Isaiah 41:7

LXX_WH(i)
    7 G2480 V-AAI-3S ισχυσεν G435 N-NSM ανηρ G5045 N-NSM τεκτων G2532 CONJ και G5471 N-NSM χαλκευς G5180 V-PAPNS τυπτων   N-DSF σφυρη G260 ADV αμα G1643 V-PAPNS ελαυνων G4218 ADV ποτε G3303 PRT μεν   V-FAI-3S ερει   N-NSN συμβλημα G2570 A-NSN καλον G1510 V-PAI-3S εστιν   V-AAI-3P ισχυρωσαν G846 D-APN αυτα G1722 PREP εν G2247 N-DPM ηλοις G5087 V-FAI-3P θησουσιν G846 D-APN αυτα G2532 CONJ και G3364 ADV ου G2795 V-FPI-3P κινηθησονται
HOT(i) 7 ויחזק חרשׁ את צרף מחליק פטישׁ את הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט׃
IHOT(i) (In English order)
  7 H2388 ויחזק encouraged H2796 חרשׁ So the carpenter H853 את   H6884 צרף the goldsmith, H2505 מחליק he that smootheth H6360 פטישׁ the hammer H853 את   H1986 הולם him that smote H6471 פעם the anvil, H559 אמר saying, H1694 לדבק for the soldering: H2896 טוב ready H1931 הוא It H2388 ויחזקהו and he fastened H4548 במסמרים it with nails, H3808 לא it should not H4131 ימוט׃ be moved.
Vulgate(i) 7 confortabit faber aerarius percutiens malleo eum qui cudebat tunc temporis dicens glutino bonum est et confortavit eum in clavis ut non moveatur
Clementine_Vulgate(i) 7 Confortavit faber ærarius percutiens malleo eum, qui cudebat tunc temporis, dicens: Glutino bonum est; et confortavit eum clavis, ut non moveretur.]
Wycliffe(i) 7 A smyth of metal smytynge with an hamer coumfortide him that polischyde, ethir made fair, in that tyme, seiynge, It is good, to glu; and he fastenede hym with nailis, that he schulde not be mouyd.
Coverdale(i) 7 The Smyth conforted the moulder, & the Ironsmyth the hammerman, sayenge: It shalbe good, that we fasten this cast worke: and then they fastened it with nales, that it shulde not be moued.
MSTC(i) 7 The Smith comforted the molder, and the Ironsmith the hammer man, saying, 'It shall be good, that we fasten this cast work,' and then they fastened it with nails, that it should not be moved.
Matthew(i) 7 The Smyth conforted the moulder, and the Ironsmyth the hammerman, sayenge: It shalbe good, that we fasten this cast worcke: and then they fastened it with nayles, that it shulde not be moued.
Great(i) 7 The carpenter comforted the goldsmyth, & the goldsmyth the hammer man, saying: Glue wyll do very wel in it. It shalbe good, that we fasten this cast worke: & then they fastened it with nayles, that it shulde not be moued,
Geneva(i) 7 So the workeman comforted the founder, and he that smote with ye hammer, him that smote by course, saying, It is ready for the sodering, and he fastened it with nayles that it shoulde not be mooued.
Bishops(i) 7 The carpenter comforted the goldsmith, and the goldsmith the hammerman, saying, sowder wyll do very well in it: and they fastened it with nayles, that it shoulde not be moued
DouayRheims(i) 7 The coppersmith striking with the hammer encouraged him that forged at that time, saying: It is ready for soldering: and he strengthened it with nails, that it should not be moved.
KJV(i) 7

So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the sodering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.

KJV_Cambridge(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the sodering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.
Thomson(i) 7 The carpenter had strength, so had the smith who beateth with a hammer and plateth it. Sometimes indeed one will say, "It is a beautiful composition?" These things they made strong with nails; they will fix them up that they may not be moved:
Webster(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the sodering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.
Brenton(i) 7 The artificer has become strong, and the coppersmith that smites with the hammer, and forges also: sometimes he will say, It is a piece well joined: they have fastened them with nails; they will fix them, and they shall not be moved.
Brenton_Greek(i) 7 Ἴσχυσεν ἀνὴρ τέκτων, καὶ χαλκεὺς τύπτων σφύρῃ, ἅμα ἐλαύνων· ποτὲ μὲν ἐρεῖ, σύμβλημα καλόν ἐστίν, ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις, θήσουσιν αὐτὰ, καὶ οὐ κινηθήσονται.
Leeser(i) 7 So the smith encouraged the melter, he that smootheth with the hammer him that striketh on the anvil; saying of the solder, It is good; and he fastened it with nails, that it should not be moved.
YLT(i) 7 And strengthen doth an artisan the refiner, A smoother with a hammer, Him who is beating on an anvil, Saying, `For joining it is good,' And he strengtheneth it with nails, it is not moved!
JuliaSmith(i) 7 And the artificer will strengthen the founder, he making smooth with the hammer, he beating the anvil, saying, It is good for the welding; he will strengthen it with nails; it shall not totter.
Darby(i) 7 And the artizan encouraged the founder, he that smootheth [with] the hammer him that smiteth on the anvil, saying of the soldering, It is good; and he fasteneth it with nails, that it be not moved.
ERV(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smiteth the anvil, saying of the soldering, It is good: and he fastened it with nails, that it should not be moved.
ASV(i) 7 So the carpenter encourageth the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smiteth the anvil, saying of the soldering, It is good; and he fasteneth it with nails, that is should not be moved.
JPS_ASV_Byz(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smiteth the anvil, saying of the soldering: 'It is good'; and he fastened it with nails, that it should not be moved.
Rotherham(i) 7 So, the carver, hath encouraged, the goldsmith, he that maketh smooth with the hammer, him that smiteth the anvil,—Saying of the welding, It is, good, Then hath he fastened it with nails—it must not totter!
CLV(i) 7 And the artificer is encouraging the refiner, the apportioner with the sledge, the hammerer on the anvil. One says of the soldering, `It is good!' And one is fortifying it with nails that it will not slip."
BBE(i) 7 So the metal-worker put heart into the gold-worker, and he who was hammering the metal smooth said kind words to the iron-worker, saying of the plate, It is ready: and he put it together with nails, so that there might be no slipping.
MKJV(i) 7 So the artisan strengthens the refiner, and he smoothing with the hammer, him who struck the anvil, saying of soldering, It is good. And he made it strong with nails; it will not totter.
LITV(i) 7 So the carver strengthens the refiner; and he smoothing with the hammer, him who struck the anvil, saying of the soldering, It is good. And he made it strong with nails; it will not totter.
ECB(i) 7 And the engraver strengthens the refiner, and him who smoothes with the hammer and him who hammers the anvil, saying, Good to join/unite: and he strengthens it with nails, that it topple not.
ACV(i) 7 So the carpenter encourages the goldsmith, he who smoothes with the hammer, him who smites the anvil, saying of the soldering, It is good, and he fastens it with nails, that it should not be moved.
WEB(i) 7 So the carpenter encourages the goldsmith. He who smoothes with the hammer encourages him who strikes the anvil, saying of the soldering, “It is good;” and he fastens it with nails, that it might not totter.
NHEB(i) 7 So the carpenter encourages the goldsmith. He who smoothes with the hammer encourages him who strikes the anvil, saying of the soldering, "It is good;" and he fastens it with nails, that it might not totter.
AKJV(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smoothes with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the soldering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.
KJ2000(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smoothes with the hammer him that struck the anvil, saying, It is ready for the soldering: and he fastened it with pegs, that it should not be moved.
UKJV(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smoothes with the hammer him that stroke the anvil, saying, It is ready for the soldering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.
EJ2000(i) 7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smooths with the hammer him that smote the anvil, saying, It is well joined and he strengthened it with nails, that it should not be moved.
CAB(i) 7 The artificer has become strong, and the coppersmith that smites with the hammer, and forges also; sometimes he will say, It is a piece well joined; they have fastened them with nails; they will fix them, and they shall not be moved.
LXX2012(i) 7 The artificer has become strong, and the coppersmith that smites with the hammer, [and] forges also: sometimes he will say, It is a piece well joined: they have fastened them with nails; they will fix them, and they shall not be moved.
NSB(i) 7 The craftsman encourages the goldsmith. He who smooths with the hammer spurs on him who strikes the anvil. He says of the welding: It is good. He nails down the idol so it will not topple.
LEB(i) 7 And the artisan encourages the goldsmith,* the one who makes smooth with the hammer encourages the one who strikes the anvil, saying of the soldering, "It is good!" And they strengthen it with nails so it cannot be knocked over.
MLV(i) 7 So the carpenter encourages the goldsmith, he who smooths with the hammer, he who slays the anvil, saying of the soldering, It is good and he fastens it with nails, that it should not be shaken.
VIN(i) 7 The craftsman encourages the goldsmith. He who smooths with the hammer spurs on him who strikes the anvil. He says of the welding: It is good. He nails down the idol so it will not topple.
Luther1545(i) 7 Der Zimmermann nahm den Goldschmied zu sich und machten mit dem Hammer das Blech glatt auf dem Amboß und sprachen: Das wird fein stehen! Und hefteten's mit Nägeln, daß es nicht sollte wackeln.
Luther1912(i) 7 Der Zimmermann nahm den Goldschmied zu sich und machten mit dem Hammer das Blech glatt auf dem Amboß und sprachen: Das wird fein stehen! und hefteten's mit Nägeln, daß es nicht sollte wackeln.
ELB1871(i) 7 Und der Künstler ermutigte den Schmelzer, der mit dem Hammer glättet ermutigte den, der auf den Amboß schlägt, und sprach von der Lötung: sie ist gut; und er befestigte es mit Nägeln, daß es nicht wanke.
ELB1905(i) 7 Und der Künstler ermutigte den Schmelzer, der mit dem Hammer glättet ermutigte den, der auf den Amboß schlägt, und sprach von der Lötung: Sie ist gut; und er befestigte es das Götzenbild mit Nägeln, daß es nicht wanke.
ELB1905_Strongs(i)
  7 H6360 Und der Künstler ermutigte den Schmelzer, der mit dem Hammer H6471 glättet ermutigte den, der auf den Amboß H559 schlägt, und sprach H2388 von der Lötung: Sie H2896 ist gut H2388 ; und er H4548 befestigte es mit Nägeln, daß es nicht wanke.
DSV(i) 7 En de werkmeester versterkte den goudsmid; die met den hamer glad maakt, dien, die op het aambeeld slaat, zeggende van het soldeersel: Het is goed; daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankele.
Giguet(i) 7 L’artisan a réuni tous ses efforts, ainsi que l’ouvrier qui forge au marteau; et il dira: Voilà une pièce bien jointe; on en a ajusté les parties avec des clous, on va les fixer, et elles ne seront pas ébranlées.
DarbyFR(i) 7 Et l'ouvrier fortifiait le fondeur; celui qui polit au marteau fortifiait celui qui frappe sur l'enclume, disant de la soudure: Elle est bonne;... et il l'a affermi avec des clous, afin qu'il ne branle pas.
Martin(i) 7 L'ouvrier a encouragé le fondeur; celui qui frappe doucement du marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume, et dit; Cela est bon pour souder, puis il le fait tenir avec des clous, afin qu'il ne bouge point.
Segond(i) 7 Le sculpteur encourage le fondeur; Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume; Il dit de la soudure: Elle est bonne! Et il fixe l'idole avec des clous, pour qu'elle ne branle pas.
SE(i) 7 El carpintero animó al platero; y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo: Buena es la soldadura. Y lo afirmó con clavos, para que no se moviese.
ReinaValera(i) 7 El carpintero animó al platero, y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo: Buena está la soldadura, y afirmólo con clavos, porque no se moviese.
JBS(i) 7 El carpintero animó al platero; y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo: Buena es la soldadura. Y lo afirmó con clavos, para que no se moviera.
Albanian(i) 7 Farkëtari i jep zemër argjendarit dhe ai që i jep dorën e fundit punës me çekiç i jep zemër atij që i bie kudhrës dhe thotë për saldaturën: "Mirë është" dhe e përforcon me gozhda që të mos lëvizë.
RST(i) 7 Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом – кующего на наковальне, говоря о спайке: „хороша"; и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо.
Arabic(i) 7 فشدد النجار الصائغ. الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان قائلا عن الإلحام هو جيد. فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل
Bulgarian(i) 7 И майсторът насърчаваше златаря, и този, който изглажда с чук — онзи, който удря на наковалнята, като казваше за спойката: Добра е. — и го закрепваше с гвоздеи, за да не се клати.
Croatian(i) 7 Ljevač bodri zlatara, onaj koji gladi čekićem bodri onog koji kuje na nakovnju. On govori o spajanju: "Dobro je", i čavlima kip učvršćuje da se ne pomiče.
BKR(i) 7 A tak posilňoval tesař zlatníka, vyhlazujícího kladivo tlučením na nákovadlí, říkaje: K sletování toto dobré jest. I utvrdil to hřebíky, aby se nepohnulo.
Danish(i) 7 Tømmermanden sætter Mod i Guldsmeden, den, som glatter med Hammeren, i ham, som smeder paa Ambolten; "Sammenføjningen er god", siger denne, og han befæster det med Søm, at det ikke rokkes.
CUV(i) 7 木 匠 勉 勵 銀 匠 , 用 鎚 打 光 的 勉 勵 打 砧 的 , 論 銲 工 說 , 銲 得 好 ; 又 用 釘 子 釘 穩 , 免 得 偶 像 動 搖 。
CUVS(i) 7 木 匠 勉 励 银 匠 , 用 鎚 打 光 的 勉 励 打 砧 的 , 论 銲 工 说 , 銲 得 好 ; 又 用 钉 子 钉 稳 , 免 得 偶 象 动 摇 。
Esperanto(i) 7 Kaj la skulptisto kuragxigas la fandiston, la ladfaristo la forgxiston, kaj li diras:La kunigxo estas bona; kaj li fortikigas tion per najloj, ke gxi ne sxanceligxu.
Finnish(i) 7 Puuseppä rohkaisi hopiaseppää, joka tasoitti vasaralla alasimen päällä, ja sanoi: kyllä se pysyy, ja he vahvistivat sen nauloilla, ettei se sinne tänne huljuisi.
FinnishPR(i) 7 Valaja rohkaisee kultaseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskijää; hän sanoo juotoksesta: "Se on hyvä", ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju.
Haitian(i) 7 Bòs atizan k'ap fè estati a ap ankouraje òfèv la. Moun k'ap fin bay estati a fòm ak ti kout mato l' yo ap ankouraje bòs fòjon an. Yon lòt di: Soudi a bon! Yo kloure zidòl la nan plas li pou li pa tonbe.
Hungarian(i) 7 És bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapácscsal simító azt, a ki az ülõt veri; így szól a forrasztásról: jó az, és megerõsíti szegekkel, hogy meg ne mozduljon.
Indonesian(i) 7 Tukang kayu menguatkan hati tukang emas, orang yang memipihkan logam dengan martil memuji orang yang menempa di atas landasan. Katanya, 'Baik benar pekerjaanmu'; lalu dikuatkannya dengan paku supaya tidak goyang.
Italian(i) 7 Il fabbro conforta l’orafo; colui che tocca l’opera col martello conforta colui che colpisce su l’incudine; l’uno dice: Quest’è buono per esser saldato; l’altro ferma il lavoro con chiodi, acciocchè non si smuova.
ItalianRiveduta(i) 7 Il fabbro incoraggia l’orafo; il battiloro incoraggia colui che batte l’incudine, e dice della saldatura: "E’ buona!" e fissa l’idolo con de’ chiodi, perché non si smova.
Korean(i) 7 목공은 금장색을 장려하며 마치로 고르게 하는 자는 메질군을 장려하며 가로되 땜이 잘 된다 하며 못을 단단히 박아 우상으로 흔들리지 않게 하는도다
Lithuanian(i) 7 Amatininkas padrąsina auksakalį, kuris su plaktuku dirba, giria ant priekalo kalantį: ‘Taip, gerai!’ Jie prikala vinimis stabą, kad nejudėtų.
PBG(i) 7 A tak zmacniał teszarz złotnika, blachę młotem gładzącego, kującego na kowadle, mówiąc: Do lutowania to dobre. Potem to stwierdził gwoździami, aby się nie ruszyło.
Portuguese(i) 7 Assim o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: Boa é. Então com pregos a segurou, para que não viesse a mover-se.
Norwegian(i) 7 Treskjæreren setter mot i gullsmeden, den som glatter med hammeren, i den som hamrer på ambolten, og han sier om loddingen: Den er god, og han fester billedet med spiker, forat det skal stå støtt.
Romanian(i) 7 Lemnarul îmbărbătează pe argintar; celce lustruieşte cu ciocanul îmbărbătează pe celce bate pe nicovală, zicînd despre îmbinare:,Este bună!` şi ţintuieşte idolul în cuie ca să nu se clatine.``
Ukrainian(i) 7 І підбадьорує майстер золотаря, а той, хто молотом гладить, того, хто б'є на ковадлі, і каже про споєння: Добре воно! і його зміцнює цвяхами, щоб не хиталось.