Deuteronomy 6:7

LXX_WH(i)
    7 G2532 CONJ και G4264 V-FAI-2S προβιβασεις G846 D-APN αυτα G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2980 V-FAI-2S λαλησεις G1722 PREP εν G846 D-DPN αυτοις G2521 V-PMPNS καθημενος G1722 PREP εν G3624 N-DSM οικω G2532 CONJ και G4198 V-PMPNS πορευομενος G1722 PREP εν G3598 N-DSF οδω G2532 CONJ και   V-PMPNS κοιταζομενος G2532 CONJ και   V-PMPNS διανισταμενος
HOT(i) 7 ושׁננתם לבניך ודברת בם בשׁבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשׁכבך ובקומך׃
IHOT(i) (In English order)
  7 H8150 ושׁננתם And thou shalt teach them diligently H1121 לבניך unto thy children, H1696 ודברת and shalt talk H3427 בם בשׁבתך of them when thou sittest H1004 בביתך in thine house, H1980 ובלכתך and when thou walkest H1870 בדרך by the way, H7901 ובשׁכבך and when thou liest down, H6965 ובקומך׃ and when thou risest up.
Vulgate(i) 7 et narrabis ea filiis tuis et meditaberis sedens in domo tua et ambulans in itinere dormiens atque consurgens
Clementine_Vulgate(i) 7 et narrabis ea filiis tuis, et meditaberis in eis sedens in domo tua, et ambulans in itinere, dormiens atque consurgens.
Wycliffe(i) 7 and thou schalt telle tho to thi sones, and thou schalt thenke on tho, sittynge in thin hows, and goynge in the weie, slepynge, and rysinge.
Tyndale(i) 7 ad thou shalt whett them on thy childern, and shalt talke of them when thou art at home in thyne housse and as thou walkest by the waye, ad when thou lyest doune and when thou rysest vpp:
Coverdale(i) 7 & shalt whet them vpon yi children, and shalt talke of them, wha thou syttest in thyne house, & whan thou walkest by the waie: whan thou lyest downe, & wha thou rysest vp.
MSTC(i) 7 And thou shalt whet them on thy children, and shalt talk of them when thou art at home in thine house and as thou walkest by the way; and when thou liest down and when thou risest up.
Matthew(i) 7 & thou shalt whett theim on thy children. & shalt talke of theim when thou arte at home in thyne house, and as thou walkeste by the way, and when thou lyest downe and when thou rysest vp:
Great(i) 7 and thou shalt shewe them vnto thy chyldren, and shalt talke of them when thou art at home in thyne house, and as thou walkest by the waye, and when thou lyest doune, and when thou rysest vp:
Geneva(i) 7 And thou shalt rehearse them continually vnto thy children, and shalt talke of them when thou tariest in thine house, and as thou walkest by the way, and when thou liest downe, and when thou risest vp:
Bishops(i) 7 And thou shalt shewe them vnto thy children, and shalt talke of them when thou art at home in thine house, and as thou walkest by the way, & when thou lyest downe, and when thou risest vp
DouayRheims(i) 7 And thou shalt tell them to thy children, and thou shalt meditate upon them sitting in thy house, and walking on thy journey, sleeping and rising.
KJV(i) 7

And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

KJV_Cambridge(i) 7 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
Thomson(i) 7 and thou shalt impress them on thy children, and speak of them, when thou sittest at home, and when thou art walking abroad, and when thou liest down, and when thou risest up;
Webster(i) 7 And thou shalt teach them diligently to thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
Brenton(i) 7 And thou shalt teach them to thy children, and thou shalt speak of them sitting in the house, and walking by the way, and lying down, and rising up.
Brenton_Greek(i) 7 Καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου, καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ, καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ, καὶ κοιταζόμενος, καὶ διανιστάμενος.
Leeser(i) 7 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt speak of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
YLT(i) 7 and thou hast repeated them to thy sons, and spoken of them in thy sitting in thine house, and in thy walking in the way, and in thy lying down, and in thy rising up,
JuliaSmith(i) 7 And sharpen them to thy sons, and speak in them in thy resting in thy house, and in thy going in the way, and in thy lying down and in thy rising up.
Darby(i) 7 and thou shalt impress them on thy sons, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou goest on the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
ERV(i) 7 and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
ASV(i) 7 and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
JPS_ASV_Byz(i) 7 and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
Rotherham(i) 7 and thou shalt impress them upon thy sons, and shalt speak of them,—when thou sittest in thy house and when thou walkest by the way, and when thou liest down and when thou risest up;
CLV(i) 7 Repeat them to your sons, and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down and when you arise.
BBE(i) 7 Teaching them to your children with all care, talking of them when you are at rest in your house or walking by the way, when you go to sleep and when you get up.
MKJV(i) 7 And you shall carefully teach them to your sons, and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
LITV(i) 7 And you shall teach them to your sons, and shall speak of them as you sit in your house, and as you walk in the way, and as you are lying down, and as you are rising up.
ECB(i) 7 and point them out to your sons and word of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up:
ACV(i) 7 And thou shall teach them diligently to thy sons, and shall talk of them when thou sit in thy house, and when thou walk by the way, and when thou lay down, and when thou rise up.
WEB(i) 7 and you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
NHEB(i) 7 and you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
AKJV(i) 7 And you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
KJ2000(i) 7 And you shall teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
UKJV(i) 7 And you shall teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
EJ2000(i) 7 and thou shalt repeat them diligently unto thy sons and shalt talk of them being in thy house and walking by the way, lying down in bed, and rising up;
CAB(i) 7 And you shall teach them to your children, and you shall speak of them sitting in the house, and walking by the way, and lying down, and rising up.
LXX2012(i) 7 And you shall teach them to your children, and you shall speak of them sitting in the house, and walking by the way, and lying down, and rising up.
NSB(i) 7 »Carefully teach them to your sons. Talk of them when you sit in your house and when you walk by the way. Speak about them when you lie down, and when you rise up.
ISV(i) 7 Teach them repeatedly to your children. Talk about them while sitting in your house or walking on the road, and as you lie down or get up.
LEB(i) 7 And you shall recite them to your children, and you shall talk about them at the time of your living in your house and at the time of your going on the road and at the time of your lying down and at the time of your rising up.
MLV(i) 7 And you will teach them diligently to your sons and will talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up.
VIN(i) 7 Repeat them to your sons, and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down and when you arise.
Luther1545(i) 7 Und sollst sie deinen Kindern schärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehest, wenn du dich niederlegest oder aufstehest.
Luther1912(i) 7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst,
ELB1871(i) 7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest, und wenn du auf dem Wege gehst, und wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst.
ELB1905(i) 7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest, und wenn du auf dem Wege gehst, und wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst.
DSV(i) 7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Giguet(i) 7 Tu les enseigneras à tes enfants, tu les répèteras devant eux, assis en ta maison, marchant sur les chemins, te mettant au lit, et te levant.
DarbyFR(i) 7 Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras, quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras;
Martin(i) 7 Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu t'en entretiendras quand tu demeureras en ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras.
Segond(i) 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
SE(i) 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostado en la cama, y levantándote;
ReinaValera(i) 7 Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes:
JBS(i) 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostado en la cama, y levantándote;
Albanian(i) 7 do t'ua ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh.
RST(i) 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
Arabic(i) 7 وقصّها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم
Bulgarian(i) 7 и на тях да учиш усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
Croatian(i) 7 Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ.
BKR(i) 7 A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.
Danish(i) 7 Og du skal indskærpe dine Børn dem og tale om dem, naar du sidder i dit Hus, og naar du gaar paa Vejen, og naar du lægger dig, og naar du staar op.
CUV(i) 7 也 要 殷 勤 教 訓 你 的 兒 女 。 無 論 你 坐 在 家 裡 , 行 在 路 上 , 躺 下 , 起 來 , 都 要 談 論 。
CUVS(i) 7 也 要 殷 勤 教 训 你 的 儿 女 。 无 论 你 坐 在 家 里 , 行 在 路 上 , 躺 下 , 起 来 , 都 要 谈 论 。
Esperanto(i) 7 kaj ripetadu ilin al viaj infanoj, kaj parolu pri ili, kiam vi sidas en via domo kaj kiam vi iras sur vojo kaj kiam vi kusxigxas kaj kiam vi levigxas;
Finnish(i) 7 Ja teroittaman ne sinun lapsilles, ja niistä puhuman, huoneessa istuissas ja tiellä käydessäs, maata pannessas ja noustessas.
FinnishPR(i) 7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
Haitian(i) 7 N'a moutre yo bay pitit nou yo. N'a repete yo nan zòrèy yo, kit nou chita lakay nou, kit n'ap mache sou granchemen, kit nou kouche nan kabann nou, kit nou kanpe ap travay.
Hungarian(i) 7 És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekrõl, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.
Indonesian(i) 7 Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja.
Italian(i) 7 e inculcale a’ tuoi figliuoli, e ragionane quando tu sarai a sedere in casa tua, e quando tu camminerai per via, e quando tu giacerai, e quando tu ti leverai.
ItalianRiveduta(i) 7 li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Korean(i) 7 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지, 길에 행할때에든지, 누웠을 때에든지, 일어날 때에든지, 이 말씀을 강론할 것이며
Lithuanian(i) 7 mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.
PBG(i) 7 I będziesz je często przypominał synom twoim, i rozmawiał o nich siedząc w domu twym, i będąc w drodze, i kładąc się i wstawając.
Portuguese(i) 7 e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.
Norwegian(i) 7 Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op.
Romanian(i) 7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.
Ukrainian(i) 7 І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш.