Ezekiel 10:4

LXX_WH(i)
    4 G2532 CONJ και G522 V-AAI-3S απηρεν G3588 T-NSF η G1391 N-NSF δοξα G2962 N-GSM κυριου G575 PREP απο G3588 T-GPN των   N-PRI χερουβιν G1519 PREP εις G3588 T-ASN το   A-ASN αιθριον G3588 T-GSM του G3624 N-GSM οικου G2532 CONJ και   V-AAI-3S επλησεν G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G3588 T-NSF η G3507 N-NSF νεφελη G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G833 N-NSF αυλη   V-API-3S επλησθη G3588 T-GSN του G5338 N-GSN φεγγους G3588 T-GSF της G1391 N-GSF δοξης G2962 N-GSM κυριου
HOT(i) 4 וירם כבוד יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד יהוה׃
Vulgate(i) 4 et elevata est gloria Domini desuper cherub ad limen domus et repleta est domus nube et atrium repletum est splendore gloriae Domini
Clementine_Vulgate(i) 4 Et elevata est gloria Domini desuper cherub ad limen domus: et repleta est domus nube, et atrium repletum est splendore gloriæ Domini.
Wycliffe(i) 4 And the glorie of the Lord was reisid fro aboue cherubyns to the threisfold of the hous; and the hous was fillid with a cloude, and the halle was fillid with schynyng of the glorie of the Lord.
Coverdale(i) 4 But the glory of the LORDE remoued from the Cherubins, and came vpon the thresholde of the house: so that the Temple was full of cloudes, and the courte was full of the shyne of the LORDES glory.
MSTC(i) 4 But the glory of the LORD removed from the Cherubims, and came upon the threshold of the house: so that the temple was full of clouds, and the court was full of the shine of the LORD's glory.
Matthew(i) 4 But the glory of the Lorde remoued from the Cherubyns, and came vpon the thresholde of the house: so that the temple was full of cloudes, and the courte was full of the shyne of the Lordes glory.
Great(i) 4 But the glory of the Lorde remoued from the Cherubyns, and came vpon the thresholde of the house: so that the temple was full of cloudes, and the courte was full of the shyne of the Lordes glory.
Geneva(i) 4 Then the glorie of the Lord went vp from the Cherub, and stoode ouer the doore of the house, and the house was filled with the cloud, and the court was filled with the brightnesse of the Lordes glorie.
Bishops(i) 4 And the glorie of the Lorde remoued from the Cherubims, and came vpon the doore of the house: so that the temple was full of cloudes, and the court was full of the shine of the Lordes glorie
DouayRheims(i) 4 And the glory of the Lord was lifted up from above the cherub to the threshold of the house: and the house was filled with the cloud, and the court was filled with the brightness of the glory of the Lord.
KJV(i) 4

Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD's glory.

KJV_Cambridge(i) 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD's glory.
Thomson(i) 4 And the glory of the Lord had removed from the cherubims to the open part of the house and the cloud filled the house and the court was filled with the splendour of the glory of the Lord:
Webster(i) 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshhold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD'S glory.
Brenton(i) 4 Then the glory of the Lord departed from the cherubs to the porch of the house; and the cloud filled the house, and the court was filled with the brightness of the glory of the Lord.
Brenton_Greek(i) 4 Καὶ ἀπῇρεν ἡ δόξα Κυρίου ἀπὸ τῶν Χερουβὶμ εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου, καὶ ἔπλησε τὸν οἶκον ἡ νεφέλη· καὶ ἡ αὐλὴ ἐπλήσθη τοῦ φέγγους τῆς δόξης Κυρίου.
Leeser(i) 4 Then the glory of the Lord rose upward from the cherub, toward the threshold of the house: and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the Lord’s glory.
YLT(i) 4 and become high doth the honour of Jehovah above the cherub, over the threshold of the house, and the house is filled with the cloud, and the court hath been filled with the brightness of the honour of Jehovah.
JuliaSmith(i) 4 And the glory of Jehovah will rise from off the cherub over the threshold of the house, and the house will be filled with the cloud, and the enclosure was filled with the shining of the glory of Jehovah.
Darby(i) 4 And the glory of Jehovah mounted up from the cherub, [and came] over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of Jehovah`s glory.
ERV(i) 4 And the glory of the LORD mounted up from the cherub, [and stood ]over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD’S glory.
ASV(i) 4 And the glory of Jehovah mounted up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of Jehovahs glory.
JPS_ASV_Byz(i) 4 And the glory of the LORD mounted up from the cherub to the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD'S glory.
Rotherham(i) 4 Then arose the glory of Yahweh from off the cherub, unto the threshold of the house,—and the house was fled with the cloud, and the, court, was fled with the brightness of the glory of Yahweh.
CLV(i) 4 and become high does the honor of Yahweh above the cherub, over the threshold of the house, and the house is filled with the cloud, and the court has been filled with the brightness of the honor of Yahweh."
BBE(i) 4 And the glory of the Lord went up from the winged ones and came to rest over the doorstep of the house; and the house was full of the cloud and the open square was full of the shining of the Lord's glory.
MKJV(i) 4 And the glory of Jehovah rose from the cherub, over the threshold of the house. And the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of Jehovah's glory.
LITV(i) 4 And the glory of Jehovah lifted up from the cherub, over the threshold of the house. And the house was filled with the cloud. And the court was full of the radiance of the glory of Jehovah.
ECB(i) 4 and the honor of Yah Veh lifts from the cherub over the threshold of the house: and the house fills with the cloud; and the court fills from the brilliance of the honor of Yah Veh:
ACV(i) 4 And the glory of LORD mounted up from the cherub, over the threshold of the house. And the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of LORD's glory.
WEB(i) 4 Yahweh’s glory mounted up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of Yahweh’s glory.
NHEB(i) 4 The glory of the LORD mounted up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD's glory.
AKJV(i) 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD's glory.
KJ2000(i) 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD’S glory.
UKJV(i) 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD's glory.
EJ2000(i) 4 And the glory of the LORD had gone up from the cherubim to the threshold of the door, and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD’s glory.
CAB(i) 4 Then the glory of the Lord departed from the cherubim to the porch of the house; and the cloud filled the house, and the court was filled with the brightness of the glory of the Lord.
LXX2012(i) 4 Then the glory of the Lord departed from the cherubs to the porch of the house; and the cloud filled the house, and the court was filled with the brightness of the glory of the Lord.
NSB(i) 4 Jehovah’s glory rose from the angels to the entrance of the Temple. The cloud filled the Temple, and the brightness of Jehovah’s glory filled the courtyard.
LEB(i) 4 And the glory of Yahweh rose up from on the cherub toward* the threshold of the house,* and the house* was filled with the cloud, and the courtyard was filled with the brightness of the glory of Yahweh.
MLV(i) 4 And the glory of Jehovah mounted up from the cherub, over the threshold of the house. And the house was filled with the cloud and the court was full of the brightness of Jehovah's glory.
VIN(i) 4 And the glory of the LORD lifted up from the cherub, over the threshold of the house. And the house was filled with the cloud. And the court was full of the radiance of the glory of the LORD.
Luther1545(i) 4 Und die HERRLIchkeit des HERRN erhub sich von dem Cherub zur Schwelle am Hause; und das Haus ward voll Nebels und der Vorhof voll Glanzes von der HERRLIchkeit des HERRN.
Luther1912(i) 4 Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich von dem Cherub zur Schwelle am Hause; und das Haus ward erfüllt mit der Wolke und der Vorhof voll Glanzes von der Herrlichkeit des HERRN.
ELB1871(i) 4 Und die Herrlichkeit Jehovas hatte sich von dem Cherub auf die Schwelle des Hauses hin erhoben; und das Haus war von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll von dem Glanze der Herrlichkeit Jehovas.
ELB1905(i) 4 Und die Herrlichkeit Jahwes hatte sich von dem Cherub auf die Schwelle des Hauses hin erhoben; und das Haus war von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll von dem Glanze der Herrlichkeit Jahwes.
DSV(i) 4 Toen hief zich de heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven den cherub, op den dorpel van het huis; en het huis werd vervuld met een wolk, en het voorhof was vol van den glans der heerlijkheid des HEEREN.
Giguet(i) 4 Alors la gloire du Seigneur s’éleva, et des chérubins passa au portique du temple, et la nuée remplit le temple; et le parvis était rempli des rayons de la gloire du Seigneur.
DarbyFR(i) 4 Et la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin, et vint sur le seuil de la maison; et la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel.
Martin(i) 4 Puis la gloire de l'Eternel s'éleva de dessus les Chérubins pour venir sur le seuil de la maison, et la maison fut remplie d'une nuée; le parvis aussi fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Eternel.
Segond(i) 4 La gloire de l'Eternel s'éleva de dessus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la maison; la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Eternel.
SE(i) 4 Y la gloria del SEÑOR se había levantado del querubín al umbral de la puerta; y la Casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del SEÑOR.
ReinaValera(i) 4 Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta; y la casa fué llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová.
JBS(i) 4 Y la gloria del SEÑOR se había levantado del querubín al umbral de la puerta; y la Casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del SEÑOR.
Albanian(i) 4 Pastaj lavdia e Zotit u ngrit mbi kerubinin duke lëvizur drejt pragut të tempullit; atëherë tempulli u mbush me renë dhe oborri u mbush me shkëlqimin e lavdisë të Zotit.
RST(i) 4 И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа.
Arabic(i) 4 فارتفع مجد الرب عن الكروب الى عتبة البيت. فامتلأ البيت من السحابة وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب.
Bulgarian(i) 4 И ГОСПОДНАТА слава се издигна от херувимите на прага на дома; и домът се изпълни от облака, и дворът беше пълен със сиянието на ГОСПОДНАТА слава.
Croatian(i) 4 a Slava Jahvina vinu se s kerubinÄa prema pragu Doma. Dom se ispuni oblakom, a predvorje napuni svjetlost Slave Jahvine.
BKR(i) 4 Nebo když se byla zdvihla sláva Hospodinova s cherubínů k prahu domu, tedy naplněn byl dům tím hustým oblakem, a síň naplněna byla bleskem slávy Hospodinovy.
Danish(i) 4 Og HERRENS Herlighed hævede sig op fra Keruben hen til Husets Dørtærskel; og Huset fyldtes af Skyen, og Forgaarden blev fuld af HERRENS Herligheds Glans.
CUV(i) 4 耶 和 華 的 榮 耀 從 基 路 伯 那 裡 上 升 , 停 在 門 檻 以 上 ; 殿 內 滿 了 雲 彩 , 院 宇 也 被 耶 和 華 榮 耀 的 光 輝 充 滿 。
CUVS(i) 4 耶 和 华 的 荣 耀 从 基 路 伯 那 里 上 升 , 停 在 门 槛 以 上 ; 殿 内 满 了 云 彩 , 院 宇 也 被 耶 和 华 荣 耀 的 光 辉 充 满 。
Esperanto(i) 4 Kaj levigxis la majesto de la Eternulo de la kerubo al la enirejo de la domo, kaj la domo plenigxis de la nubo, kaj la korto plenigxis de brilo de la majesto de la Eternulo.
Finnish(i) 4 Ja Herran kunnia nousi Kerubimin päältä huoneen kynnykseen asti, ja huone täytettiin sumulla ja kartano Herran kunnian kirkkaudella.
FinnishPR(i) 4 Ja Herran kirkkaus kohosi kerubin yltä temppelin kynnykselle, ja pilvi täytti temppelin, ja esipiha tuli täyteen Herran kirkkauden hohdetta.
Haitian(i) 4 Bèl limyè prezans Seyè a leve anwo tèt bèt vivan yo, li al kanpe nan papòt tanp lan. Nwaj la anvayi tout tanp lan. Lakou a menm te klere ak gwo limyè prezans Seyè a.
Hungarian(i) 4 És eltávozék az Úr dicsõsége a Kérubról, a ház küszöbére, és megtelék a ház a felhõvel, és a pitvar betelék az Úr dicsõségének fényességével.
Indonesian(i) 4 Cahaya kemilau yang menandakan kehadiran TUHAN memancar dari kerub-kerub itu dan pindah ke pintu masuk Rumah TUHAN, sehingga pelatarannya menjadi terang-benderang.
Italian(i) 4 Poi la gloria del Signore si levò d’in su i Cherubini, traendo verso la soglia della Casa; e la Casa fu ripiena della nuvola; e il cortile fu ripieno dello splendor della gloria del Signore.
ItalianRiveduta(i) 4 E la gloria dell’Eterno s’alzò di sui cherubini, movendo verso la soglia della casa; e la casa fu ripiena della nuvola; e il cortile fu ripieno dello splendore della gloria dell’Eterno.
Korean(i) 4 여호와의 영광이 그룹에서 올라 성전 문지방에 임하니 구름이 성전에 가득하며 여호와의 영화로운 광채가 뜰에 가득하였고
Lithuanian(i) 4 Viešpaties šlovė pasitraukė nuo cherubo prie šventyklos įėjimo; debesiui pripildžius namus, Viešpaties šlovės spindesio buvo pilnas visas kiemas.
PBG(i) 4 Bo gdy się była podniosła chwała Pańska z Cherubinów, ku progowi domu, tedy napełniony był dom obłokiem, a sień napełniona była jasnością chwały Pańskiej;
Portuguese(i) 4 Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e passou para a entrada da casa; e encheu-se a casa duma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor.
Norwegian(i) 4 Og Herrens herlighet hevet sig op fra kjerubene og flyttet sig til husets dørtreskel, og huset fyltes av skyen, og forgården blev full av glansen fra Herrens herlighet.
Romanian(i) 4 Atunci slava Domnului s'a ridicat de pe heruvimi, şi s'a îndreptat spre pragul casei, aşa în cît Templul s'a umplut de nor, şi curtea s'a umplut de strălucirea slavei Domnului.
Ukrainian(i) 4 І піднялася слава Господня з-над Херувима на поріг дому, і наповнився дім хмарою, а подвір'я наповнилося сяйвом Господньої слави.