Genesis 14:5

ABP_GRK(i)
  5 G1722 εν δε G1161   G3588 τω G5065 τεσσαρεσκαιδεκάτω G2094 έτει G2064 ήλθε Χοδολλογομόρ G*   G2532 και G3588 οι G935 βασιλείς G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2532 και G2629 κατέκοψαν G3588 τους G1095.2 γίγαντας G3588 τους G1722 εν G* Ασταρώθ G* Καρναϊν G2532 και G1484 έθνη G2478 ισχυρά G260 άμα G1473 αυτοίς G2532 και G3588 τους G* Εμμαίους G1722 εν G* Σαυή G3588 τη G4172 πόλει
LXX_WH(i)
    5 G1722 PREP εν G1161 PRT δε G3588 T-DSN τω   A-DSN τεσσαρεσκαιδεκατω G2094 N-DSN ετει G2064 V-AAI-3S ηλθεν   N-PRI χοδολλογομορ G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G935 N-NPM βασιλεις G3588 T-NPM οι G3326 PREP μετ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2629 V-AAI-3P κατεκοψαν G3588 T-APM τους   N-APM γιγαντας G3588 T-APM τους G1722 PREP εν   N-PRI ασταρωθ   N καρναιν G2532 CONJ και G1484 N-APN εθνη G2478 A-APN ισχυρα G260 ADV αμα G846 D-DPM αυτοις G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   N-APM ομμαιους G3588 T-APM τους G1722 PREP εν   N-PRI σαυη G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει
HOT(i) 5 ובארבע עשׂרה שׁנה בא כדרלעמר והמלכים אשׁר אתו ויכו את רפאים בעשׁתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשׁוה קריתים׃
IHOT(i) (In English order)
  5 H702 ובארבע   H6240 עשׂרה   H8141 שׁנה year H935 בא came H3540 כדרלעמר Chedorlaomer, H4428 והמלכים and the kings H834 אשׁר that H854 אתו with H5221 ויכו him, and smote H853 את   H7497 רפאים the Rephaims H6255 בעשׁתרת קרנים in Ashteroth Karnaim, H853 ואת   H2104 הזוזים and the Zuzims H1990 בהם in Ham, H853 ואת   H368 האימים and the Emims H7741 בשׁוה קריתים׃ in Shaveh Kiriathaim,
Vulgate(i) 5 igitur anno quartodecimo venit Chodorlahomor et reges qui erant cum eo percusseruntque Rafaim in Astharothcarnaim et Zuzim cum eis et Emim in Savecariathaim
Clementine_Vulgate(i) 5 Igitur quartodecimo anno venit Chodorlahomor, et reges qui erant cum eo: percusseruntque Raphaim in Astarothcarnaim, et Zuzim cum eis, et Emim in Save Cariathaim,
Wycliffe(i) 5 Therfor Chodorlaomor cam in the fourtenthe yeer, and kyngis that weren with him, and thei `han smyte Rafaym in Astaroth Carnaym, and Susym with hem, and Emym in Sabe Cariathaym,
Tyndale(i) 5 Therfore in the .xiiij. yere came kedorlaomer and the kynges that were wyth hym and smote the Raphayms in Astarath Karnaim and the Susims in Hain ad the Emyms in Sabe Kariathaim
Coverdale(i) 5 Therfore in the fourtenth yeare came Kedorlaomer, and the kynges yt were with him, & smote the Giauntes in Astaroth Karnaim, & Susim at Ham, & Emim in the felde of Kiriathaim,
MSTC(i) 5 Therefore in the fourteenth year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Giants in Ashteroth-Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,
Matthew(i) 5 Therefore in the .xiiij. yere came Kedorlaomor, and the kynges that were wyth hym, and smote the Raphims in Astaroth Karnaim, and the Susims in Ham, and the Emims in Sabe Kariathaim,
Great(i) 5 But in the .xiiij. yere came kedorlaomor and the kynges that were wyth hym, and smote the Gyauntes in Astaroth karnaim and the Susyms in Ham, & the Emyms in the playne of kariathim,
Geneva(i) 5 And in the fourteenth yeere came Chedor-laomer, and the Kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaueh Kiriathaim,
Bishops(i) 5 And in the fourteenth yere came Chodorlaomer and the kynges that were with hym, and smote the Giauntes in Astaroth-carnaim, and the Lusimes in Ham, and the Emims in the playne of Cariathaim
DouayRheims(i) 5 And in the fourteenth year came Chodorlahomor, and the kings that were with him: and they smote the Raphaim in Astarothcarnaim, and the Zuzim with them, and the Emim in Save of Cariathaim.
KJV(i) 5

And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim,

KJV_Cambridge(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,
Thomson(i) 5 And in the fourteenth year came Chodollogomar and the kings with him, and having subdued the giants in Astaroth and Karnain, and mighty nations with them, namely, the Ommaians who dwelt in the city Save,
Webster(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim,
Brenton(i) 5 And in the fourteenth year came Chodollogomor, and the kings with him, and cut to pieces the giants in Astaroth, and Carnain, and strong nations with them, and the Ommaeans in the city Save.
Brenton_Greek(i) 5 Ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει ἦλθε Χοδολλογομὸρ καὶ οἱ βασιλεῖς μετʼ αὐτοῦ, καὶ κατέκοψαν τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν Ἀσταρὼθ, καὶ Καρναῒν, καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς, καὶ τοὺς Ὀμμαίους τοὺς ἐν Σαυῇ τῇ πόλει.
Leeser(i) 5 And in the fourteenth year came Kedorlaomer, and the kings that were with him, and they smote the Rephaim in Ashteroth-karnayim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathayim,
YLT(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings who are with him, and they smite the Rephaim in Ashteroth Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh Kiriathaim,
JuliaSmith(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and they shall smite the Rephaims in Ashtaroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim.
Darby(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-Kirjathaim,
ERV(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
ASV(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
JPS_ASV_Byz(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth- karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
Rotherham(i) 5 and in the fourteenth year, had Chedorlaomer come in and the kings who were with him, so they smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham,—and the Emim, in Shaveh-kiriathaim;
CLV(i) 5 And in the fourteenth year comes Chedorlaomer, and the kings which are with him, and smiting are they the Rephaim in Ashteroth Karnaim, and the strong nations with them and the Emim in Shaveh towns,
BBE(i) 5 And in the fourteenth year, Chedorlaomer and the kings who were on his side, overcame the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
MKJV(i) 5 And in the fourteenth year Chedorlaomer and the kings that were with him came and struck the giants in Ashteroth Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh Kiriathaim,
LITV(i) 5 And in the fourteenth year Chedorlaomer and the kings that were with him came and struck the giants in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emim in Shaveh Kiriathaim,
ECB(i) 5 and in the fourteenth year Kedorlaomer and the sovereigns with him come and smite the Rephaim in Ashteroth Qarnaim and the Zuziym in Ham and the Emim in Shaveh Qiryathayim
ACV(i) 5 And in the fourteenth year Chedorlaomer came, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
WEB(i) 5 In the fourteenth year Chedorlaomer came, and the kings who were with him, and struck the Rephaim in Ashteroth Karnaim, the Zuzim in Ham, the Emim in Shaveh Kiriathaim,
NHEB(i) 5 In the fourteenth year Chedorlaomer came, and the kings who were with him, and struck the Rephaim in Ashteroth Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh Kiriathaim,
AKJV(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim,
AKJV_Strongs(i)
  5And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,
KJ2000(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,
UKJV(i) 5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and stroke the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim,
EJ2000(i) 5 And in the fourteenth year Chedorlaomer and the kings that were with him came and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim and the Zuzims in Ham and the Emims in Shaveh Kiriathaim
CAB(i) 5 And in the fourteenth year Chedorlaomer came, and the kings with him, and they cut to pieces the giants in Astaroth, and Karnaim, and strong nations with them, and the Emim in the city Shaveh Kiriathaim.
LXX2012(i) 5 And in the fourteenth year came Chodollogomor, and the kings with him, and cut to pieces the giants in Astaroth, and Carnain, and strong nations with them, and the Ommaeans in the city Save.
NSB(i) 5 In the fourteenth year Chedorlaomer and the kings who were with him came and subdued the Rephaim in Ashteroth-karnaim, the Zuzim in Ham, the Emim in Shaveh-kiriathaim,
LEB(i) 5 In the fourteenth year Kedorlaomer and the kings who were with him came and defeated the Rephaim in Ashteroth-Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-Kiriathaim,
MLV(i) 5 And in the fourteenth year, Chedorlaomer came and the kings that were with him and killed* the Rephaim in Ashteroth-karnaim and the Zuzim in Ham and the Emim in Shaveh-kiriathaim
VIN(i) 5 In the fourteenth year Kedorlaomer and the kings who were with him came and defeated the Rephaim in Ashteroth-Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-Kiriathaim,
Luther1545(i) 5 Darum kam Kedor-Laomor und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und schlugen die Riesen zu Astharoth-Karnaim und die Susim zu Ham und die Emim in dem Felde Kiriathaim.
Luther1912(i) 5 Darum kam Kedor-Laomor und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und schlugen die Riesen zu Astharoth-Karnaim und die Susiter zu Ham und die Emiter in dem Felde Kirjathaim
ELB1871(i) 5 Und im vierzehnten Jahre kamen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaim zu Asteroth-Karnaim und die Susim zu Ham und die Emim in der Ebene von Kirjathaim,
ELB1905(i) 5 Und im vierzehnten Jahre kamen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaim zu Asteroth-Karnaim und die Susim zu Ham und die Emim in der Ebene von Kirjathaim,
DSV(i) 5 Zo kwam Kedor-laomer in het veertiende jaar, en de koningen, die met hem waren, en sloegen de Refaieten in Asteroth-karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave-kiriathaim;
Giguet(i) 5 Et, en la quatorzième année, Chodollogomor, arriva avec les rois ses alliés; ils vainquirent les géants d’Asvaroth et de Carnaï, ainsi que les nations puissantes leurs alliées, et les Omméens de la ville de Savé,
DarbyFR(i) 5 Et la quatorzième année, Kedor-Laomer vint, et les rois qui étaient avec lui, et il frappèrent les Rephaïm à Ashteroth-Karnaïm, et les Zuzim à Ham, et les Émim à Shavé-Kiriathaïm,
Martin(i) 5 A la quatorzième année donc Kédor-Lahomer vint, et les Rois qui étaient avec lui, et ils battirent les Rephaïms en Hastéroth de Carnaïm, et les Zuzins en Ham, et les Emins dans la plaine de Kirjathajim,
Segond(i) 5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils battirent les Rephaïm à Aschteroth-Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Emim à Schavé-Kirjathaïm,
SE(i) 5 Y en el año decimocuarto vino Quedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, e hirieron a los refaítas en Asterot-carnaim; a los zuzitas en Ham, y a los emitas en Save-quiriataim.
ReinaValera(i) 5 Y en el año décimocuarto vino Chêdorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron á los Raphaitas en Ashteroth-carnaim, á los Zuzitas en Ham, y á los Emitas en Shave-Kiriataim.
JBS(i) 5 Y en el año decimocuarto vino Quedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, e hirieron a los refaítas en Asterot-carnaim; a los zuzitas en Ham, y a los emitas en Save-quiriataim.
Albanian(i) 5 Vitin e katërmbëdhjetë Kedorlaomeri dhe mbretërit që ishin me të erdhën bashkë me të dhe i shpërndanë gjigantët në Ashterot-Karnaim, Zuzimët në Ham, Emimët në Shaveh-Kiriataim
RST(i) 5 В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме,
Arabic(i) 5 وفي السنة الرابعة عشرة اتى كدرلعومر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيّين في عشتاروث قرنايم والزوزيين في هام والإيميين في شوى قريتايم
ArmenianEastern(i) 5 Տասնչորսերորդ տարում եկան Քոդողագոմորն ու նրա հետ եղած թագաւորները եւ կոտորեցին Աստարոթ Կառնայիմում գտնուող հսկաներին ու նրանց հետ եղած հզօր ցեղերին, ինչպէս նաեւ սոմացիներին՝ նրանց Շաւէ քաղաքում,
Bulgarian(i) 5 В четиринадесетата година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него, и поразиха рафаимите в Астарот-Карнаим, зузимите в Хам, емимите в Сави-Кириатаим,
Croatian(i) 5 U četrnaestoj godini digne se Kedor-Laomer i kraljevi koji su bili s njim te potuku Refaimce u Ašterot Karnajimu, Zuzijce u Hamu, Emijce na ravnici Kirjatajimu,
BKR(i) 5 Protož léta čtrnáctého přitáhl Chedorlaomer a králové, kteříž byli s ním, a pobili Refaimské v Astarotu Karnaimských, a Zuzimské v Cham, a Eminské na rovinách Kariataimských,
Danish(i) 5 Og i det fjortende Aar kom Kedorlaomer og de Konger, som vare med ham, og sloge Refaiterne i Astharoth-Karnaim og Susiterne i Ham og Emiterne i Schaveh-Kirjathaim
CUV(i) 5 十 四 年 , 基 大 老 瑪 和 同 盟 的 王 都 來 在 亞 特 律 加 寧 , 殺 敗 了 利 乏 音 人 , 在 哈 麥 殺 敗 了 蘇 西 人 , 在 沙 微 基 列 亭 殺 敗 了 以 米 人 ,
CUVS(i) 5 十 四 年 , 基 大 老 玛 和 同 盟 的 王 都 来 在 亚 特 律 加 宁 , 杀 败 了 利 乏 音 人 , 在 哈 麦 杀 败 了 苏 西 人 , 在 沙 微 基 列 亭 杀 败 了 以 米 人 ,
Esperanto(i) 5 Kaj en la dek-kvara jaro venis Kedorlaomer, kaj la regxoj, kiuj estis kun li, kaj ili venkobatis la Rafaidojn en Asxterot-Karnaim, kaj la Zuzidojn en Ham, kaj la Emidojn en SXave-Kirjataim,
Estonian(i) 5 Ja neljateistkümnendal aastal tulid Kedorlaomer ja need kuningad, kes olid ühes temaga, ja lõid refalasi Astarot-Karnaimis, susiite Haamis, emiite Kirjataimi tasandikul
Finnish(i) 5 Neljäntenätoistakymmenentenä ajastaikana tuli Kedorlaomer, ja ne kuninkaat, kuin hänen kanssansa olivat, ja löivät ne Kalevan pojat Karnaimin Astarotissa, ja Susimin Hammissa; niin myös Emimin Sjaven Kirjataimissa:
FinnishPR(i) 5 Neljäntenätoista vuotena tulivat Kedorlaomer ja ne kuninkaat, jotka olivat hänen kanssaan; ja he voittivat refalaiset Astarot-Karnaimissa ja suusilaiset Haamissa, niin myös eemiläiset Kirjataimin tasangolla
Haitian(i) 5 Lanne apre sa, ki pou ta fè yo katòzan nan pozisyon sa a, Kedòlaòmè ansanm ak twa wa ki te mete tèt ansanm ak li yo vin rive. Yo bat refayim yo nan lavil Astawòt-Kanayim, yo bat zouzim yo nan lavil Am, yo bat emim yo nan laplenn Chave-Kiryatayim.
Hungarian(i) 5 A tizennegyedik esztendõben pedig eljöve Khédorlaomer, és a királyok, a kik õ vele [valának], és megverék a Refeusokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat Hámban, és az Emeusokat Sávé- Kirjáthajimban.
Indonesian(i) 5 Dalam tahun keempat belas, Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya datang dengan tentara mereka dan mengalahkan orang Refaim di Asyterot-Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe-Kiryataim,
Italian(i) 5 E nell’anno decimoquarto, Chedor-laomer e i re ch’erano con lui erano venuti, ed aveano percossi i Rafei in Asterot-carnaim, e gli Zuzei in Ham, e gli Emei nella pianura di Chiriataim,
ItalianRiveduta(i) 5 E nell’anno quattordicesimo, Kedorlaomer e i re ch’erano con lui vennero e sbaragliarono i Refei ad Ashteroth-Karnaim, gli Zuzei a Ham, gli Emei nella pianura di Kiriathaim
Korean(i) 5 제 십 사년에 그돌라오멜과 그와 동맹한 왕들이 나와서 아스드롯 가르나임에서 르바 족속을, 함에서 수스 족속을, 사웨기랴다임에서 엠 족속을 치고
Lithuanian(i) 5 Keturioliktaisiais metais atėjo Kedorlaomeris ir jo sąjungininkai. Jie sumušė refajus Aštarot Karnaime, zūzus Hame, emus Šave Kirjataimo lygumoje
PBG(i) 5 A tak roku czternastego wyciągnął Chodorlahomer z królmi, którzy z nim byli, i poraził Rafaimy w Astarot Karnaimie, i Zuzymy w Hamie, i Emimy w Sawie Karyjataim.
Portuguese(i) 5 Por isso, ao décimo quarto ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos refains em Asterote-Carnaim, aos zuzins em Hão, aos emins em Savé-Quiriataim,
Norwegian(i) 5 Og i det fjortende år kom Kedorlaomer og de konger som var med ham, og slo refa'ittene i Asterot-Karna'im og susittene i Ham og emittene i Sjave-Kirjata'im
Romanian(i) 5 Dar, în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer şi împăraţii cari erau cu el au pornit, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la Şave-Chiriataim,
Ukrainian(i) 5 А року чотирнадцятого прибув Кедор-Лаомер та царі, що були з ним, і побили Рефаїв в Аштерот-Карнаїмі, і Зузів у Гамі, і Емів у Шаве-Кір'ятаїмі,