Exodus 9:13

LXX_WH(i)
    13   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G3719 V-AAD-2S ορθρισον G3588 T-ASN το G4404 ADV πρωι G2532 CONJ και G2476 V-AAD-2S στηθι G1726 PREP εναντιον G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-GPM των G1445 N-GPM εβραιων G1821 V-AAD-2S εξαποστειλον G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2443 CONJ ινα G3000 V-AAS-3P λατρευσωσιν G1473 P-DS μοι
HOT(i) 13 ויאמר יהוה אל משׁה השׁכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שׁלח את עמי ויעבדני׃
IHOT(i) (In English order)
  13 H559 ויאמר said H3068 יהוה And the LORD H413 אל unto H4872 משׁה Moses, H7925 השׁכם Rise up early H1242 בבקר in the morning, H3320 והתיצב and stand H6440 לפני before H6547 פרעה Pharaoh, H559 ואמרת and say H413 אליו unto H3541 כה him, Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H430 אלהי God H5680 העברים of the Hebrews, H7971 שׁלח go, H853 את   H5971 עמי Let my people H5647 ויעבדני׃ that they may serve
Vulgate(i) 13 dixit quoque Dominus ad Mosen mane consurge et sta coram Pharao et dices ad eum haec dicit Dominus Deus Hebraeorum dimitte populum meum ut sacrificet mihi
Clementine_Vulgate(i) 13 Dixitque Dominus ad Moysen: Mane consurge, et sta coram Pharaone, et dices ad eum: Hæc dicit Dominus Deus Hebræorum: Dimitte populum meum ut sacrificet mihi.
Wycliffe(i) 13 Also the Lord seide to Moises, Rise thou eerli, and stonde bifore Farao, and thou schalt seie to hym, The Lord God of Ebrews seth these thingis, Delyuere thou my puple, that it make sacrifice to me;
Tyndale(i) 13 And the Lorde sayde vnto Moses: ryse vp early in the mornynge and stonde before Pharao and tell him, thus sayth the Lorde God of the Ebrues: Let my people goo, that they may serue me,
Coverdale(i) 13 Then sayde the LORDE vnto Moses: Get the vp tomorow by tymes, & stonde before Pharao, & speake vnto him: Thus sayeth ye LORDE God of the Hebrues: let my people go, yt they maye serue me,
MSTC(i) 13 And the LORD said unto Moses, "Rise up early in the morning and stand before Pharaoh and tell him, 'Thus sayeth the LORD God of the Hebrews: Let my people go, that they may serve me,
Matthew(i) 13 And the Lord sayd vnto Moyses: ryse vp early in the mornyng, & stande before Pharao and tel hym, thus sayeth the Lord God of the Hebrues: Let my people go, that they may serue me,
Great(i) 13 And the Lorde sayde vnto Moses: ryse vp early in the mornynge, and stande before Pharao, & thou shalt tell hym: thus sayth the Lord God of the Ebrues: Let my people go, that they maye serue me:
Geneva(i) 13 Also the Lord said vnto Moses, Rise vp early in the morning, and stand before Pharaoh, and tell him, Thus saith the Lord God of the Ebrewes, Let my people goe, that they may serue me.
Bishops(i) 13 And the Lorde sayde vnto Moyses: rise vp early in the morning, and stande before Pharao, and thou shalt tell him, Thus sayeth the Lorde God of the Hebrues: Let my people go, that they may serue me
DouayRheims(i) 13 And the Lord said to Moses: Arise in the morning, and stand before Pharao, and thou shalt say to him: Thus saith the Lord, the God of the Hebrews: Let my people go to sacrifice to me.
KJV(i) 13

And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.

KJV_Cambridge(i) 13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
Thomson(i) 13 Then the Lord said to Moses, Rise early to-morrow morning and stand before Pharao and say to him, Thus saith the Lord the God of the Hebrews, Send away my people that they may serve me.
Webster(i) 13 And the LORD said to Moses, Rise early in the morning, and stand before Pharaoh, and say to him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
Brenton(i) 13 And the Lord said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharao; and thou shalt say to him, These things saith the Lord God of the Hebrews, Send away my people that they may serve me.
Brenton_Greek(i) 13 Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ὄρθρισον τὸ πρωῒ, καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραὼ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Ἑβραίων, ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσί μοι.
Leeser(i) 13 And the Lord said unto Moses, Rise up early in the morning, and place thyself before Pharaoh, and say unto him, Thus hath said the Eternal, the God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
YLT(i) 13 And Jehovah saith unto Moses, `Rise early in the morning, and station thyself before Pharaoh, and thou hast said unto him, Thus said Jehovah, God of the Hebrews, Send My people away, and they serve Me,
JuliaSmith(i) 13 And Jehovah will say to Moses, Rise early in the morning, and stand before Pharaoh, and say to him, Thus said Jehovah, the God of the Hebrews, Send forth my people, and they shall serve me.
Darby(i) 13 And Jehovah said to Moses, Rise up early in the morning, and set thyself before Pharaoh, and say to him, Thus saith Jehovah, the God of the Hebrews: Let my people go, that they may serve me.
ERV(i) 13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, the God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
ASV(i) 13 And Jehovah said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith Jehovah, the God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
JPS_ASV_Byz(i) 13 And the LORD said unto Moses: 'Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him: Thus saith the LORD, the God of the Hebrews: Let My people go, that they may serve Me.
Rotherham(i) 13 Then said Yahweh unto Moses, Rise thou early in the morning, and station thyself before Pharaoh,—then shalt thou say unto him—Thus, saith Yahweh, God of the Hebrews, Let my people go that they may serve me;
CLV(i) 13 Then Yahweh said to Moses: Rise early in the morning, station yourself before Pharaoh, and say to him, Thus says Yahweh, Elohim of the Hebrews: Dismiss My people that they may serve Me.
BBE(i) 13 And the Lord said to Moses, Get up early in the morning and take your place before Pharaoh, and say to him, This is what the Lord, the God of the Hebrews, says: Let my people go so that they may give me worship.
MKJV(i) 13 And Jehovah said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say to him, So says Jehovah, the God of the Hebrews, Let My people go, so that they may serve Me.
LITV(i) 13 And Jehovah said to Moses, Get up early in the morning and stand before Pharaoh, and say to him, So says Jehovah the God of the Hebrews, Send away My people that they may serve Me.
ECB(i) 13 And Yah Veh says to Mosheh, Start early in the morning and stand at the face of Paroh, and say to him, Thus says Yah Veh Elohim of the Hebrews, Send my people away to serve me:
ACV(i) 13 And LORD said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say to him, Thus says LORD, the God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
WEB(i) 13 Yahweh said to Moses, “Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and tell him, ‘This is what Yahweh, the God of the Hebrews, says: “Let my people go, that they may serve me.
NHEB(i) 13 The LORD said to Moses, "Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and tell him, 'This is what the LORD, the God of the Hebrews, says: "Let my people go, that they may serve me.
AKJV(i) 13 And the LORD said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say to him, Thus said the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
KJ2000(i) 13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus says the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
UKJV(i) 13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus says the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
EJ2000(i) 13 ¶ Then the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go that they may serve me.
CAB(i) 13 And the Lord said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh; and you shall say to him, Thus says the Lord God of the Hebrews: Let My people go, that they may serve Me.
LXX2012(i) 13 And the Lord said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharao; and you shall say to him, These things says the Lord God of the Hebrews, Send away my people that they may serve me.
NSB(i) 13 Jehovah told Moses to get up early the next morning and say to the king: »God of the Hebrews commands you to let his people go, so they can serve him!
ISV(i) 13 The LORD said to Moses, "Get up early in the morning, present yourself to Pharaoh, and say to him, 'This is what the LORD God of the Hebrews says: "Let my people go so they may serve me.
LEB(i) 13 And Yahweh said to Moses, "Start early in the morning and stand before Pharaoh. Look, he is going out to the water, and you must say to him, 'Thus says Yahweh, the God of the Hebrews, "Release my people so that they may serve me.
MLV(i) 13 And Jehovah said to Moses, Rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say to him, Jehovah says thus, the God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
VIN(i) 13 The LORD said to Moses, "Get up early in the morning, present yourself to Pharaoh, and say to him, 'This is what the LORD God of the Hebrews says: "Let my people go so they may serve me.
Luther1545(i) 13 Da sprach der HERR zu Mose: Mache dich morgen frühe auf und tritt vor Pharao und sprich zu ihm: So sagt der HERR, der Ebräer Gott: Laß mein Volk, daß mir's diene!
Luther1912(i) 13 Da sprach der HERR zu Mose: Mache dich morgen früh auf und tritt vor Pharao und sprich zu ihm: So sagt der HERR, der Hebräer Gott: Laß mein Volk, daß mir's diene;
ELB1871(i) 13 Und Jehova sprach zu Mose: Mache dich des Morgens früh auf und tritt vor dem Pharao und sprich zu ihm: So spricht Jehova, der Gott der Hebräer: Laß mein Volk ziehen, daß sie mir dienen!
ELB1905(i) 13 Und Jahwe sprach zu Mose: Mache dich des Morgens früh auf und tritt vor dem Pharao und sprich zu ihm: So spricht Jahwe, der Gott der Hebräer: Laß mein Volk ziehen, daß sie mir dienen!
DSV(i) 13 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Maak u morgen vroeg op, en stel u voor Farao's aangezicht, en zeg tot hem: Zo zegt de HEERE, de God der Hebreën: Laat Mijn volk trekken, dat zij Mij dienen.
Giguet(i) 13 ¶ Après cela, le Seigneur dit à Moïse: Lève-toi de grand matin, et présente-toi devant le Pharaon, et dis lui: Voici ce que dit le Seigneur Dieu des Hébreux: Renvoie mon peuple, afin qu’il m’offre un sacrifice.
DarbyFR(i) 13
Et l'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et tiens-toi devant le Pharaon, et dis-lui: Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller mon peuple, pour qu'ils me servent;
Martin(i) 13 Puis l'Eternel dit à Moïse : lève-toi de bon matin, et te présente devant Pharaon, et lui dit : ainsi a dit l'Eternel, le Dieu des Hébreux : laisse aller mon peuple, afin qu'ils me servent.
Segond(i) 13 L'Eternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve.
SE(i) 13 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante del Faraón, y dile: El SEÑOR Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
ReinaValera(i) 13 Entonces Jehová dijo á Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los Hebreos, dice así: Deja ir á mi pueblo, para que me sirva.
JBS(i) 13 ¶ Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante del Faraón, y dile: El SEÑOR Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
Albanian(i) 13 Pas kësaj Zoti i tha Moisiut: "Çohu herët në mëngjes, paraqitu para Faraonit dhe thuaji: "Kështu thotë Zoti, Perëndia i Hebrenjve: Lëre popullin tim të shkojë, që të ketë mundësi të më shërbejë.
RST(i) 13 И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение;
Arabic(i) 13 ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدوني.
ArmenianEastern(i) 13 Տէրն ասաց Մովսէսին. «Առաւօտեան վե՛ր կաց, կանգնի՛ր փարաւոնի առաջ ու նրան ասա՛, որ այսպէս է ասում եբրայեցիների Տէր Աստուածը. «Արձակի՛ր իմ ժողովրդին, որ պաշտի ինձ,
Bulgarian(i) 13 След това ГОСПОД каза на Мойсей: Стани утре рано и застани пред фараона, и му кажи: Така казва ГОСПОД, Бог на евреите: Пусни народа Ми, за да Ми послужи!
Croatian(i) 13 Tada Jahve reče Mojsiju: "Podrani ujutro, iziđi pred faraona i reci mu: 'Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: Pusti narod da ode i da mi štovanje iskaže.
BKR(i) 13 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vstana ráno, postav se před Faraonem, a rci k němu: Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejský: Propusť lid můj, ať mi slouží.
Danish(i) 13 Da sagde HERREN til Mose: Staa aarle op om Morgenen og stil dig for Farao og sig til ham: Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Lad mit Folk fare, at de kunne tjene mig.
CUV(i) 13 耶 和 華 對 摩 西 說 : 你 清 早 起 來 , 站 在 法 老 面 前 , 對 他 說 : 耶 和 華 ─ 希 伯 來 人 的   神 這 樣 說 : 容 我 的 百 姓 去 , 好 事 奉 我 。
CUVS(i) 13 耶 和 华 对 摩 西 说 : 你 清 早 起 来 , 站 在 法 老 面 前 , 对 他 说 : 耶 和 华 ― 希 伯 来 人 的   神 这 样 说 : 容 我 的 百 姓 去 , 好 事 奉 我 。
Esperanto(i) 13 Tiam la Eternulo diris al Moseo:Levigxu frue matene kaj starigxu antaux Faraono, kaj diru al li:Tiel diris la Eternulo, Dio de la Hebreoj:Forliberigu Mian popolon, ke gxi faru al Mi servon.
Finnish(i) 13 Niin sanoi Herra Mosekselle: nouse huomenna varhain, ja seiso Pharaon edessä, ja sano hänelle: Näin sanoo Herra Hebrealaisten Jumala: päästä minun kansani palvelemaan minua.
FinnishPR(i) 13 Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Astu huomenaamuna varhain faraon eteen ja sano hänelle: 'Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Päästä minun kansani palvelemaan minua.
Haitian(i) 13 Seyè a di Moyiz konsa: -Leve granmaten, al parèt devan farawon an. W'a di l': Men sa Seyè a, Bondye pèp ebre a, voye di ou: Kite pèp mwen an ale pou yo ka al fè sèvis pou mwen.
Hungarian(i) 13 És monda az Úr Mózesnek: Kelj fel reggel és állj a Faraó eleibe és mondd néki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.
Indonesian(i) 13 TUHAN berkata kepada Musa, "Pergilah besok pagi-pagi sekali menghadap raja, dan sampaikan kepadanya bahwa TUHAN, Allah orang Ibrani berkata: 'Lepaskan umat-Ku supaya mereka dapat pergi beribadat kepada-Ku.
Italian(i) 13 POI il Signore disse a Mosè: Levati da mattina, e presentati a Faraone, e digli: Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei: Lascia andare il mio popolo, acciocchè mi serva.
ItalianRiveduta(i) 13 Poi l’Eterno disse a Mosè: "Lèvati di buon mattino, presentati a Faraone, e digli: Così dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei: Lascia andare il mio popolo, perché mi serva;
Korean(i) 13 여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찌기 일어나 바로 앞에 서서 그에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라
Lithuanian(i) 13 Tada Viešpats tarė Mozei: “Atsikelk anksti rytą, nueik pas faraoną ir sakyk: ‘Taip sako Viešpats, hebrajų Dievas: ‘Išleisk mano tautą man tarnauti.
PBG(i) 13 I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, a stań przed Faraonem, i mów do niego: Tak mówi Pan, Bóg Hebrejczyków: Wypuść lud mój, aby mi służył:
Portuguese(i) 13 Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva;
Norwegian(i) 13 Da sa Herren til Moses: Stå tidlig op imorgen, og tred frem for Farao og si til ham: Så sier Herren, hebreernes Gud: La mitt folk fare, så de kan tjene mig!
Romanian(i) 13 Domnul a zis lui Moise:,,Scoală-te dis de dimineaţă, du-te înaintea lui Faraon, şi spune -i:,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul Evreilor:,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească.
Ukrainian(i) 13 І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці, і стань перед лицем фараоновим та й скажи йому: Отак сказав Господь, Бог євреїв: Відпусти Мій народ, і нехай вони служать Мені!