Revelation 14:7

ABP_GRK(i)
  7 G3004 λέγων G1722 εν G5456 φωνή G3173 μεγάλη G5399 φοβήθητε G3588 τον G2316 θεόν G2532 και G1325 δότε G1473 αυτώ G1391 δόξαν G3754 ότι G2064 ήλθεν G3588 η G5610 ώρα G3588 της G2920 κρίσεως αυτού G1473   G2532 και G4352 προσκυνήσατε G3588 τω G4160 ποιήσαντι G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G3588 την G1093 γην G2532 και G3588 την G2281 θάλασσαν G2532 και G4077 πηγάς G5204 υδάτων