Genesis 45:4

LXX_WH(i)
    4   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2501 N-PRI ιωσηφ G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G846 D-GSM αυτου G1448 V-AAD-2P εγγισατε G4314 PREP προς G1473 P-AS με G2532 CONJ και G1448 V-AAI-3P ηγγισαν G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2501 N-PRI ιωσηφ G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G4771 P-GP υμων G3739 R-ASM ον G591 V-AMI-2P απεδοσθε G1519 PREP εις G125 N-ASF αιγυπτον
HOT(i) 4 ויאמר יוסף אל אחיו גשׁו נא אלי ויגשׁו ויאמר אני יוסף אחיכם אשׁר מכרתם אתי מצרימה׃
IHOT(i) (In English order)
  4 H559 ויאמר said H3130 יוסף And Joseph H413 אל unto H251 אחיו his brethren, H5066 גשׁו Come near H4994 נא me, I pray you. H413 אלי to H5066 ויגשׁו And they came near. H559 ויאמר And he said, H589 אני I H3130 יוסף Joseph H251 אחיכם your brother, H834 אשׁר whom H4376 מכרתם ye sold H853 אתי   H4714 מצרימה׃ into Egypt.
Vulgate(i) 4 ad quos ille clementer accedite inquit ad me et cum accessissent prope ego sum ait Ioseph frater vester quem vendidistis in Aegypto
Clementine_Vulgate(i) 4 Ad quos ille clementer: Accedite, inquit, ad me. Et cum accessissent prope: Ego sum, ait, Joseph, frater vester, quem vendidistis in Ægyptum.
Wycliffe(i) 4 To whiche he seide mekeli, Neiye ye to me. And whanne thei hadden neiyed nyy, he seide, Y am Joseph youre brother, whom ye selden in to Egipt;
Tyndale(i) 4 And Ioseph sayde vnto his brethern: come nere to me and they came nere. And he sayde: I am Ioseph youre brother whom ye sold in to Egipte.
Coverdale(i) 4 But he sayde: Come nye vnto me. And they came nye. And he sayde: I am Ioseph youre brother. whom ye solde in to Egipte.
MSTC(i) 4 And Joseph said unto his brethren, "Come near to me." And they came near. And he said, "I am Joseph your brother whom ye sold into Egypt.
Matthew(i) 4 And Ioseph sayd vnto his brethren: come nere to me, and they came nere. And he sayd: I am Ioseph youre brother whom ye solde in to Egypte.
Great(i) 4 And Ioseph sayde vnto his brethren: come nere to me, and they came nere. And he sayde: I am Ioseph youre brother whom ye solde in to Egypte.
Geneva(i) 4 Againe, Ioseph sayde to his brethren, Come neere, I pray you, to mee. And they came neere. And he sayde, I am Ioseph your brother, whom ye sold into Egypt.
Bishops(i) 4 And Ioseph sayde vnto his brethren, come neare to me I pray you. And they came neare. And he said, I am Ioseph your brother who ye solde into Egypt
DouayRheims(i) 4 And he said mildly to them: Come nearer to me. And when they were come near him, he said: I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
KJV(i) 4

And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.

KJV_Cambridge(i) 4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
Thomson(i) 4 Then Joseph said to his brothers, Come near to me? And when they came near; he said, I am Joseph your brother whom you sold into Egypt.
Webster(i) 4 And Joseph said to his brethren, Come near to me, I pray you: and they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
Brenton(i) 4 And Joseph said to his brethren, Draw nigh to me; and they drew nigh; and he said, I am your brother Joseph, whom ye sold into Egypt.
Brenton_Greek(i) 4 Εἶπε δὲ Ἰωσὴφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐγγίσατε πρὸς μέ· καὶ ἤγγισαν· καὶ εἶπεν, ἐγώ εἰμι Ἰωσὴφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον.
Leeser(i) 4 And Joseph said unto his brothers, Come near to me, I pray you; and they came near; and he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
YLT(i) 4 And Joseph saith unto his brethren, `Come nigh unto me, I pray you,' and they come nigh; and he saith, `I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt;
JuliaSmith(i) 4 And Joseph will say to his brethren, Come near now to me: and they will come near, and he will say, I am Joseph, your brother, whom ye sold me into Egypt
Darby(i) 4 And Joseph said to his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
ERV(i) 4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
ASV(i) 4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
JPS_ASV_Byz(i) 4 And Joseph said unto his brethren: 'Come near to me, I pray you.' And they came near. And he said: 'I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
Rotherham(i) 4 Then said Joseph unto his brethren—Draw near I pray you, unto me. And they drew near. And he said—I, am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
CLV(i) 4 And saying is Joseph to his brothers, "Come close, pray, to me.And close are they coming. And saying is he, "I am Joseph, your brother, whom you sold to Egypt.
BBE(i) 4 Then Joseph said to his brothers, Come near to me. And they came near, And he said, I am Joseph your brother, whom you sent into Egypt.
MKJV(i) 4 And Joseph said to his brothers, Please come near me. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt.
LITV(i) 4 And Joseph said to his brothers, Now come near to me And they came near. And he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt.
ECB(i) 4 And Yoseph says to his brothers, Come near me, I beseech you. - and they come near. And he says, I am Yoseph your brother whom you sold into Misrayim:
ACV(i) 4 And Joseph said to his brothers, Come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
WEB(i) 4 Joseph said to his brothers, “Come near to me, please.” They came near. He said, “I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
NHEB(i) 4 Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." They came near. "He said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
AKJV(i) 4 And Joseph said to his brothers, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt.
KJ2000(i) 4 And Joseph said unto his brothers, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt.
UKJV(i) 4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom all of you sold into Egypt.
EJ2000(i) 4 Then Joseph said unto his brethren, Now come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.
CAB(i) 4 And Joseph said to his brothers, Draw near to me; and they drew near; and he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt.
LXX2012(i) 4 And Joseph said to his brethren, Draw near to me; and they drew near; and he said, I am your brother Joseph, whom you⌃ sold into Egypt.
NSB(i) 4 »Please come closer to me,« Joseph said to his brothers. They came closer. He said: »I am Joseph, the brother you sold into slavery in Egypt!
LEB(i) 4 So Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." And they drew near. And he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
MLV(i) 4 And Joseph said to his brothers, Come near to me, I beseech you*. And they came near and he said, I am Joseph your* brother, whom you* sold into Egypt.
VIN(i) 4 And Joseph said to his brothers, Now come near to me And they came near. And he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt.
Luther1545(i) 4 Er sprach aber zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu. Und er sprach: ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr in Ägypten verkauft habt.
Luther1912(i) 4 Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.
ELB1871(i) 4 Da sprach Joseph zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir her! Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.
ELB1905(i) 4 Da sprach Joseph zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir her! Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt.
DSV(i) 4 En Jozef zeide tot zijn broederen: Nadert toch tot mij! En zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt.
Giguet(i) 4 Et Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi, et ils s’approchèrent, il ajouta: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte.
DarbyFR(i) 4 Et Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte.
Martin(i) 4 Joseph dit encore à ses frères : Je vous prie, approchez-vous de moi; et ils s'approchèrent, et il leur dit : Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte.
Segond(i) 4 Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte.
SE(i) 4 Entonces dijo José a sus hermanos: Llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto.
ReinaValera(i) 4 Entonces dijo José á sus hermanos: Llegaos ahora á mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto.
JBS(i) 4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto.
Albanian(i) 4 Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Afrohuni, pra, tek unë!". Ata iu afruan dhe ai u tha: "Unë jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitët që ta çonin në Egjipt.
RST(i) 4 И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет;
Arabic(i) 4 فقال يوسف لاخوته تقدموا اليّ. فتقدموا. فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر.
ArmenianEastern(i) 4 Յովսէփն ասաց եղբայրներին. «Մօտեցէ՛ք ինձ»: Նրանք մօտ գնացին: Յովսէփն ասաց. «Ես ձեր եղբայր Յովսէփն եմ, որին դուք վաճառեցիք, որ Եգիպտոս տանեն:
Bulgarian(i) 4 Тогава Йосиф каза на братята си: Елате близо до мен, моля ви! И те се приближиха. И каза: Аз съм брат ви Йосиф, когото вие продадохте в Египет.
Croatian(i) 4 Onda će opet Josip svojoj braći: "Primaknite se k meni!" Kad su se primakli, nastavi: "Ja sam Josip, vaš brat; onaj koga ste prodali u Egipat.
BKR(i) 4 Tedy řekl Jozef bratřím svým: Přistuptež medle ke mně. I přistoupili. A řekl: Já jsem Jozef bratr váš, kteréhož jste prodali do Egypta.
Danish(i) 4 Da sagde Josef til sine Brødre: kommer dog hid til mig og de gik frem; og han sagde: Jeg er Josef, eders Broder, som I solgte til Ægypten.
CUV(i) 4 約 瑟 又 對 他 弟 兄 們 說 : 請 你 們 近 前 來 。 他 們 就 近 前 來 。 他 說 : 我 是 你 們 的 兄 弟 約 瑟 , 就 是 你 們 所 賣 到 埃 及 的 。
CUVS(i) 4 约 瑟 又 对 他 弟 兄 们 说 : 请 你 们 近 前 来 。 他 们 就 近 前 来 。 他 说 : 我 是 你 们 的 兄 弟 约 瑟 , 就 是 你 们 所 卖 到 埃 及 的 。
Esperanto(i) 4 Kaj Jozef diris al siaj fratoj: Aliru do al mi. Kaj ili aliris. Kaj li diris: Mi estas Jozef, via frato, kiun vi vendis en Egiptujon.
Estonian(i) 4 Siis ütles Joosep, oma vendadele: „Astuge ligemale!" Ja nad astusid ligemale ning ta ütles: „Mina olen Joosep teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse.
Finnish(i) 4 Niin sanoi Joseph veljillensä: tulkaat siis minun tyköni. Ja he tulivat. Ja hän sanoi: minä olen Joseph teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin.
FinnishPR(i) 4 Mutta Joosef sanoi veljilleen: "Tulkaa tänne luokseni". Ja he tulivat. Niin hän sanoi: "Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin.
Haitian(i) 4 Jozèf di frè l' yo: -Pwoche vin pi pre m'. Yo pwoche, li di yo: -Se mwen menm Jozèf wi, frè nou an. Se mwen menm wi nou te vann bay moun ki tapral peyi Lejip la.
Hungarian(i) 4 Monda azért József az õ atyjafiainak: Jõjjetek közelebb hozzám! És közelebb menének. Akkor monda: Én [vagyok] József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Égyiptomba.
Indonesian(i) 4 Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah ke sini." Mereka mendekat, dan dia berkata lagi, "Saya Yusuf, yang telah kalian jual ke Mesir.
Italian(i) 4 E Giuseppe disse a’ suoi fratelli: Deh! appressatevi a me. Ed essi si appressarono a lui. Ed egli disse: Io son Giuseppe, vostro fratello, il qual voi vendeste per esser menato in Egitto.
ItalianRiveduta(i) 4 E Giuseppe disse ai suoi fratelli: "Deh, avvicinatevi a me!" Quelli s’avvicinarono ed egli disse: "Io son Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse menato in Egitto.
Korean(i) 4 요셉이 형들에게 이르되 `내게로 가까이 오소서` 그들이 가까이 가니 가로되 `나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽에 판 자라
Lithuanian(i) 4 Juozapas tarė savo broliams: “Prieikite prie manęs!” Jiems priėjus, jis kalbėjo: “Aš esu Juozapas, jūsų brolis, kurį pardavėte į Egiptą.
PBG(i) 4 Tedy rzekł Józef do braci swej: Przystąpcie, proszę, do mnie; i przystąpili. Zatem rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, któregoście sprzedali do Egiptu.
Portuguese(i) 4 José disse mais a seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egipto.
Norwegian(i) 4 Da sa Josef til sine brødre: Kjære, kom hit til mig! Så gikk de bort til ham; og han sa: Jeg er Josef, eders bror, som I solgte til Egypten.
Romanian(i) 4 Iosif a zis fraţilor săi:,,Apropiaţi-vă de mine.`` Şi ei s'au apropiat. El a zis:,,Eu sînt fratele vostru Iosif, pe care l-aţi vîndut ca să fie dus în Egipt.
Ukrainian(i) 4 А Йосип промовив до братів своїх: Підійдіть же до мене! І вони підійшли, а він проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту...
Reformed Dating