1 Peter 4

  4:1   5547 χριστού Christ 3767 ούν then 3958 παθόντος having suffered 5228 υπέρ for 1473 ημών us 4561 σαρκί in flesh, 2532-1473 και υμείς you also 3588 την with the 1473 αυτήν same 1771 έννοιαν reflection 3695 οπλίσασθε be armed! 3754 ότι For 3588 ο the one 3958 παθών suffering 1722 εν in 4561 σαρκί flesh, 3973 πέπαυται has ceased 266 αμαρτίας of sin;   4:2   1519-3588-3371 εις το μηκέτι to no longer 444 ανθρώπων [6of men's 1939 επιθυμίαις 7desires 235 αλλά 8but 2307-2316 θελήματι θεού 9God's will 3588-954 τον επίλοιπον 2the remaining 1722 εν 4in 4561 σαρκί 5the flesh 980 βιώσαι 1spend 5550 χρόνον 3time].   4:3   713-1063 αρκετός γαρ For sufficient 1473 ημίν to us 3588 ο was the 3928 παρεληλυθώς having passed 5550 χρόνος time 3588 του of the 979 βίου existence 3588 το [2the 2307 θέλημα 3will 3588 των 4of the 1484 εθνών 5nations 2716 κατεργάσασθαι 1to have worked], 4198 πεπορευμένους going 1722 εν in 766 ασελγείαις lewdnesses, 1939 επιθυμίαις desires, 3632 οινοφλυγίαις drunkennesses with wine, 2970 κώμοις debaucheries, 4224 πότοις drinking banquets, 2532 και and 111 αθεμίτοις unlawful 1495 ειδωλολατρείας idolatries;   4:4   1722 εν in 3739 ω which 3579 ξενίζονται they think it strange 3361 μη [2not 4936 συντρεχόντων 3running together 1473 υμών 1your] 1519 εις in 3588 την the 1473 αυτήν same 3588 της   810 ασωτίας [2of carnality 401 ανάχυσιν 1pouring out], 987 βλασφημούντες being blasphemous;   4:5   3739 οι ones who 591 αποδώσουσι shall render 3056 λόγον an account 3588 τω to the one 2093 ετοίμως readily 2192 έχοντι sufficing 2919 κρίναι to judge 2198 ζώντας the living 2532 και and 3498 νεκρούς dead.   4:6   1519 εις [2in 3778 τούτο 3this 1063 γαρ 1For] 2532 και also 3498 νεκροίς to the dead 2097 ευηγγελίσθη was announced good news, 2443 ίνα that 2919 κριθώσι they should be judged 3303 μεν indeed 2596 κατά according to 444 ανθρώπους men 4561 σαρκί in the flesh, 2198-1161 ζώσι δε but should live 2596 κατά according to 2316 θεόν God 4151 πνεύματι in spirit.   4:7   3956-1161 πάντων δε But of all things 3588 το the 5056 τέλος end 1448 ήγγικε approaches. 4993 σωφρονήσατε Be of sound mind 3767 ούν then 2532 και and 3525 νήψατε be sober 1519 εις in 3588 τας the 4335 προσευχάς prayers!   4:8   4253 προ [2before 3956 πάντων 3all things 1161 δε 1But 3588 την 5the 1519 εις 8among 1438 εαυτούς 9yourselves 26 αγάπην 7love 1618 εκτενή 6intense 2192 έχοντες 4having]; 3754 ότι for 3588 η the 26 αγάπη love 2572 καλύψει covers 4128 πλήθος a multitude 266 αμαρτιών of sins;   4:9   5382 φιλόξενοι being hospitable 1519 εις to 240 αλλήλους one another 427 άνευ without 1112 γογγυσμών grumblings;   4:10   1538 έκαστος each 2531 καθώς as 2983 έλαβε he received 5486 χάρισμα favor, 1519 εις to 1438 εαυτούς each other 1473-1247 αυτό διακονούντες serving, 5613 ως as 2570 καλοί good 3623 οικονόμοι managers 4164 ποικίλης of the variegated 5484 χάριτος favor 2316 θεού of God.   4:11   1536 ει τις If any 2980 λαλεί speaks, 5613 ως let it be as 3051 λόγια oracles 2316 θεού of God; 1536 ει τις if any 1247 διακονεί serves, 5613 ως let it be as 1537 εξ from out of 2479 ισχύος strength 3739 ης which 5524-3588-2316 χορηγεί ο θεός God supplies; 2443 ίνα that 1722 εν in 3956 πάσι all things 1392-3588-2316 δοξάζηται ο θεός God should be glorified 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3739 ω to whom 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 1391 δόξα glory 2532 και and 3588 το the 2904 κράτος might 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons 3588 των of the 165 αιώνων eons. 281 αμήν Amen.   4:12   27 αγαπητοί Beloved, 3361 μη do not 3579 ξενίζεσθε take it as strange 3588 τη the 1722 εν [3among 1473 υμίν 4you 4451 πυρώσει 1burning fire 4314 προς 5to 3986 πειρασμόν 6test 1473 υμίν 7you 1096 γινομένη 2taking place], 5613 ως as 3581 ξένου a strange thing 1473-4819 υμίν συμβαίνοντος happening to you;   4:13   235 αλλά but 2526 καθό according to that which 2841 κοινωνείτε you participate with 3588 τοις the 3588 του [2of the 5547 χριστού 3Christ 3804 παθήμασι 1sufferings] 5463 χαίρετε rejoice! 2443 ίνα that 2532 και also 1722 εν in 3588 τη the 602 αποκαλύψει revelation 3588 της   1391-1473 δόξης αυτού of his glory 5463 χαρήτε you should rejoice 21 αγαλλιώμενοι exulting.   4:14   1487 ει If 3679 ονειδίζεσθε you are berated 1722 εν in 3686 ονόματι the name 5547 χριστού of Christ, 3107 μακάριοι blessed are you, 3754 ότι for 3588 το the 3588 της   1391 δόξης glory 2532 και and 3588 το the 3588 του   2316-4151 θεού πνεύμα spirit of God 1909 εφ΄ [2unto 1473 υμάς 3you 373 αναπαύεται 1gives rest]. 2596-3303 κατά μεν Indeed according to 1473 αυτούς them 987 βλασφημείται he is blasphemed, 2596-1161 κατά δε but according to 1473 υμάς you 1392 δοξάζεται he is glorified.   4:15   3361-1063 μη γαρ For let not 5100 τις any 1473 υμών of you 3958 πασχέτω suffer 5613 ως as 5406 φονεύς a murderer, 2228 η or 2812 κλέπτης thief, 2228 η or 2555 κακοποιός one doing evil, 2228 η or 5613 ως as 244 αλλοτριοεπίσκοπος a busybody!   4:16   1487-1161 ει δε But if 5613 ως as * χριστιανός a Christian, 3361 μη let him not 153 αισχυνέσθω be ashamed, 1392-1161 δοξαζέτω δε but let him glorify 3588 τον   2316 θεόν God 1722 εν in 3588 τω   3313-3778 μέρει τούτω this part!   4:17   3754 ότι For 3588 ο it is the 2540 καιρος time 3588 του   756 άρξασθαι to begin 3588 το the 2917 κρίμα judgment 575 από from 3588 του the 3624 οίκου house 3588 του   2316 θεού of God; 1487-1161 ει δε and if 4412 πρώτον first 575 αφ΄ from 1473 ημών us, 5100 τι what 3588 το is the 5056 τέλος end 3588 των of the ones 544 απειθούντων disobeying 3588 τω the 3588 του   2316-2098 θεού ευαγγελίω good news of God?   4:18   2532 και And 1487 ει if 3588 ο the 1342 δίκαιος righteous one 3433 μόλις hardly 4982 σώζεται is delivered, 3588 ο the 765 ασεβής impious 2532 και and 268 αμαρτωλός sinner, 4226 που where 5316 φανείται shall they appear?   4:19   5620 ώστε So then, 2532 και even 3588 οι the ones 3958 πάσχοντες suffering 2596 κατά according to 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του   2316 θεού of God, 5613 ως as to 4103 πιστώ a trustworthy 2939 κτίστη creator, 3908 παρατιθέσθωσαν let them place 3588 τας   5590-1473 ψυχάς αυτών their souls 1722 εν in 16 αγαθοποιϊα doing good.