Isaiah 41:28

LXX_WH(i)
    28 G575 PREP απο G1063 PRT γαρ G3588 T-GPN των G1484 N-GPN εθνων G2400 INJ ιδου G3762 A-NSM ουδεις G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GPN των G1497 N-GPN ειδωλων G846 D-GPN αυτων G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G3588 T-NSM ο G312 V-PAPNS αναγγελλων G2532 CONJ και G1437 CONJ εαν G2065 V-AAS-1S ερωτησω G846 D-APM αυτους G4159 ADV ποθεν G1510 V-PAI-2P εστε G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-APS-3P αποκριθωσιν G1473 P-DS μοι
HOT(i) 28 וארא ואין אישׁ ומאלה ואין יועץ ואשׁאלם וישׁיבו דבר׃
IHOT(i) (In English order)
  28 H7200 וארא For I beheld, H369 ואין and no H376 אישׁ man; H428 ומאלה even among them, H369 ואין and no H3289 יועץ counselor, H7592 ואשׁאלם that, when I asked H7725 וישׁיבו of them, could answer H1697 דבר׃ a word.
Vulgate(i) 28 et vidi et non erat neque ex istis quisquam qui iniret consilium et interrogatus responderet verbum
Clementine_Vulgate(i) 28 Et vidi, et non erat neque ex istis quisquam qui iniret consilium, et interrogatus responderet verbum.
Wycliffe(i) 28 And Y siy, and noon was of these, that token councel, and he that was axid, answeride a word.
Coverdale(i) 28 But when I cosidre: there is not one amonge the yt prophecieth, nether (when I axe him) yt answereth one worde.
MSTC(i) 28 But when I consider, there is not one among them that prophesieth; neither, when I ask him, that answereth one word.
Matthew(i) 28 But when I consydre: there is not one amonge them that prophecyeth, nether (when I aske hym) that auswereth one worde.
Great(i) 28 But when I consyder there is not a man amonge them, nor any that can geue counsell, nor that when I examen them that can answer one word.
Geneva(i) 28 But when I behelde, there was none, and when I inquired of them, there was no counsellor, and when I demaunded of them, they answered not a woorde.
Bishops(i) 28 But when I consider, there is not a man among them, nor any that can geue counsayle, nor that when I examine them that can aunswere one worde
DouayRheims(i) 28 And I saw, and there was no one even among them to consult, or who, when I asked, could answer a word.
KJV(i) 28

For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counsellor, that, when I asked of them, could answer a word.

KJV_Cambridge(i) 28 For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counseller, that, when I asked of them, could answer a word.
Thomson(i) 28 For of the nations behold there is none, and of the idols none giveth warning. And should I ask them, Whence are you? They could not make me any answer.
Webster(i) 28 For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counselor, that, when I asked of them, could answer a word.
Brenton(i) 28 For from among the nations, behold, there was no one; and of their idols there was none to declare anything: and if I should ask them, Whence are ye? they could not answer me.
Brenton_Greek(i) 28 Ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθνῶν, ἰδοὺ οὐδείς· καὶ ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὐκ ἦν ὁ ἀναγγέλλων· καὶ ἐὰν ἐρωτήσω αὐτούς, πόθεν ἐστέ; οὐ μὴ ἀποκριθῶσί μοι.
Leeser(i) 28 And I ever look, and there is no man; and among these there is no counsellor, that they could answer a word.
YLT(i) 28 And I see that there is no man, Yea, of these that there is no counsellor, And I ask them, and they return word:
JuliaSmith(i) 28 And I shall see, and no man; and from these, and no counselor; and I shall ask them, and they will not turn back a word.
Darby(i) 28 And I beheld, and there was no man; even among them, -- and there was no counsellor, that, when I asked of them, could answer a word.
ERV(i) 28 And when I look, there is no man; even among them there is no counsellor, that, when I ask of them, can answer a word.
ASV(i) 28 And when I look, there is no man: even among them there is no counsellor, that, when I ask of them, can answer a word.
JPS_ASV_Byz(i) 28 And I look, but there is no man; even among them, but there is no counsellor, that, when I ask of them, can give an answer.
Rotherham(i) 28 So I look, And there is not, a Man! Even among these And there is none to advise,—That, when I ask them, can answer a word.
CLV(i) 28 yet I am seeing, and there is no man, and of these also, there is no counsellor, that I should ask them, and they should reply with a word."
BBE(i) 28 And I saw that there was no man, even no wise man among them, who might give an answer to my questions.
MKJV(i) 28 For I looked, and there was no man; and of these no counselor was, that I might ask and they could answer.
LITV(i) 28 But I saw, and there was not a man; and of these, there was not a counselor, that I may ask them, and they could answer a word.
ECB(i) 28 For I see, and there is no man; yes, there is no counsellor among them, who, when I ask them, return word.
ACV(i) 28 And when I look, there is no man. Even among them there is no counselor, that, when I ask of them, can answer a word.
WEB(i) 28 When I look, there is no man, even among them there is no counselor who, when I ask of them, can answer a word.
NHEB(i) 28 When I look, there is no man; even among them there is no counselor who, when I ask of them, can answer a word.
AKJV(i) 28 For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counselor, that, when I asked of them, could answer a word.
KJ2000(i) 28 For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counselor, that, when I asked of them, could answer a word.
UKJV(i) 28 For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counsellor, that, when I asked of them, could answer a word.
EJ2000(i) 28 For I beheld, and there was no one; and I asked regarding these things, and there was no counsellor; I asked them, and they did not answer a word.
CAB(i) 28 For from among the nations, behold, there was no one; and of their idols there was none to declare anything; and if I should ask them, Where are you from? They could not answer Me.
LXX2012(i) 28 For from among the nations, behold, [there was] no one; and of their idols there was none to declare [anything]: and if I should ask them, Whence are you⌃? they could not answer me.
NSB(i) 28 I look but there is no one. There is no one among them to give counsel! There is no one to give answer when I ask them.
LEB(i) 28 But* I look and there is no man, and I look among these and there is no counselor, that* I might ask them and they might answer a word.
MLV(i) 28 And when I look, there is no man. Even among them there is no counselor, that, when I ask of them, can answer a word.
VIN(i) 28 I look but there is no one. There is no one among them to give counsel! There is no one to give answer when I ask them.
Luther1545(i) 28 Dort aber schaue ich, aber da ist niemand; und sehe unter sie, aber da ist kein Ratgeber; ich frage sie, aber da antworten sie nichts.
Luther1912(i) 28 Dort aber schaue ich, aber da ist niemand; und sehe unter sie, aber da ist kein Ratgeber; ich fragte sie, aber da antworteten sie nichts.
ELB1871(i) 28 Und ich sah hin: und da war niemand, und unter diesen war kein Bescheidgeber, daß ich sie hätte fragen können, und sie mir Antwort gegeben hätten.
ELB1905(i) 28 Und ich sah hin: und da war niemand, und unter diesen war kein Bescheidgeber, daß ich sie hätte fragen können, und sie mir Antwort gegeben hätten.
DSV(i) 28 Want Ik zag toe, maar er was niemand, zelfs onder dezen, maar er was geen raadgever, dat Ik hen zou vragen, en zij Mij antwoord geven zouden.
Giguet(i) 28 Car nul des gentils, nulle des idoles ne peut rien apprendre; et si je leur demande: D’où venez-vous? nul ne pourra répondre.
DarbyFR(i) 28 Et j'ai regardé, et il n'y avait personne, -même parmi eux, -et point de conseiller, pour leur demander, et avoir d'eux une réponse.
Martin(i) 28 J'ai regardé, et il n'y avait point d'homme notable; même entre ceux-là, et il n'y avait aucun homme de conseil; je les ai aussi interrogés, afin qu'ils répondissent quelque chose.
Segond(i) 28 Je regarde, et il n'y a personne, Personne parmi eux qui prophétise, Et qui puisse répondre, si je l'interroge.
SE(i) 28 Miré, y no había ninguno; y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo; les pregunté, y no respondieron palabra.
ReinaValera(i) 28 Miré, y no había ninguno; y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo: preguntéles, y no respondieron palabra.
JBS(i) 28 Miré, y no había ninguno; y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo; les pregunté, y no respondieron palabra.
Albanian(i) 28 Shikova, por nuk kishte asnjë, vërtetë asnjë midis tyre që të dinte të jepte një këshillë, apo, i pyetur, mund të më jepte një përgjigje.
RST(i) 28 Итак Я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтоб Я мог спросить их, и они дали ответ.
Arabic(i) 28 ونظرت فليس انسان ومن هؤلاء فليس مشير حتى اسألهم فيردون كلمة
Bulgarian(i) 28 И прегледах и нямаше никой, и между тези нямаше съветник — да ги попитам и да ми отвърнат дума.
Croatian(i) 28 Gledao sam, ali ne bješe nikoga, ni jednoga od njih da savjet dade, da ih pitam i da odgovore.
BKR(i) 28 Nebo vidím, že není žádného,není žádného mezi nimi rozumného; ač se jich otazuji, však neodpovídají slova.
Danish(i) 28 Ser jeg mig om, er der ingen, og af disse er der heller ingen Raadgiver, at jeg kunde spørge dem ad, og de kunde give Svar tilbage.
CUV(i) 28 我 看 的 時 候 並 沒 有 人 ; 我 問 的 時 候 , 他 們 中 間 也 沒 有 謀 士 可 以 回 答 一 句 。
CUVS(i) 28 我 看 的 时 候 并 没 冇 人 ; 我 问 的 时 候 , 他 们 中 间 也 没 冇 谋 士 可 以 回 答 一 句 。
Esperanto(i) 28 Mi rigardis, kaj neniu estis; inter ili estis neniu konsilanto, ke Mi povu demandi kaj ili respondu.
Finnish(i) 28 Mutta minä katselen, ei siellä ole ketään, ja katson heidän keskellänsä, mutta ei siellä ole yhtään neuvonantajaa; minä kysyn heiltä, ja heidän pitäis vastaaman minua.
FinnishPR(i) 28 Minä katselen ympärilleni, mutta ei ole ketään; ei kenkään näistä voi antaa neuvoa, että kysyisin heiltä ja he vastaisivat.
Haitian(i) 28 Lè mwen gade nan tout bondye nou yo, mwen pa wè yonn ki te gen anyen pou l' te di. Pa t' gen yonn ki ta kapab reponn mwen si m' ta mande l' anyen.
Hungarian(i) 28 És néztem és nem volt senki, ezek közül nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem õket és feleljenek nékem.
Indonesian(i) 28 Waktu Kucari di antara dewa-dewa, tak satu pun dapat memberi petunjuk, tak ada yang dapat menjawab.
Italian(i) 28 Or io ho riguardato, e non vi è alcuno; eziandio fra coloro, e non vi è alcuno che dia consiglio, il quale, quando io lo domando, dia alcuna risposta.
ItalianRiveduta(i) 28 E guardo… e non v’è alcuno, non v’è tra loro alcuno che sappia dare un consiglio, e che, s’io l’interrogo, possa darmi risposta.
Korean(i) 28 내가 본즉 한 사람도 없으며 내가 물어도 그들 가운데 한 말도 능히 대답할 모사가 없도다
Lithuanian(i) 28 Aš apsidairiau, bet nebuvo nė vieno, kuris patartų ar paklaustas atsakytų.
PBG(i) 28 Bo widzę, że niemasz nikogo, niemasz nikogo między nimi, coby dał radę; acz się ich pytają, wszakże nie odpowiadają i słowa.
Portuguese(i) 28 E quando eu olho, não há ninguém; nem mesmo entre eles há conselheiro que possa responder palavra, quando eu lhes perguntar.
Norwegian(i) 28 Jeg ser mig om, men der er ingen, og ingen av dem kan gi råd, så jeg kunde spørre dem, og de gi mig svar.
Romanian(i) 28 Căci Mă uit, şi nu este nimeni, nimeni între ei care să proorocească şi care să poată răspunde, dacă -l voi întreba.
Ukrainian(i) 28 І Я дивлюсь, та нікого нема, і немає між ними порадника, щоб відповіли, коли їх запитаю.