John 7:18

  7:18   3588 ο The one 575 αφ΄ [2from 1438 εαυτού 3himself 2980 λαλών 1speaking], 3588 την   1391 δόξαν [3glory 3588 την   2398 ιδίαν 2his own 2212 ζητεί 1seeks]; 3588-1161 ο δε but the one 2212 ζητών seeking 3588 την the 1391 δόξαν glory 3588 του of the one 3992 πέμψαντος having sent 1473 αυτόν him, 3778 ούτος this one 227-1510.2.3 αληθής εστι is true, 2532 και and 93 αδικία unrighteousness 1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 3756-1510.2.3 ουκ έστιν 1is not].