2 Samuel 11:12

LXX_WH(i)
    12 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI δαυιδ G4314 PREP προς G3774 N-PRI ουριαν G2523 V-AAD-2S καθισον   ADV ενταυθα G2532 CONJ και G1065 PRT γε G4594 ADV σημερον G2532 CONJ και G839 ADV αυριον G1821 V-FAI-1S εξαποστελω G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G2523 V-AAI-3S εκαθισεν G3774 N-PRI ουριας G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G1887 ADV επαυριον
HOT(i) 12 ויאמר דוד אל אוריה שׁב בזה גם היום ומחר אשׁלחך וישׁב אוריה בירושׁלם ביום ההוא וממחרת׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H559 ויאמר said H1732 דוד And David H413 אל to H223 אוריה Uriah, H3427 שׁב Tarry H2088 בזה here H1571 גם also, H3117 היום today H4279 ומחר and tomorrow H7971 אשׁלחך I will let thee depart. H3427 וישׁב abode H223 אוריה So Uriah H3389 בירושׁלם in Jerusalem H3117 ביום day, H1931 ההוא that H4283 וממחרת׃ and the morrow.
Vulgate(i) 12 ait ergo David ad Uriam mane hic etiam hodie et cras dimittam te mansit Urias in Hierusalem die illa et altera
Clementine_Vulgate(i) 12 Ait ergo David ad Uriam: Mane hic etiam hodie, et cras dimittam te. Mansit Urias in Jerusalem in die illa et altera:
Wycliffe(i) 12 Therfor Dauid seide to Vrye, Dwelle thou here also to dai, and to morewe Y schal delyuere thee. Vrie dwellide in Jerusalem in that day and the tothir.
Coverdale(i) 12 Dauid sayde vnto Vria: Abyde here then to daye, tomorow wil I let the go. So Vrias abode at Ierusalem the same daye, and the nexte also.
MSTC(i) 12 Then said David unto Uriah, "Tarry here this day also, and tomorrow I will let thee depart." And so Uriah abode in Jerusalem that day and on the morrow.
Matthew(i) 12 Then sayde Dauid vnto Vrias: tarye here this daye also, and to morow I wyll let the departe. And so Vrias abode in Ierusalem that daye, and on the morowe.
Great(i) 12 And Dauid sayde vnto Urias: tarye here this daye also, and tomorowe I wyll lett the depart. And so Urias abode in Ierusalem that daye, and the morowe.
Geneva(i) 12 Then Dauid sayd vnto Vriah, Tary yet this day, and to morow I will send thee away. So Vriah abode in Ierusalem that day, and the morowe.
Bishops(i) 12 And Dauid saide vnto Urias: Tary here this day also, and to morow I wil let thee departe. And so Urias abode in Hierusalem that day, and the morow
DouayRheims(i) 12 Then David said to Urias: Tarry here to day, and to morrow I will send thee away. Urias tarried in Jerusalem that day and the next.
KJV(i) 12

And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.

KJV_Cambridge(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
Thomson(i) 12 Then David said to Ourias, Tarry here to-day also, and tomorrow I will dismiss thee. So Ourias tarried at Jerusalem that day and the morrow.
Webster(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here to-day also, and to-morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day and the morrow.
Brenton(i) 12 And David said to Urias, Remain here to-day also, and to-morrow I will let thee go. So Urias remained in Jerusalem that day and the day following.
Brenton_Greek(i) 12 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Οὐρίαν, κάθισον ἐνταῦθα καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σε· Καὶ ἐκάθισεν Οὐρίας ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον.
Leeser(i) 12 And David said unto Uriyah, Tarry here also this day, and tomorrow will I send thee off. So Uriyah remained in Jerusalem on that day and the following.
YLT(i) 12 And David saith unto Uriah, `Abide in this place also to-day, and to-morrow I send thee away;' and Uriah abideth in Jerusalem, on that day, and on the morrow,
JuliaSmith(i) 12 And David will say to Uriah, Dwell here also this day, and to-morrow I will send thee away. And Uriah dwelt in Jerusalem in that day and from the morrow.
Darby(i) 12 And David said to Urijah, Abide here to-day also, and to-morrow I will let thee depart. And Urijah abode in Jerusalem that day and the morrow.
ERV(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here today also, and tomorrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
ASV(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here to-day also, and to-morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
JPS_ASV_Byz(i) 12 And David said to Uriah: 'Tarry here to-day also, and to-morrow I will let thee depart.' So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
Rotherham(i) 12 Then said David unto Uriah—Abide here to-day also, and, to-morrow, will I let thee go. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
CLV(i) 12 And David said unto Uriah, `Abide in this [place] also to-day, and to-morrow I send you away;' and Uriah abides in Jerusalem, on that day, and on the morrow,
BBE(i) 12 And David said to Uriah, Be here today, and after that I will let you go. So Uriah was in Jerusalem that day and the day after.
MKJV(i) 12 And David said to Uriah, Stay here today also, and tomorrow I will let you go. And Uriah stayed in Jerusalem that day and the next day.
LITV(i) 12 And David said to Uriah, Remain here today also, and tomorrow I will send you away. And Uriah remained in Jerusalem on that day, and on the next day.
ECB(i) 12 And David says to Uri Yah, Settle here today also and tomorrow I send you away. So Uri Yah settles in Yeru Shalem that day and the morrow:
ACV(i) 12 And David said to Uriah, Remain here today also, and tomorrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
WEB(i) 12 David said to Uriah, “Stay here today also, and tomorrow I will let you depart.” So Uriah stayed in Jerusalem that day, and the next day.
NHEB(i) 12 David said to Uriah, "Stay here today also, and tomorrow I will let you depart." So Uriah stayed in Jerusalem that day, and the next day.
AKJV(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let you depart. So Uriah stayed in Jerusalem that day, and the morrow.
KJ2000(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here today also, and tomorrow I will let you depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.
UKJV(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here to day also, and tomorrow I will let you depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the next day.
EJ2000(i) 12 And David said to Uriah, Tarry here today also, and tomorrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day and the next day.
CAB(i) 12 And David said to Uriah, Remain here today also, and tomorrow I will let you go. So Uriah remained in Jerusalem that day and the day following.
LXX2012(i) 12 And David said to Urias, Remain here today also, and to-morrow I will let you go. So Urias remained in Jerusalem that day and the day following.
NSB(i) 12 David said: »Stay here in Jerusalem and I will send you back tomorrow.« Uriah stayed in Jerusalem that day and the next day.
ISV(i) 12 Then David invited Uriah, "Stay here today, and tomorrow I'll send you back." So Uriah remained in Jerusalem all that day and the next.
LEB(i) 12 David said to Uriah, "Remain here today,* and tomorrow I will send you away." So Uriah remained in Jerusalem on that day and the next.
MLV(i) 12 And David said to Uriah, Remain here today also and tomorrow I will let you depart. So Uriah abode in Jerusalem that day and the morrow.
VIN(i) 12 Then David invited Uriah, "Stay here today, and tomorrow I'll send you back." So Uriah remained in Jerusalem all that day and the next.
Luther1545(i) 12 David sprach zu Uria: So bleib heute auch hie, morgen will ich dich lassen gehen. So blieb Uria zu Jerusalem des Tages und des andern dazu.
Luther1912(i) 12 David sprach zu Uria: So bleibe auch heute hier; morgen will ich dich lassen gehen. So blieb Uria zu Jerusalem des Tages und des andern dazu.
ELB1871(i) 12 Da sprach David zu Urija: Bleibe auch heute noch hier, und morgen werde ich dich entlassen. So blieb Urija an jenem Tage und am folgenden in Jerusalem.
ELB1905(i) 12 Da sprach David zu Urija: Bleibe auch heute noch hier, und morgen werde ich dich entlassen. So blieb Urija an jenem Tage und am folgenden in Jerusalem.
DSV(i) 12 Toen zeide David tot Uria: Blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem, dien dag en den anderen dag.
Giguet(i) 12 Et David dit à Urie: Demeure encore avec nous aujourd’hui; demain, je te congédierai. Urie passa donc à Jérusalem cette journée là et le lendemain.
DarbyFR(i) 12 Et David dit à Urie: Demeure ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Urie demeura à Jérusalem ce jour-là et le lendemain.
Martin(i) 12 Et David dit à Urie : Demeure ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Urie donc demeura encore ce jour-là et le lendemain à Jérusalem.
Segond(i) 12 David dit à Urie: Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Urie resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain.
SE(i) 12 Y David dijo a Urías: Estáte aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente.
ReinaValera(i) 12 Y David dijo á Uría: Estáte aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalem aquel día y el siguiente.
JBS(i) 12 Y David dijo a Urías: Estáte aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente.
Albanian(i) 12 Atëherë Davidi i tha Uriahut: "Qëndro edhe sot këtu, nesër do të të lë të shkosh". Kështu Uriahu qëndroi në Jeruzalem atë ditë dhe ditën tjetër.
RST(i) 12 И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра.
Arabic(i) 12 فقال داود لاوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. فاقام اوريا في اورشليم ذلك اليوم وغده.
Bulgarian(i) 12 Тогава Давид каза на Урия: Остани тук и днес, а утре ще те изпратя. И Урия остана в Ерусалим в онзи ден и следващия.
Croatian(i) 12 Tada David reče Uriji: "Ostani još danas ovdje, a sutra ću te otpustiti." Tako Urija osta u Jeruzalemu onaj dan.
BKR(i) 12 Tedy řekl David Uriášovi: Pobuď zde ještě dnes, a zítra propustím tebe. I zůstal Uriáš v Jeruzalémě toho dne i nazejtří.
Danish(i) 12 Da sagde David til Uria: Bliv her og i Dag, saa vil jeg i Morgen lade dig fare. Saa blev Uria i Jerusalem den Dag og den næste Dag.
CUV(i) 12 大 衛 吩 咐 烏 利 亞 說 : 你 今 日 仍 住 在 這 裡 , 明 日 我 打 發 你 去 。 於 是 烏 利 亞 那 日 和 次 日 住 在 耶 路 撒 冷 。
CUVS(i) 12 大 卫 吩 咐 乌 利 亚 说 : 你 今 日 仍 住 在 这 里 , 明 日 我 打 发 你 去 。 于 是 乌 利 亚 那 日 和 次 日 住 在 耶 路 撒 冷 。
Esperanto(i) 12 Tiam David diris al Urija:Restu cxi tie ankoraux hodiaux, kaj morgaux mi forliberigos vin. Kaj Urija restis en Jerusalem tiun tagon kaj la sekvantan.
Finnish(i) 12 David sanoi Urialle: niin ole vielä tämä päivä tässä, huomenna lasken minä sinun menemään. Niin Uria oli sen päivän Jerusalemissa ja toisen päivän.
FinnishPR(i) 12 Niin Daavid sanoi Uurialle: "Jää tänne vielä täksi päiväksi, niin minä huomenna päästän sinut menemään". Niin Uuria jäi Jerusalemiin vielä siksi päiväksi. Seuraavana päivänä
Haitian(i) 12 David di li: -Bon. Ou mèt rete pase rès jounen an isit la. Denmen m'a voye ou ale. Se konsa, Ouri rete lavil Jerizalèm pou de jou ankò.
Hungarian(i) 12 Monda azért Dávid Uriásnak: Maradj itt ma is, és holnap elbocsátlak. Ott marada azért Uriás Jeruzsálemben az nap és más napra kelve is.
Indonesian(i) 12 Lalu kata Daud, "Sudahlah, beristirahatlah lagi di sini hari ini dan besok pagi akan kuizinkan engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Pada hari berikutnya ia diundang makan oleh Daud.
Italian(i) 12 E Davide disse ad Uria: Stattene qui ancora oggi, e domani io ti accommiaterò. Uria adunque dimorò in Gerusalemme quel giorno, e il giorno seguente.
ItalianRiveduta(i) 12 E Davide disse ad Uria: "Trattienti qui anche oggi, e domani ti lascerò partire". Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno ed il seguente.
Korean(i) 12 다윗이 우리아에게 이르되 `오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라' 우리아가 그 날에 예루살렘에 유하니라 이튿날
Lithuanian(i) 12 Dovydas tarė: “Pasilik dar šiandien čia, o rytoj aš tave išleisiu”. Ūrija pasiliko Jeruzalėje dar vieną dieną iki rytojaus.
PBG(i) 12 Tedy rzekł Dawid do Uryjasza: Zostańże tu jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I został Uryjasz w Jeruzalemie przez on dzień, i nazajutrz.
Portuguese(i) 12 Então disse David a Urias: Fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte.
Norwegian(i) 12 Da sa David til Uria: Bli her også idag, så vil jeg imorgen la dig fare. Og Uria blev i Jerusalem den dag og dagen efter.
Romanian(i) 12 David a zis lui Urie:,,Mai rămîi şi astăzi aici, şi mîne îţi voi da drumul.`` Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi.
Ukrainian(i) 12 І сказав Давид до Урії: Позостанься тут і сьогодні, а взавтра я відпущу тебе. І позоставався Урія в Єрусалимі того дня та дня другого.