxe Izrael; kaj en tiu tempo la tribo de Dan sercxis por si posedajxon, por eklogxi, cxar gxis tiu tempo ili ne ricevis posedajxon inter la triboj de Izrael.
Finnish(i) 1 Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja silloin Danin sukukunta etsi itsellensä perintöä asuaksensa; sillä siihen päivään asti ei ollut yhtään perintöarpaa hänelle langennut Israelin sukukuntain seassa.
FinnishPR(i) 1 Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; ja siihen aikaan daanilaisten sukukunta etsi itsellensä perintöosaa asuttavaksensa, sillä siihen päivään asti se ei ollut saanut perintöosaa Israelin sukukuntien kesken.
Haitian(i) 1 Nan tan sa a pa t' gen wa nan peyi Izrayèl la. Lè sa a, moun branch fanmi Dann yo t'ap chache yon pòsyon tè nan peyi a pou yo rete, paske depi tout tan sa a, nan tout branch fanmi pèp Izrayèl la, yo pa t' ankò resevwa pòsyon pa yo a.
Hungarian(i) 1 Ebben az idõben nem volt király Izráelben, és ezekben a napokban keresett a Dán nemzetsége magának örökséget, a hol lakjék, mert nem jutott néki mind ez ideig az Izráel törzsei között osztályrész.
Indonesian(i) 1 Pada masa itu di Israel tidak ada raja. Suku Dan masih mencari-cari daerah untuk menjadi wilayah mereka, sebab mereka belum juga mendapat tanah bersama suku-suku lainnya di dalam bangsa Israel.
Italian(i) 1 IN quel tempo non v’era re alcuno in Israele; e in que’ dì la tribù di Dan si cercava eredità, da abitare; perciocchè fino a quel dì non le era scaduta sorte fra le tribù d’Israele in eredità.
ItalianRiveduta(i) 1 In quel tempo, non v’era re in Israele; e in quel medesimo tempo, la tribù dei Daniti cercava un possesso per stabilirvisi, perché fino a quei giorni, non le era toccata alcuna eredità fra le tribù d’Israele.
Korean(i) 1 그 때에 이스라엘에 왕이 없었고 단 지파는 이때에 거할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 이때까지 기업의 땅 분배함을 얻지 못하였음이라
Lithuanian(i) 1 Tuo metu Izraelis neturėjo karaliaus. Dano giminė ieškojo krašto, kuriame galėtų apsigyventi, nes tuo laiku jiems dar nebuvo duota paveldėjimo tarp Izraelio giminių.
PBG(i) 1 W one dni nie było króla w Izraelu, a tegoż czasu pokolenie Dan szukało sobie dziedzictwa do mieszkania; albowiem nie przypadło im było aż do onego dnia w pośrodku pokoleń Izraelskich dziedzictwo.
Portuguese(i) 1 Naqueles dias não havia rei em Israel; a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar; porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel.
Norwegian(i) 1 I de dager var det ingen konge i Israel; og i de samme dager søkte danittenes stamme sig en arvelodd til å bo i, for det var ikke til den dag tilfalt dem nogen arv blandt Israels stammer*. / {* d.e. den dem ifølge JOS 19, 40 fg. tildelte arv var ennu ikke kommet i deres eie.}
Romanian(i) 1 În vremea aceea, nu era împărat în Israel; şi seminţia Daniţilor îşi cauta o moşie ca să se aşeze în ea, căci pînă în ziua aceea nu -i căzuse la sorţi nici o moştenire în mijlocul semintiilor lui Israel.
Ukrainian(i) 1 Того часу не було царя в Ізраїлі, і того часу Данове плем'я шукало собі наділу на оселю, бо до того дня не випало йому жеребка на наділ серед Ізраїлевих племен.