Nehemiah 6

  6:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 2531 καθώς as 191-3588-* ηκούσθη τω Σαναβαλάτ Sanballat heard, 2532 και and 3588 τω   * Τωβία Tobiah, 2532 και and 3588 τω   * Γησάμ Geshem 3588 τω the * Αραβί Arabian, 2532 και and 3588 τοις the 2645 καταλοίποις rest 3588 των   2190-1473 εχθρών ημών of our enemies, 3754 ότι that 3618 ωκοδόμησα I built 3588 το the 5038 τείχος wall, 2532 και that 3756 ου there was no 2641 κατελείφθη [2left 1722 εν 3in 1473 αυτώ 4it 1249.1 διακοπή 1breach]; 2532 και (and 1065 γε indeed 2193 έως until 3588 του   2540-1565 καιρού εκείνου that time 2374 θύρας [3the doors 3756 ουκ 1I did not 2186 επέστησα 2set up] 1722 εν in 3588 ταις the 4439 πύλαις gates)   6:2   2532 και that 649 απέστειλε [4sent * Σαναβαλάτ 1Sanballat 2532 και 2and * Γησάμ 3Geshem] 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγοντες saying, 1204 δεύρο Come, 2532 και for 4863 συναχθώμεν we should come 1909-3588-1473 επι το αυτό together 1722 εν in 3588 ταις the 2968 κώμαις towns 1722 εν in 3977.1 πεδίω the plain * Ωνώ of Ono! 2532 και But 1473 αυτοί they 3049 λογιζόμενοί were considering 1473 μοι [3against me 4160 ποιήσαι 1to do 4189 πονηρίαν 2harm].   6:3   2532 και And 649 απέστειλα I sent 1909 επ΄ [2unto 1473 αυτούς 3them 32 αγγέλους 1messengers], 3004 λέγων saying, 2041 έργον The work 3173 μέγα is great 1473 εγώ that I 4160 ποιώ do, 2532 και and 3756-1410 ου δυνήσομαι I am not able 2597 καταβήναι to go down, 3379 μή ποτε lest at any time 2664 καταπαύση [3should rest 3588 το 1the 2041 έργον 2work]; 5613 ως when 302 αν ever 5048 τελειώσω I shall perfect 1473 αυτό it, 2597 καταβήσομαι I shall go down 4314 προς to 1473 υμάς you.   6:4   2532 και And 649 απέστειλαν they sent 4314 προς to 1473 με me 5613 ως as 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this saying 5064 τέσσαρσι four 2526.2 καθόδοις returns; 2532 και and 649 απέστειλα I sent 1473 αυτοίς to them 2596 κατά according to 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον this word.   6:5   2532 και And 649 απέστειλε [2sent 4314 προς 3to 1473 με 4me * Σαναβαλάτ 1Sanballat] 2596 κατά according to 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον this word 3588 τον the 3991 πέμπτον fifth time 3816-1438 παίδα αυτού by his servant, 2532 και and 1992 επιστολήν a letter 455 ανεωγμένην being open 1722 εν was in 5495-1473 χειρί αυτού his hand.   6:6   2532 και And 1510.7.3 ην was 1125 γεγραμμένον written 1722 εν on 1473 αυτή it, 1722 εν Among 1484 έθνεσιν the nations 191 ηκούσθη it was heard, 2532 και and * Γησάμ Geshem 2036 είπεν said 3754 ότι that 1473 συ you 2532 και and 3588 οι the * Ιουδαίοι Jews 3049 λογίζεσθε are considering 647.2 αποστατήσαι to defect. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 1473 συ you 3618 οικοδομείς are building 3588 το the 5038 τείχος wall, 2532 και and 1473 συ you 1096 γίνη should be 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 935 βασιλέα king.   6:7   2532 και And 4314 προς to 3778 τούτοις these things 4396 προφήτας [3prophets 2476 έστησας 1you established 4572 σεαυτώ 2to yourself] 2784 κηρύσσειν to proclaim 4012 περί for 1473 σου you 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3004 λέγοντας saying 3754 ότι that 936 εβασίλευσας you reigned 1722 εν in * Ιουδαία Judea. 2532 και And 3568 νυν now 518 απαγγελήσονται [2will be reported 3588 τω 3to the 935 βασιλεί 4king 3588 οι   3056-3778 λόγοι ούτοι 1these words]. 2532 και And 3568 νυν now 1204 δεύρο come 1011 βουλευσώμεθα we should consult 1909-3588-1473 επί το αυτό together.   6:8   2532 και And 649 απέστειλα I sent 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3004 λέγων saying, 3756-1096 ουκ εγενήθη It happened not 5613 ως as 3588 οι   3056-3778 λόγοι ούτοι these words 3779 ους which 1473 συ you 3004 λέγεις say, 3754 ότι for 575 από [3from 2588 καρδίας 4the heart 1473 συ 1you 5574 ψεύδη 2lie] 1473 αυτούς about them.   6:9   3754 ότι For 3956 πάντες all 5397.2-1473 φοβερίζουσιν ημάς were throwing us into fear, 3004 λέγοντες saying, 1590 εκλυθήσονται [2shall be made faint 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτών 1Their hands] 575 από from 3588 του   2041-3778 έργου τούτου this work, 2532 και and 3756 ου it shall not 4160 ποιηθήσεται be done. 2532 και And 3568 νυν now 2901 εκραταίωσα I strengthened 3588 τας   5495-1473 χείράς μου my hands.   6:10   2504 καγώ And I 1525 εισήλθον entered 1519 εις into 3624 οίκον the house * Σεμεϊ of Shemaiah 5207 υιόυ son * Δελαϊα of Dalaiah, 5207 υιόυ son * Μεταβεήλ of Mehetabeel, 2532 και and 1473 αυτός he 4912 συνεχόμενος was constrained; 2532 και and 2036 είπε he said, 4863 συναχθώμεν We should gather together 1519 εις in 3624 οίκον the house 3588 του   2316 θεού of God, 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτού of it, 2532 και and 2808 κλείσωμεν we should lock 3588 τας   2374-1473 θύρας αυτού its doors, 3754 ότι for 2064 έρχονται they are coming 3571 νυκτός by night 5407 φονεύσαί to murder 1473 σε you.   6:11   2532 και And 2036 είπα I said, 5100 τις Who 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the 435 ανήρ man 3634 οίος such as 1473 εγώ I 5343 φεύξεται that shall flee? 2228 η Or 5100 τις who 3634 οίος such as 1473 εγώ I 1525 εισελεύσεται shall enter 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 2532 και and 2198 ζήσεται shall live?   6:12   3756-1525 ουκ εισελεύσομαι I shall not enter. 2532 και And 1921 επέγνων I realized, 2532 και and 2400 ιδού behold, 3588 ο   2316 θεός God 3756 ουκ did not 649 απέστειλεν send 1473 αυτόν him, 3754 ότι for 3588 η the 4394 προφητεία prophesy 3056 λόγος was a word 2596 κατ΄ against 1473 εμού me. 2532 και And * Τωβίας Tobiah 2532 και and * Σαναβαλάτ Sanballat 3409 εμισθώσαντο hired 1473 αυτόν him,   6:13   3704 όπως so that 5399 φοβηθώ I should fear, 2532 και and 4160 ποιήσω should do 3779 ούτως thus, 2532 και and 264 αμάρτω should sin, 2532 και and 1096 γένωμαι that I should become 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 3686 όνομα [2name 4190 πονηρόν 1a bad], 3704 όπως so as 3679 ονειδίσωσί to berate 1473 με me.   6:14   3403 μνήσθητι Remember, 3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 3588 τω   * Τωβία Tobiah 2532 και and 3588 τω   * Σαναβαλάτ Sanballat! 5613 ως according to 3588 τα   4161-1473 ποιήματα αυτών [2their actions 3778 ταύτα 1these], 2532 και and 3588 τω   * Νωαδία Noadiah 3588 τω the 4396 προφήτη prophet, 2532 και and 3588 τοις to the 2645 καταλοίποις rest 3588 των of the 4396 προφητών prophets 3739 οι who 1510.7.6 ήσαν were 5397.2-1473 φοβερίζοντές με throwing me into fear.   6:15   2532 και And 5055 ετελέσθη [3was finished 3588 το 1the 5038 τείχος 2wall] 3991 πέμπτη the fifth 2532 και and 1497.2 εικάδι twentieth 3588 του of the * Ελούλ [2Elul 3376 μηνός 1month], 1519 εις in 4004 πεντήκοντα fifty 1417 δύο two 2250 ημέρας days.   6:16   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 2259 ηνίκα when 191 ήκουσαν [3heard 3956 πάντες 1all 3588 οι   2190-1473 εχθροί ημών 2our enemies], 2532 και that 5399 εφοβήθησαν [6feared 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations 3588 τα   2945 κύκλω 4round about 1473 ημών 5us], 2532 και and 1968 επέπεσε [4fell upon 5401 φόβος 3fear 3173 μέγας 2great 4970 σφόδρα 1an exceedingly] 1722 εν   3788-1473 οφθαλμοίς αυτών their eyes. 2532 και And 1097 έγνωσαν they knew 3754 ότι that 3844 παρά by 3588 του   2316 θεού God 1473 ημών [3of ours 1096 εγενήθη 4was 5048 τελειωθήναι 5perfected 3588 το   2041 έργον 2work 3778 τούτο 1this].   6:17   2532 και And 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 575 από [3from 4183 πολλών 4many 1784 εντίμων 5important men * Ιούδα 6of Judah 1992 επιστολαί 1letters 4198 επορεύοντο 2went] 4314 προς to * Τωβίαν Tobiah, 2532 και and 3588 αι those * Τωβία of Tobiah 2064 ήρχοντο came 4314 προς to 1473 αυτούς them.   6:18   3754 ότι For 4183 πολλοί many 1722 εν in * Ιούδα Judah 1774.4 ένορκοι [2bound by an oath 1510.7.6 ήσαν 1were] 1473 αυτώ to him, 3754 ότι for 1059.2 γαμβρός [2son-in-law 1510.7.3 ην 1he was] 3588 του   * Σεχενία of Shechaniah 5207 υιόυ son * Ηραϊ of Arah. 2532 και And * Ιωνάν Johanan 5207-1473 υιός αυτού his son 2983 έλαβε took 3588 την the 2364 θυγατέρα daughter * Μεσουλάμ of Meshullam, 5207 υιόυ son * Βαραχίου of Berechiah 1519 εις for 1135 γυναίκα wife.   6:19   2532-1065 και γε And indeed 3588 τα the things 4851-1473 συμφέροντα αυτώ being advantageous to him 3004 έλεγεν he spoke 1799 ενώπιόν before 1473 μου me; 2532 και and 3056-1473 λόγους μου [3my words 1510.7.6 ήσαν 1they were 1627 εκφέροντες 2bringing] 1473 αυτώ to him. 2532 και And 1992 επιστολάς [3letters 649 απέστειλε 2sent * Τωβία 1Tobiah] 5397.2-1473 φοβερίσαι με to throw me into fear.