Genesis 24:44

ABP_GRK(i)
  44 G2532 και G2036 είπη G1473 μοι G2532 και συ G1473   G4095 πίε G2532 και G3588 ταις G2574 καμήλοις σου G1473   G5200.2 υδρεύσομαι G3778 αυτή G3588 η G1135 γυνή G3739 ην G2090 ητοίμασε κύριος G2962   G3588 τω G1438 εαυτού G2324 θεράποντι G* Ισαάκ G2532 και G1722 εν G3778 τούτω G1097 γνώσομαι G3754 ότι G4160 πεποίηκας G1656 έλεος G3588 τω G2962 κυρίω μου G1473   G* Αβραάμ
LXX_WH(i)
    44 G2532 CONJ και   V-AAS-3S ειπη G1473 P-DS μοι G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G4095 V-AAD-2S πιε G2532 CONJ και G3588 T-DPF ταις G2574 N-DPF καμηλοις G4771 P-GS σου   V-FMI-1S υδρευσομαι G3778 D-NSF αυτη G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G3739 R-ASF ην G2090 V-AAI-3S ητοιμασεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-DSM τω G1438 D-GSM εαυτου G2324 N-DSM θεραποντι G2464 N-PRI ισαακ G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3778 D-DSM τουτω G1097 V-FMI-1S γνωσομαι G3754 CONJ οτι G4160 V-RAI-2S πεποιηκας G1656 N-ASN ελεος G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω G1473 P-GS μου G11 N-PRI αβρααμ
HOT(i) 44 ואמרה אלי גם אתה שׁתה וגם לגמליך אשׁאב הוא האשׁה אשׁר הכיח יהוה לבן אדני׃
IHOT(i) (In English order)
  44 H559 ואמרה And she say H413 אלי to H1571 גם me, Both H859 אתה thou, H8354 שׁתה drink H1571 וגם and I will also H1581 לגמליך for thy camels: H7579 אשׁאב draw H1931 הוא the same H802 האשׁה the woman H834 אשׁר whom H3198 הכיח hath appointed out H3068 יהוה the LORD H1121 לבן son. H113 אדני׃ for my master's
Vulgate(i) 44 et dixerit mihi et tu bibe et camelis tuis hauriam ipsa est mulier quam praeparavit Dominus filio domini mei
Clementine_Vulgate(i) 44 et dixerit mihi: Et tu bibe, et camelis tuis hauriam: ipsa est mulier, quam præparavit Dominus filio domini mei.
Wycliffe(i) 44 and seith to me, And thou drynke, and Y schal drawe watir to thi camels, thilke is the womman which the Lord hath maad redi to the sone of my lord.
Tyndale(i) 44 and she saye agayne to me: dryncke thou and I will also drawe water for thy camels: that same is the wife whom the LORde hath prepared for my masters sonne.
Coverdale(i) 44 and she saye vnto me: Drynke thou, and I wyll drawe water for thy Camels also: that the same be the woma, which the LORDE hath prouyded for my masters sonne.
MSTC(i) 44 and she say again to me, 'drink thou, and I will also draw water for thy camels,' that same is the wife, whom the LORD hath prepared for my master's son.'
Matthew(i) 44 and she say agayne to me: dryncke thou, and I wyll also draw water for thy camels: that same is the wyfe whom the Lord hath prepared for my maisters sonne.
Great(i) 44 and she saye to me: dryncke thou, and I wyll also drawe for thy camels: that same is the wyfe whom the Lorde hath prepared for my masters sonne.
Geneva(i) 44 And she say to me, Drinke thou, and I will also drawe for thy camels, let her be ye wife, which the Lord hath prepared for my masters sonne.
Bishops(i) 44 And she say to me, Drinke thou, and I wyll also drawe for thy Camelles: let the same be the woman whom the Lorde hath prepared for my maisters sonne
DouayRheims(i) 44 And shall say to me: Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman, whom the Lord hath prepared for my master's son.
KJV(i) 44

And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son.

KJV_Cambridge(i) 44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son.
Thomson(i) 44 and who shall say to me, Drink thou, and I will draw water for thy camels; Let her be the wife whom the Lord hath provided for his servant Isaak; and by this I shall know that thon hast dealt mercifully with my master Abraham.
Webster(i) 44 And she saith to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath pointed out for my master's son.
Brenton(i) 44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will draw water for thy camels, this shall be the wife whom the Lord has prepared for his own servant Isaac; and hereby shall I know that thou hast wrought mercy with my master Abraam.
Brenton_Greek(i) 44 καὶ εἴπῃ μοι, καὶ σὺ πίε, καὶ ταῖς καμήλοις σου ὑδρεύσομαι, αὕτη ἡ γυνή ἣν ἡτοίμασε Κύριος τῷ ἑαυτοῦ θεράποντι Ἰσαάκ· καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι, ὅτι πεποίηκας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου Ἁβραάμ.
Leeser(i) 44 And she say to me, Both drink thou, and also for thy camels will I draw: this shall be the wife whom the Lord hath destined for my master’s son.
YLT(i) 44 and she hath said unto me, Both drink thou, and also for thy camels I draw—she is the woman whom Jehovah hath decided for my lord's son.
JuliaSmith(i) 44 And she saying to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: she the woman which Jehovah appointed for my lord's son.
Darby(i) 44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels -- that she should be the woman whom Jehovah hath appointed for my master`s son.
ERV(i) 44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed for my master’s son.
ASV(i) 44 And she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels. Let the same be the woman whom Jehovah hath appointed for my masters son.
JPS_ASV_Byz(i) 44 and she shall say to me: Both drink thou, and I will also draw for thy camels; let the same be the woman whom the LORD hath appointed for my master's son.
Rotherham(i) 44 and she shall say unto me Both, thou, drink, and for thy camels also, will I draw, the same, shall be the woman whom Yahweh hath appointed for the son of my lord.
CLV(i) 44 and she says to me, "You drink, and, moreover, for your camels will I bail,she is the woman whom Yahweh finds correct for Isaac, the son of my lord, and by this will I know that You do a kindness to my lord Abraham..
BBE(i) 44 Take a drink, and I will get water for your camels; let her be the woman marked out by the Lord for my master's son.
MKJV(i) 44 and she says to me, Both you drink, and I will also draw for your camels, may she be the woman whom Jehovah has appointed for my master's son.
LITV(i) 44 and she says to me, Both you drink and also I will draw for your camels, may she be the woman whom Jehovah has designed for my master's son.
ECB(i) 44 and she says to me, Both, you drink; and I also bail for your camels - let that be the woman whom Yah Veh approves for the son of my adoni.
ACV(i) 44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels, let the same be the woman whom LORD has appointed for my master's son.
WEB(i) 44 then she tells me, “Drink, and I will also draw for your camels,”—let her be the woman whom Yahweh has appointed for my master’s son.’
NHEB(i) 44 and she will tell me, "Drink, and I will also draw for your camels,"—let her be the woman whom the LORD has appointed for my master's son.'
AKJV(i) 44 And she say to me, Both drink you, and I will also draw for your camels: let the same be the woman whom the LORD has appointed out for my master's son.
KJ2000(i) 44 And she says to me, Both drink, and I will also draw for your camels: let the same be the woman whom the LORD has appointed out for my master's son.
UKJV(i) 44 And she say to me, Both drink you, and I will also draw for your camels: let the same be the woman whom the LORD has appointed out for my master's son.
EJ2000(i) 44 and if she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels, let the same be the woman whom the LORD has prepared for my master’s son.
CAB(i) 44 and she shall say to me, Drink, and I will draw water for your camels, also; this shall be the wife whom the Lord has prepared for His own servant Isaac; and hereby shall I know that You have shown mercy to my master Abraham.
LXX2012(i) 44 and she shall say to me, Both drink you, and I will draw water for your camels, this [shall be] the wife whom the Lord has prepared for his own servant Isaac; and hereby shall I know that you have wrought mercy with my master Abraam.
NSB(i) 44 »And she will say to me, »You drink, and I will draw for your camels also,« let her be the woman whom Jehovah has appointed for my master’s son.’
LEB(i) 44 let her say to me, "Drink; I will also draw water for your camels," she is the woman whom Yahweh has appointed for the son of my master.'
MLV(i) 44 and she will say to me, Both drink you and I will also draw for your camels, let her be the woman whom Jehovah has appointed for my master's son.
VIN(i) 44 and she will tell me, 'Drink, and I will also draw for your camels' - let her be the woman whom the LORD has appointed for my master's son.
Luther1545(i) 44 und sie wird sagen: Trinke du, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, daß die sei das Weib, das der HERR meines HERRN Sohne bescheret hat.
Luther1912(i) 44 und sie wird sagen: Trinke du, ich will deinen Kamelen auch schöpfen: die sei das Weib, das der HERR meines Herrn Sohne beschert hat.
ELB1871(i) 44 und welche zu mir sagen wird: Trinke du, und auch für deine Kamele will ich schöpfen, daß sie das Weib sei, welches Jehova für den Sohn meines Herrn bestimmt hat.
ELB1905(i) 44 und welche zu mir sagen wird: Trinke du, und auch für deine Kamele will ich schöpfen, daß sie das Weib sei, welches Jahwe für den Sohn meines Herrn bestimmt hat.
DSV(i) 44 En zij tot mij zal zeggen: Drink gij ook, en ik zal ook uw kemelen putten; dat deze die vrouw zij, die de HEERE aan den zoon van mijn heer heeft toegewezen.
DarbyFR(i) 44 Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon seigneur.
Martin(i) 44 Et qui me répondra : Bois, et même j'en puiserai pour tes chameaux, que celle-là soit la femme que l'Eternel a destinée au fils de mon Seigneur.
Segond(i) 44 et qui me répondra: Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Eternel a destinée au fils de mon seigneur!
SE(i) 44 y ella me respondiere, Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua; ésta sea la mujer que aparejó el SEÑOR al hijo de mi señor.
ReinaValera(i) 44 Y ella me respondiere, Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua: ésta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor.
JBS(i) 44 y ella me respondiere, Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua; ésta sea la mujer que aparejó el SEÑOR al hijo de mi señor.
Albanian(i) 44 dhe që do të më thotë: "Pi sa ke nevojë dhe do të marr ujë edhe për devetë e tua", le të jetë gruaja që Zoti i ka caktuar djalit të zotërisë tim.
RST(i) 44 и которая скажет мне: „и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю" – вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего.
Arabic(i) 44 فتقول لي اشرب انت وانا استقي لجمالك ايضا هي المرأة التي عيّنها الرب لابن سيدي.
ArmenianEastern(i) 44 եւ նա ասի ինձ, թէ՝ ՚ Խմի՛ր, քո ուղտերի համար էլ ջուր կը հանեմ», նա էլ կը լինի այն կինը, որին նախատեսել է Տէրը իր ծառայ Իսահակի համար, որովհետեւ դրանից էլ կ՚իմանամ, որ բարեհաճ ես եղել իմ տէր Աբրահամի նկատմամբ»:
Bulgarian(i) 44 и то ми каже: И ти пий, и ще извадя и за камилите ти! — тя да е жената, която ГОСПОД е определил за сина на господаря ми.
Croatian(i) 44 i koja mi kaže: Pij ti, a i tvojim ću devama zahvatiti! - ona neka bude žena koju je Jahve odredio sinu moga gospodara.'
BKR(i) 44 A ona by mi odpověděla: I ty pí, i velbloudům tvým také navážím, ta ať jest manželka, kterouž způsobil Hospodin synu pána mého.
Danish(i) 44 og hun siger mig: Baade maa du drikke, og jeg vil ogsaa Øse til dine Kameler, lad hende være den Kvinde, som HERREN har udset til min Herres Søn.
CUV(i) 44 他 若 說 : 你 只 管 喝 , 我 也 為 你 的 駱 駝 打 水 ; 願 那 女 子 就 作 耶 和 華 給 我 主 人 兒 子 所 預 定 的 妻 。
CUVS(i) 44 他 若 说 : 你 只 管 喝 , 我 也 为 你 的 骆 驼 打 水 ; 愿 那 女 子 就 作 耶 和 华 给 我 主 人 儿 子 所 预 定 的 妻 。
Esperanto(i) 44 kaj kiu diros al mi: Trinku vi, kaj ankaux por viaj kameloj mi cxerpos -tio estas la virino, kiun la Eternulo destinis por la filo de mia sinjoro.
Estonian(i) 44 ja kui tema mulle vastab: joo ise, ja ma ammutan ka su kaamelitele! siis on tema see naine, kelle Issand on määranud mu isanda pojale.
Finnish(i) 44 Ja hän sanoo minulle: juo sinä, minä ammunnan myös sinun kameleilles: se on se vaimo, jonka Herra on edeskatsonut minun herrani pojalle.
FinnishPR(i) 44 vastaa minulle: 'Juo itse, ja minä ammennan myös sinun kameleillesi' -että hän on se vaimo, jonka Herra on määrännyt minun herrani pojalle.
Haitian(i) 44 Ou mèt bwè! Apre sa, m'a bay chamo ou yo bwè tou, tanpri fè se li menm ou chwazi pou madanm pitit mèt mwen an.
Hungarian(i) 44 És az ezt mondja nékem: Te is igyál, és a te tevéidnek is merítek; az legyen a feleség, a kit az Úr az én uram fiának rendelt.
Indonesian(i) 44 Jika dia mau melakukannya, dan menawarkan juga untuk memberi minum kepada unta-unta saya, maka dialah kiranya yang TUHAN pilih menjadi istri anak tuan saya itu.'
Italian(i) 44 mi dirà: Bevi pure; ed anche attignerò per i tuoi cammelli; essa sia la moglie che il Signore ha preparata al figliuolo del mio signore.
ItalianRiveduta(i) 44 e che mi dirà: Bevi pure e ne attingerò anche per i tuoi cammelli, sia la moglie che l’Eterno ha destinata al figliuolo del mio signore.
Korean(i) 44 그의 대답이 당신은 마시라 내가 또 당신의 약대를 위하여도 길으리라 하면 그 여자는 여호와께서 나의 주인의 아들을 위하여 정하여 주신 자가 되리이다 하며
Lithuanian(i) 44 o ji atsakys: ‘Gerk, ir tavo kupranugarius pagirdysiu’, bus moteris, kurią Viešpats paskyrė mano valdovo sūnui’.
PBG(i) 44 A ona by rzekła do mnie: I ty pij, naczerpię też i wielbłądom twoim: ta będzie żoną, którą zgotował Pan synowi pana mego.
Portuguese(i) 44 e ela me responder: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos; seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor.
Norwegian(i) 44 og hun da sier til mig: Drikk du, og jeg vil også hente vann til dine kameler - så er hun den kvinne som Herren har utsett for min herres sønn.
Romanian(i) 44 şi care îmi va răspunde:,,Bea tu însuţi, şi voi da de băut şi cămilelor tale,`` fata aceea să fie nevasta pe care a rînduit -o Domnul pentru fiul stăpînului meu!``
Ukrainian(i) 44 вона ж відкаже мені: Пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води, то вона та жінка, яку призначив Господь для сина пана мого.