Revelation 14:7

ABP_GRK(i)
  7 G3004 λέγων G1722 εν G5456 φωνή G3173 μεγάλη G5399 φοβήθητε G3588 τον G2316 θεόν G2532 και G1325 δότε G1473 αυτώ G1391 δόξαν G3754 ότι G2064 ήλθεν G3588 η G5610 ώρα G3588 της G2920 κρίσεως αυτού G1473   G2532 και G4352 προσκυνήσατε G3588 τω G4160 ποιήσαντι G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G3588 την G1093 γην G2532 και G3588 την G2281 θάλασσαν G2532 και G4077 πηγάς G5204 υδάτων
Stephanus(i) 7 λεγοντα εν φωνη μεγαλη φοβηθητε τον θεον και δοτε αυτω δοξαν οτι ηλθεν η ωρα της κρισεως αυτου και προσκυνησατε τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην και θαλασσαν και πηγας υδατων
LXX_WH(i)
    7 G3004 [G5723] V-PAP-NSM λεγων G1722 PREP εν G5456 N-DSF φωνη G3173 A-DSF μεγαλη G5399 [G5676] V-AOM-2P φοβηθητε G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G2532 CONJ και G1325 [G5628] V-2AAM-2P δοτε G846 P-DSM αυτω G1391 N-ASF δοξαν G3754 CONJ οτι G2064 [G5627] V-2AAI-3S ηλθεν G3588 T-NSF η G5610 N-NSF ωρα G3588 T-GSF της G2920 N-GSF κρισεως G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G4352 [G5657] V-AAM-2P προσκυνησατε G3588 T-DSM τω G4160 [G5660] V-AAP-DSM ποιησαντι G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G1093 N-ASF γην G2532 CONJ και G2281 N-ASF θαλασσαν G2532 CONJ και G4077 N-APF πηγας G5204 N-GPN υδατων
Tischendorf(i)
  7 G3004 V-PAP-NSM λέγων G1722 PREP ἐν G5456 N-DSF φωνῇ G3173 A-DSF μεγάλῃ· G5399 V-AOM-2P φοβήθητε G3588 T-ASM τὸν G2316 N-ASM θεὸν G2532 CONJ καὶ G1325 V-2AAM-2P δότε G846 P-DSM αὐτῷ G1391 N-ASF δόξαν, G3754 CONJ ὅτι G2064 V-2AAI-3S ἦλθεν G3588 T-NSF G5610 N-NSF ὥρα G3588 T-GSF τῆς G2920 N-GSF κρίσεως G846 P-GSM αὐτοῦ, G2532 CONJ καὶ G4352 V-AAM-2P προσκυνήσατε G3588 T-DSM τῷ G4160 V-AAP-DSM ποιήσαντι G3588 T-ASM τὸν G3772 N-ASM οὐρανὸν G2532 CONJ καὶ G3588 T-ASF τὴν G1093 N-ASF γῆν G2532 CONJ καὶ G3588 T-ASF τὴν G2281 N-ASF θάλασσαν G2532 CONJ καὶ G4077 N-APF πηγὰς G5204 N-GPN ὑδάτων.
Tregelles(i) 7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.
TR(i)
  7 G3004 (G5723) V-PAP-ASM λεγοντα G1722 PREP εν G5456 N-DSF φωνη G3173 A-DSF μεγαλη G5399 (G5676) V-AOM-2P φοβηθητε G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G2532 CONJ και G1325 (G5628) V-2AAM-2P δοτε G846 P-DSM αυτω G1391 N-ASF δοξαν G3754 CONJ οτι G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G3588 T-NSF η G5610 N-NSF ωρα G3588 T-GSF της G2920 N-GSF κρισεως G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G4352 (G5657) V-AAM-2P προσκυνησατε G3588 T-DSM τω G4160 (G5660) V-AAP-DSM ποιησαντι G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G1093 N-ASF γην G2532 CONJ και G2281 N-ASF θαλασσαν G2532 CONJ και G4077 N-APF πηγας G5204 N-GPN υδατων
Nestle(i) 7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Φοβήθητε τὸν Θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.
RP(i) 7 λεγων 3004 5723 {V-PAP-NSM} εν 1722 {PREP} φωνη 5456 {N-DSF} μεγαλη 3173 {A-DSF} φοβηθητε 5399 5676 {V-AOM-2P} τον 3588 {T-ASM} ⸂κυριον⸃ 2962 {N-ASM} και 2532 {CONJ} δοτε 1325 5628 {V-2AAM-2P} αυτω 846 {P-DSM} δοξαν 1391 {N-ASF} οτι 3754 {CONJ} ηλθεν 2064 5627 {V-2AAI-3S} η 3588 {T-NSF} ωρα 5610 {N-NSF} της 3588 {T-GSF} κρισεως 2920 {N-GSF} αυτου 846 {P-GSM} και 2532 {CONJ} προσκυνησατε 4352 5657 {V-AAM-2P} ⸂αυτον⸃ 846 {P-ASM} ⸂τον 3588 {T-ASM} ποιησαντα⸃ 4160 5660 {V-AAP-ASM} τον 3588 {T-ASM} ουρανον 3772 {N-ASM} και 2532 {CONJ} την 3588 {T-ASF} γην 1093 {N-ASF} και 2532 {CONJ} την 3588 {T-ASF} θαλασσαν 2281 {N-ASF} και 2532 {CONJ} πηγας 4077 {N-APF} υδατων 5204 {N-GPN}
SBLGNT(i) 7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Φοβήθητε τὸν ⸀θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε ⸂τῷ ποιήσαντι⸃ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ⸀καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.
f35(i) 7 λεγων εν φωνη μεγαλη φοβηψητε τον ψεον και δοτε αυτω δοξαν οτι ηλψεν η ωρα της κρισεως αυτου και προσκυνησατε τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην και την ψαλασσαν και πηγας υδατων
IGNT(i)
  7 G3004 (G5723) λεγοντα SAYING G1722 εν WITH G5456 φωνη A VOICE G3173 μεγαλη LOUD, G5399 (G5676) φοβηθητε   G3588 τον FEAR G2316 θεον GOD, G2532 και AND G1325 (G5628) δοτε GIVE G846 αυτω TO HIM G1391 δοξαν GLORY, G3754 οτι BECAUSE G2064 (G5627) ηλθεν IS COME G3588 η THE G5610 ωρα HOUR G3588 της   G2920 κρισεως   G846 αυτου OF HIS JUDGMENT G2532 και AND G4352 (G5657) προσκυνησατε DO HOMAGE TO G3588 τω HIM WHO G4160 (G5660) ποιησαντι MADE G3588 τον THE G3772 ουρανον HEAVEN G2532 και AND G3588 την THE G1093 γην EARTH G2532 και AND G2281 θαλασσαν SEA G2532 και AND G4077 πηγας FOUNTAINS G5204 υδατων OF WATERS.
ACVI(i)
   7 G3004 V-PAP-NSM λεγων SAYING G1722 PREP εν IN G3173 A-DSF μεγαλη GREAT G5456 N-DSF φωνη VOICE G5399 V-AOM-2P φοβηθητε FEAR G3588 T-ASM τον THO G2316 N-ASM θεον GOD G2532 CONJ και AND G1325 V-2AAM-2P δοτε GIVE G1391 N-ASF δοξαν GLORY G846 P-DSM αυτω TO HIM G3754 CONJ οτι BECAUSE G3588 T-NSF η THA G5610 N-NSF ωρα HOUR G3588 T-GSF της OF THA G2920 N-GSF κρισεως JUDGMENT G846 P-GSM αυτου OF HIM G2064 V-2AAI-3S ηλθεν HAS COME G2532 CONJ και AND G4352 V-AAM-2P προσκυνησατε WORSHIP G3588 T-DSM τω THO G4160 V-AAP-DSM ποιησαντι WHO MADE G3588 T-ASM τον THO G3772 N-ASM ουρανον HEAVEN G2532 CONJ και AND G3588 T-ASF την THA G1093 N-ASF γην EARTH G2532 CONJ και AND G3588 T-ASF την THA G2281 N-ASF θαλασσαν SEA G2532 CONJ και AND G4077 N-APF πηγας SPRINGS G5204 N-GPN υδατων OF WATERS
Vulgate(i) 7 dicens magna voce timete Deum et date illi honorem quia venit hora iudicii eius et adorate eum qui fecit caelum et terram et mare et fontes aquarum
Clementine_Vulgate(i) 7 dicens magna voce: Timete Dominum, et date illi honorem, quia venit hora judicii ejus: et adorate eum, qui fecit cælum, et terram, mare, et fontes aquarum.
Wycliffe(i) 7 and seide with a greet vois, Drede ye the Lord, and yyue ye to hym onour, for the our of his dom cometh; and worschipe ye hym, that made heuene and erthe, the see, and alle thingis that ben in hem, and the wellis of watris.
Tyndale(i) 7 sayinge with a lowde voyce: Feare God and geve honour to him for the houre of his iudgement is come: and worshyppe him that made heven and erth and the see and fountaynes of water.
Coverdale(i) 7 sayege with a lowde voyce: Feare God, and geue honour to him, for the houre of his iudgement is come: and worshippe him that made heauen and earth, and the see, and the fountaynes off water.
MSTC(i) 7 saying with a loud voice, "Fear God and give honour to him, for the hour of his judgment is come: and worship him, that made heaven and earth, and the sea, and fountains of water."
Matthew(i) 7 sayinge with a loude voice: Feare God, & geue honoure to him, for the houre of his iudgemente is come, and worshyp hym, that made heauen and earth & the sea, & fountaynes of water.
Great(i) 7 saying wt a lowde voyce: Feare God, & geue honour to hym, for the houre of his iudgement is come: and worshyppe him, that made heauen & erth, & the see, & fountaines of water.
Geneva(i) 7 Saying with a loude voyce, Feare God, and giue glory to him: for the houre of his iugdement is come: and woriship him that made heauen and earth, and the sea, and the fountaines of waters.
Bishops(i) 7 Saying with a loude voyce: Feare God, and geue honour to hym, for the houre of his iudgement is come: and worshippe hym that made heauen and earth, and the sea, and fountaynes of water
DouayRheims(i) 7 Saying with a loud voice: Fear the Lord and give him honour, because the hour of his judgment is come. And adore ye him that made heaven and earth, the sea and the fountains of waters.
KJV(i) 7

Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.

KJV_Cambridge(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
Mace(i) 7 "fear the Lord, and give glory to him, for the hour of his judgment is come: adore therefore him that made the heaven, the earth, the sea, and the fountains."
Whiston(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea and the fountains of waters.
Wesley(i) 7 and tribe, and tongue, and people, Saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come: and worship him that made the heaven, and the earth, and the sea, and fountains of water.
Worsley(i) 7 and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him; for the time of his judgement is come: and worship Him that made the heaven, and the earth, and the sea, and the fountains of waters.
Haweis(i) 7 saying with a loud voice, Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment is come; and worship him that made the heaven and the earth, and the sea, and the fountains of waters.
Thomson(i) 7 saying with a loud voice, "Fear God and give glory to him; for the hour of his judgment is come; and worship him who made the heaven and the earth and the sea, and the fountains of waters."
Webster(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
Living_Oracles(i) 7 saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgments is come: and worship him who made heaven, and earth, and sea, and the fountains of water.
Etheridge(i) 7 saying with a great voice, Serve Aloha, and give him glory: for the hour of his judgment cometh: and worship him who made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters.
Murdock(i) 7 saying with a loud voice, Worship God, and give glory to him; because the hour of his judgment is come; and adore ye Him, who made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water.
Sawyer(i) 7 saying with a loud voice, Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come, and worship him that made heaven and the earth and the sea and fountains of waters.
Diaglott(i) 7 saying with a voice great: Fear you the God and give you to him glory, because is come the hour of the judgment of him; and worship you the one having made the heaven and the earth and the sea and fountains of water.
ABU(i) 7 saying with a loud voice: Fear God, and give glory to him, because the hour of his judgment is come; and worship him who made heaven and earth, and sea, and fountains of waters.
Anderson(i) 7 and he said with a loud voice: Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment has come; and worship him that made the heaven, and the earth, and the sea, and the fountains of waters.
Noyes(i) 7 saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come; and worship him that made the heaven, and the earth, and sea, and fountains of waters.
YLT(i) 7 saying in a great voice, `Fear ye God, and give to Him glory, because come did the hour of His judgment, and bow ye before Him who did make the heaven, and the land, and sea, and fountains of waters.'
JuliaSmith(i) 7 Saying with a great voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment has come: and worship ye him having made the heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
Darby(i) 7 saying with a loud voice, Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come; and do homage to him who has made the heaven and the earth and the sea and fountains of waters.
ERV(i) 7 and he saith with a great voice, Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment is come: and worship him that made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.
ASV(i) 7 and he saith with a great voice, Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment is come: and worship him that made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.
JPS_ASV_Byz(i) 7 and he saith with a great voice, Fear God, and give him glory, for the hour of his judgment is come; and worship him that made the heaven and the earth and the sea and fountains of waters.
Rotherham(i) 7 saying with a loud voice,—Fear God and give him glory, because the hour of his judging is come; and do homage unto him that made heaven and the earth and sea and fountains of waters.
Twentieth_Century(i) 7 and he cried in a loud voice-- 'Reverence God, and give him praise (for the hour of his Judgment has come) and worship him who made the heaven and the earth and the sea and all springs of water.'
Godbey(i) 7 saying with a great voice, Fear God, and give glory to him; because the hour of his judgment is come: and worship him who made the heaven, and the earth, and the sea, and the fountains of the waters.
WNT(i) 7 He said in a loud voice, "Fear God and give Him glory, because the time of His judgment has come; and worship Him who made sky and earth, the sea and the water-springs."
Worrell(i) 7 saying with a great voice, "Fear God, and give glory to Him, because the hour of His judgment came; and worship Him Who made the heaven, and the earth, and the sea, and fountains of waters."
Moffatt(i) 7 he cried aloud, "Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come; worship him who made heaven and earth, the sea and the fountains of water."
Goodspeed(i) 7 He cried in a loud voice, "Fear God and give him glory, for the hour for his judgment has come. Worship him who made heaven and earth and sea and the springs of water."
Riverside(i) 7 He said in a loud voice, "Reverence God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth and sea and springs of water."
MNT(i) 7 And he cried with a loud voice. "Fear God and give him glory, Because the hour of his judgment is come. And worship Him who made the heavens and the earth And the sea and springs of waters."
Lamsa(i) 7 Saying, with a loud voice, Serve God and give glory to him; for the hour of his judgment has come: and worship him who made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters.
CLV(i) 7 saying with a loud voice, "Be ye afraid of God and give glory to Him, for the hour of His judging came; and worship the Maker of heaven and the land and the sea and the springs of water."
Williams(i) 7 He cried in a loud voice, "Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made heaven and earth and sea and the springs of water."
BBE(i) 7 Saying with a loud voice, Have fear of God and give him glory; because the hour of his judging is come; and give worship to him who made heaven and earth and the sea and the fountains of water.
MKJV(i) 7 saying with a great voice, Fear God and give glory to Him! For the hour of His judgment has come. And worship Him who made the heaven and the earth, and the sea, and the fountains of waters.
LITV(i) 7 saying in a great voice, Fear God, and give glory to Him, because the hour of His judgment has come; also, Worship "Him who has made the heaven, and the earth, and the sea," and the fountains of waters. Ex. 20:11
ECB(i) 7 wording in a mega voice, Awe Elohim and give him glory; because the hour of his judgment is come: and worship him who made the heavens and earth and the sea and the fountains of waters.
AUV(i) 7 And he said [to them] in a loud voice, “Fear God and honor Him, for the time has come for Him to judge people. Worship Him who made the heaven, the earth, the ocean and the springs of water.”
ACV(i) 7 saying in a great voice, Fear God, and give him glory, because the hour of his judgment has come. And worship him who made the heaven and the earth and the sea and springs of waters.
Common(i) 7 and he said with a loud voice, "Fear God, and give him glory, because the hour of his judgment has come; worship him who made the heaven and the earth and sea and springs of water."
WEB(i) 7 He said with a loud voice, “Fear the Lord, and give him glory; for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of waters!”
NHEB(i) 7 He said with a loud voice, "Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of waters."
AKJV(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
KJC(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
KJ2000(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment has come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
UKJV(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment has come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
RKJNT(i) 7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment has come: and worship him who made heaven, and earth, and the sea, and the springs of water.
EJ2000(i) 7 saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come; and worship him that has made the heaven and the earth and the sea and the fountains of waters.
CAB(i) 7 saying with a loud voice, "Fear the Lord and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and you shall worship Him who made heaven and earth, and the sea and fountains of waters."
WPNT(i) 7 saying with a loud voice, “Fear God and give Him glory, because the hour of His judging has come, and do obeisance to Him who made heaven and earth, the ocean and springs of water.”
JMNT(i) 7 repeatedly saying in a great (loud) voice, "You people should reverence (or: Be respecting and fearing) God, and give glory to Him (or: grant Him a reputation; give a good opinion in Him), because the hour of His deciding (judging; judicial process; making-distinction-between) came (or: went; comes), and you must worship the One making (the Maker; the One constructing and forming) the atmosphere (or: sky; heaven) and the earth (or: land; ground) and the sea and springs of water."
NSB(i) 7 He spoke in a loud voice: »Respect God, and give him glory! The hour of his judgment has come. Worship him who made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.«
ISV(i) 7 He said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the time for him to judge has arrived. Worship the one who made heaven and earth, the sea and springs of water."
LEB(i) 7 saying with a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship the one who made the heaven and the earth and the sea and the springs of water!"
BGB(i) 7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· “Φοβήθητε τὸν Θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.”
BIB(i) 7 λέγων (saying) ἐν (in) φωνῇ (a voice) μεγάλῃ (loud), “Φοβήθητε (Fear) τὸν (-) Θεὸν (God), καὶ (and) δότε (give) αὐτῷ (Him) δόξαν (glory), ὅτι (because) ἦλθεν (has come) ἡ (the) ὥρα (hour) τῆς (of the) κρίσεως (judgment) αὐτοῦ (of Him). καὶ (And) προσκυνήσατε (worship) τῷ (the One) ποιήσαντι (having made) τὸν (-) οὐρανὸν (heaven), καὶ (and) τὴν (the) γῆν (earth), καὶ (and) θάλασσαν (sea), καὶ (and) πηγὰς (springs) ὑδάτων (of waters).”
BLB(i) 7 saying in a loud voice, “Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. And worship the One having made heaven, and the earth, and sea, and springs of waters.”
BSB(i) 7 He said in a loud voice, “Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship the One who made the heavens and the earth and the sea and the springs of waters.”
MLV(i) 7 and he says in a loud voice, Fear the Lord and give glory to him, because the hour of his judgment has come and worship the one who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.
VIN(i) 7 He said with a loud voice, "Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of waters."
Luther1545(i) 7 und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist kommen; und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen!
Luther1912(i) 7 und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen.
ELB1871(i) 7 indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen.
ELB1905(i) 7 indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen.
DSV(i) 7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
DarbyFR(i) 7 disant à haute voix: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eaux.
Martin(i) 7 Disant à haute voix : Craignez Dieu, et lui donnez gloire; car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines des eaux.
Segond(i) 7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.
SE(i) 7 diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
ReinaValera(i) 7 Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
JBS(i) 7 diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Albanian(i) 7 dhe thoshte me zë të madh: ''Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave''.
RST(i) 7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
Peshitta(i) 7 ܠܡܐܡܪ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܕܚܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܗܒܘ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܛܠ ܕܐܬܬ ܫܥܬܐ ܕܕܝܢܗ ܘܤܓܘܕܘ ܠܕܥܒܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܡܐ ܘܥܝܢܬܐ ܕܡܝܐ ܀
Arabic(i) 7 قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه
Amharic(i) 7 በታላቅ ድምፅም። የፍርዱ ሰዓት ደርሶአልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡት፤ ሰማይንና ምድርንም ባሕርንም የውኃንም ምንጮች ለሠራው ስገዱለት አለ።
Armenian(i) 7 Ան բարձրաձայն կ՚ըսէր. «Վախցէ՛ք Աստուծմէ եւ փա՜ռք տուէք անոր, որովհետեւ անոր դատաստանին ժամը հասաւ. երկրպագեցէ՛ք անոր՝ որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը, ծովն ու ջուրերուն աղբիւրները»:
Basque(i) 7 Cioela ocengui, Çareten beldur Iaincoaren, eta hari gloria emoçue: ecen ethorri da haren iugemenduaren ordua: eta adora eçaçue ceruä eta lurra eta itsassoa eta vr ithurriac eguin dituena.
Bulgarian(i) 7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана; и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори!
Croatian(i) 7 Viče iza glasa: "Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!"
BKR(i) 7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.
Danish(i) 7 som sagde med høi røst: frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen; og tilbeder den, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.
CUV(i) 7 他 大 聲 說 : 應 當 敬 畏 神 , 將 榮 耀 歸 給 他 ! 因 他 施 行 審 判 的 時 候 已 經 到 了 。 應 當 敬 拜 那 創 造 天 地 海 和 眾 水 泉 源 的 。
CUVS(i) 7 他 大 声 说 : 应 当 敬 畏 神 , 将 荣 耀 归 给 他 ! 因 他 施 行 审 判 的 时 候 已 经 到 了 。 应 当 敬 拜 那 创 造 天 地 海 和 众 水 泉 源 的 。
Esperanto(i) 7 kaj dirantan per granda vocxo:Timu Dion, kaj donu al Li gloron, cxar venis la horo de Lia jugxo; kaj adorklinigxu al la Kreinto de la cxielo kaj la tero kaj la maro kaj la fontoj akvaj.
Estonian(i) 7 Ja ta ütles suure häälega: "Kartke Jumalat ja andke Temale austust, sest on tulnud Tema kohtutund, ja kummardage Teda, Kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad!"
Finnish(i) 7 Joka sanoi suurella äänellä: peljätkäät Jumalaa, ja antakaat hänelle kunnia; sillä hänen tuomionsa hetki on tullut: ja kumartakaat ja rukoilkaat sitä, joka taivaan ja maan ja meret ja vesilähteet teki.
FinnishPR(i) 7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet".
Haitian(i) 7 Li t'ap pale byen fò, li t'ap di: Gen krentif pou Bondye, fè lwanj li! Paske lè a rive, l'ap vin jije lèzòm. Adore moun ki fè sièl la, tè a, lanmè a ak tout sous dlo yo.
Hungarian(i) 7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsõséget: mert eljött az õ ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Indonesian(i) 7 Malaikat itu berseru dengan suara yang keras, "Takutlah kepada Allah, dan pujilah kebesaran-Nya! Sebab sudah waktunya Allah menghakimi manusia. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air!"
Italian(i) 7 Temete Iddio, e dategli gloria; perciocchè l’ora del suo giudicio è venuta; e adorate colui che ha fatto il cielo, e la terra, e il mare, e le fonti delle acque.
ItalianRiveduta(i) 7 e diceva con gran voce: Temete Iddio e dategli gloria poiché l’ora del suo giudizio è venuta; e adorate Colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque.
Japanese(i) 7 大聲にて言ふ『なんぢら神を畏れ、神に榮光を歸せよ。その審判のとき既に至りたればなり。汝ら天と地と海と水の源泉とを造り給ひし者を拜せよ』
Kabyle(i) 7 Yeqqaṛ ed s taɣect ɛlayen : Aggadet Ṛebbi, ḥemmdet-eț axaṭer yewweḍ-ed wass n lḥisab. Seǧǧdet, ɛebdet Win i d-ixelqen igenni d lqaɛa, lebḥeṛ akk-d leɛwanseṛ n waman.
Korean(i) 7 그가 큰 음성으로 가로되 `하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라' 하더라
Latvian(i) 7 Viņš sauca stiprā balsī: Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo atnākusi Viņa tiesas stunda! Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus!
Lithuanian(i) 7 Jis šaukė galingu balsu: “Bijokite Dievo ir atiduokite Jam šlovę, nes atėjo Jo teismo valanda; šlovinkite Tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius!”
PBG(i) 7 Mówiącego głosem wielkim: Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.
Portuguese(i) 7 dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é chegada a hora do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.
Norwegian(i) 7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!
Romanian(i) 7 El zicea cu glas tare:,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi -I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pămîntul, marea şi izvoarele apelor!``
Ukrainian(i) 7 І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться Тому, Хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела!
UkrainianNT(i) 7 глаголючи голосом великим: Бій-те ся Бога, і дайте славу Йому, прийшла бо година суду Його; і покланяйтесь Тому, що створив небо і землю і море і жерела вод.
SBL Greek NT Apparatus

7 θεὸν WH Treg NIV ] κύριον RP • τῷ ποιήσαντι WH Treg NIV ] αὐτὸν τὸν ποιήσαντα RP• καὶ WH Treg NIV ] + τὴν RP
Robinson-Pierpont Greek NT Apparatus

7 <κυριον> θεον <αυτον> OMIT αυτον <τον ποιησαντα> τω ποιησαντι