Luke 24:49

  24:49   2532 και And 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 649 αποστέλλω send 3588 την the 1860 επαγγελίαν promise 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father 1909 εφ΄ unto 1473 υμάς you. 1473-1161 υμείς δε But you 2523 καθίσατε stay 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city * Ιερουσαλήμ of Jerusalem! 2193 έως until 3739 ου of which time 1746 ενδύσησθε you shall be clothed with 1411 δύναμιν power 1537 εξ of 5311 ύψους the height.