Amos 9:13

ABP_GRK(i)
  13 G2400 ιδού G2250 ημέραι G2064 έρχονται G3004 λέγει G2962 κύριος G2532 και G2638 καταλήψεται G3588 ο G250.1 αλοητός G3588 τον G5166.2 τρυγητόν G2532 και G4067.1 περκάσει G3588 η G4718 σταφυλή G1722 εν G3588 τω G4703 σπόρω G2532 και G645.2 αποσταλάξει G3588 τα G3735 όρη G1098.4 γλυκασμόν G2532 και G3956 πάντες G3588 οι G1015 βουνοί G4854 σύμφυτοι έσονται G1510.8.6  
LXX_WH(i)
    13 G2400 INJ ιδου G2250 N-NPF ημεραι G2064 V-PMI-3P ερχονται G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G2638 V-FMI-3S καταλημψεται G3588 T-NSM ο   N-NSM αλοητος G3588 T-ASM τον   N-ASM τρυγητον G2532 CONJ και   V-FAI-3S περκασει G3588 T-NSF η G4718 N-NSF σταφυλη G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G4703 N-DSM σπορω G2532 CONJ και   V-FAI-3S αποσταλαξει G3588 T-APN τα G3735 N-APN ορη   N-ASM γλυκασμον G2532 CONJ και G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι G1015 N-NPM βουνοι G4854 A-NPM συμφυτοι G1510 V-FMI-3P εσονται
HOT(i) 13 הנה ימים באים נאם יהוה ונגשׁ חורשׁ בקצר ודרך ענבים במשׁך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה׃
IHOT(i) (In English order)
  13 H2009 הנה Behold, H3117 ימים the days H935 באים come, H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD, H5066 ונגשׁ shall overtake H2790 חורשׁ that the plowman H7114 בקצר the reaper, H1869 ודרך and the treader H6025 ענבים of grapes H4900 במשׁך him that soweth H2233 הזרע seed; H5197 והטיפו shall drop H2022 ההרים and the mountains H6071 עסיס sweet wine, H3605 וכל and all H1389 הגבעות the hills H4127 תתמוגגנה׃ shall melt.
Vulgate(i) 13 ecce dies veniunt dicit Dominus et conprehendet arator messorem et calcator uvae mittentem semen et stillabunt montes dulcedinem et omnes colles culti erunt
Clementine_Vulgate(i) 13 Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et comprehendet arator messorem, et calcator uvæ mittentem semen: et stillabunt montes dulcedinem, et omnes colli culti erunt.
Wycliffe(i) 13 Lo! daies comen, seith the Lord, and the erere schal take the repere, and `the stampere of grape schal take the man sowynge seed; and mounteyns schulen droppe swetnesse, and alle smale hillis schulen be tilid.
Coverdale(i) 13 Beholde, the tyme commeth (saieth the LORDE) that the plowman shal ouertake ye mower, and ye treader off grapes, him that soweth sede. The mountaynes shall droppe swete wyne, and the hilles shall be frutefull,
MSTC(i) 13 "Behold, the days will come," saith the LORD, "that the earer shall overtake the reaper, and treader of grapes the sower of seed. And the mountains shall drop sweetness, and the hills shall be earable.
Matthew(i) 13 Beholde, the tyme commeth (sayeth the Lorde) that plowman shall ouer take the mower, & the treader of grappes, hym that soweth sede. The mountaynes shall droppe swete wyne, and the hylles shalbe fruyteful,
Great(i) 13 Beholde, the tyme commeth (sayeth the Lorde) that the plowman shall ouer take the mower, & treader of grapes, hym that soweth sede. The mountaynes shall droppe swete wyne, and the hylles shall be frutefull
Geneva(i) 13 Behold, the dayes come, saith the Lord, that the plowman shall touche the mower, and the treader of grapes him that soweth seede: and the mountaines shall drop sweete wine, and all the hilles shall melt.
Bishops(i) 13 Behold the dayes come, saith the Lord, that the plowman shall touche the mower, and the treader of grapes hym that soweth seede, and the mountaynes shal drop sweete wine, & all the hilles shall melt
DouayRheims(i) 13 Behold the days come, saith the Lord, when the ploughman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed: and the mountains shall drop sweetness, and every hill shall be tilled.
KJV(i) 13

Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.

KJV_Cambridge(i) 13 Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
Thomson(i) 13 Behold the days are coming, saith the Lord, When the harvester shall overtake the grape gatherer; and the grape shall begin to ripen at seeding time; and the mountains shall distil sweet wine; and all the hills shall be planted.
Webster(i) 13 Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
Brenton(i) 13 Behold, the days come, saith the Lord, when the harvest shall overtake the vintage, and the grapes shall ripen at seedtime; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall be planted.
Brenton_Greek(i) 13 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ καταλήψεται ὁ ἀμητὸς τὸν τρυγητὸν, καὶ περκάσει ἡ σταφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ, καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμὸν, καὶ πάντες οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται.
Leeser(i) 13 Behold, days are coming, saith the Lord, when the ploughman shall come close up to the harvester, and the treader of the grapes to the one that scattereth the seed: and the mountains shall drop with sweet new wine, and all the hills shall melt away.
YLT(i) 13 Lo, days are coming—an affirmation of Jehovah, And come nigh hath the ploughman to the reaper, And the treader of grapes to the scatterer of seed, And the mountains have dropped juice, And all the hills do melt.
JuliaSmith(i) 13 Behold, the days coming, says Jehovah, the ploughing touched upon the harvesting, and the treading of grapes upon the drawing of the seed; and the mountains dropped new wine, and all the hills shall melt.
Darby(i) 13 Behold, the days come, saith Jehovah, when the ploughman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop new wine, and all the hills shall melt.
ERV(i) 13 Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
ASV(i) 13 Behold, the days come, saith Jehovah, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
JPS_ASV_Byz(i) 13 Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
Rotherham(i) 13 Lo! days are coming, Declareth Yahweh, that, the plowman, shall overtake, the reaper, and, he that treadeth out the grapes, him that traileth the seed,—so shall, the mountains, drip sweet wine, and, all the hills, shall melt;
CLV(i) 13 Behold! the days are coming, (averring is Yahweh), when the plowman will draw close to the reaper, and the treader of grapes to the one drawing forth the seed from the sack. And the mountains shall drop with juice, and all the hills shall dissolve."
BBE(i) 13 See, the days will come, says the Lord, when the ploughman will overtake him who is cutting the grain, and the crusher of the grapes him who is planting seed; and sweet wine will be dropping from the mountains, and the hills will be turned into streams of wine.
MKJV(i) 13 Behold, the days come, says Jehovah, that the plowman and the reaper shall draw near, the treader of grapes, and he who draws along the seed. And the mountains will drip must, and all the hills will be dissolved.
LITV(i) 13 Behold, the days are coming, declares Jehovah, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him who draws along seed. And the mountains shall drop new must, and all the hills will be dissolved.
ECB(i) 13 Behold, days come, - an oracle of Yah Veh that the plower approaches the harvester and the treader of grapes the drawer of seed; and the mountains drip squeezed juice and all the hills melt:
ACV(i) 13 Behold, the days come, says LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him who sows seed, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
WEB(i) 13 “Behold, the days come,” says Yahweh, “that the plowman shall overtake the reaper, and the one treading grapes him who sows seed; and sweet wine will drip from the mountains, and flow from the hills.
NHEB(i) 13 "Look, the days come," says the LORD, "that the plowman shall overtake the reaper, and the one treading grapes him who sows seed; and sweet wine will drip from the mountains, and flow from the hills.
AKJV(i) 13 Behold, the days come, said the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that sows seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
KJ2000(i) 13 Behold, the days come, says the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that sows seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall flow with it.
UKJV(i) 13 Behold, the days come, says the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that sows seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
EJ2000(i) 13 Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall catch up with the reaper, and the treader of grapes with him that sows seed; and the mountains shall drop new wine, and all the hills shall melt.
CAB(i) 13 Behold, the days come, says the Lord, when the harvest shall overtake the vintage, and the grapes shall ripen at seed time; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall be planted.
LXX2012(i) 13 Behold, the days come, says the Lord, when the harvest shall overtake the vintage, and the grapes shall ripen at seed time; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall be planted.
NSB(i) 13 »Behold, the days are coming,« said Jehovah, »that the plowman will overtake the reaper, and the treader of grapes by the one who sows seed. The mountains will drop sweet wine, and all the hills will melt.
ISV(i) 13 "Look! The days are coming," declares the LORD, "when the one who sows will overtake the harvester and the treader of grapes will overtake the planter. Fresh wine will drip down from the mountains, cascading down from the hills.
LEB(i) 13 "Look, days are coming," declares* Yahweh, "when the one who plows will overtake the one who reaps, the one who treads grapes will catch up with the one who sows the seed. And the mountains will drip sweet wine and all of the hills will flow with it.
MLV(i) 13 Behold, the days come, says Jehovah, that the plowman will overtake the reaper and the treader of grapes he who draws seed and the mountains will drop sweet wine and all the hills will melt.
VIN(i) 13 "Look! The days are coming," declares the LORD, "when the one who sows will overtake the harvester and the treader of grapes will overtake the planter. Fresh wine will drip down from the mountains, cascading down from the hills.
Luther1545(i) 13 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß man zugleich ackern und ernten und zugleich keltern und säen wird; und die Berge werden mit süßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein.
Luther1912(i) 13 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß man zugleich ackern und ernten und zugleich keltern und säen wird; und die Berge werden von süßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein.
ELB1871(i) 13 Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Säemann reichen wird; und die Berge werden träufeln von Most, und alle Hügel werden zerfließen.
ELB1905(i) 13 Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Säemann reichen wird; und die Berge werden träufeln von Most, und alle Hügel werden zerfließen.
DSV(i) 13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
Giguet(i) 13 Voilà que les jours arrivent, dit le Seigneur, où la moisson atteindra la vendange, et où la grappe noircira pendant les semailles. Et les montagnes ruisselleront de douceur, et toutes les collines seront plantées.
DarbyFR(i) 13 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence; et les montagnes ruisselleront de moût, et toutes les collines se fondront.
Martin(i) 13 Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, que le laboureur atteindra le moissonneur, et que celui qui foule les raisins atteindra celui qui jette la semence; et les montagnes distilleront le moût, et tous les coteaux en découleront.
Segond(i) 13 Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où le laboureur suivra de près le moissonneur, Et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, Où le moût ruissellera des montagnes Et coulera de toutes les collines.
SE(i) 13 He aquí vienen días, dice el SEÑOR, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
ReinaValera(i) 13 He aquí vienen días, dice Jehová en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
JBS(i) 13 He aquí vienen días, dice el SEÑOR, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
Albanian(i) 13 "Ja, ditët po vijnë", thotë Zoti, "kur ai që lëron do t'i afrohet atij që korr dhe ai që shtrydh rrushin atij që hedh farën; atëherë malet do të kullojnë musht, që do të rrjedhë poshtë nëpër kodra.
RST(i) 13 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут.
Arabic(i) 13 ها ايام تأتي يقول الرب يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب باذر الزرع وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال.
Bulgarian(i) 13 Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато орачът ще се доближи до жетваря и тъпкачът на лин — до сеяча; от планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят.
Croatian(i) 13 "Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kada će orač stizat' žeteoca, mastilac grožđa sijača, kad će planine procuriti mladim vinom i svi se bregovi prelijevati njime.
BKR(i) 13 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, že postihati bude oráč žence, a ten, kdož tlačí hrozny, rozsevače, hory pak dštíti budou mstem, a všickni pahrbkové oplývati.
Danish(i) 13 Se, de Dage komme, siger HERREN, da Plovmanden skal naa Høstmanden, og den, som træder Vindruer, skal naa den, som udsaar Sæden, og Bjergene skulle dryppe med Most og alle Højene flyde.
CUV(i) 13 耶 和 華 說 : 日 子 將 到 , 耕 種 的 必 接 續 收 割 的 ; 踹 葡 萄 的 必 接 續 撒 種 的 ; 大 山 要 滴 下 甜 酒 ; 小 山 都 必 流 奶 ( 原 文 是 消 化 , 見 約 珥 三 章 十 八 節 ) 。
CUVS(i) 13 耶 和 华 说 : 日 子 将 到 , 耕 种 的 必 接 续 收 割 的 ; 踹 葡 萄 的 必 接 续 撒 种 的 ; 大 山 要 滴 下 甜 酒 ; 小 山 都 必 流 奶 ( 原 文 是 消 化 , 见 约 珥 叁 章 十 八 节 ) 。
Esperanto(i) 13 Jen venos tagoj, diras la Eternulo, kiam la pluganto renkontigxos kun la rikoltanto, la vinberpremanto kun la semanto; kaj la montoj elgutigos dolcxan sukon, kaj cxiuj montetoj farigxos fruktoportaj.
Finnish(i) 13 Katso, se aika tulee, sanoo Herra, että yhtä haavaa kynnetään ja niitetään, ja yhtä haavaa viinamarjat sotkutaan ja kylvetään, ja vuoret makiaa viinaa tiukkuvat, ja kaikki mäet ovat hedelmälliset.
FinnishPR(i) 13 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan ja rypäleitten polkija siemenenkylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat.
Haitian(i) 13 Jou yo ap vini. Lè sa a, yo p'ap kò fin ranmase rekòt, y'ap gen tan ap pare tè pou plante ankò. Yo p'ap kò fin kraze rezen pou fè diven, y'ap gen tan ap pare pou mete pye rezen nan tè ankò. Diven byen dous ap koule sou tout mòn yo, l'ap koule desann sou tout ti mòn yo. Se Seyè a menm ki di sa.
Hungarian(i) 13 Ímé, napok jõnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szõlõtaposó a magvetõt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.
Indonesian(i) 13 TUHAN berkata, "Akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit.
Italian(i) 13 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che l’aratore giungerà il mietitore, e il calcator delle uve il seminatore; e i monti stilleranno mosto, e tutti i colli si struggeranno.
ItalianRiveduta(i) 13 Ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno, quando l’aratore raggiungerà il mietitore, e il pigiator dell’uva colui che sparge il seme; quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si struggeranno.
Korean(i) 13 여호와께서 가라사대 보라, 날이 이를지라 그 때에 밭가는 자가 곡식 베는 자의 뒤를 이으며 포도를 밟는 자가 씨 뿌리는 자의 뒤를 이으며 산들은 단 포도주를 흘리며 작은 산들은 녹으리라
Lithuanian(i) 13 “Ateis diena,­sako Viešpats,­ kai artojas pasivys pjovėją ir vynuogių mynėjas­sėjėją. Kalnai lašės saldžiu vynu, visose kalvose jis tekės.
PBG(i) 13 Oto dni idą, mówi Pan, że oracz żeńcę zajmie, a ten, co tłoczy winne jagody, rozsiewającego nasienie; a góry moszczem kropić będą, a wszystkie pagórki się rozpłyną.
Portuguese(i) 13 Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que sega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente; :e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão.
Norwegian(i) 13 Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over.
Romanian(i) 13 ,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd plugarul va ajunge pe secerător, şi cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie sămînţa, cînd mustul va picura din munţi şi va curge de pe toate dealurile.
Ukrainian(i) 13 Ось дні настають, говорить Господь, і орач із женцем зустрінеться, а топтач винограду із сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі взгір'я добром потечуть.