John 15:24

  15:24   1487 ει If 3588 τα [2the 2041 έργα 3works 3361-4160 μη εποίησα 1I did not] 1722 εν among 1473 αυτοίς them 3739 α which 3762 ουδείς no 243 άλλος other 4160 πεποίηκεν has done, 266 αμαρτίαν [2sin 3756-2192 ουκ είχον 1they had not had]; 3568-1161 νυν δε but now 2532 και even 3708 εωράκασι they have seen 2532 και and 3404 μεμισήκασι have detested 2532 και even 1473 εμέ me 2532 και and 3588 τον   3962-1473 πατέρα μου my father.