Luke 11:47

  11:47   3759 ουαί Woe 1473 υμίν to you; 3754 ότι for 3618 οικοδομείτε you build 3588 τα the 3419 μνημεία tombs 3588 των of the 4396 προφητών prophets, 3588 οι   1161 δε but 3962-1473 πατέρες υμών your fathers 615 απέκτειναν killed 1473 αυτούς them.