Numbers 6:12

LXX_WH(i)
    12 G3739 R-DSF η G37 V-API-3S ηγιασθη G2962 N-DSM κυριω G3588 T-APF τας G2250 N-APF ημερας G3588 T-GSF της G2171 N-GSF ευχης G2532 CONJ και G4317 V-FAI-3S προσαξει G286 N-ASM αμνον   A-ASM ενιαυσιον G1519 PREP εις   N-ASF πλημμελειαν G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G2250 N-NPF ημεραι G3588 T-NPF αι G4387 A-NPFC προτεραι G249 A-NPM αλογοι G1510 V-FMI-3P εσονται G3754 CONJ οτι G3392 V-API-3S εμιανθη G2776 N-NSF κεφαλη G2171 N-GSF ευχης G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 12 והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבשׂ בן שׁנתו לאשׁם והימים הראשׁנים יפלו כי טמא נזרו׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H5144 והזיר And he shall consecrate H3068 ליהוה unto the LORD H853 את   H3117 ימי the days H5145 נזרו of his separation, H935 והביא and shall bring H3532 כבשׂ a lamb H1121 בן of the first H8141 שׁנתו year H817 לאשׁם for a trespass offering: H3117 והימים but the days H7223 הראשׁנים that were before H5307 יפלו shall be lost, H3588 כי because H2930 טמא was defiled. H5145 נזרו׃ his separation
Vulgate(i) 12 et consecrabit Domino dies separationis illius offerens agnum anniculum pro peccato ita tamen ut dies priores irriti fiant quoniam polluta est sanctificatio eius
Clementine_Vulgate(i) 12 et consecrabit Domino dies separationis illius, offerens agnum anniculum pro peccato: ita tamen ut dies priores irriti fiant, quoniam polluta est sanctificatio ejus.
Wycliffe(i) 12 And he schal halewe to the Lord the daies of his departyng, and he schal offre a lomb of o yeer for synne, so netheles that the formere daies be maad voide, for his halewyng is defoulid.
Tyndale(i) 12 and he shall abstene vnto the Lorde the tyme of his abstinencye and shall brynge a lambe of an yere olde for a trespace offerynge: but the dayes yt were before are lost because his abstinence was defyled.
Coverdale(i) 12 that he maye holde out the tyme of his abstinence vnto the LORDE, and he shall brynge a lambe of a a yeare olde for a trespaceofferynge. But ye daies afore shal be but lost, because his abstinence was defyled.
MSTC(i) 12 and he shall abstain unto the LORD the time of his abstinency, and shall bring a lamb of an year old for a trespass offering: but the days that were before are lost, because his abstinence was defiled.
Matthew(i) 12 & he shall absteyne vnto the Lorde the tyme of hys abstinencye, and shall brynge a lambe of an yere old for a trespaceofferynge: but the dayes that were before are lost, because hys abstinencie was defyled.
Great(i) 12 and he shall consecrate hym selfe vnto the Lorde (the tyme of hys abstinencye) and shall brynge a lambe of a yere olde for trespace: but the dayes that were before are lost, because hys abstinencie was defyled.
Geneva(i) 12 And he shall consecrate vnto the Lord the dayes of his separation, and shall bring a lambe of a yeere olde for a trespasse offering, and the first dayes shalbe voide: for his consecration was defiled.
Bishops(i) 12 And he shall consecrate vnto the Lord the tyme of his seperation, & shall bring a lambe of a yere olde for a trespasse offeryng: but the dayes that were before are lost, because his consecration was defiled
DouayRheims(i) 12 And shall consecrate to the Lord the days of his separation, offering a lamb of one year for sin: yet so that the former days be made void, because his sanctification was profaned.
KJV(i) 12

And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.

KJV_Cambridge(i) 12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.
Thomson(i) 12 And on that day he shall hallow r his head which was consecrated to the Lord, for the days of his vow, and bring a lamb of the first year for a trespass offering: And the former days shall not be counted, because the head of his vow was defiled.
Webster(i) 12 And he shall consecrate to the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass-offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.
Brenton(i) 12 in which he was consecrated to the Lord, all the days of his vow; and he shall bring a lamb of a year old for a trespass-offering; and the former days shall not be reckoned, because the head of his vow was polluted.
Brenton_Greek(i) 12 ᾗ ἡγιάσθη Κυρίῳ, τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς· καὶ προσάξει ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς πλημμέλειαν· καὶ αἱ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἄλογοι ἔσονται, ὅτι ἐμιάνθη ἡ κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ.
Leeser(i) 12 And he shall consecrate unto the Lord again the days of his abstinence, and he shall bring a sheep of the first year for a trespass-offering; but the prior days shall not be counted, because his consecration hath been defiled.
YLT(i) 12 and he hath separated to Jehovah the days of his separation, and he hath brought in a lamb, a son of a year, for a guilt-offering, and the former days are fallen, for his separation hath been defiled.
JuliaSmith(i) 12 And he consecrated to Jehovah the day of his consecration, and he brought a lamb, the son of a year, for trespass: and the former days shall fall because his consecration was defiled.
Darby(i) 12 And he shall [again] consecrate to Jehovah the days of his separation, and shall bring a yearling lamb for a trespass-offering. But the first days are forfeited, for his consecration hath been defiled.
ERV(i) 12 And he shall separate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a he-lamb of the first year for a guilt offering: but the former days shall be void, because his separation was defiled.
ASV(i) 12 And he shall separate unto Jehovah the days of his separation, and shall bring a he-lamb a year old for a trespass-offering; but the former days shall be void, because his separation was defiled.
JPS_ASV_Byz(i) 12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his Naziriteship, and shall bring a he-lamb of the first year for a guilt- offering; but the former days shall be void, because his consecration was defiled.
Rotherham(i) 12 Then shall be separate unto Yahweh his days of separation, and shall bring in a he-lamb a year old as a guilt-bearer,—and, the first days, shall be lost because his separation, was made unclean.
CLV(i) 12 and sequester himself to Yahweh for the days of his sequestration and bring a year-old he-lamb for a guilt offering. Yet the former days shall fall out because his sequestration was unclean.
BBE(i) 12 And he will give to the Lord his days of being separate, offering a he-lamb of the first year as an offering for error: but the earlier days will be a loss, because he became unclean.
MKJV(i) 12 And he shall set apart to Jehovah the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a guilt offering. But the former days shall be lost, because his separation was defiled.
LITV(i) 12 And he shall separate to Jehovah the days of his consecration, and shall bring a he lamb of the first year for a guilt offering. But the former days shall be void, for his separation was defiled.
ECB(i) 12 And he separates the days of his separatism to Yah Veh; and brings a lamb - a yearling son for his guilt: but the first days are fallen, because his separatism became defiled.
ACV(i) 12 And he shall separate to LORD the days of his separation, and shall bring a he-lamb a year old for a trespass-offering. But the former days shall be void, because his separation was defiled.
WEB(i) 12 He shall separate to Yahweh the days of his separation, and shall bring a male lamb a year old for a trespass offering; but the former days shall be void, because his separation was defiled.
NHEB(i) 12 He shall separate to the LORD the days of his separation, and shall bring a male lamb a year old for a trespass offering; but the former days shall be void, because his separation was defiled.
AKJV(i) 12 And he shall consecrate to the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.
KJ2000(i) 12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.
UKJV(i) 12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.
EJ2000(i) 12 And they shall consecrate unto the LORD the days of their Nazariteship and shall bring a lamb of the first year for their guilt; but the days that were before shall be lost because their Nazariteship was defiled.
CAB(i) 12 in which he was consecrated to the Lord, all the days of his vow. And he shall bring a lamb of a year old for a trespass offering; and the former days shall not be reckoned, because the head of his vow was polluted.
LXX2012(i) 12 in which he was consecrated to the Lord, [all] the days of his vow; and he shall bring a lamb of a year old for a trespass-offering; and the former days shall not be reckoned, because the head of his vow was polluted.
NSB(i) 12 »‘Once again he will dedicate himself to Jehovah as a Nazirite for the same length of time as before. He must bring a one-year-old male lamb as an offering for guilt. The first time period will not count. He has to start over from when he became unclean.
ISV(i) 12 He must dedicate to the LORD the days of his consecration by bringing a year old male lamb as his offering. The previous days failed because his consecration has become defiled.
LEB(i) 12 He will rededicate to Yahweh the days of his separation* and bring a ram-lamb in its first year* as a guilt offering. The former days of his vow will fall away because his separation was defiled.
MLV(i) 12 And he will separate to Jehovah the days of his separation and will bring a male-lamb a year old for a trespass offering. But the former days will be void, because his separation was defiled.
VIN(i) 12 He must dedicate to the LORD the days of his consecration by bringing a year old male lamb as his offering. The previous days failed because his consecration has become defiled.
Luther1545(i) 12 daß er dem HERRN die Zeit seines Gelübdes aushalte. Und soll ein jährig Lamm bringen zum Schuldopfer. Aber die vorigen Tage sollen umsonst sein, darum daß sein Gelübde verunreiniget ist.
Luther1912(i) 12 daß er dem HERRN die Zeit seines Gelübdes aushalte. Und soll ein jähriges Lamm bringen zum Schuldopfer. Aber die vorigen Tage sollen umsonst sein, darum daß sein Gelübde verunreinigt ist.
ELB1871(i) 12 Und er soll die Tage seiner Absonderung nochmals für Jehova absondern und ein einjähriges Lamm zum Schuldopfer bringen; die vorigen Tage aber sind verfallen, denn seine Weihe ist verunreinigt worden.
ELB1905(i) 12 Und er soll die Tage seiner Absonderung nochmals für Jahwe absondern und ein einjähriges Lamm zum Schuldopfer bringen; die vorigen Tage aber sind verfallen, denn seine Weihe ist verunreinigt worden.
DSV(i) 12 Daarna zal hij de dagen van zijn Nazireërschap den HEERE afzonderen, en zal een lam, dat eenjarig is, brengen ten schuldoffer; en de vorige dagen zullen vallen, omdat zijn Nazireërschap verontreinigd was.
Giguet(i) 12 Au Seigneur, pour toute la durée du voeu; et la personne offrira un agneau d’un an pour le délit; et les jours qui auront précédé ne lui seront pas comptés, parce que son voeu aura été souillé.
DarbyFR(i) 12 Et il consacrera à l'Éternel les jours de son nazaréat, et il amènera un agneau, âgé d'un an, en sacrifice pour le délit; et les premiers jours seront comptés pour rien, car il a rendu impur son nazaréat.
Martin(i) 12 Et il séparera à l'Eternel les jours de son Nazaréat, offrant un agneau d'un an pour le délit, et les premiers jours seront comptés pour rien; car son Nazaréat a été souillé.
Segond(i) 12 Il consacrera de nouveau à l'Eternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité; les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé.
SE(i) 12 Y consagrará al SEÑOR los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa; y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato.
ReinaValera(i) 12 Y consagrará á Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa; y los días primeros serán anulados, por cuanto fué contaminado su nazareato.
JBS(i) 12 Y consagrará al SEÑOR los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa; y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato.
Albanian(i) 12 Do t'i shenjtërojë përsëri Zotit ditët e nazireatit të tij dhe do të çojë një qengj motak si fli shlyerjeje; por ditët e mëparshme nuk do të llogariten më, sepse nazireati i tij është ndotur.
RST(i) 12 и должен он снова начать посвященные Господу дни назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.
Arabic(i) 12 فمتى نذر للرب ايام انتذاره ياتي بخروف حولي ذبيحة اثم واما الايام الاولى فتسقط لانه نجس انتذاره
Bulgarian(i) 12 След това наново да посвети на ГОСПОДА дните на назирейството си и да донесе едногодишно агне в жертва за вина. А предишните дни са се изгубили, защото назирейството му се е осквернило.
Croatian(i) 12 neka zavjetuje Jahvi dane svoga nazireata; neka donese jednogodišnjeg janjca kao žrtvu naknadnicu. Prijašnje vrijeme neka se ne računa, jer je njegov nazireat bio oskvrnjen.
BKR(i) 12 A oddělí Hospodinu dny nazarejství svého, a přinese beránka ročního za provinění, a dnové první přijdou v nic; nebo poškvrněno jest nazarejství jeho.
Danish(i) 12 Og han skal paa ny være afholdende for HERREN sine Afholdenheds Dage og fremføre et aargammelt Lam til Skyldoffer; og de først Dage skulle falde hen, fordi hans Afholdenhed blev uren.
CUV(i) 12 他 要 另 選 離 俗 歸 耶 和 華 的 日 子 , 又 要 牽 一 隻 一 歲 的 公 羊 羔 來 作 贖 愆 祭 ; 但 先 前 的 日 子 要 歸 徒 然 , 因 為 他 在 離 俗 之 間 被 玷 污 了 。
CUVS(i) 12 他 要 另 选 离 俗 归 耶 和 华 的 日 子 , 又 要 牵 一 隻 一 岁 的 公 羊 羔 来 作 赎 愆 祭 ; 但 先 前 的 日 子 要 归 徒 然 , 因 为 他 在 离 俗 之 间 被 玷 污 了 。
Esperanto(i) 12 Kaj li konsekros sin al la Eternulo por la tempo de sia konsekriteco, kaj li alportos jaragxan sxafidon kiel kulpoferon; kaj la tempo antauxa perdos sian valoron, cxar lia konsekriteco malpurigxis.
Finnish(i) 12 Ja hänen pitää Herralle pitämän eroituksensa päivät, ja tuoman vuosikuntaisen karitsan vikauhriksi. Ja niin pitää ne entiset päivät tyhjään raukeeman, sentähden että hänen eroituksensa tuli saastutetuksi.
FinnishPR(i) 12 Ja hän vihkiytyköön uudelleen Herralle nasiirilupauksensa ajaksi ja tuokoon vuoden vanhan karitsan vikauhriksi. Mutta kulunut aika jääköön lukuunottamatta, koska hän saastutti vihkimyksensä.
Haitian(i) 12 Nonm lan va refè ve li te fè pou l' viv apa nèt pou Bondye a. Tou sa li te fè anvan an pa vo anyen ankò, paske ve li te fè a gate. Epi l'a pote yon ti mouton ki poko gen ennan pou yo ofri pou repare sa li te fè ki mal la.
Hungarian(i) 12 És az õ nazireusságának napjait szentelje [újra] az Úrnak, és vigyen az õ vétkéért való áldozatul egy esztendõs bárányt; az elébbi napok pedig essenek el, mert megfertõztette az õ nazireusságát.
Indonesian(i) 12 dan membaharui penyerahan dirinya sebagai orang nazir. Jangka waktu yang sudah lewat tidak dihitung lagi karena ia sudah menjadi najis. Sebagai kurban ganti rugi ia harus mempersembahkan seekor anak domba yang berumur satu tahun.
Italian(i) 12 e consacri al Signore i giorni del suo Nazireato; e adduca un agnello di un anno per la colpa; e sieno i giorni precedenti tenuti per nulla; conciossiachè il suo Nazireato sia stato contaminato.
ItalianRiveduta(i) 12 Consacrerà di nuovo all’Eterno i giorni del suo nazireato, e offrirà un agnello dell’anno come sacrifizio di riparazione; i giorni precedenti non saranno contati, perché il suo nazireato è stato contaminato.
Korean(i) 12 자기 몸을 구별하여 여호와께 드릴 날을 새로 정하고 일년 된 수양을 가져다가 속건제로 드릴지니라 자기 몸을 구별한 때에 그 몸을 더렵혔은즉 지나간 날은 무효니라
Lithuanian(i) 12 ir atves metinį avinėlį aukai už kaltę. Ankstesnės dienos nebus įskaitytos, nes jo pasišventimas buvo suteptas.
PBG(i) 12 Potem odłączy Panu dni Nazarejstwa swego, ofiarując baranka rocznego za występek; a dni one pierwsze daremne będą, gdyż splugawione było Nazarejstwo jego.
Portuguese(i) 12 Então separará ao Senhor os dias do seu nazirato, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de um ano; mas os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazirato foi contaminado.
Norwegian(i) 12 og på ny vie sig til Herren for like sa lang tid som han først hadde lovt, og føre frem et årsgammelt lam til skyldoffer; den første tid gjelder ikke mere, fordi hans innvielse blev utskjemt.
Romanian(i) 12 Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, şi să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucă nazireatul lui a fost pîngărit.
Ukrainian(i) 12 І почне він знову дні посвячення свого Господеві, і принесе однорічне ягня на жертву за провину. А перші дні його будуть надаремні, бо занечистилося його посвячення.