5147 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

67 occurrences in 64 verses.

Genesis 49:17

  49:17   2532 και And 1096-* γενηθήτω Δαν let Dan become 3789 όφις a serpent 1909 εφ΄ upon 3598 οδού the way, 1455.1 εγκαθήμενος lying in wait 1909 επί upon 5147 τρίβου the road, 1143 δάκνων biting 4418 πτέρναν the heel 2462 ίππου of the horse. 2532 και And 4098 πεσείται [3shall fall 3588 ο 1the 2460 ιππεύς 2horseman] 1519 εις upon 3588 τα the 3694 οπίσω rear places,

Numbers 11:8

  11:8   2532 και And 1279 διεπορεύετο [3traveled around 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 2532 και and 4816 συνέλεγον collected together, 2532 και and 229 ήληθον ground 1473 αυτό it 1722 εν with 3588 τω the 3458 μύλω millstone, 2532 και and 5147.1 έτριβον ground 1722 εν with 3588 τη the 2366.1 θυϊα hand mill, 2532 και and 2192.2 ήψουν boiled 1473 αυτό it 1722 εν in 3588 τη the 5559.4 χύτρα earthen pot, 2532 και and 4160 εποίουν made 1473 αυτό it 1470.1 εγκρυφίας into a cake baked in hot ashes. 2532 και And 1510.7.3 ην [4was 3588 η 1the 2237 ηδονή 2satisfaction 1473 αυτού 3from eating it] 5616 ωσεί as 1088.1 γεύμα the taste 1469.1 εγκρίς of pastry 1537 εξ made with 1637 ελαίου olive oil.

1 Samuel 6:12

  6:12   2532 και And 2720 κατεύθυναν [3straightened out 3588 αι 1the 1016 βόες 2oxen] 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ journey 1519 εις on 3588 την the 3598 οδόν way * Βαιθσαμής to Beth-Shemesh, 1722 εν in 5147 τρίβω a road 1722 εν in 3588 η   4198 επορεύοντο its going, 2532 και and 2872 εκοπίων they labored, 2532 και and 3756-1578 ου εξέκλιναν they turned not aside 1188 δεξιάν right 3761 ουδέ nor 710 αριστεράν left; 2532 και and 3588 οι the 4568.2 σατράπαι satraps 3588 των of the 246 αλλοφύλων Philistines 4198 επορεύοντο went 3694 οπίσω after 1473 αυτών them 2193 έως unto 3725 ορίων the borders * Βαιθσαμής of Beth-shemesh.

2 Samuel 20:12

  20:12   2532 και And * Αμεσσά Amasa 2348 τεθνηκώς having died, 2532 και and 5445.4 πεφυρμένος being befouled 1722 εν in 3588 τω the 129 αίματι blood, 1722 εν was in 3319 μέσω the middle 3588 της of the 5147 τριβου road. 2532 και And 1492 είδεν [2beheld 435 ανήρ 1a man] 3754 ότι that 2476 ειστήκει [4stood 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people]. 2532 και And 1994 επέστρεψεν he returned 3588 τον   * Αμεσσά Amasa 1537 εκ from 3588 της the 5147 τρίβου road 1519 εις to 68 αγρόν the field, 2532 και and 1977 επέρριψεν cast 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him 2440 ιμάτιον a cloak, 3754 ότι for 1492 είδε he beheld 3754 ότι that 3956 πας every one 3588 ο   2064 ερχομένος coming 2476 ίστατο stopped 1909 επ΄ by 1473 αυτόν him.   20:13   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3753 ότε when 3179 μετέστησε he removed him 1537 εκ from out of 3588 της the 5147 τρίβου road, 3928 παρήλθε [5went by 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people * Ισραήλ 4of Israel] 3694 οπίσω after * Ιωάβ Joab, 3588 του   1377 διώξαι to pursue 3694 οπίσω after * Σαβεαί Sheba 5207 υιόυ son * Βοχορί of Bichri.

1 Chronicles 26:16

  26:16   3588 τω To * Ωσά Hosah 4314 προς to 1424 δυσμαίς the west 3326 μετά with 3588 της the 4439 πύλης gate 3956.4 παστοφορίου of the cubicle 1722 εν by 3588 τω the 5147 τρίβω road 3588 της of the 306.1 αναβάσεως ascent, 5438 φυλακή watch 2713 κατέναντι against 5438 φυλακής watch.

1 Chronicles 26:18

  26:18   2532 και and 4314 προς towards 1424 δυσμαίς the west -- 5064 τέσσαρες four; 2532 και and 1519 εις at 3588 τον the 5147 τρίβον road 1417 δύο two 1417 δύο by two 1237 διαδεχόμενους relieving.

2 Chronicles 31:16

  31:16   1623 εκτός outside 3588 της of the 1922.2 επιγονής genealogy 3588 των of the 732.1 αρσενικών males 575 από from 5147.2 τριέτους three years 2532 και and 1883 επάνω up, 3956 παντί to all 3588 τω   1531 εισπορευομένω entering 1519 εις into 3624 οίκον the house 2962 κυρίου of the lord, 1519 εις for 3056 λόγον a reckoning 2250 ημερών of days 1722 εν in 2250-1473 ημέρα αυτού its day, 1519 εις for 3009 λειτουργίαν ministration 2183 εφημερίας of daily rotation 1297.1-1473 διατάξεως αυτών of their arrangement.

Job 18:10

  18:10   2928 κέκρυπται [2is hidden 1722 εν 3in 3588 τη 4the 1093 γη 5earth 4979-1473 σχοινίον αυτού 1His line], 2532 και and 3588 η the thing 4816.1 σύλληψις seizing 1473 αυτού him 1909 επί is upon 5147 τρίβων the roads.

Job 22:15

  22:15   3361 μη [2not 5147 τρίβον 5road 166 αιώνιον 4the eternal 5442 φυλάξεις 1Will you 3guard] 3739 ην which 3961 επάτησαν [3trod 435 άνδρες 2men 94 άδικοι 1unjust]?

Job 28:7

  28:7   5147 τρίβος There is a road 3756 ουκ [4not 1097 έγνω 2knows 1473 αυτήν 3it 4071 πετεινόν 1the bird]; 2532 και and 3756-3849.2 ου παρέβλεψεν [3looked not over 1473 αυτήν 4it 3788 οφθαλμός 1the eye 1135.3 γυπός 2of the vulture],

Job 30:12

  30:12   1909 επί [2on 1188 δεξιών 3the right hand 986 βλαστού 4of their offspring 1881 επανέστησαν 1They rose up against me]. 4228-1473 πόδας αυτού [2his feet 1614 εξέτεινεν 1He stretched out] 2532 και and 3597.2 ωδοποίησεν opened 1909 επ΄ against 1473 εμέ me; 5147 τρίβους with paths 684-1473 απωλείας αυτών of their destruction   30:13   1625.3 εξετρίβησαν they obliterated 5147-1473 τρίβοι μου my paths; 1562-1063 εξέδυσε γαρ for he took off 1473 μου my 3588 την   4749 στολήν apparel; 956-1473 βέλεσιν αυτού with his spear 2628.2-1473 κατηκόντισέ με he ran me through;

Job 34:11

  34:11   235 αλλά But 591 αποδιδοί he gives back 444 ανθρώπω to man 2505 καθά as 4160 ποιεί [3does 1538 έκαστος 1each 1473 αυτών 2of them], 2532 και and 1722 εν by 5147 τρίβω a path 435 ανδρός man 2147 ευρήσει will find 1473 αυτόν him.

Job 38:20

  38:20   1487 ει If 71 αγάγοις you could lead 1473 με me 1519 εις into 3725-1473 όρια αυτών their limits, 1499.1 ει δε και and even if 1987 επίστασαι you know 5147-1473 τρίβους αυτών their paths.

Psalms 8:8

  8:8   3588 τα the 4071 πετεινά winged creatures 3588 του of the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 3588 τους the 2486 ιχθύας fishes 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea -- 3588 τα the 1279 διαπορεύομενα ones traveling over 5147 τρίβους the paths 2281 θαλασσών of the seas.

Psalms 17:5

  17:5   2675 κατάρτισαι Fashion 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματά μου my footsteps 1722 εν in 3588 ταις   5147-1473 τρίβοις σου your roads! 2443 ίνα that 3361 μη [2should not 4531 σαλευθώσι 3be shaken 3588 τα   1226.1-1473 διαβήματά μου 1my footsteps].

Psalms 18:45

  18:45   5207 υιοί [2sons 245 αλλότριοι 1Alien] 3822 επαλαιώθησαν grew old 2532 και and 5559.8 εχώλαναν became lame 575 από from 3588 των   5147-1473 τρίβων αυτών their paths.

Psalms 23:3

  23:3   3588 την   5590-1473 ψυχήν μου [2my life 1994 επέστρεψεν 1He returned]; 3594 ωδήγησέ he guided 1473 με me 1909 επί upon 5147 τρίβους roads 1343 δικαιοσύνης of righteousness 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματος αυτού his name.

Psalms 25:4

  25:4   3588 τας   3598-1473 οδούς σου Your ways, 2962 κύριε O lord, 1107 γνώρισόν make known 1473 μοι to me! 2532 και and 3588 τας   5147-1473 τρίβους σου [3your paths 1321 δίδαξόν 1teach 1473 με 2me]!

Psalms 27:11

  27:11   3549 νομοθέτησόν Establish the law 1473 με for me, 2962 κύριε O lord, 1722 εν in 3588 τη   3598-1473 οδώ σου your way! 2532 και And 3594 οδήγησόν guide 1473 με me 1722 εν in 5147 τρίβω [2road 2117 ευθεία 1the straight], 1752 ένεκα because of 3588 των   2190-1473 εχθρών μου my enemies!

Psalms 44:18

  44:18   2532 και and 3756 ουκ we did not 868 απέστη leave 1519 εις [2to 3588 τα 3the 3694 οπίσω 4rear 3588 η   2588-1473 καρδία ημών 1our heart], 2532 και nor 1578 εξέκλινας turned aside 3588 τας   5147-1473 τρίβους ημών our paths 575 από from 3588 της   3598-1473 οδού σου your way.

Psalms 77:19

  77:19   1722 εν [2are in 3588 τη 3the 2281 θαλάσση 4sea 3588 αι   3598-1473 οδοί σου 1Your ways], 2532 και and 3588 αι   5147-1473 τρίβοι σου your roads 1722 εν are in 5204 ύδασι [2waters 4183 πολλοίς 1many], 2532 και and 3588 τα   2487-1473 ίχνη σου your footsteps 3756 ου shall not 1097 γνωσθήσονται be known.

Psalms 78:50

  78:50   3597.2 ωδοποίησε He opened 5147 τρίβον the road 3588 τη   3709-1473 οργή αυτού of his anger; 3756 ουκ he did not 5339 εφείσατο spare 575 από [2from 2288 θανάτου 3death 3588 των   5590-1473 ψυχών αυτών 1their souls]; 2532 και and 3588 τα   2934-1473 κτήνη αυτών [2their cattle 1519 εις 3to 2288 θάνατον 4death 4788 συνέκλεισε 1he consigned].

Psalms 119:35

  119:35   3594 οδήγησόν Guide 1473 με me 1722 εν in 3588 τη the 5147 τρίβω road 3588 των   1785-1473 εντολών σου of your commandments! 3754 ότι for 1473-2309 αυτήν ηθέλησα I wanted it.

Psalms 119:105

  119:105   3088 λύχνος [2is a lamp 3588 τοις 3unto 4228-1473 ποσί μου 4my feet 3588 ο   3551-1473 νόμος σου 1Your law] 2532 και and 5457 φως a light 3588 ταις to 5147-1473 τρίβοις μου my paths.

Psalms 139:3

  139:3   3588 την   5147-1473 τρίβον μου My path 2532 και and 3588 την   4979.3-1473 σχοίνόν μου my bent rush grass 1840.1 εξιχνίασας you traced; 2532 και and 3956 πάσας all 3588 τας   3598-1473 οδούς μου my ways 4275 προείδες you looked out ahead.

Psalms 139:23

  139:23   1381 δοκίμασόν Try 1473 με me, 3588 ο O 2316 θεός God, 2532 και and 1097 γνώθι know 3588 την   2588-1473 καρδίαν μου my heart! 2082.1 ετασόν Examine 1473 με me, 2532 και and 1097 γνώθι know 3588 τας   5147-1473 τρίβους μου my paths!

Psalms 140:5

  140:5   2928 έκρυψαν [2hid 5244 υπερήφανοι 1The proud] 3803 παγίδα a snare 1473 μοι for me; 2532 και and 4979 σχοινίοις [2lines 1299.1 διέτειναν 1they extended] 3803 παγίδα for a snare 3588 τοις for 4228-1473 ποσί μου my foot; 2192 εχόμενα next to 5147 τρίβου a road 4625 σκάνδαλον [2an obstacle 5087 έθεντό 1they placed] 1473 μοι for me. 1316.1 διάψαλμα PAUSE.

Psalms 142:3

  142:3   1722 εν In 3588 τω   1587 εκλείπειν [2failing 1537 εξ 3from 1473 εμού 4me 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου 1my spirit], 2532 και then 1473 συ you 1097 έγνως knew 3588 τας   5147-1473 τρίβους μου my paths; 1722 εν in 3598-3778 οδώ ταύτη this very way 3588 η that 4198 επορευόμην I went, 2928 έκρυψαν they hid 3803 παγίδα a snare 1473 μοι for me.