Jeremiah 17:24

ABP_GRK(i)
  24 G2532 και G1510.8.3 έσται G1437 εάν G1522 εισακούσητέ G1473 μου G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 του G3361 μη G1533 εισφέρειν G940.2 βαστάγματα G1223 διά G3588 των G4439 πυλών G3588 της G4172 πόλεως ταύτης G3778   G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα G3588 των G4521 σαββάτων G2532 και G37 αγιάζειν G3588 την G2250 ημέραν G3588 των G4521 σαββάτων G3588 του G3361 μη G4160 ποιείν G3956 παν G2041 έργον G1722 εν G1473 αυτή
LXX_WH(i)
    24 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1437 CONJ εαν G189 N-DSF ακοη G191 V-AAS-2P ακουσητε G1473 P-GS μου G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1533 V-PAN εισφερειν   N-APN βασταγματα G1223 PREP δια G3588 T-GPF των G4439 N-GPF πυλων G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G3778 D-GSF ταυτης G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-GPN των G4521 N-GPN σαββατων G2532 CONJ και G37 V-PAN αγιαζειν G3588 T-ASF την G2250 N-ASF ημεραν G3588 T-GPN των G4521 N-GPN σαββατων G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G4160 V-PAN ποιειν G3956 A-ASN παν G2041 N-ASN εργον
HOT(i) 24 והיה אם שׁמע תשׁמעון אלי נאם יהוה לבלתי הביא משׂא בשׁערי העיר הזאת ביום השׁבת ולקדשׁ את יום השׁבת לבלתי עשׂות בה כל מלאכה׃
IHOT(i) (In English order)
  24 H1961 והיה And it shall come to pass, H518 אם if H8085 שׁמע ye diligently hearken H8085 תשׁמעון ye diligently hearken H413 אלי unto H5002 נאם me, saith H3068 יהוה the LORD, H1115 לבלתי no H935 הביא to bring in H4853 משׂא burden H8179 בשׁערי through the gates H5892 העיר city H2063 הזאת of this H3117 ביום day, H7676 השׁבת on the sabbath H6942 ולקדשׁ but hallow H853 את   H3117 יום day, H7676 השׁבת the sabbath H1115 לבלתי no H6213 עשׂות to do H3605 בה כל no H4399 מלאכה׃ work
Vulgate(i) 24 et erit si audieritis me dicit Dominus ut non inferatis onera per portas civitatis huius in die sabbati et si sanctificaveritis diem sabbati ne faciatis in ea omne opus
Clementine_Vulgate(i) 24 Et erit: si audieritis me, dicit Dominus, ut non inferatis onera per portas civitatis hujus in die sabbati: et si sanctificaveritis diem sabbati, ne faciatis in eo omne opus:
Wycliffe(i) 24 And it schal be, if ye heren me, seith the Lord, that ye bere not in birthuns bi the yatis of this citee in the dai of sabat, and if ye halewen the dai of sabat, that ye do not werk ther ynne,
Coverdale(i) 24 Neuertheles, yf ye will heare me (saieth the LORDE) and beare no burthen in to ye cite thorow this gate vpon the Sabbath: Yf ye will halowe the Sabbath, so that ye do no worke there in:
MSTC(i) 24 Nevertheless, if ye will hear me, sayeth the LORD, and bear no burden into the city through this gate upon the Sabbath; If ye will hallow the Sabbath, so that ye do no work therein;
Matthew(i) 24 Neuertheles, yf ye will heare me (sayet the Lord) & beare no burthen in to the cytie thorow this gate vpon the Sabboth: If ye wyll halowe the Sabboth, so that ye do no worcke therin:
Great(i) 24 Neuertheles, yf ye will heare me (sayeth the Lord) and beare no burthen into the cytie thorowe this gate vpon the Sabboth: Yf ye wyll halowe the Sabboth, so that ye do no worcke therin:
Geneva(i) 24 Neuerthelesse if ye will heare me, sayth the Lord, and beare no burden through the gates of the citie in the Sabbath day, but sanctifie ye Sabbath day, so that ye do no worke therein,
Bishops(i) 24 Neuerthelesse, yf ye wyll heare me saith the Lorde, and beare no burthen into the citie through this gate vpon the Sabbath, yf ye wyll halowe the Sabbath, so that ye do no worke therin
DouayRheims(i) 24 And it shall come to pass: if you will hearken to me, saith the Lord, to bring in no burdens by the gates of this city on the sabbath day: and if you will sanctify the sabbath day, to do no work therein:
KJV(i) 24

And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein;

KJV_Cambridge(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein;
Thomson(i) 24 yet if you will hearken to Me, saith the Lord, and not carry burdens through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day by doing no work thereon;
Webster(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken to me, saith the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein;
Brenton(i) 24 And it shall come to pass, if ye will hearken to me, saith the Lord, to carry in no burdens through the gates of this city on the sabbath-day, and to sanctify the sabbath-day, so as to do no work upon it,
Brenton_Greek(i) 24 Καὶ ἔσται, ἐὰν εἰσακούσητέ μου, λέγει Κύριος, τοῦ μὴ εἰσφέρειν βαστάγματα διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων, τοῦ μὴ ποιεῖν πᾶν ἔργον,
Leeser(i) 24 And it shall come to pass, if ye will diligently hearken unto me, saith the Lord, so as to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath-day, and to hallow the sabbath-day, so as to do no work thereon:
YLT(i) 24 And it hath been, if ye certainly hearken unto Me, An affirmation of Jehovah, So as not to bring in a burden By the gates of this city on the day of rest, And to sanctify the day of rest, So as not to do in it any work—
JuliaSmith(i) 24 And it was, if hearing, ye shall hear to me, says Jehovah, not to bring a burden into the gates of this city in day of the Sabbath, and to consecrate the day of the Sabbath, not to do in it any work;
Darby(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith Jehovah, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, and to hallow the sabbath day, to do no work therein;
ERV(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but to hallow the sabbath day, to do no work therein;
ASV(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith Jehovah, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but to hallow the sabbath day, to do no work therein;
JPS_ASV_Byz(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto Me, saith the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but to hallow the sabbath day, to do no work therein;
Rotherham(i) 24 And it shall come to pass,—If ye will, indeed hearken, unto me Declareth Yahweh, To bring in no burden through the gates of this city, on the sabbath day,—But to hallow the sabbath day, by not doing thereon any manner of work,
CLV(i) 24 And it has been, if you certainly hearken unto Me, An affirmation of Yahweh, So as not to bring in a burden By the gates of this city on the day of rest, And to sanctify the day of rest, So as not to do in it any work--"
BBE(i) 24 And it will be, that if with all care you give ear to me, says the Lord, and take no weight through the doorways of this town on the Sabbath day, but keep the Sabbath day holy and do no work in it;
MKJV(i) 24 And it shall be, if you carefully listen to Me, says Jehovah, to bring in no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but keep the Sabbath day holy, to do no work in it;
LITV(i) 24 And it shall be, if you carefully listen to me, says Jehovah, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but keep the sabbath day holy, to do no work in it,
ECB(i) 24 And so be it, in hearkening, if ye hearken to me - an oracle of Yah Veh to bring in no burden through the portals of this city on the shabbath day - and hallow the shabbath day to work no work therein;
ACV(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken to me, says LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but to hallow the Sabbath day, to do no work in it,
WEB(i) 24 It will happen, if you diligently listen to me,” says Yahweh, “to bring in no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but to make the Sabbath day holy, to do no work therein;
NHEB(i) 24 It shall happen, if you diligently listen to me," says the LORD, "to bring in no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but to make the Sabbath day holy, to do no work in it;
AKJV(i) 24 And it shall come to pass, if you diligently listen to me, said the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein;
KJ2000(i) 24 And it shall come to pass, if you diligently hearken unto me, says the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work on it;
UKJV(i) 24 And it shall come to pass, if all of you diligently hearken unto me, says the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein;
EJ2000(i) 24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the LORD, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day but sanctify the sabbath day to do no work therein,
CAB(i) 24 And it shall come to pass, if you will hearken to Me, says the Lord, to carry in no burdens through the gates of this city on the Sabbath day, and to sanctify the Sabbath day, so as to do no work upon it,
LXX2012(i) 24 And it shall come to pass, if you⌃ will listen to me, says the Lord, to carry in no burdens through the gates of this city on the sabbath-day, and to sanctify the sabbath-day, so as to do no work [upon it],
NSB(i) 24 »But it will come about, if you listen attentively to me, declares Jehovah, to bring no load in through the gates of this city on the Sabbath day, but to keep the Sabbath day holy by doing no work on it,
ISV(i) 24 If you listen to me carefully," declares the LORD, "and don't bring a load through the gates of this city on the Sabbath day, and you consecrate the Sabbath day and don't do any work on it,
LEB(i) 24 "And it will happen, if you carefully listen to me," declares* Yahweh, "to bring no burden through the gates of this city on the day of the Sabbath, but to declare holy the day of Sabbath, not to do on it any work,
MLV(i) 24 And it will happen, if you* diligently listen to me, says Jehovah, to bring in no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but to sanctify the Sabbath day, to do no work in it,
VIN(i) 24 "But it will come about, if you listen attentively to me, declares the LORD, to bring no load in through the gates of this city on the Sabbath day, but to keep the Sabbath day holy by doing no work on it,
Luther1545(i) 24 So ihr mich hören werdet, spricht der HERR, daß ihr keine Last traget des Sabbattages durch dieser Stadt Tore ein, sondern denselbigen heiliget, daß ihr keine Arbeit an demselbigen Tage tut,
Luther1912(i) 24 So ihr mich hören werdet, spricht der HERR, daß ihr keine Last traget des Sabbattages durch dieser Stadt Tore ein, sondern ihn heiliget, daß ihr keine Arbeit an demselben Tage tut:
ELB1871(i) 24 Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf mich höret, spricht Jehova, daß ihr am Sabbathtage keine Last durch die Tore dieser Stadt hereinbringet, und daß ihr den Sabbathtag heiliget, indem ihr keinerlei Arbeit an demselben tut:
ELB1905(i) 24 Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf mich höret, spricht Jahwe, daß ihr am Sabbathtage keine Last durch die Tore dieser Stadt hereinbringet, und daß ihr den Sabbathtag heiliget, indem ihr keinerlei Arbeit an demselben tut:
DSV(i) 24 Het zal dan geschieden, indien gij vlijtiglijk naar Mij zult horen, spreekt de HEERE, dat gij geen last door de poorten dezer stad op den sabbatdag inbrengt, en gij den sabbatdag heiligt, dat gij geen werk daarop doet;
DarbyFR(i) 24 Et il arrivera, si vous m'écoutez attentivement, dit l'Éternel, pour ne pas faire passer de fardeau par les portes de cette ville, le jour du sabbat, et pour sanctifier le jour du sabbat, pour ne faire aucune oeuvre ce jour-là,
Martin(i) 24 Il arrivera donc si vous m'écoutez attentivement, dit l'Eternel pour ne faire passer aucun fardeau par les portes de cette ville le jour du Sabbat, et si vous sanctifiez le jour du Sabbat, tellement que vous ne fassiez aucune oeuvre en ce jour-là;
Segond(i) 24 Si vous m'écoutez, dit l'Eternel, Si vous n'introduisez point de fardeau Par les portes de cette ville le jour du sabbat, Si vous sanctifiez le jour du sabbat, Et ne faites aucun ouvrage ce jour-là,
SE(i) 24 Porque será, si vosotros me obedeciereis, dijo el SEÑOR, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra;
ReinaValera(i) 24 Será empero, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificaréis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra;
JBS(i) 24 Porque será, si vosotros me oyereis, dijo el SEÑOR, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra;
Albanian(i) 24 Kështu do të ndodhë që, në qoftë se do të dëgjoni me kujdes", thotë Zoti, "në rast se bëni që të mos hyjë asnjë peshë nëpër portat e këtij qyteti ditën e shtunë, por do ta shenjtëroni ditën e shtunë dhe nuk do të bëni asnjë punë gjatë asaj dite,
RST(i) 24 И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нош воротами сего города в день субботний и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою,
Arabic(i) 24 ويكون اذا سمعتم لي سمعا يقول الرب ولم تدخلوا حملا في ابواب هذه المدينة يوم السبت بل قدستم يوم السبت ولم تعملوا فيه شغلا ما
Bulgarian(i) 24 И ако наистина Ме послушате, заявява ГОСПОД, да не внасяте товар през портите на този град в съботен ден и да освещавате съботния ден, за да не вършите в него никаква работа,
Croatian(i) 24 A vi, ako me poslušate - riječ je Jahvina - i ako ne budete nosili bremena na vrata ovoga grada, nego budete svetkovali dan subotnji, ne radeći nikakva posla,
BKR(i) 24 Stane se zajisté, jestliže s ochotností mne uposlechnete, dí Hospodin, abyste nenosili břemen skrze brány města tohoto v den sobotní, ale světili den sobotní, nedělajíce v něm žádného díla,
Danish(i) 24 Og det skal ske, dersom I høre mig, siger HERREN, saa I ikke føre nogen Byrde ind ad denne Stads Porte paa Sabbatens Dag, men derimod holde sabbatens Dag hellig og ikke gøre noget Arbejde paa den:
CUV(i) 24 耶 和 華 說 : 你 們 若 留 意 聽 從 我 , 在 安 息 日 不 擔 甚 麼 擔 子 進 入 這 城 的 各 門 , 只 以 安 息 日 為 聖 日 , 在 那 日 無 論 何 工 都 不 做 ;
CUVS(i) 24 耶 和 华 说 : 你 们 若 留 意 听 从 我 , 在 安 息 日 不 担 甚 么 担 子 进 入 这 城 的 各 门 , 只 以 安 息 日 为 圣 日 , 在 那 日 无 论 何 工 都 不 做 ;
Esperanto(i) 24 Se vi auxskultos Min, diras la Eternulo, kaj ne portos sxargxon tra la pordegoj de cxi tiu urbo en la tago sabata, sed vi sanktigos la tagon sabatan, farante en gxi nenian laboron:
Finnish(i) 24 Ja pitää tapahtuman, että, jos te uskollisesti kuulette minua, sanoo Herra, niin ettette yhtään kuormaa kanna sabbatin päivänä tämän kaupungin portin lävitse; vaan pyhitätte sabbatin päivän, niin ettette myös työtä tee sinä päivänä;
FinnishPR(i) 24 Jos kuulette minua, sanoo Herra, niin ettette tuo mitään kantamusta tämän kaupungin porteista sapatinpäivänä, vaan pyhitätte sapatinpäivän, niin ettette silloin tee mitään työtä,
Haitian(i) 24 Men sa mwen menm, Seyè a, mwen di: Si nou menm nou koute lòd mwen ban nou, si nou pa kite pesonn pote chay antre nan pòtay lavil la jou repo a, si nou kenbe jou repo a tankou yon jou nou mete apa pou mwen, si nou pa fè ankenn travay jou sa a,
Hungarian(i) 24 Pedig ha szívesen hallgattok reám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombat-napon, és megszentelitek a szombat-napot, úgy hogy semmi dolgot nem végeztek azon:
Indonesian(i) 24 Taatilah semua perintah-Ku. Jangan mengangkut barang apa pun melalui pintu gerbang kota ini pada hari Sabat. Khususkanlah, hari Sabat untuk Aku, dan janganlah mengerjakan apa pun pada hari itu.
Italian(i) 24 Ed avverrà, se pur mi ascoltate, dice il Signore, per non fare entrare alcun carico per le porte di questa città nel giorno del sabato, e per santificare il giorno del sabato, per non fare in esso alcun lavoro;
ItalianRiveduta(i) 24 E se voi mi date attentamente ascolto, dice l’Eterno, se non fate entrare alcun carico per le porte di questa città in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato e non fate in esso alcun lavoro,
Korean(i) 24 나 여호와가 말하노라 너희가 만일 삼가 나를 청종하여 안식일에 짐을 지고 이 성문으로 들어오지 아니하며 안식일을 거룩히 하여 아무 일이든지 하지 아니하면
Lithuanian(i) 24 Jei jūs manęs paklausysite,­sako Viešpats,­ir nenešite jokios naštos į šitą miestą pro vartus sabato dieną, bet švęsite sabatą ir nedirbsite jokio darbo,
PBG(i) 24 A jeźli mię pilnie słuchać będziecie, mówi Pan, tak, żebyście nie wnosili brzemion bramami miasta tego w dzień sabatu, ale święcili dzień sabatu, nie odprawując weń żadnej roboty;
Portuguese(i) 24 Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum,
Norwegian(i) 24 Men hvis I hører på mig, sier Herren, så I ikke lar nogen byrde komme gjennem denne bys porter på sabbatens dag, men holder sabbatens dag hellig og ikke gjør nogen gjerning på den dag,
Romanian(i) 24 Dacă Mă veţi asculta în adevăr, zice Domnul, şi nu veţi aduce nici o sarcină înlăuntru pe porţile acestei cetăţi, în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului, şi nu veţi face nici o lucrare în ziua aceasta,
Ukrainian(i) 24 І буде, якщо Мене справді ви будете слухатись, каже Господь, щоб тягару не носити в брами міста цього за суботнього дня, і щоб освятити день суботній, і щоб жодної праці в цей день не робити,